ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์

รวม ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ เสริมดวงเป็นมงคลให้ลูกรัก

event
ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์
ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์

รวมชื่อมงคล ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ สำหรับลูกสาว ตั้งแต่ ก-ฮ

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ก

ชื่อ สะกด ความหมาย
กชนันท์ กด – ชะ – นัน ยินดีในดอกบัว ดอกบัวน่ารัก
กชนิภา กด – ชะ – นิ – พา เสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว
กชนุช กด – ชะ – นุด หญิงสาวดุจดอกบัว
กชพร กด – ชะ – พอน ดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว
กชพรรณ กด – ชะ – พัน มีผิวพรรณดุจดอกบัว
กชภัค กด – ชะ – พัก มีโชคดีประเสริฐดั่งดอกบัว
กชมน กด – ชะ – มน มีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว
กชวรรณ กด – ชะ – วัน มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว
กนกจันทร์ กะ – หนก – จัน พระจันทร์ดั่งทองคำ
กนกณัฐญา กะ – หนก – นัด – ถะ – ยา ความรู้มีค่าดั่งทองคำ
กนกทิพย์ กะ – หนก – ทิบ ทองชั้นเลิศ
กนกนิภา กะ-หนก-นิ-พา เหมือนทอง, เสมอดังทอง
กนกไผท กะ – หนก – ผะ – ไท แผ่นดินทอง
กนกพร กะ – หนก – พอน ทองคำอันประเสริฐ
กนกพรรณ กะ – หนก – พัน มีผิวพรรณดังเช่นทอง
กนกพิชญ์ กะ-หนก-พิด ปราชญ์ผู้มีค่าประดุจทอง
กนกรดา กะ – หนก – ระ – ดา ชื่นชมในทอง, ยินดีในทอง
กนกวรรณ กะ – หนก – วัน ผิวดังทอง
กนดา กะ – นะ – ดา แสงสว่างเจิดจ้า
กนต์รพี กน – ระ – พี พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งาม
กนิดา กะ – นิ – ดา พึงพอใจ, หญิงผู้เป็นที่รัก
กมนีย์ กะ – มะ – นี งาม เป็นที่พึงพอใจ
กมนียา กะ – มะ – นี- ยา งาม เป็นที่พึงพอใจ
กมรานันท์ กะ – มะ – รา – นัน ยินดีในความงาม, น่ารักน่าปรารถนา
กมลฉัตร กะ – มน – ฉัด ร่มใจ
กมลฉันท์ กะ-มน-ละ-ฉัน ความพอใจ,ชื่อของฉันทลักษณ์
กมลนิตย์ กะ – มน – นิด คนที่มีความมั่นคงในจิตใจ
กมลเนตร กะ – มน – เนด ตางามดุจดอกบัว
กมลพรรณ กะ – มน – พัน ผิวงามดังดอกบัว, หญิงผู้มีผิวพรรณดังดอกบัว
กมลมาลย์ กะ – มน – มาน ใจงามดุจดอกไม้
กมลวัน กะ – มน – วัน ร่องดอกบัว
กมลา กะ – มะ – ลา ดอกบัว
กมลาภา กะ – มะ – ลา – พา เหมือนดอกบัว
กมัยธร กะ – ไม – ทอน ทรงไว้ซึ่งความสุขความเจริญรุ่งเรือง
กมุทพร กะ – มุด – พอน ประเสริฐดุจดอกบัว
กรกนก กอน – กะ – หนก แสงทอง ทองกร
กรรวี กอน – ระ – วี รัศมีแห่งพระอาทิตย์
กรวรรณ กอ – ระ – วัน มีผิวพรรณงดงาม
กรวรินท์ กอน – วะ – ริน มือชั้นยอด
กรวลัย กอน – วะ – ไล กำไลมือ
กรวีร์ กอ-ระ-วี ความกล้าหาญในการกระทำ
กรองมาลิน กรอง – มา – ลิน ร้อยดอกไม้, ถักดอกไม้
กฤตพร กริด – ตะ – พอน ผู้สร้างพร มีความประเสริฐ
กฤตมุข กริด – ตะ – มุก นักปราชญ์
กฤตินี กริด – ติ – นี โชคดี, สำเร็จ, มีความสุข
กลรัตน์ กน – ละ – รัด เป็นดุจรัตนะ ประเสริฐดุจรัตนะ
กลิกา กะ – ลิ – กา ดอกไม้ตูม กำลังจะบาน
กวิตา กะ – วิ – ตา การร้อยเรียงบทกลอน
กวินทรา กะ – วิน – ทรา จอมกวี นักปราชญ์ผู้หญิงใหญ่
กวินทิพย์ กะ – วิน – ทิบ ดีงามเหมือนสิ่งพิมพ์
กวินธิดา กะ – วิน – ทิ – ดา ลูกสาวผู้ดีงาม
กวินนาฎ กะ – วิน – นาด หญิงสาวผู้ดีงาม
กวินนาถ กะ – วิน – นาด ผู้มีที่พึ่งอันดีงาม
กัญจน์ชญา กัน – ชะ – ยา ความรู้มีค่าดั่งทองคำ
กัญจน์ปวีณา กัน – ปะ – วี – นา ความรู้มีค่าดั่งทองคำ
กัญจนพร กัน – จะ – นะ – พอน ทองประเสริฐ
กัญจน์พัชร กัน – จะ – พัด เพชรและทอง
กัญจน์อมล กัน – อะ – มน ทองไร้มลทิน บริสุทธิ์ดังทอง
กัญชพร กัน – ชะ – พอน ประเสริฐดุจน้ำดอกไม้
กัญชรา กัน – ชะ – รา พระอาทิตย์, พระพรหม
กัญญ์วรา กัน – วะ – รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
กัญญา กัน – ยา ผู้หญิง
กัญญาณัฐ กัน – ยา – นัด นักปราชญ์หญิง, หญิงผู้ฉลาด
กัญญาพัชร กัน – ยา – พัด หญิงผู้มีค่าดุจเพชร
กัญญาภัค กัน – ยา – พัก หญิงสาวผู้มีศิริมงคล
กัญญาวีร์ กัน – ยา – วี หญิงผู้กล้าหาญ
กัญปภาญา กัน – ปะ – พา – ยา หญิงผู้รุ่งเรืองมีความรู้
กัญปภาณณัฏฐ์ กัน – ปะ – พาน – นัด หญิงผู้มีคำพูดที่ดีมีความรู้
กัญภัทร กัน – ยา – พัด หญิงผู้เจริญ
กัณญิกา กัน – ยิ – กา สร้อยคอ
กันต์กมล กัน – กะ – มน มีใจน่ารัก,มีจิตใจงาม
กันต์กรวรัชญ์ กัน – กอน – วะ – รัด รู้สิ่งที่ประเสริฐและเป็นที่รัก
กันตพร กัน – ตะ – พอน น่ารักและประเสริฐ
กันตยา กัน – ตะ -ยา เป็นสุข สาวสวย
กันต์ฤทัย กัน – รึ – ทัย ดวงใจเป็นที่รัก ที่รักแห่งดวงใจ
กันตวรรณ กัน – ตะ – วัน มีผิวพรรณน่ารัก
กันตา กัน – ตา เป็นสุข สาวสวย
กันตาภา กัน – ตา -พา รัศมีที่น่าพึงพอใจ รัศมีงาม
กันติชา กัน – ติ – ชา เกิดจากความรัก
กันติยา กัน – ติ – ยา ความรัก
กันยกร กัน – ยะ – กอน สร้างสิริมงคล สร้างความสุขสมบูรณ์พูนสุข
กันยกา กัน – ยะ – กา หญิงสาววัยรุ่น
กันยนา กัน – ยะ – นา หญิงสาว
กันยรัตน์ กัน – ยะ – รัด มีความสามารถเป็นแก้ว มีรัตนอันเป็นมงคล
กันยารัตน์ กัน – ยา – รัด นางแก้ว
กันยิกา กัน – ยิ – กา หญิงสาว, สาวพรหมจารี
กัลยณัฏฐ์ กัน – ยะ – นัด นักปราชญ์หญิง
กัลยวรรธน์ กัน – ยะ – วัด เจริญด้วยสิริมงคล
กัลยาธรธิบดิ์ กัน – ยา – ทอน – ทิบ หญิงที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นใหญ่
กาญจน์ปวีณ กาน – ปะ – วี ฝีมือดีมีค่าดั่งทองคำ
กาญจนาณัฏฐ์ กาน – จะ – นา – นัด ปราชญ์ผู้รุ่งเรืองดั่งทอง
กานต์กนีย์ กาน – กะ – นี น้องรัก หญิงสาวผู้น่ารัก
กานต์ชนิต กาน – ชะ – นิด ผู้ให้เกิดสิ่งเป็นที่รัก ผู้บันดาลสิ่งปรารถนา
กานต์ธิดา กาน – ทิ – ดา ลูกสาวผู้เป็นที่รัก
กานต์ธีรา กาน – ที – รา นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
กานต์ยุพน กาน – ยุ – พน ความสาวที่น่ารัก
กานต์รวี กาน – ระ – วี พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งดงาม
ก้ามปู ก้าม – ปู ต้นจามจุรี
การต์พิชชา กาน – พิด – ชา มีความรู้เป็นที่รัก
การต์มณี กาน – มะ – นี แก้วมณีที่น่ารัก แก้วงาม
การติมา กาน – ติ – มา งามน่ารัก
กิดาการ กิ – ดา – กาน เสียงสรรเสริญ
กิตติญานภ กิด – ติ – ยา – นบ มีชื่อเสียงและความรู้กว้างดั่งท้องฟ้า
กิตติธรา กิด – ติ – ทะ – รา ทรงไว้ซึ่งเกียรติ
กิตติยานันท์ กิด – ติ – ยา – นัน มีเกียรติชื่อเสียงน่ายินดี
กิตติวรา กิด – ติ – วะ – รา มีเกียรติอันประเสริฐ
กิรณา กิ – ระ – นา รัศมีเรืองรอง
กิรติกา กิ – ระ – ติ – กา ผู้มีเกียรติ
กีรตยา กี – ระ – ตะ – ยา มีชื่อเสียง,เลื่องชื่อ
กุลกันยา กุน – ละ – กัน – ยา เด็กหญิงในตระกูลดี
กุลจิรา กุน – จิ – รา มีตระกูลอันมั่งคง
เก็จแก้ว เก็ด – แก้ว แก้วเครื่องประดับ
เกวลิน เก – วะ – ลิน มีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด
เกวลี เก – วะ – ลี มีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด
โกกนท โก – กะ – นด บัวแดง
ไกรญาเกตุ ไกร – ยา – เกด มีความรู้เป็นธงเกริกไกร

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ข

ชื่อ สะกด ความหมาย
ขมณี ขะ – มะ – นี พระอาทิตย์
ขวัญจิรา ขวัน – จิ – รา ผู้มีมิ่งขวัญตลอดกาล
ขวัญญดากร ขวัน – ยะ – ดา – กอน ปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ
ขวัญนรี ขวัน – นะ – รี มิ่งขวัญของหญิงสาว
ขวัญปติ ขวัน – ปะ – ติ มิ่งขวัญแห่งความน่ายินดี
ขวัญพร ขวัน – พอน มิ่งขวัญประเสริฐ
ขวัญพิชชา ขวัน – พิด – ชา มความรู้เป็นมิ่งขวัญ
ขัตติยาภรณ์ ขัด – ติ – ยา – พอน อาภรณ์แห่งเชื้อเจ้า
เขมญาภา เขม – ยา – พา เจริญด้วยความรู้และความสงบ
เขมปภาภัค เขม – ปะ – พา – พัก โชคดีรุ่งเรืองและสุขใจ
เขมิกา เข – มิ – กา ผู้ให้ความเกษมสำราญ
เขมินี เข – มิ – นี ผู้มีความเกษมด้วยความสุขสงบ

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ค

ชื่อ สะกด ความหมาย
คณนันท์ คะ – นะ – นัน ผู้ยินดีด้วยหมู่คณะ
คนธมาลิน คน – ทะ – มา – ลิน พวงดอกไม้หอม
คนธวัลลิ์ คน – ทะ – วัน เถาไม้หอม
คมน์วัณณ์ คม – วัน ยินดีในการไป
คัทยะวรรณ คัด – ทะ – ยะ – วัน ความงดงามแห่งบทร้อยกรอง
คัทยา คัด – ทะ – ยา บทประพันธ์,ร้อยแก้ว
คันธนีรา คัน – ทะ – นี – รา น้ำหอม
คันธรส คัน – ทะ – รด น้ำหอม
คัมภีรดา คัม – ภี – ระ – ดา ผู้มีความฉลาดลึกซึ้ง,เห็นการณ์ไกล
คัมภีรัตว์ คัม – ภี – รัด ผู้มีความฉลาดลึกซึ้ง
คัมภีรา คำ – พี – รา ดอกบัว
คีติกา คี – ติ – กา เพลงขับ,การขับร้อง
คุณาลัย คุ – นา – ลัย ผู้ประกอบด้วยความดีทั้งปวง

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ฆ

ชื่อ สะกด ความหมาย
ฆายนีย์ คา – ยะ – นี กลิ่นหอม

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ง

ชื่อ สะกด ความหมาย
งามจิต งาม – จิด ใจงาม,งามน้ำใจ
งามตระการ งาม – ตระ – กาน ความงามที่แตกต่าง
งามตา งาม – ตา สาวงาม,หญิงผู้มีความงาม
งามเนตร งาม – เนด ดวงตาสวย
งามเบญ งาม – เบ็น ปัญญาดี
งามปภา งาม – ปะ – พา งามรุ่งเรือง
งามพร้อม งาม – พร้อม งามทุกอย่าง
งามรวี งาม – ระ – วี สวยดั่งอาทิตย์
งามวิภา งาม – วิ – ภา รัศมีงดงาม
งามวิไล งาม – วิ – ไล สวยงาม

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ จ

ชื่อ สะกด ความหมาย
จรรยนาถ จัน – ยะ – นาด ผู้เป็นใหญ่ทางจรรยาหรือความประพฤติดี
จรรยพร จัน – ยะ – พอน ผู้มีความประพฤติเป็นเลิศ
จรรยวรรธน์ จัน – ยะ – วัด ผู้เจริญทางความประพฤติดี
จรรย์อมล จัน – อะ – มน ผู้มีความประพฤติดีไม่มีที่ติ
จวงจันทร์ จวง – จัน เครื่องหอมที่เจือด้วยจันทน์
จอมขวัญ จอง – ขวัน หญิงที่รัก
จักวัน จัก – กะ – วัน เป็นที่ยินดี ชอบพอพึงพอใจ
จังคนิภา จัง – คะ – นิ – พา มีรัศมีงดงาม
จันทกร จัน – ทะ – กอน แสงจันทร์
จันทกานต์ จัน – ทะ – กาน ราตรีกาล งามดั่งพระจันทร์ ชายาพระจันทร์
จันทกานติ์ จัน – ทะ – กาน แสงจันทร์
จันทนิภา จัน – ทะ – นิ – พา แสงจันทร์,เสมือนพระจันทร์
จันทภา จัน – ทะ – พา แสงจันทร์
จันทมณี จัน – ทะ – มะ – นี แก้วมณีสีรุ้งดังพระจันทร์
จันทร์กะพ้อ จัน – กะ – พ้อ พันธุ์ไม้ป่ากลิ่นหอม
จันทรกา จัน – ทระ – กา พระจันทร์,แววนกยูง
จันทรชา จัน – ทระ – ชา ดวงพระพุธ
จันทร์ประภาธร จัน – ประ – พา – ทอน ทรงไว้ซึ่งแสงสว่างดั่งดวงจันทร์
จันทร์ปรียา จัน – ปรี – ยา เป็นที่รักแห่งพระจันทร์
จันทรรัตน์ จัน – ทระ – รัด อัญมนีสีขาว (บุษย์น้ำเพชร)
จันทร์วรท จัน – วะ – รด ประเสริฐสุดดุจพระจันทร์
จันทรวรรณ จัน – ทระ – วัน มีสีสดใสเรืองรอง
จันทร์วลัย จัน – วะ – ไล วงจันทร์ วงเดือน
จันทรวิมล จัน – ทระ – วิ – มล บริสุทธิ์ดังดวงจันทร์
จันทรานน จัน – ทรา – นน หน้างามดุจดั่งพระจันทร์
จันทัปปภา จัน – ทับ – ปะ – พา แสงจันทร์
จันทิมันตุ์ จัน – ทิ – มัน พระจันทร์ เดือน
จันวิภา จัน – วิ – พา แสงจันทร์
จารวี จา – ระ – วี ผู้งดงาม
จารุกร จา – รุ – กอน รัศมีงาม
จารุกัญญ์ จา – รุ – กัน หญิงสาว (งาม) ดังหนึ่งทอง
จารุจรรย์ จา – รุ – จัน ผู้มีความประพฤติอันดีงาม
จารุจันทร์ จา – รุ – จัน พระจันทร์งาม, งามสง่าน่ารักดั่งพระจันทร์
จารุชา จา – รุ – ชา ความงดงาม
จารุดา จา – รุ – ดา ผู้มีความงามสง่าน่ารัก
จารุนันท์ จา – รุ – นัน ยินดีดั่งทองคำ
จารุนิภา จา – รุ – นิ – พา ดุจทอง
จารุภัทร จา – รุ – พัด มีสิริมงคลและงามน่ารัก
จารุภา จา – รุ – พา รัศมีงาม
จารุมน จา – รุ – มน ใจงาม
จารุวาจ จา – รุ – วาด ผู้มีวาจาอันไพเราะ
จิณณพัต จิน – นะ – พัด ผู้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน
จิณณา จิน – นา ประพฤติแล้ว
จิดาภา จิ – ดา – พา เรืองรัศมี
จิตชญา จิด – ชะ – ยา รู้ใจผู้อื่น
จิตตินี จิด – ติ – นี ผู้มีไหวพริบ
จิตรกัญญา จิด – กัน – ยา หญิงสาวที่สวยงาม
จิตรทิพย์ จิด – ตระ – ทิบ งดงามและวิเศษยิ่ง
จิตรทิวา จิด – ตระ – ทิ – วา วันอันแจ่มใส
จิตรประภาวรรณ จิด – ประ – พา – วัน จิตใจประเสริฐดั่งทอง
จิตรเลขา จิด – ตระ – เล – ขา รูปงาม
จิตรวรรณ จิด – ตระ – วัน ผิวพรรณงาม
จิตรานุช จิด – ตรา – นุด หญิงสาวผู้สวยงามน่างามน่ารัก
จินดาพร จิน – ดา – พร แก้วอันประเสริฐ,ความคิดอันประเสริฐ
จินดาภร จิน – ดา – พอน ผู้มีสติพิจารณไตร่ตรอง
จินต์จุฑา จิน – จุ – ทา มีความคิดเด่น มีความคิดเป็นเลิศ
จินตพร จิน – ตะ – พอน มีความคิดประเสริฐ
จินตภัทร์ จิน – ตะ – พัด เจริญด้วยความคิด
จินตภา จิน – ตะ – พา มีความจำอันเจิดจ้า
จินตรา จิน – ตะ – หรา หญิงผู้มีความฉลาดเฉลียว
จินตาพร จิน – ดา – พอน แก้วอันประเสริฐ
จิรชยา จิ – ระ – ชะ – ยา ผู้มีชัยตลอดกาล
จิรดา จิ – ระ – ดา ความยั่งยืน,ตลอดกาล
จิรประภา จิ – ระ – ประ – พา ผู้มีแสงยั่งยืนคือพระอาทิตย์
จิรปรียา จิ – ระ – ปรี – ยา ผู้เป็นที่รักตลอดกาล
จิรภาณินทร์ จิ – ระ – พา – นิน เป็นใหญ่และยืนนานด้านคำพูด
จิรภิญญา จิ – ระ – พิน – ยา ความรู้ยั่งยืน
จิรัชญา จิ – รัด – ชะ – ยา ผู้รู้นาน, ฉลาดนาน
จิรัชยา จิ – รัด – ชะ – ยา มีชัยชนะตลอดกาล
จิราเจต จิ – รา – เจด มีความคิดเป็นยอด
จิราพร จิ – รา – พอน พรที่ดำรงอยู่ตลอดไป
จิราพัชร จิ – รา – พัด ยั่งยืนดุจเพชร
จิราภา จิ – รา – พา รุ่งเรืองนาน
จิลลาภัทร จิน – ลา – พัด ดีงามดังว่าว
จีรณา จี – ระ – นา ประพฤติแล้ว ผู้คงแก่เรียน
จีรภิญญา จิ – ระ – พิน – ยา ความรู้อันยั่งยืน
จุฑารัตน์ จุ – ทา – รัด เครืองประดับจุก,เพชรพลอยที่ใช้ประดับจุก
เจนจิรา เจน – จิ – รา เชี่ยวชาญตลอดกาลนาน
เจนรุจา เจน – รุ – จา คุ้นชินกับความรุ่งเรือง

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ฉ

ชื่อ สะกด ความหมาย
ฉฎานันท์ ฉะ – ดา – นัน ผู้มีความงามและความรื่นเริง
ฉวีวรรณ ฉะ – หวี – วัน ผู้มีผิวพรรณงาม
ฉัตราธนัน ฉัด – ตรา – ทะ – นัน เป็นมิ่งขวัญแห่งความร่ำรวย
ฉัตราภรณ์ ฉัด – ตรา – พอน มีร่มฉัตรเป็นอาภรณ์
ฉันท์ชนา ฉัน – ชะ – นา ความยินแก่ผู้คนทั้งปวง
ฉันทพิชญา ฉัน – ทะ – พิด – ชะ – ยา ผู้รู้แจ้งความพอใจ
ฉันทยา ฉัน – ทะ – ยา พอใจ
ฉันทิกา ฉัน – ทิ – กา มีความพอใจ
ฉายรวี ฉายระวี งามดั่งตะวันเรืองแสง

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ช

ชื่อ สะกด ความหมาย
ชญานี ชะ – ยา – นี ผู้มีความรู้
ชฎาธาร ชะ – ดา – ธาน ผู้ทรงไว้ซึ่งชฎา
ชฎาพร ชะ – ดา – พอน เครื่องสวมอันประเสริฐ
ชนกานต์ ชะ – นะ – กาน เป็นที่รักของปวงชน
ชนเนตร ชน – นะ – เนด ผู้นำผู้ดูแลมวลชน
ชนม์นิภา ชน – นิ – พา เสมอด้วยชีวิต, รักปานชีวิต
ชนรดา ชะ – นะ – ดา ผู้เป็นที่รักแห่งปวงชน
ชนรดี ชน – ระ – ดี เป็นที่รักแห่งปวงชน
ชนะวรรณ์ ชะ – นะ – วัน ผู้มีผิวพรรณสวย
ชนะวรรณ ชะ – นะ – วัน ผิวพรรณแห่งคน คนผู้มีผิวพรรณสวย
ชนากานต์ ชะ – นา – กาน เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชนาจันทร์ ชะ – นา – จันทร์ ดุจพระจันทร์แห่งคนทั้งปวง
ชนาพร ชะ – นา – พอน คนผู้ประเสริฐ
ชนาภัทร ชะ – นา – พัด คนดี, ผู้เจริญ
ชนาภา ชะ – นา – พา คนผู้ประเสริฐ
ชนารดี ชะ – นา – ระ – ดี ผู้เป็นทีรักพอใจแห่งมวลชน
ชนารัญช์ ชะ – นา – รัน เป็นที่ชื่นชมแก่คนทั้งหลาย
ชนิกานต์ ชะ – นิ – กาน เป็นที่รักของผู้บังเกิดเกล้า
ชนิดา ชะ – นิ – ดา ให้เกิด,มารดา
ชนิตา ชะ – นิ – ตา ผู้ให้กำเนิด,แม่
ชนินาถ ชะ – นิ – นาด เป็นที่พึ่งของมารดา
ชไมพร ชะ – ไม – พอน พรคู่,พรทั้งสอง
ชยานี ทะ – ยา – นี ผู้มีปัญญา, ผู้มีความคิด
ชยาภรณ์ ชะ – ยา – พอน ผู้มีชัยชนะเป็นเครื่องประดับ
ชยาภา ชะ – ยา – พา แสงแห่งชัยชนะ
ชยามร ชะ – ยา – มอน มีชัยชนะไม่ตาย มีชัยชนะอันประเสริฐ
ชยุดา ชะ – ยุ – ดา รุ่งเรือง
ชยุตรา ชะ – ยุด – ตรา มีชัยชนะอันประเสริฐสุด
ชลนาถ ชน – ละ – นาด เจ้าแห่งน้ำ
ชลัทลดา ชะ – ลัด – ละ – ดา สายน้ำที่ไหลเรื่อยดังเถาวัลย์
ชลิตวรรณ ชะ – ลิด – วัน มีผิวพรรณผ่องใส
ชลินทรา ชะ – ลิน – ทรา เจ้าแห่งน้ำคือพระจันทร์
ชวนี ชะ – วะ – นี รวดเร็ว,รอบรู้
ชวัญโชติ ขวัน – โชด มิ่งขวัญที่รุ่งเรือง
ชวัลนุช ชะ – วัน – นุด หญิงผู้รุ่งเรือง
ชวัลรัตน์ ชะ – วัน – รัด แก้วอันแวววาว
ชวาลินี ชะ – วา – ลิ – นี ที่มีแสงโชติช่วง
ชัชชญา ชัด – ชะ – ยา รู้รวดเร็ว,รอบรู้
ชัชวลัย ชัด – วะ – ไล ทำให้รัศมีเปล่งแสง
ชัญชนา ชัด – ชะ – นา ส่องแสงระยิบระยับ
ชัญญา ชัน – ยา ผู้ประเสริฐ, ผู้รู้
ชัญญานุช ชัน – ยา – นุด หญิงสาวผู้ประเสริฐ
ชัญญาพรรณ ชัน – ยา – พัน รอบรู้หลายอย่าง
ชัยรัมภา ไช – รำ – พา ชัยชนะของนางฟ้า
ชาคริยา ชา – คริ – ยา ความเพียร ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
ชิชญา ชิด – ชะ – ยา ใคร่รู้,ใคร่สอบสวน
ชีวาพร ชี – วา – พอน มีชีวิตอันประเสริฐ
ชีวาภร ชี – วา – พอน ผู้มีอันดำรง
ชุดาภา ชุ – ดา – พา รัศมีอันเรืองรอง
ชุติกาญจน์ ชุ – ติ – กาน รุ่งโรจน์หรืองามดังทอง
ชุติญา ชุ – ติ – ยา ความรู้รุ่งโรจน์
ชุติภา ชุ – ติ – พา รัศมีรุ่งโรจน์
ชุติมณฑน์ ชุ – ติ – มน มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ
ชุติมดี ชุ – ติ – มะ – ดี มีแสงสว่าง รุ่งโรจน์
ชุติมน ชุ – ติ – มน มีใจสว่าง มีใจสะอาด
ชุติมา ชุ – ติ – มา มีแสงสว่าง รุ่งโรจน์
โชติกา โช – ติ – กา ผู้รุ่งเรือง, ผู้มีความรุ่งโรจน์
โชติชนิด โชด – ชะ – นิด ผู้ให้เกิดความรุ่งเรือง

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ญ

ชื่อ สะกด ความหมาย
ญาณธิชา ยาน – ทิ – ชา เกิดมามีปัญญา
ญาณวดี ยาน – นะ – วะ – ดี มีความสามารถหยั่งรู้
ญาณวิภา ยาน – นะ – วิ – ภา รัศมีแห่งความรู้
ญาณัจฉรา ยา – นัด – ฉะ – รา มีความรู้ดุจนางฟ้า
ญาณิกา นา – นิ – กา มีความรู้
ญาณี ยา – นี ผู้มีความรู้
ญาโณทัย ยา – โน – ไท ผู้เจริญรุ่งเรืองด้วยความรู้
ญาดา ยา – ดา ผู้รู้ นักปราชญ์

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ฐ

ชื่อ สะกด ความหมาย
ฐานิกา ถา – นิ – กา ผู้ดำรงมั่น
ฐานิดา ถา – นิ – ดา ผู้มีฐานะ
ฐานิต ถา – นิด ผู้มีฐานะอันมั่นคง
ฐานิตา ถา – นิ – ตา ผู้มีฐานะ
ฐาปนีย์ ถา – ปะ – นี การก่อสร้างขึ้น,สถาปนา
ฐาพิร์ดุล ถา – พิ – ดุน เที่ยงตรงกล้าหาญและมั่นคง
ฐายินี ถา – ยิ – นี ดำรงอยู่
ฐิตฉฏา ถิ – ตะ – ฉะ – ดา ผู้มีความงามและความมั่นคง
ฐิตา ถิ – ตา ผู้ดำรงมั่น
ฐิตาภรณ์ ถิ – ตา – พอน เครื่องประดับที่มั่นคง
ฐิตาภา ถิ – ตา – พา รัศมีมั่นคง
ฐิตามร ถิ – ตา – มอน เทวดาผู้มั่นคง
ฐิตารีย์ ถิ – ตา – รี มั่นคงและประเสริฐ
ฐิติกา ถิ – ติ – กา ผู้ตั้งมั่น
ฐิติกานต์ ถิ – ติ – กาน ผู้ที่มีรักมั่นคง
ฐิติชญา ถิ – ติ – ชะ – ยา ผู้มีความรู้ที่มั่นคง, ผู้รู้ชีวิต
ฐิติพร ถิ – ติ – พอน มีความมั่นคงเป็นเลิศ
ฐิติภา ถิ – ติ – พา แสงสว่างที่มั่นคง
ฐิติมน ถิ – ติ – มน มีใจมั่นคง
ฐิติยา ถิ – ติ – ยา หญิงผู้มีความมั่นคง
ฐิติวรดา ถิ – ติ – วอ – ระ – ดา มีวัตรมั่นคง มีความประพฤติมั่นคง
ฐิติวรรณ ถิ – ติ – วัน ผิวพรรณไม่เปลี่ยนแปลง

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ณ

ชื่อ สะกด ความหมาย
ณณนวัตม์ นน – นะ – วัด มีความรู้สูงส่งและใหม่ ๆ
ณภัทรพจี นะ – พัด – พะ – จี เจริญด้วยความรู้และคำพูด
ณวรัตม์ นะ – วะ – รัด มีความรู้และประเสริฐสุด
ณัจยา นัด – จะ – ยา การสะสมความรู้
ณัชชา นัด – ชา เกิดเพื่อความรู้
ณัชพร นัด – ชะ – พอน มีสิ่งที่ดีเกิดจากความรู้
ณัฏฐ์ณรัณ นัด – นะ – รัน นักปราชญ์ผู้เด่นดังทางความรู้ของตน
ณัฏฐ์นรี นัด – นะ – รี นักปราชญ์หญิง
ณัฏฐา นัด – ถา ฉลาด
ณัฐกมล นัด – กะ – มน นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ดุจดอกบัว
ณัฐกฤตา นัด – กริ – ตา ผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์
ณัฐชยา นัด – ชะ – ยา ชัยชนะของนักปราชญ์
ณัฐชา นัด – ถะ – ชา ผู้เกิดจากนักปราชญ์
ณัฐณิชา นัด – นิ – ชา ฉลาดและบริสุทธิ์
ณัฐธยาน์ นัด – ทะ – ยา การเพ่งพินิจของนักปราชญ์
ณัฐธิดา นัด – ทิ – ดา ธิดาของนักปราชญ์
ณัฐนพิน นัด – นะ – พิน นักปราชญ์ผู้สดชื่น หรือหนุ่มสาวเสมอ
ณัฐนรี นัด – นะ – รี นักปราชญ์ผู้หญิง
ณัฐนันท์ นัด – ถะ – นัน ผู้ชื่นชมยินดีในความรู้
ณัฐนิช นัด – ถะ – นิด ฉลาดและเป็นตัวของตัวเอง
ณัฐพร นัด – ถะ – พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐมน นัด – ถะ – มน ดวงใจของนักปราชญ์
ณัฐรดี นัด – ระ – ดี ความยินดีของนักปราชญ์
ณัฐรัตน์ นัด – ถะ – รัด ผู้มีความรู้ดุจแก้วมณี
ณัฐวดี นัด – วะ – ดี หญิงมีความรู้, นักปราชญ์หญิง
ณัฐวรรณ นัด – ถะ – วัน ผิวพรรณของนักปราชญ์
ณัฐวรา นัด – วะ – รา นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐวิภา นัด – ทะ – วิ – พา ปราชญ์ผู้เรืองรอง
ณัฐวีร์ นัด – ถะ – วี นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
ณิขนันทน์ นิด – ชะ – นัน มีความเพลิดเพลินยินดีที่บริสุทธิ์
ณิชกมล นิด – กะ – มน ลูกนักปราชญ์
ณิชกานต์ นิด – ชะ – กาน บริสุทธิ์และเป็นที่รัก
ณิชกุล นิด – ชะ – กุน ผู้อยู่ในสกุลอันบริสุทธิ์
ณิชมน นิด – ชะ – มน มีใจบริสุทธิ์
ณิชา นิ – ชา สะอาด, บริสุทธิ์
ณิชากานต์ นิ – ชา – กาน บริสุทธิ์และเป็นที่รัก
ณิชานาฎ นิ – ชา – นาด หญิงสาวผู้บริสุทธิ์
ณิชาพัชร์ นิ – ชา – พัด เพชรอันบริสุทธิ์
ณิชาภัทร นิ – ชา – พัด บริสุทธิ์และดีงาม
ณิชารีย์ นิ – ชา – ดรี บริสุทธิ์และประเสริฐ
ณิชาวีร์ นิ – ชา – วี บริสุทธิ์และความกล้าหาญ

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ด

ชื่อ สะกด ความหมาย
ดนยา ดะ – นะ – ยา ลูกหญิง
ดนิตา ดะ – นิ – ตา ผู้สำเร็จผลสมบูรณ์
ดนุชา ดะ – นุ – ชา ลูกหญิง
ดนุทรา ดะ – นุ – ทะ – รา เอวบางร่างน้อย
ดนุลดา ดะ – นุ – ละ – ดา เอวบาร่างเล็ก
ดรัลรัตน์ ดะ – รัน – รัต รัตนะที่เป็นทับทิม
ดราณี ดะ – รา – นี พระอาทิตย์
ดรุณี ดะ – รุ – นี เด็กหญิงวัยรุ่น
ดาปนีย์ ดา – ปะ – นี มีคุณค่าสูงดั่งทอง
ดารภา ดา – ระ – พา รัศมีดาว,แสงดาว
ดารัณ ดา – รัน ชื่อพระศิวะ พระวิษณุ การเอาชนะความยากลำบาก
ดาราจันทร์ ดา – รา – จัน พระจันทร์และดวงดาว
ดารายัณ ดา – รา – ยัน ต้นไทร (ต้นไม้แห่งการหลุดพ้น)
ดารารมณ์ ดา – รา – รม พระจันทร์
ดารุณยา ดา – รุน – ยา เยาว์วัย
ดิรีฎา ดิ – รี – ดา ทอง เครื่องประดับศรีษะ
ดุลยา ดุน – ละ – ยา สมดุล ตุลยภาพ เที่ยงตรง เที่ยงธรรม
ดูรณี ดู – ระ – นี รวดเร็วฉลาด

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ต

ชื่อ สะกด ความหมาย
ตรีทิพยนิภา ตรี – ทิบ – พะ – ยะ – นิ – พา เปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ตรีธารทิพย์ ตรี – ทาน – ทิบ ของทิพย์ที่ทน ๓ อย่าง
ตรีเนตร ตรี – เนด ผู้มีสามตา,หมายถึงพระศิวะ
ตรีรัตน์ ตรี – รัด แก้ว ๓ ประการคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ตัณฑุลีย์ ตัน – ดุ – ลี บานไม่รู้โรย
ติชิลา ติ – ชิ – ลา พระจันทร์
ติณณา ติน – นา ผู้ข้ามพ้นความทุกข์
ตีรณา ตี – ระ – นา ปัญญาพิจารณา,ไตร่ตรอง
ตุลยดา ตุน – ยะ – ดา ความเสมอภาค
เตชินิ เต – ชิ – นี ผู้มีเดช, มีความรุ่งเรื่อง

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ถ

ชื่อ สะกด ความหมาย
ถคนันท์ พะ – คะ – นัน ยินดีในโชคหรือสิริมงคล
ถวดี ถะ – วะ – ดี ยกย่อง,สรรเสริญ
ถวนันท์ ถะ – วะ – นัน ยินดีในความสรรเสริญ
ถวิดา ถะ – วิ – ดา สรรเสริญแล้ว
ถาม์พร ถา – พอน มีกำลังประเสริฐ
ถาวรีย์ ถา – วะ – รี ความมั่นคง
ถิรจิต ถิ – ระ – จิด จิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยว
ถิรณิชา ถิ – ระ – นิ – ชา ความมั่นคงและความบริสุทธิ์
ถิรดา ถิ – ระ – ดา ความมั่งคง
ถิรพร ถิ – ระ – พอน มีความประเสริฐมั่นคง
ถิรมน ถิ – ระ – มน มีใจมั่นคง

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ท

ชื่อ สะกด ความหมาย
ทรงพร ซง – พอน ทรงไว้ซึ่งพร มีพร มีความประเสริฐ
ทรรปณา ทัน – ปะ – นา ภาคภูมิ
ทรัพยรัตน์ ซับ – พะ – ยะ – รัด มีรัตนะเป็นทรัพย์
ทักขิณา ทัก – ขิ – นา ทานเพื่อผลอันเจริญ
ทัตพิชา ทัด – พิ – ชา ผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้ ผู้ได้รับความรู้
ทาริกา ทา – ริ – กา เด็กหญิง
ทิพกฤตา ทิบ – กริ – ตา สร้างสิ่งทิพย์ สร้างสิ่งดีที่สุด
ทิพปภา พิบ – ปะ – พา รัศมีเป็นแก้ว
ทิพย์พิรยา ทิบ – พิ – ระ – ยา ผู้มีความเพียรและมาจากสวรรค์
ทิพย์วิภา ทิบ – วิ – พา รัศมีที่เรืองรอง
ทิพรดา ทิบ – พะ – ระ – ดา ยินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์
ทิพานัน ทิ – พา – นัน ผู้มีใบหน้าสวยงาม
ทิพารมย์ ทิ – พา – รม ยินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์
ทีปกา ที – ปะ – กา ผู้ส่องสว่าง
เทธปิยา เทด – ปิ – ยา มีปัญญาเป็นที่รัก
เทพรดา เทบ – ระ – ดา ยินดีดั่งเทวดา
เทวลดา เท – วะ – ละ – ดา ดอกมะลิซ้อน

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ธ

ชื่อ สะกด ความหมาย
ธนภรณ์ ทะ – นะ – พอน ค้ำจุนทรัพย์, รักษาทรัพย์
ธนัชชา ทะ – นัด – ชา เกิดจากทรัพย์
ธนัชญา ทะ – นัด – ชะ – ยา ผู้รู้เรื่องเกี่ยวกับทรัพย์
ธนัชพร ทะ – นัด – ชะ – พอน มีพรอันเกิดจากทรัพย์
ธนัญญา ทะ – นัน – ยา มีความรู้เรื่องทรัพย์สมบัติ
ธนาภา ทะ – นา – พา รุ่งเรืองด้วยทรัพย์
ธนาภา ทะ – นา – พา รุ่งเรืองด้วยทรัพย์
ธนารีย์ ทะ – นา – รี ผู้มีทรัพย์อันประเสริฐ
ธนิญา ทะ – นิ – ยา มีความรู้และมั่งคั่ง
ธนิภา ทะ – นิ – พา แสงแห่งความมั่งคั่ง
ธนิยา ทะ – นิ – ยา มีทรัพย์
ธมกร ทะ – มะ – กอน แสงจันทร์
ธมธีรา ทม – ที – รา ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ธมน ทะ – มน กำจัดมลทิน สวย ขมิ้น
ธมนวรรณ ทะ – มน – วัน มีผิวพรรณสวยงาม
ธมลวรรณ ทะ – มน – วัน มีผิวพรรณงามดังพระจันทร์
ธยาน์ ทะ – ยา ปัญญาแห่งพินิจ
ธยานี ทะ – ยา – นี ผู้มีปัญญาแห่งพินิจ
ธรัณญพร ทะ – รัน – ยะ – พอน ทรงไว้ซึ่งความรู้อันประเสริฐ
ธวัล ทะ – วัน ขาว บริสุทธิ์ นวลงาม
ธวัลกร ทะ – วัน – กอน มีรัศมีนวลงาม
ธวัลฉวี ทะ – วัน – ฉะ – หวี มีผิวนวลงาม
ธวัลพร ทะ – วัน – พอน บริสุทธิ์และประเสริฐ
ธวัลยา ทะ – วัน – ยา บริสุทธิ์
ธวัลรัตน์ ทะ – วัน – รัด ดวงแก้วอันประเสริฐ
ธัชพรรณ ทัด – ชะ – พัน มีผิวพรรณเดน, มีผิวพรรณเป็นธงชัย
ธัญกร ทัน – ยะ – กอน สร้างสิริมงคล
ธัญจิรา ทัน – จิ – รา มีสิริมงคลยั่งยืน
ธัญชนก ทัน – ชะ – นก ให้เกิดสิริมงคล
ธัญญมัย ทัน – ยะ – ไม ที่มีคุณธรรม, ที่มีความสุข
ธัญญ์วรัท ทัน – วะ – รัด มีโชคและสิ่งประเสริฐ
ธัญญา ทัด – ยา ข้าวเปลือก, รุ่งเรือง
ธัญฐิรัตยา ทัน – ถิ – รัด – ตะ – ยา มีโชคและคงมั่นในความยินดี
ธัญทิพย์ ทัน – ยะ – ทิบ ข้าวทิพย์ มีโชคดีอย่างวิเศษ
ธัญพัชริน ทัน – พัด – ชะ – ริน มีโชคเป็นเพชรล้ำค่า
ธัญพิชชา ทัน – พิด – ชา มีความรู้ยิ่ง
ธัญพิมล ทัน – พิ – มน มีโชคดีและไร้มลทิน
ธัญมน ทัน – ยะ – มน มีใจดียิ่ง
ธัญวรัตน์ ทัน – วะ – รัด มีโชคและประเสริฐสุด
ธัญวลัย ทัน – วะ – ไล กำไลดีเลิศ
ธันยธรณ์ ทัน – ยะ – ทอน ทรงไว้ซึ่งโชคดี
ธันยพร ทัน – ยะ – พอน มีโชคอันประเสริฐ
ธันยมนย์ ทัน – ยะ – มน คิดว่าตนเป็นผู้มีโชคลาภมีสุข
ธานี ทา – นี เมือง
ธาริกา ทา – ริ – กา ผู้อ่อนเยาว์
ธาวัลย์ ทา – วัน ความขาวเนียนงาม ความสะอาด ความบริสุทธิ์
ธิดาเทพ ทิ – ดา – เทบ นางฟ้า
ธิบดิ์ภัณดา ทิบ – พัน – ดา ผู้มีคำพูดดีและยิ่งใหญ่เหนือผู้อื่น
ธีนิดา ที – นิ – ดา ผู้ได้รับการแนะนำเพื่อปัญญา
ธีรกานต์ ที – ระ – กาน นักปราชญ์ผู้เป็นยอด
ธีร์จุฑา ที – จุ – ทา นักปราชญ์ผู้เป็นยอด
ธีรดา ที – ระ – ดา นักปราชญ์
ธีรตา ที – ระ – ตา ยินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์
ธีรติ ที – ระ – ติ ความยินดีในความรู้
ธีรตี ที – ระ – ตี ความยินดีในความรู้
ธีร์ธรณ์ ที – ทอน ทรงไว้ซึ่งความเป็นปราชญ์
ธีรนาฏ ที – ระ – นาด หญิงงามที่ฉลาด
ธีรนาถ ที – ระ – นาด ที่พึ่งของนักปราชญ์
ธีระภา ที – ระ – พา ปราชญ์ผู้เจริญ
ธีระภาวลัญช์ ที – ระ – พา – วะ – ลัน เครื่องหมายแห่งนักปราชญ์
ธีราพร ที – รา – พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ธีราภรณ์ ที – รา – พอน เครื่องประดับของนักปราชญ์
ธีราวรัชญ์ ที – รา – วะ – รัด ความรู้และสิ่งประเสริฐ
ธีวรา ที – วะ – รา ประเสริฐด้วยความรู้
ธุวพร ทุ – วะ – พอน ผู้มีพรยั่งยืน ผู้เลิศตลอดกาลนาน
โธรณี โท – ระ – นี ไม่มีติดขัด

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ น

ชื่อ สะกด ความหมาย
นงภร นง – พอน นางผู้ได้รับการดูแล
นฎา นะ – ดา ส่องแสง
นฏกร นะ – ตะ – กอน นักฟ้อนรำ
นทีนาถ นะ – ที – นาด เจ้าแม่น้ำคือ ทะเล
นนทรมย์ นน – ทะ – รม มีความเพลิดเพลินยินดี
นพธีรา นบ – ที – รา นักปราชญ์ผู้สดชื่น
นพรดา นบ – พะ – ระ – ดา ผู้ยินดีในสิ่งใหม่ ๆ มีความรุ่งเรืองเสมอ
นพรัต นบ – พะ – รัด ยินดีในสิ่งใหม่
นพิน นะ – พิน ใหม่ สด สาวเสมอ
นภันต์ นะ – พัน สุดขอบฟ้า
นภาเกตน์ นะ – พา – เกด ธงบนฟ้า, พระอาทิตย์
นรนาถ นอ – ระ – นาด เป็นที่พึ่งของคน
นรรยา นัน – ยา ผู้ที่มีอำนาจและเข้มแข็ง
นรานันทน์ นะ – รา – นัน ผู้เป็นความยินดีแห่งคนทั้งปวง
นราพร นะ – รา – พอน ชนผู้ประเสริฐ, ประเสริฐสุดในปวงชน
นราพิตร นะ – รา – พิด คนรวย
นรามร นะ – รา – มอน คนอมตะ
นรีกานต์ นะ – รี – กาน หญิงผู้เป็นที่รัก
นรีญดา นะ – รี – ยะ – ดา หญิงผู้มีความรู้
นรีทิพย์ นะ – รี – ทิบ นางสวรรค์
นรีพิมล นะ – รี – พิ – มน นางงาม
นรีรงค์ นะ – รี – รง หญิงผู้มีแต่ความรัก
นฤนาถ นะ – รึ – นาด บันลือ, กึกก้อง
นฤนาท นะ – รึ – นาด ความกึกก้อง
นฤพร นะ – รึ – พอน ผู้ประเสริฐ
นฤภร นะ – รึ – พอน แข็งแรง
นฤมณา นะ – รึ – มะ – นา กล้าหาญ
นฤมาณ นะ – รึ – มาน การสร้าง,การแปลง
นลพรรณ นน – ละ – พัน มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว มีผิวพรรณงาม
นลัท นะ – ลัด น้ำผึ้ง ดอกไม้
นลัทพร นะ – ลัด – ทะ – พอน น้ำผึ้ง, ดอกไม้ที่ประเสริฐ
นลินธนัน นะ – ลิน – ทะ – นัน มีทรัพย์ประเสริฐดั่งดอกบัว
นลินธนา นะ – ลิน – ทะ – นา มั่งคั่งดั่งดอกบัวอันประเสริฐ
นลินา นะ – ลิ – นา ดอกบัว
นวินดา นะ – วิน – ดา ความใหม่, ความสดใส
นวิยา นะ – วิ – ยา ควรสร้างสรรค์
นวีนา นะ – วี – นา ใหม่, เยาว์วัย
นัจกร นัด – จะ – กอน ผู้ฟ้อนรำ
นัจนันท์ นัด – จะ – นัน ยินดีด้านการฟ้อนรำ
นัทธมน นัด – ทะ – มน มีใจผูกพัน
นันทฉัตร นัน – ทะ – ฉัด ฉัตรที่น่ารื่นรมหรือที่ดีงาม
นันท์นพิน นัน – ทะ – พิน ผู้มีความสุขใหม่ ๆ มีความสุขเสมอ
นันท์นลิน นัน – นะ – ลิน บัวงาม น่าเพลิดเพลินดุจดอกบัว
นันทนัช นัน – ทะ – นัด เกิดมาเพื่อความสุข ให้เกิดความสุข จันทร์เหลือง
นันทนา นัน – ทะ – นา ความน่ายินดี
นันท์นิตยธร นัน – นิด – ตะ – ยา – ทอน ทรงไว้ซึ่งความยินดีอยู่เสมอ
นันท์ลินี นัน – ลิ – นี หญิงงามผู้มีความบันเทิง หรือความสุข
นันทัชพร นัน – ทัด – ชะ – พอน คนประเสริฐเกิดมาเพื่อความสุข
นันทิกานต์ นัน – ทิ – กาน มีความยินดีที่น่ารัก
นันทิชา นัน – ทิ – ชา เกิดมาเพื่อความสุข
นันทิดา นัน – ทิ – ดา ผู้มีความสุขความยินดี
นันทิตา นัน – ทิ – ตา เพลิดเพลิน, มีความสุข
นันทินี นัน – ทิ – นี ผู้มีความบันเทิง, ผู้มีความสุข
นันทินี นัน – ทิ – นี มีความยินดี
นันทิพร นัน – ทิ – พอน มีความสุขอันประเสริฐ
นันทิพัฒน์ นัน – ทิ – พัด เจริญด้วยความสุข
นันทิมา นัน – ทิ – มา ผู้มีความเพลิดเพลินหรือผู้มีความสุข
นันทิยา นัน – ทิ – ยา ผู้มีความสุขความยินดี
นัยน์ปพร ไน – ปะ – พอน ตาสวย ตาดี
นัยน์ภัค ไน – ยะ – พัก ตาสวย
นาฏนารี นาด – นา – รี สาวงาม
นาฏนีย์ นาด – ตะ – นี ฟ้อนรำ
นาฏยา นาด – ตะ – ยา สาวงาม
นาถินี นา – ถิ – นี มีผู้คุ้มครอง
นารา นา – รา รัศมีรุ่งเรือง
นาราภัทร นา – รา – พัด รัศมีอันงดงาม
นาริฐา นา – ริ – ถา ดำรงความเป็นหญิง
นาวยา นา – วะ – ยา ผู้ควรแก่การสรรเสริญ
นิกข์นิภา นิก – นิ – พา เสมือนแห่งทอง
นิจจารีย์ นิด – จา – รี ผู้ประเสริฐเป็นนิตย์ ประเสริฐเสมอ
นิจฉรา นิด – ฉะ – รา รัศมีเรืองรอง
นิจวรีย์ นิด – วะ – รี ผู้ประเสริฐเสมอ
นิจวิภา นิด – วิ – พา มีความรุ่งเรืองเป็นนิจ
นิชกานต์ นิด – ชะ – กาน เป็นของตนและเป็นที่รัก
นิชดา นิด – ชะ – ดา ความเป็นตัวของตัวเอง
นิชนันท์ นิด – ชะ – นัน ผู้มีความสุขความเพลิดเพลิน
นิชนิภา นิด – นิ – พา มีรัศมีเป็นของตน
นิชานาถ นิ – ชา – นาด มีที่พึ่งเป็นของตนเอง
นิชาภัทร นอ – ชา – พัด เป็นของตนเองและดีงาม
นิชาภา นิ – ชา – พา มีรัศมีเฉพาะตน, รุ่งเรืองนาน
นิดานุช นิ – ดา – นุด หญิงสาวผู้ได้รับการอบรม
นิตย์รดี นิด – ระ – ดี มีความยินดีเป็นนิจ มีความสุขเสมอ
นิตา นิ – ตา ผู้ได้รับการแนะนำ ได้รับการอบรมอย่างดี
นิบุณ นิ – บุน มีฝีมือ, ฉลาด, ละเอียด
นิปุณ นิ – ปุน มีฝีมือ, ฉลาด, ละเอียด
นิพัทธ์ธมล นิ – พัด – ทะ – มน งดงามเสมอ
นิพาดา นิ – พา – ดา สงัด, สงบ, ถ่อมตน
นิภาธร นิ – พา – ทอน ทรงไว้ซึ่งรัศมีหรือมีความรุ่งเรือง
นิมมล นิม – มน ปราศจากมลทิน บริสุทธิ์
นิยุตา นิ – ยุ – ตา ประกอบการ, ขยันขันแข็ง
นิรชร นิ – ระ – ชอน ผู้ไม่รู้จักแก่, เทวดา
นิรณา นิ – ระ – นา ร่าเริง ยินดี
นิรดา นิ – ระ – ดา เป็นที่ยินดี
นิรภัฎ นิ – ระ – พัด มั่นคง แข็งแกร่ง
นิรัชพร นิ – รัด – ชะ – พอน บริสุทธิ์และประเสริฐ
นิราภร นิ – รา – พอน ท้องฟ้าแจ่มใส, สมใจ
นิรินธนา นิ – ริน – ทะ – รา หมดกิเลส
นิลิณี นิ – ลิ – นี พืชชนิดหนึ่งมีดอกสีคราม
นิวาริน นิ – วา – ริน ห้ามความชั่ว ป้องกันความชั่วร้าย
นีรชา นี – ระ – ชา ดอกบัว
นีลมณี นี – ละ – มะ – นี พลอยชนิดหนึ่ง
นุชนพิน นุด – นะ – พิน หญิงสาวผู้เป็นสาวเสมอ
นุชรดี นุด – ระ – ดี ความยินดีของหญิงสาว หญิงสาวผู้มีความดี
นุชวรา นุด – วะ – รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
นุตประวีณ์ นุด – ประ – วี นักปราชญ์ผู้ได้รับคำชมเชย

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ บ

ชื่อ สะกด ความหมาย
บงกชกัญ บง – กด – กัน หญิงผู้ประเสริฐดุจดอกบัว
บรรจบรัต บัน – จบ – รัด ยินดีครบถ้วน
บรรณธิชา บัน – ทิ – ชา ทรงไว้ซึ่งหนังสือ
บวรภัค บอ – วอน – พัก มีโชคอันประเสริฐ
บวรรัตน์ บอ – วอน – รัด รัตนะอันล้ำเลิศและประเสริฐ
บัญจรัตน์ บัน – จะ – รัด รัตนะทั้ง 5 ได้แก่ ทอง เงิน นิล ทับทิม ไข่มุก
บัญฑิตา บัน – ดิ – ตา ผู้ฉลาด, ผู้มีความรู้
บุญชนิด บุน – ชะ – นิด ให้เกิดความดี สร้างความดี
บุญญพรรณ บุน – ยะ – พัน มีบุญหลายอย่าง
บุญญา บุน – ยา การกระทำความดี
บุญปภัค บุน – ปะ – พัก โชคดีมีบุญ
บุณฑริกา บุน – ทะ – ริ – กา ดอกบัวขาว
บุณฑรีย์ บุน – ตะ – รี บัวขาว
บุณยวีย์ บุน – ยะ – วี ดีและกล้าหาญ
บุณยอร บุน – ยะ – ออน สตรีผู้มีบุญ สตรีผู้บริสุทธิ์
บุณยา บุน – ยา การกระทำที่ดี,มีบุญ
บุณยาพร บุน – ยา – พอน ดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี
บุปผคนธ์ บุบ – ผะ – คน กลิ่นดอกไม้หอม
บุรพร บุ – ระ – พอน ผู้ประเสริฐในบ้านเมือง
บุรันทรา บุ – รัน – ทะ – รา ชื่อพระอินทร์, พระศิวะ, พระอัคนี, พระวิษณุ
บุลพร บุ – ละ – พอน มีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ
บุลภรณ์ บุ – ละ – พอน มีรายได้มาก
บูรณินทร์ญา บู – ระ – นิน – ยา มีความรู้และบรรบูรณ์ยิ่ง
บูรณิมา บู – ระ – นิ – มา เพ็ญเต็มดวง
บูรยา บู – ระ – ยา สมใจแล้ว, พึงพอใจแล้ว
เบญจพาณี เบน – จะ – พา – นี ลูกศรทั้ง 5 ของกามเทพ
เบญจมินทร์ภัทร เบน – จะ – มิน – พัด เจริญและเป็นที่ห้าอย่างยิ่งใหญ่
เบญจรัตน์ เบน – จะ – รัด รัตนะ 5 ประเภท
เบญญา เบน – ยา ฉลาด
เบญญาภา เบน – ยา – พา รุ่งเรืองด้วยปัญญา

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ป

ชื่อ สะกด ความหมาย
ปกิตตา ปะ – กิด – ตา ผู้ได้รับคำชมเชย
ปคุณา ปะ – คุ – นา ผู้เชี่ยวชาญ
ปณยา ปะ – นะ – ยา สิ่งพึงซื้อขาย สินค้า กำไร
ปณิตา ปะ – นิ – ตา ได้รับการสรรเสริญ ประณีต
ปดิวรดา ปะ – ดิ – วะ – ระ – ดา ภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี
ปทิตตา ปะ – ทิด – ดา รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
ปพิชญ์นุตร ปะ – พิด – ชะ – นุด มีความรู้และมีตำแหน่งดี
ปพิชญา ปะ – พิด – ชะ – ยา ผู้รู้แจ้ง
ปภาณี ปะ – พา – นี ที่เปล่งแสง, ที่มีรัศมี
ปภาดา ปะ – พา – ดา รุ่งเรืองแล้ว, ส่องสว่างแล้ว
ปภาตะวัน ปะ – พา – ตะ – วัน พระอาทิตย์ส่องแสง
ปภานัน ปะ – พา – นัน ผู้มีใบหน้างดงาม
ปภาวรินทร์ ปะ – พา – วะ – ริน ยอดแห่งความรุ่งเรือง
ปภาวี ปะ – พา – วี ผู้มีอำนาจ
ปยุดา ปะ – ยุ – ดา ขวนขวาย ขยันขันแข็ง
ปรภาว์ ปะ – ระ – พา ภาวะที่ประเสริฐ
ปรมาภรณ์ ปะ – ระ – มา – พอน อาภรณ์อันประเสริฐ
ประดิภา ประ – ดิ – พา แสงสว่างแห่งความรู้
ประติภา ประ – ติ – พา แสงสว่างแห่งความรู้
ประพิชญา ประ – พิด – ชะ – ยา รู้รายละเอียด, รู้จริง
ประภานิช ประ – พา – นิด รัศมีความรุ่งเรืองเป็นของตน
ประวิชญา ประ – วิด – ชะ – ยา รู้ถูกต้อง, รอบรู้
ประวิตร์วรรณ ประ – วิด – วัน บริสุทธิ์ดั่งทองคำ
ประวีณา ประ – วี – นา นักปราชญ์, ผู้ชำนาญ, ผู้เชี่ยวชาญ
ปรัชญ์วรัณยา ป – รัด – วอ – รัน – ยา นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ปราญชลี ปราน – ชะ – ลี กระพุ่มมือไหว้ นอบน้อมถ่อมตน
ปราณญาดา ปราน – ยา – ดา ลมหายใจของนักปราชญ์
ปราณปรียา ปราน – ปรี – ยา รักดังชีวิต
ปริชญา ปะ – ริด – ชะ – ยา ความรอบรู้, ผู้รอบรู้
ปริชมน ปะ – ริด – ชะ – มน พระจันทร์
ปริชวัน ปะ – ริด – ชะ – วัน พระจันทร์
ปริณดา ปะ – ริ – นะ – ดา เจริญเต็มที่ สมบูรณ์เต็มที่
ปริยาภัทร ปริ – ยา – ทัด งามน่ารัก
ปริวันท์ ปะ – ริ – วัน สรรเสริญ
ปรีณะชนัน ปรี – นะ – ชะ – นัน ผู้มีความยินดีพอใจ
ปรีณาพรรณ ปรี – นา – พัน มีผิวพรรณผุดผ่อง
ปรีณาภา ปรี – นา – พา มีรัศมีเอิบอาบ ผุดผ่อง
ปรีดิ์ฐิญา ปรี – ถิ – ยา มีความสุขความมั่นคงและมีความรู้
ปรีดิทา ปรี – ดิ – ทา ให้ความยินดี
ปรีดิ์นันทรัต ปรี – นัน – ทะ – รัด มีความยินดีน่าพอใจ
ปรียนิตย์ ปรี – ยะ – นิด น่ารักเสมอ
ปรีย์ปราณชญา ปรี – ปราน – ชะ – ยา มีความรู้และยินดีปานชีวิต
ปวรรัตน์ ปะ – วอน – รัด รัตนะอันประเสริฐ
ปวรวรรณ ปะ – วอน – วัน ผิวพรรณประเสริฐ
ปวันรัตน์ ปะ – วัน – รัด รัตนะอันบริสุทธิ์
ปวิชญา ปะ – วิด – ชะ – ยา นักปราชญ์ ผู้รู้ทั่วถึง
ปวิตรา ปะ – วิด – ตรา บริสุทธิ์
ปวิมล ปะ – วิ – มน บริสุทธิ์อย่างยิ่ง
ปวีณ์กร ปะ – วี – กอน นักปราชญ์ผู้มีสง่าราศรี
ปวีณ์ธิดา ปะ – วี – ทิ – ดา ธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
ปวีณ์นุช ปะ – วี – นุด หญิงสาวผู้ฉลาด
ปวีณนุช ปะ – วีน – นุด หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
ปวีณ์พร ปะ – วี – พอน ฉลาดดี
ปวีณอร ปะ – วีน – ออน หญิงผู้ฉลาด
ปองทิพย์ ปอง – ทิบ หวังสิ่งที่ดีงาม
ปัญจพาณ์ ปัน – จะ – พา กามเทพ เจ้าแห่งความรัก
ปัญจมา ปัน – จะ – มา ฉลาด, ชำนาญ,สวยลำดับที่ 5
ปัญจมินพร ปัน – จะ – มิน – พอน พร 5 ประการ
ปัญจรัตน์ ปัน – จะ – รัด รัตนะทั้งห้า
ปัญญดา ปัน – ยะ – ดา มีปัญญา, มีความฉลาด
ปัญญพัฒน์ ปัน – ยะ – พัด เจริญด้วยปัญญา
ปัญญาพร ปัน – ยา – พอน มีความรู้อันประเสริฐ
ปัณชญา ปัน – ชะ – ยา ผู้รู้เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ปัณฑา ปัน – ดา ปัญญา
ปัณฑารีย์ ปัน – ดา – รี ประเสริฐด้วยปัญญา
ปัณฑิตา ปัน – ทิ – ตา ผู้ฉลาด
ปัณณวรัตม์ ปัน – นะ – วะ – รัด หนังสืออันประเสริฐสูงสุด
ปัณณ์วลี ปัน – วะ – ลี คำพูดที่ดีและมีความรู้สูง
ปัณณาวตี ปัน – นา – วะ – ตี มีปัญญา
ปัณณิกา ปัน – นิ – กา ประกอบด้วยหนังสือ นังเลงหนังสือ
ปัณวรรธน์ ปัน – นะ – วัด เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ
ปัทมกร ปัด – ทะ – มะ – กอน มืองามดังดอกบัว, คือชื่อพระลักษมี เทวีแห่งโชค
ปัทมนันท์ ปัด – ทะ – มะ – นัน ยินดีในดอกบัวหมู่ภมร
ปัทมพร ปัด – ทะ – มะ – พอน บัวประเสริฐ
ปัทมพันธุ์ ปัด – ทะ – มะ – พัน พระอาทิตย์
ปัทมวรรณ ปัด – ทะ – มะ – วัน ผิวงามดังดอกบัว
ปัทมากร ปัด – ทะ – มา – กอน กอบัว
ปัทมินี ปัด – ทะ – มิ – นี ดอกบัว, กอบัว
ปาเจรา ปา – เจ – รา ครูของครู
ปาณฐิญา ปาน – ถิ – ยา ชีวิตที่มั่นคงและมีความรู้
ปาณฑรา ปาน – ตะ – รา ผิวขาว
ปานไพลิน ปาน – ไพ – ลิน เหมือนไพลิน
ปารณีย์ ปา – ระ – นี ทำให้สำเร็จได้ตามความต้องการ
ปาริมา ปา – ริ – มา ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำสำเร็จ
ปารียา ปา – รี – ยา ได้ศึกษาตลอดแล้ว
ปิญชาน์ ปิน – ชา ทองคำ
ปิ่นบังอร ปิ่น – บัง – ออน นางพญา
ปิ่นปรากรม ปิ่น – ปรา – กรม ยอดแห่งความพยายามฟันฝ่าอุปสรรค
ปิ่นปินัทธ์ ปิ่น – ปิ – นัด ประดับปิ่น
ปิ่นมาภา ปิ่น – มา – พา มีแสงจันทร์เป็นปิ่น
ปิยณัฐ ปิ – ยะ – นัด ปราชญ์ผู้น่ารัก
ปิยนุช ปิ – ยะ – นุด น้องผู้เป็นที่รัก น้องรัก
ปิยมน ปิ – ยะ – มน เป็นที่รักแห่งใจ มีใจเป็นที่รัก
ปิยมาณ ปิ – ยะ – มาน เป็นที่รักปานชีวิต รักดังลมปราณ รักเสมอชีวิต
ปิยรมย์ ปิ – ยะ – รม เป็นที่รักที่รื่นรมย์
ปิย์วรา ปิ – วะ – รา เป็นที่รักและประเสริฐ
ปิยวลี ปิ – ยะ – วะ – ลี ถ้อยคำอันแสดงความรัก
ปิยะมน ปิ – ยะ – มน เป็นที่รักแห่งดวงใจ
ปิยาพัชร ปิ – ยา – พัด เป็นที่รักดังเพชร
ปิยาอร ปิ – ยา – ออน หญิงสาวผู้เป็นที่รัก
ปีตมณี ปี – ตะ – มะ – นี มณีสีเหลือง บุษราคัม
ปีติชา ปี – ติ – ชา ก่อให้เกิดปีติ
ปีย์วรา ปี – วะ – รา เป็นที่รักอย่างประเสริฐ
ปุณณดา ปุน – นะ – มาด ความสำเร็จสมบูรณ์
ปุณณมา ปุน – นะ – มา จันทร์เพ็ญ
ปุณณารมย์ ปุน – นา – รม เต็มไปด้วยความรื่นรมย์
ปุณพจน์ ปุน – นะ – พด มีถ้อยคำบริสุทธิ์
ปุณยภา ปุน – ยะ – พา แสงแห่งความดี แสงแห่งคุณธรรม
ปุณยาพร ปุน – ยา – พอน ผู้มีความดีอันประเสริฐ
ปุณิกา ปุ – นิ – กา มีบุญ มีคุณงามความดี
ปุริมปรัชญ์ ปุ – ริม – ปรัด นักปราชญ์คนแรก
ปุลพร ปุ – ละ – พอน มีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ
ปูชิกา ปู – ชิ – กา ผู้บูชา
เปมนีย์ เป – มะ – นี น่ารัก
เปมิกา เป – มิ – กา ผู้มีความรัก, ผู้เป็นที่รัก
เปรมนีย์ เปรม – มะ – นี อันพึงรัก, เมตตารักใคร่
เปรมยุดา เปรม – ยุ – ดา ผู้ประกอบด้วยความรัก
ไปรยา ไปร – ยา ผู้เป็นที่รัก

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ผ

ชื่อ สะกด ความหมาย
ผกากรอง ผะ – กา – กอง ดอกไม้ชนิดหนึ่งมีสีชมพูหรือสีแดงอมเหลือง
ผกานิรมล ผะ – กา – นิ – ระ – มน ดอกไม้บริสุทธิ์
ผกายดารา ผะ – กาย – ดา – รา ประกายดาว
ผกายรัตน์ ผะ – กาย – รัด ประกายแก้ว
ผกาฤดี ผะ – กา – รึ – ดี ยินดีในดอกไม้
ผกาลดา ผะ – กา – ละ – ดา ไม้เลื้อยประกอบด้วยดอก
ผกาลินี ผะ – กา – ลิ – นี หญิงผู้มีผิวดุจดอกไม้
ผกาวดี ผะ – กา – วะ – ดี ดอกไม้, รั้วดอกไม้
ผกาวรรณ ผะ – กา – วัน ดอกไม้สีต่างๆ , ชนิดของดอกไม้
ผณินทรา ผะ – นิน – ทรา พญางู
ผดุงพร ผะ – ดุง – พอน รักษาความดีไว้
ผดุงภักดิ์ ผะ – ดุง – พัก สนับสนุนความจงรัก
ผริตา ผะ – ริ – ตา กว้างใหญ่ไพศาล, แผ่ไพศาล
ผลิดา ผะ – ลิ – ดา สำเร็จผลสมปรารถนา
ผลิตา ผะ – ลิ – ตา สำเร็จผลสมปรารถนา
ผโลทัย ผะ – โล – ไท ลาภ กำไร ปีติ
ผ่องรำไพ ผ่อง – รำ – ไพ งามผุดผ่อง

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ พ

ชื่อ สะกด ความหมาย
พธู พะ – ทู หญิงสาว
พนัชกร พะ – นัด – ชะ – กอน มีมืองามดังดอกบัว
พนิตนันท์ พะ – นิด – นัน ชอบความรื่นเริง มีความยินดีอันเป็นที่รัก
พนิตพร พะ – นิด – พอน เป็นที่รักยิ่ง น่ารักและประเสริฐ
พนิตพิชา พะ – นิด -พิ – ชา มีความรู้เป็นที่รัก
พนิตอนงค์ พะ – นิด – อะ – นง กามเทพผู้เป็นที่รัก
พมลพร พะ – มน – พอน คู่ที่ประเสริฐ
พรกนก พอน – กะ – หนก ทองที่ประเสริฐ
พรฉวี พอน – ฉะ – หวี มีผิวพรรณประเสริฐ
พรญาณี พอน – ยา – นี มีความรู้อันประเสริฐ มีความรู้เป็นพร
พรธวัล พอน – ทะ – วัน ประเสริฐและบริสุทธิ์
พรธิดี พอน – ทิ – ดี มีความรู้ประเสริฐ
พรนพิน พอน – นะ – พิน ผู้ประเสริฐและสดชื่น
พรนลัท พอน – นะ – ลัด ประเสริฐดุจน้ำดอกไม้
พรปวีณ์ พอน – ปะ – วี นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
พรไพลิน พอน – ไพ – ริน พลอยไพรินทร์อันประเสริฐ
พรรณกร พัน – นะ – กอน ผู้สร้างผิวพรรณ หรือผู้มีผิวพรรณดี
พรรณกาญจน์ พัน – นะ – กาน ผีผิวพรรณงามดุจทอง
พรรณธร พัน – นะ – ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความงาม
พรรณธรา พัน – ทะ – รา ทรงไว้ซึ่งความงาม
พรรณนารา พัน – นา – รา ผิวพรรณผ่องใส
พรรณปพร พัน – ปะ – พอน มีผิวพรรณประเสริฐ
พรรณพนัช พัน – พะ – นัด ผิวพรรณดุจดอกบัว
พรรณพัชร พัน – นะ – พัด สีน้ำหรือประกายเพชร
พรรณภัค พัน – นะ – พัก มีผิวพรรณงาม
พรรณภัทร พัน – นะ – พัด มีผิวพรรณงาม
พรรณมัย พัน – นะ – ไม ผู้มีชื่อเสียงและความรุ่งเรื่อง
พรรณรมณ พัน – ระ – มน มีผิวพรรณน่ายินดี
พรรณราย พัน – นะ – ราย สีเลื่อมระยับ, งามผุดผ่อง
พรรณเลขา พัน – เล – ขา เทพแห่งอักษร
พรรณวร พัน – นะ – วอน มีผิวพรรณประเสริฐ
พรรณวรท พัน – วะ – รด ให้พรคือผิวพรรณงาม
พรรณอร พัน – ออน มีผิวพรรณงาม
พรวนัช พอน – วะ – นัด ดอกบัวประเสริฐ
พรวลัย พอน – วะ – ลัย กำไลอันประเสริฐ
พลพนา พน – พะ – นา กำลังของป่า
พลวดี พน – วะ – ดี มีพลัง
พัชรพร พัด – ชะ – ระ – พอน ประเสริฐดุจดังทรัพย์
พัชรมณฑ์ พัด – ชะ – ระ – มน ประดับเพชร
พัชรมัย พัด – ชะ – ระ – ไม สำเร็จด้วยเพชร ล้วนแล้วไปด้วยเพชร
พัชรา พัด – ชะ – รา เพชร
พัชรินทร์ พัด – ชะ – ริน พระอาทิตย์
พัณณกร พัน – นะ – กอน มีผิวพรรณสวย
พัณณิน พัน – นิน ผู้มีผิวพรรณดี
พัตร์พิมล พัด – พิ – มน แพรงาม
พัทธมน พัด – ทะ – มน ผูกพันใจ
พันทินี พัน – ทิน – นี ผู้สรรเสริญ, ผู้ขับเพลงสรรเสริญ
พันธิตรา พัน – ทิด – ตรา ความรัก
พิจักขณา พิ – จัก – ขะ – นา มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง
พิชชา พิด – ชา ความรู้
พิชชาพร พิด – ชา – พอน มีความรู้ประเสริฐ มีความรู้เป็นพร
พิชชาภา พิด – ชา – พา มีความรุ่งเรืองด้วยความรู้
พิชชาอร พิด – ชา – ออน หญิงสาวผู้มีความรู้
พิชญธิดา พิด – ชะ – ยะ – ทิ – ดา ลูกสาวผู้เป็นนักปราชญ์
พิชญ์นรี พิด – นะ – รี หญิงผู้เป็นนักปราชญ์
พิชญา พิด – ชะ – ยา นักปราชญ์
พิชญาภัค พิด – ชะ – ยา – พัก นักปราชญ์ผู้โชคดี
พิชญาภา พิด – ชะ – ยา – พา แสงสว่างของนักปราชญ์
พิชดาภรณ์ พิด – ชะ – ดา – พอน มีความรู้เป็นอาภรณ์ประดับตน
พิชยา พิด – ชะ – ยา ชัยชนะ
พิชามญธุ์ พิ – ชา – มน ผู้งดงามด้วยความรู้
พิธุนิภา พิ – ทุ – นิ – พา เหมือนพระจันทร์
พินันทา พิ – นัน – ทา ร่าเริง, ยินดี
พิมพกานต์ พิม – พะ – กาน รูปงามน่ารัก
พิมพ์ทอง พิม – ทอง รูปงามดังทอง
พิมพ์นารา พิม – นา – รา มีรัศมีแห่งรูปกาย หมายถึงรูปงาม
พิมพ์นิภา พิม – นิ – พา มีรูปงาม
พิมพ์มาดา พิม – มา – ดา เหมือนแม่
พิมพ์วรีย์ พิม – วะ – รี ประเสริฐด้วยรูปร่าง
พิมพ์วลัญช์ พิม – วะ – ลัน มีลักษณะรูปงาม
พิมพ์วิภา พิม – วิ – พา มีรัศมีแห่งรูปกาย
พิมพ์วิมล พิม – วิ – มน รูปร่างไม่มีที่ติ
พิมพ์วิไล พิม – วิ – ไล รูปงาม
พิมพ์อร พิม – ออน รูปงาม
พิมลแข พิ – มล – แข จันทร์กระจ่าง
พิมลนัทน์ พิ – มน – นัด ผูกพันกับความงดงาม
พิมลนาฎ พิ – มน – นาด หญิงสาวผู้บริสุทธิ์ไร้มลทิน
พิรญาณ์ พิ – ระ – ยา มีความรู้และความกล้าหาญ
พิรยา พิ – ระ – ยา มึความเพียร
พิรัลพัชร พิ – รัน – พัด เพชรเม็ดงาม
พิรัลรัตน์ พิ – รัน – รัด งดงามหาค่าเปรียบมิได้
พิราอร พิ – รา – ออน หญิงสาวผู้กล้าหาญ
พิรินันทญาณ์ พิ – ริ – นัน – ทะ – ยา มีความรู้และความกล้าหาญ
พิริยาตะวัน พิ – ริ – ยา – ตะ – วัน พากเพียรดั่งดวงตะวัน
พีรกานต์ พี – ระ – กาน อันเป็นที่รักแห่งผู้กล้า
พีรดา พี – ระ – ดา ความเป็นผู้กล้า ความกล้า
พีรยาภัค พี – ระ – ยา – พัก ความเพียรและมีโชค
พุทธชาด พุด – ทะ – ชาด ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งดอกสีขาวมีกลิ่นหอม
พุทธิดาธนัญ พุด – ทิ – ดา – ทะ – นัน หญิงผู้มีความรู้และร่ำรวย
พุธิตา พุ – ทิ – ตา รู้แล้ว เข้าใจแล้ว ฉลาด
เพชรฉาย เพ็ด – ฉาย ประกายเพชร
เพ็ญชีพ เพ็น – ชีบ มีชีวิตอันเต็มเปี่ยม มีชีวิตอันสมบูรณ์
เพ็ญพิชชา เพ็น – พิด – ชา เต็มไปด้วยความรู้
เพ็ญรตี เพ็น – ระ – ตี เปี่ยมด้วยความรักยินดี
เพียงขวัญ เพียง – ขวัน มีขวัญเพียงพอ
แพรพิไล แพร – พิ – ไล แพรงาม
แพรวรุ่ง แพรว – รุ่ง สว่างไสวแพรวพราว
แพรววนิด แพรว – วะ – นิด งามเป็นที่รัก งามน่ารัก
โพธิวรรณ โพ – ทิ – วัน งามด้วยปัญญา
ไพทยา ไพ – ทะ – ยา ผู้คงแก่เรียน
ไพรัลยา ไพ – รัน – ยา ความละเอียดประณีต

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ฟ

ชื่อ สะกด ความหมาย
ฟองแก้ว ฟอง – แก้ว พรายน้ำเป็นแก้ว

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ภ

ชื่อ สะกด ความหมาย
ภคินี พะ – คิ – นี พี่หญิง, น้องหญิง
ภรณีนิภา พะ – ระ – นี – นิ – พา แสงแห่งกลุ่มดาวฤกษ์ภรณี เสมือนดาวภรณี
ภลินี พะ – ลิ – นี ผู้มีพลังอำนาจ
ภวรัญชน์ พะ – วะ – รัน ทำให้ชาวโลกยินดี
ภวิกา พะ – วิ – กา มีความสุขความเจริญ, รุ่งเรือง
ภักดิมัย พัก – ดิ – ไม ซื่อตรงจงรัก
ภัคธร พัก – คะ – ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งโชค
ภัคธีมา พัก – คะ – ที – มา ผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นมงคล
ภัณฑิรา พัน – ทิ – รา มีลาภ มีความสุข
ภัณฑิลา พัน – ทิ – ลา มีลาภ มีความสุข
ภัทรกันย์ พัด – ทะ – ระ – กัน หญิงผู้มีคุณงามความดี
ภัทรจาริน พัด – ทระ – จา – ริน ผู้ที่มีความประพฤติดี, ผู้ปฏิบัติดี
ภัทรดา พัด – ทระ – ดา โชคดี, ความเจริญรุ่งเรือง
ภัทรพรรณ พัด – ทระ – พัน ผู้มีผิวพรรณงาม
ภัทรภร พัด – ทระ – พอน ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ
ภัทรภา พัด – ทระ – พา ผู้ได้รับสิริมงคล
ภัทรมน พัด – ทระ – มน มีจิตใจที่ดีงาม
ภัทรมล พัด – ทระ – มน มีใจดีงาม
ภัทรลภา พัด – ละ – พา ผู้ได้รับสิ่งดีงาม ได้สิริมงคล
ภัทรวดี พัด – ทระ – วะ – ดี มีความเจริญเป็นสิริมงคล
ภัทรวรรณ พัด – ทระ – วัน มีผิวพรรณดีงาม
ภัทราพร พัด – ทรา – พอน ดีและประเสริฐยิ่ง
ภัทราพร พัด – ทรา – พอน ทั้งดีและประเสริฐ
ภัทริกา พัด – ทะ – ริ – กา สวย, ดี, มีสิริมงคล
ภัทรินยาวรรณ พัด – ทะ – ริน – ยา – วัด มีผิวพรรณงดงาม
ภันทิลา พัน – ทิ – ลา มีลาภ มีความสุข
ภาคินี พา – คิ – นี ผู้มีโชค, ผู้มีส่วนในกิจการต่างๆ
ภาพิต พา – พิด ผู้ได้รับการอบรมแล้ว
ภาพิมล พา – พิ – มน รัศมีไร้มลทิน รุ่งเรืองยิ่ง
ภามิน พา – มิน ส่องแสงเรืองรอง, สวยงาม
ภามินี พา – มิ – นี หญิงสาวสวย
ภารดี พา – ระ – ดี เทพแห่งการเจรจา
ภารพร พา – ระ – พอน ผู้มีหน้าที่อันประเสริฐ คือ พระอินทร์(ชื่อพระอินทร์)
ภารวี พะ – ระ – วี ชื่อของกวี แสงพระอาทิตย์
ภาวนียา พา – วะ – นี – ยา ผู้ควรสรรเสริญ
ภาวิต พา – วิด ฝึกอบรมตนแล้ว
ภาวิตรา พา – วิ – ตรา โลกสาม, จักรวาล
ภาวิตา พา – วิ – ตา อบรมแล้ว ฝึกฝนมาดีแล้ว
ภิญญ์ชาฎา พิน – ชา – ดา ความรู้อันสูงส่ง
ภิญญ์ณัฏฐดา พิน – นัด – ถะ – ดา ปราชญ์ผู้มีความรู้ดี
ภิญญปัณฑ์ พิน – ยะ – ปัน รอบรู้และฉลาด
ภิญญ์วลัญช์ พิน – วะ – ลัน เครื่องหมายแห่งการมีความรู้
ภิรมณ พิ – ระ – มน ยินดียิ่ง รื่นรมย์ยิ่ง
ภูมิรัตน์ พู – มิ – รัด แก้วของแผ่นดิน
ภูรณี พู – ระ – นี แผ่นดิน
ภูริชญา พู – ริ – ชะ – ยา มีปัญญา นักปราชญ์
โภคดา โพ – คะ – ดา มั่งคั่ง

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ม

ชื่อ สะกด ความหมาย
มฆวัน มะ – คะ – วัน ผู้มมีใจกว้าง คือพระอินทร์
มณฑิตา มน – ทิ – ตา ประดับตกแต่งแล้ว
มณิการ์ มะ – นิ – กา ช่างแก้ว
มณินทร มะ – นิน – ทอน เพชร
มณิภา มะ – นิ – พา แววมณี, ประกายแก้ว
มณิวรา มะ – นิ – วะ – รา เพชร
มณีนุช มะ – นี – นุด น้องแก้ว
มณีประภา มะ – นี – ประ – พา แสงเพชรพลอย, ความเรืองรองของเพชรพลอย
มณีพกา มะ – นี – พะ – กา ดอกไม้แก้ว
มณีมณฑ์ มะ – นี – มน เครื่องประดับคือแก้วมณี
มณีมนัญ มะ – นี – มะ – นัน มีจิตใจดั่งแก้วมณีอันมีค่า
มณีมัญชุ์ มะ – นี – มัน หีบแก้วมณี
มณีมาลา มะ – นี – มา – ลา มณีประดับคอ สร้อยคอ
มทนาลัย มะ – ทะ – นา – ไล บ่อเกิดแห่งความรัก ดอกบัว
มทินา มะ – ทิ – นา ทำให้ดีใจ, น่ารัก
มทิรา มะ – ทิ – รา ทำให้ชื่นชมยินดี
มธุคณฑา มะ – ทุ – คน – ทา หอมหวาน
มธุรดา มะ – ทุ – ระ – ดา ความหวาน, ความน่ารักมีเสน่ห์
มธุรยา มะ – ทุ – ระ – ยา ทำให้หวาน
มธุรา มะ – ทุ – รา หวาน, น่ารื่นรมย์
มธุริน มะ – ทุ – ริน หวานมีเสน่ห์
มนกานดา มน – กาน – ดา มีใจรัก
มนต์นภา มน – นะ – พา มนต์สวรรค์
มนนัทธ์ มน – นัด ผูกพันใจ เกลียวใจ
มนปริยา มะ – นะ – ปริ – ยา เป็นที่รักแห่งใจ
มนพร มะ – นะ – พอน มีใจประเสริฐ
มนพัทธ์ มะ – นะ – พัด ผูกพันใจ เป็นที่รักแห่งใจ
มนรดา มน – ระ – ดา มีใจยินดี
มนัชญา มะ – นัด – ชะ – ยา ผู้มีเสน่ห์น่ารัก
มนัญชยา มะ – นัน – ชะ – ยา ผู้ชนะใจ, ผูกจิตใจ
มโนชา มะ – โน – ชา โอชะแห่งใจ เกิดขึ้นในใจ ความรัก
มโนนุกุล มะ – โน – นุ – กุน ให้ความพอใจ
มโนรม มะ – โน – รม เป็นที่รื่นเริงแห่งใจ
มโนรัญช์ มะ – โน – รัน พึงพอใจ, น่าเพลินใจ
มรกต มอ – ระ – กด แก้วสีเขียว
มลทรา มน – ทะ – รา มีเสน่ห์เป็นที่น่ารักน่ายินดี
มัญชริน มัน – ชะ – ริน ที่ประดับไข่มุกหรือดอกไม้
มัญชรี มัน – ชะ – รี ก้านดอกไม้
มัญชุพร มัน – ชุ – พอน งามและประเสริฐ
มัญชุภา มัน – ชุ – พา รัศมีอันงาม
มัณฑิรา มัน – ทิ – รา พระราชวัง
มัณยาภา มัน – ยา – พา รัศมีแก้วมณี
มัทนพร มัด – ทะ – นะ – พอน มีพรคือความรัก
มัทยา มัด – ทะ – ยา น่ารักน่ายินดี
มาธวี มา – ทะ – วี หวาน หวานปานน้ำผึ้ง
มานวี มา – นะ – วี สตรี
มานิกา มา – นิ – กา ผู้มีความคิดมีจิตใจสูง
มาลากิต มา – ลา – กิด ประดับพวงดอกไม้
มาลียา มา – ลี – ยา ควรประกอบด้วยดอกไม้
มิ่งกมล มิ่ง – กะ – มน มิ่งขวัญแห่งดวงใจ
มุกดาการ มุก – ดา – กาน (งาม) ดังไข่มุก
มุกดาคุณ มุก – ดา – คุน สร้อยไข่มุก
มุกดาผล มุก – ดา – ผน ไข่มุก
มุกดามณี มุก – ดา – มะ – นี ไข่มุก
มุกดามัย มุก – ดา – ไม ประกอบไข่มุก
มุกดารัตน์ มุก – ดา – รัด ไข่มุก
มุกดาลดา มุก – ดา – ละ – ดา สร้อยไข่มุก
มุกตาภา มุก – ตา – ภา แสงแห่งไข่มุก
มุทริกา มุด – ทริ – กา แหวนตรา
เมขลา เมก – ขะ – หลา นางในวรรณคดี, นางเมขลา
เมขลิน เมก – ขะ – ลิน ชื่อพระศิวะ
เมธปิยา เมด – ปิ – ยา มีปัญญาเป็นที่รัก
เมธพร เมด – ทะ – พอน ประเสริฐด้วยปัญญา
เมธยดา เมด – ทะ – ยะ – ดา ความเข้มแข็ง
เมธยา เมด – ทะ – ยะ เข็มแข็ง
เมธาพร เม – ทา – พอน มีความรู้อันประเสริฐ
เมธาวดี เม – ทา – วะ – ดี ชื่อสตรีผู้มีปัญญา
เมธาวี เม – ทา – วี ผู้มีปัญญา
เมธิรา เม – ทิ – รา ปัญญาความฉลาด
เมนกา เม – นะ – กา ชื่อนางอัปสร
เมนิลา เม – นิ – ลา ชื่อเจ้าหญิง
โมทยา โมด – ทะ – ยา เป็นที่ยินดี
โมไนย โม – ไน ความเป็นนักปราชญ์

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ย

ชื่อ สะกด ความหมาย
ยชนา ยด – ชะ – นา การบูชา การให้เกียรติ
ยลรดี ยน – ระ – ดี มองแล้วเกิดความดี
ยุพดี ยุ – พะ – ดี หญิงรุ่น, หญิงสาว
ยุพา ยุ – พา หญิงสาว, สาวรุ่น
ยุวดี ยุ – วะ – ดี หญิงรุ่น, หญิงสาว
เยาวดา เยา – วะ – ดา หญิงสาว, หมู่หญิงสาว
เยาวนา เยา – วะ – นา หญิงสาวรุ่น, ความเยาว์วัย
เยาวนีย์ เยา – วะ – นี เป็นหนุ่มเป็นสาว
เยาวพา เยา – วะ – พา หญิงสาวผู้มีความงาม
เยาวมาลย์ เยา – วะ – มาน หญิงสาวผู้มีความงาม

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ร

ชื่อ สะกด ความหมาย
รชดา รด – ชะ – ดา เงิน, ของมีค่า
รชยา รด – ชะ – ยา ผู้มีความยินดีอยู่เป็นนิจ
รณพร รน – นะ – พอน มีเสียงประเสริฐ, เสียงไพเราะ
รณิดา ระ – นิ – ดา ชื่นชมแล้ว, ยินดีแล้ว
รดา ระ – ดา ผู้ยินดีแล้ว
รดาธร ระ – ดา – ทอน รักษาไว้ซึ่งความดีงาม
รดามณี ระ – ดา – มะ – นี แก้วประพาฬ
รตา ระ – ตา เพลิดเพลิน ยินดี สดชื่น
รติมา ระ – ติ – มา มีความเพลิดเพลินยินดี
รติรมย์ ระ – ติ – รม รื่นรมย์, ยินดี
รตี ระ – ตี ความยินดี
รพิรงรอง ระ – พิ – รง – รอง พระอาทิตย์แสนงาม
รมณ ระ – มน ยินดี รื่นเริง ความสุข
รมณี รม – มะ – นี สตรีน่าพึงพอใจ
รมณีย์ รม – มะ – นี ต้องอารมณ์, งาม
รมตี รม – มะ – ตี กามเทพ
รมยกร รม – ยะ – กอน สร้างความรื่นรมย์ สร้างความสุข
รมย์ชลี รม – ชะ – ลี มีความรุ่งเรืองอย่างน่ารื่นรมย์
รมย์ธีรา รม – ที – รา นักปราชญ์ผู้น่ารื่นรมย์ นักปราชญ์ผู้น่ายินดี
รมย์นลิน รม – นะ – ลิน น่ารื่นรมย์ดุจดอกบัว
รมยเนตร รม – ยะ – เนด ต้องตา
รมย์รวินท์ รม – ระ – วิน บัวงาม
รมย์รุจี รม – รุ – จี งามน่าพึงพอใจ
รมัณยา ระ – มัน – ยา น่ารื่นรมย์ยิ่ง
รมิตา ระ – มิ – ตา ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข
รวิชา ระ – วิ – ชา ลูกพระอาทิตย์
รวินท์ ระ – วิน ดอกบัว
รวินท์นิภา ระ – วิน – นิ – พา งามดังดอกบัว
รวินันท์ ระ – วิ – นัน เป็นที่ยินดีดุจพระอาทิตย์
รวิพร ระ – วิ – พอน ประเสริฐดุจพระอาทิตย์
รวิภา ระ – วิ – พา เสมือนดังดวงอาทิตย์
รวีนิภา ระ – วี – นิ – พา เสมือนพระอาทิตย์
รักตกันท์ รัก – ตะ – กัน แก้วแดง แก้วประพาฬ
รักตาภา รัก – ตา – พา รัศมีสีแดง สีแดง
รักติบูล รัก – ติ – บูน มีเสน่ห์มาก
รัชตญานันท์ รัด – ชะ – ตะ – ยา – นัน ยินดีในความรู้เรื่องเงิน
รัชนา รัด – ชะ – นา รัศมี, ประกาย
รัชนิวรรณ รัด – ชะ – นิ – วัน พระจันทร์สีทอง
รัชนีรมณ์ รัด – ชะ – นี – รม พระจันทร์
รัญชนา รัน – ชะ – นา น่ายินดี น่ารัก
รัญชิดา รัน – ชิ – ดา น่ายินดี ผู้มีเสน่ห์ น่ารัก
รัฏฐ์ชาพัชร รัด – ชา – พัด เกิดมาเป็นเพชรของบ้านเมือง
รัตกันท์ รัด – ตะ – กัน แก้วแดง แก้วประพาฬ
รัตติญา รัด – ติ – ยา รู้เรื่องราตรี
รัตนกร รัด – ตะ – นะ – กอน ผู้ทำในสิ่งที่ดีงาม
รัตนกร รัด – ตะ – นะ – กอน สร้างรัตนะ,แสงรัตนะ
รัตน์ตะวัน รัด – ตะ – วัน พระอาทิตย์ที่มีแสงดั่งรัตนะ
รัตน์ธวัลวรา รัด – ทะ – วัน – วะ – รา งดงามดั่งแก้วมณีและประเสริฐยิ่ง
รัตน์ยาพิมล รัด – ตะ – ยา – พิ – มน งามไร้มลทินดั่งรัตนะ
รัตน์รดามณี รัด – ระ – ดา – มะ – นี ยินดีดุจแก้วมณีอันประเสริฐ
รัตนา รัด – ตะ – นา รัตนะอันประเสริฐ
รัตนากร รัด – ตะ – นา – กอน คลังเงินทอง, ทะเล
รัตนาวดี รัด – ตะ – นา – วะ – ดี นางแก้ว
รัตมณี รัต – ตะ – มะ – นี แก้วแดง ทับทิม
รินรดา ริน – ระ – ดา ผู้ยินดีหรือรื่นเริงอยู่เสมอ
รินรดี ริน – ระ – ดี มีความเพลิดเพลินยินดีอยู่เสมอ
รินรตี ริน – ระ – ตี มีความเพลิดเพลินยินดีอยู่เรื่อย
รุ้งพราย รุ้ง – พราย สีรุ้งที่พราวตาในเพชรนิลจินดา
รุ่งไพลิน รุ่ง – ไพ – ลิน พลอยไพลินที่งามแวววาว
รุ่งรุจี รุ่ง – รุ – จี เริ่มรุ่งเรือง
รุจนา รุ – จะ – นา น่ารักน่าชอบใจ
รุจยา รุด – จะ – ยา สว่าง, กระจ่าง, น่ารัก
รุจรดา รุด – ระ – ดา รุ่งเรืองและรื่นรมย์
รุจรวี รุด – ระ – วี สว่างดุจพระอาทิตย์
รุจวิธู รุด – จะ – วิ – ทู รุ่งโรจน์ดั่งพระจันทร์
รุจาภา รุ – จา – พา มีรัศมีเรืองรอง, ผู้รุ่งเรืองยิ่ง
รุจาภา รุ – จา – พา รัศมีงดงาม
รุจาวดี รุ – จา – วะ – ดี มีความรุ่งเรือง
รุจิกา รุ – จิ – กา มีความพอใจ ประกอบด้วยความพอใจ
รุจิดา รุ – จิ – ดา ความพอใจ ความรุ่งโรจน์
รุจิภา รุ – จิ – พา มีความงาม,มีความชอบใจ
รุจิรดา รุ – จิ – ระ – ดา ยินดีแล้วในความรุ่งเรือง ชอบความรุ่งเรือง
รุจิรัต รุ – จิ – รัด รุ่งเรืองยินดี
รุจิรัตน์ รุ – จิ – รัด แก้วมณีที่ส่องสว่าง
รุจิรางค์ รุ – จิ – ราง มีหุ่นหรือกายงดงามน่ารัก
รุจีรัตน์ รุ – จี – รัด รัตนะที่งาม
เรืองรัตน์ปภา เรือง – รัด – ปะ – พา รุ่งเรืองและสว่างดั่งรัตนะ
เรืองรำไพ เรือง – รำ – ไพ พระอาทิตย์เรืองรอง
เรืองริน เรือง – ริน สุกสว่างเรื่อยๆ
ไรวินท์ ไร – วิน ได้ทรัพย์ มีทรัพย์

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ล

ชื่อ สะกด ความหมาย
ลฎาภา ละ – ดา – พา หญิงงาม,หญิงสาวผู้น่ารัก
ลดามณี ละ – ดา – มะ – นี แก้วประพาส
ลลนา ละ – ละ – นา หญิงสาวที่น่ารักน่าเอ็นดู
ลลิดา ละ – ลิ – ดา หญิงผู้น่ารักน่าเชิดชู
ลลิตพรรณ ละ – ลิด – พัน มีผิวพรรณงาม
ลลิตภัทร ละ – ลิด – พัด งามและเจริญ
ลลิตา ละ – ลิ – ตา น่ารัก, น่าเอ็นดู
ลวัณรัตน์ ละ – วัน – รัด รัตนงามดังแก้วใส
ลักขณา ลัก – ขะ – นา ผู้มีลักษณะดี
ลักขิกา ลัก – ขิ – กา สตรีผู้มีบุญวาสนา
ลัคนา ลัก – คะ – นา เวลาอันเป็นมงคล
ลัทธพรรณ ลัด – ทะ – พัน มีผิวพรรณงาม
ลัทธวรรณ ลัด – ทะ – วัน ผิวพรรณสวยงาม
ลัลน์ลลิต ลัน – ละ – ลิด สาวสวย
ลัลนา ลัน – ละ – นา สาวงาม
ลินีนุช ลิ – นี – นุด หญิงผู้มีผิวงาม
ลิปิการ์ ลิ – ปิ – กา สร้างอักษร นักเขียน
ลิลิต ละ – ลิด งาม น่ารัก
ลีลาวดี ลี – ลา – วะ – ดี หญิงสาวผู้มีเสน่ห์
ลีลาวดี ลี – ลา – วะ – ดี หญิงสาวผู้มีเสน่ห์
ลีลาวันต์ ลี – ลา – วัน หญิงผู้มีเสน่ห์

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ว

ชื่อ สะกด ความหมาย
วชิรญาณ์ วะ – ชิ – ระ – ยา มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
วดีพิมล วะ – ดี – พิ – มน งามดี
วทันยา วะ – ทัน – ยา ผู้ใจบุญสุนทาน
วธู วะ – ทู ผู้หญิง, เจ้าสาว
วธูดา วะ – ทู – ดา หญิงงาม
วนัชพร วะ – นัด – ชะ – พอน ประเสริฐดุจดอกบัว
วรกานต์ วอ – ระ – กาน ประเสริฐและน่ารัก
วรงค์ วะ – รง ส่วนที่ประเสริฐที่สุด ศีรษะ
วรชา วอ – ระ – ชา ความประเสริฐ
วรณัน วอ – ระ – นัน การสรรเสริญ, การพรรณนา
วรณิกา วอ – ระ – นิ – กา ผู้เขียน, เสมียน
วรดา วอ – ระ – ดา ความประเสริฐ, ภาวะที่ประเสริฐ
วรดี วอ – ระ – ดี ของหอมสำหรับลูบไล้ร่างกาย
วรนาถ วอ – ระ – นาด ผู้มีที่พึ่งอันประเสริฐ
วรนิต วอ – ระ – นิด ผู้ได้รับการแนะนำอย่างประเสริฐ
วรนิตย์ วอ – ระ – นิด ดีตลอดเวลา
วรปรีย์ วอ – ระ – ปรี ประเสริฐและเป็นที่รัก
วรพิชชา วอ – ระ – พิด – ชา มีความรู้ประเสริฐ
วรรณกานต์ วัน – นะ – กาน มีผิวพรรณงดงาม
วรรณพร วัน – นะ – พอน ผู้มีผิวพรรณอันประเสริฐ
วรรณภา วัน – นะ – พา ผิวสวย
วรรณรดา วัน – ระ – ดา ผู้ยินดีในผิวพรรณงดงาม
วรรณวนัช วัน – วะ – นัด ผิวพรรณเหมือนดอกบัว
วรรณวร วัน – นะ – วอน ผิวพรรณอันประเสริฐ
วรรณวลี วัน – วะ – ลี หนังสือหรือตำรา
วรรณิกา วัน – นิ – กา ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เชียน เสมียน
วรรณิดาธนัน วัน – นิ – ดา – ทะ – นัน มั่งคั่งมีหลายชนิด
วรรณิต วัน – นิด ผู้ที่บุคคลอื่นสรรเสริญ ผู้ได้รับการสรรเสริญ
วรรดิตา วัน – ดิ – ตา การประพฤติ, การปฏิบัติ
วรฤทัย วอ – ระ – ไท มีใจประเสริฐ
วรวรรณ วอ – ระ – วัน ผิวงามดังทอง
วรวลัญช์ วอ – ระ – วะ – นัน ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
วรัชยา วะ – รัด – ชะ – ยา ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
วรัญชลี วะ – รัน – ชะ – ลี การกระพุ่มมือ การนอบน้อมอย่างยิ่ง
วรัญญา วะ – รัน – ยา ผู้รู้สิ่งประเสริฐ
วรัตตรา วะ – รัด – ตรา ดีเยี่ยม,ยอดเยี่ยม
วรัตม์กมล วะ – รัด – กะ – มน ใจที่ประเสริฐสุด
วรัทยา วะ -รัด – ทะ – ยา มีความกรุณาอันประเสริฐ
วรัมพร วะ – รำ – พอน ประเสริฐดุจฟ้าหรือสวรรค์ ฟ้างาม
วรางคณา วะ – ราง – คะ – นา หญิงงาม,หญิงสาวผู้ประเสริฐ
วรารมย์ วะ – รา – รม มีความรื่นรมย์อันประเสริฐ
วราลี วะ – รา – ลี พระจันทร์
วรินยุพา วะ – ริน – ยุ – พา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
วรินรำไพ วะ – ริน – รำ – ไพ ผู้ประเสริฐและงดงาม
วริยงค์ วะ – ริ – ยง ผู้มีอวัยวะร่างกายประเสริฐ
วริยา วะ – ริ – ยา ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น ผู้ที่ควรเลือก
วัชรมน วัด – ชะ – ระ – มน ใจเพชร
วัชรินทร์ วัด – ชะ – ริน พระอินทร์
วัชรินทร์ชุตา วัด – ชะ – ริน – ชุ – ตา สายฟ้าที่รุ่งเรือง
วัทนพร วัด – ทะ – นะ – พอน ใบหน้าสวย พูดดี
วัทนวร วัด – ทะ – นะ – วอน ใบหน้าสวย, พูดเก่ง
วัทนวิภา วัด – ทะ – นะ วิ – พา ใบหน้าสวย, พูดเก่ง
วันทนี วัน – ทะ – นี การไหว้, ความเคารพ
วาชินี วา – ชิ – นี เป็นชื่อขององค์อุษาเทวี
วารัตดา วา – รัด – ดา ความชำนาญ, ความสุขสมบูรณ์ของสุขภาพ
วารีนิธิ วา – รี – นิด มหาสมุทร
วารุณอร วา – รุน – ออน หญิงสาวผู้ดุจน้ำดอกไม้
วิชญาน์ วิด – ชะ – ยา ความรู้ความเข้าใจ
วิชยา วิ – ชะ – ยา ชัยชนะ
วิชิดา วิ – ชิ – ดา ผู้ชนะแล้ว
วิชิตา วิ – ชิ – ตา ผู้ชนะแล้ว
วิธุรนารา วิ – ทุ – นา – รา รัศมีจันทร์
วินิทรา วิ – นิ – ทะ – รา ตื่นเสมอ, ขยัน
วินิธา วิ – นิ – ทา ฝังใจ จดจำเก่ง
วิปุลา วิ – ปุ – ลา ไพศาล ลึกซึ้ง กว้างขวาง
วิภวา วิ – พะ – วา ทรัพย์สิน
วิภวานี วิ – พะ – วา – นี ผู้รู้แจ้งชัด
วิภาดา วิ – พา – ดา ความงดงาม, รัศมีสุกใส, แสงสว่าง
วิภาวินี วิ – พา – วิ – นี ผู้รู้แจ้งเห็นชัด, รู้แจ่มแจ้ง
วิภาวี วิ – พา – วี ผู้รู้แจ้งชัด, ส่องสว่างแล้ว
วิมพ์วิภา วิม – วิ – พา รูปงาม
วิมลฉวี วิ – มน – ฉะ – หวี ผิวพรรณปราศจากมลทิน
วิมลณัฐ วิ – มน – นัด นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน
วิมลณัฐฐ์ วิ – มน – นัด นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
วิมลมณี วิ – มน – มะ – นี แก้วมณีที่ไร้มลทิน แก้วผนึก
วิมลยา วิ – มน – ละ – ยา ทำให้สะอาด, ทำให้บริสุทธิ์
วิมลิน วิ – มะ – ลิน ผู้ปราศจากมลทิน
วิรชา วิ – ระ – ชา ผู้ปราศจากมลทิน
วิรดา วิ – ระ – ดา ผู้งดเว้นจากความชั่ว
วิรดี วิ – ระ -ดี การงดเว้น, ผู้งดเว้น
วิรตา วิ – ระ – ตา ผู้งดเว้นจากความชั่ว
วิรตี วิ – ระ – ตี การงดเว้น (จากความชั่ว)
วิรมณ วิ – ระ – มน การงดเว้น (จากความชั่ว)
วิรัญชนา วิ – รัน – ชะ – นา เป็นที่ยินดียิ่ง, เป็นที่ชอบใจ
วิรัลพัชร วิ – รัน – พัด หายากดุจเพชร เพชรงาม
วิรัลยุพา วิ – รัน – ยุ – พา หญิงสาวที่หาค่ามิได้ หญิงสาวที่หายาก สาวงาม
วิรากานต์ วิ – รา – กาน ผู้กล้าหาญและเป็นที่รัก
วิรามชญา วิ – ราม – ชะ – ยา มีความงามและความรู้
วิรามร วิ – รา – มอน กล้าหาญดุจเทวดา
วิริทธิ์พิภัค วิ – ริด – พิ – พัก ประเสริฐมีฤทธิ์เดชและโชคดี
วีรดา วี – ระ – ดา ความกล้าหาญ
วีรธา วี – ระ – ทา ฟ้ากระจ่าง, บริสุทธิ์
วีรปริยา วี – ระ – ปริ – ยา เป็นที่รักของผู้กล้าหาญ
วีรภัทร วี – ระ – พัด ผู้กล้าหาญและเจริญ
วีรภัทรา วี – ระ – พัด – ทรา ผู้กล้าหาญและเจริญ
วีรยา วี – ระ – ยา ความเพียร
วีรอร วี – ระ – ออน หญิงสาวผู้กล้าหาญ
วีรินทร์ วี – ริน ผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่
วีริยา วี – ริ – ยา ความเพียร
เวณิกา เว – นิ – กา เกล้าผม มวยผม ผู้ดีดพิณ
เวทิดา เว – ทิ – ดา ให้รู้
เวธกา เว – ทะ – กา คม เฉียบแหลม
เวธนี เว – ทะ – นี สว่าน, มีปัญญาเฉียบแหลม
แวววรรณ แวว – วัน มีผิวพรรณผ่องใสงดงาม

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ อ

ชื่อ สะกด ความหมาย
อคิราภ์ อะ – คิ – รา แสงอาทิตย์, สวยเด่น
อจลญา อะ – จะ – ละ – ยา มีความรู้ไม่หวั่นไหว, รู้แน่นอน
อจลา อะ – จะ – ลา ไม่หวั่นไหว, มั่นคง
อชิมา อะ – ชิ – มา ซื่อตรง
อชิรญา อะ – ชิ – ระ – ยา รู้รวดเร็ว
อชิรญาณ์ อะ – ชิ – ระ – ยา มีญาณอันรวดเร็ว
อชีรณา อะ – ชี – ระ – นา ไม่แก่
อณิมา อะ – นิ – มา ความละเอียดอ่อน
อณิรดา อะ – นิ – ระ – ดา ยินดีที่สุด
อณุตมา อะ – นุด – ตะ – มา สุภาพอ่อนโยน, เล็กละเอียดที่สุด
อดิพลิน อะ – ดิ – พะ – ลิน มีกำลังมาก
อดิภา อะ – ดิ – พา สว่างยิ่ง, รุ่งโรจน์ยิ่ง
อดิรถ อะ – ดิ – รด นักรบเด่น, จอมทัพ
อดิฤทัย อะ – ดิ – รึ – ไท มีใจใหญ่
อดิลลิต อะ- ดิ – ละ – ลิด น่ารักยิ่ง
อดิวรรณ อะ – ดิ – วัน ผู้มีผิวพรรณดียิ่ง
อดีวรรณ อะ – ดิ – วัน ผู้ผิวพรรณดียิ่ง
อติกานต์ อะ – ติ – กาน เป็นที่รักยิ่ง
อตินุช อะ – ติ – นุด หญิงสาวผู้ยิ่งใหญ่
อติพร อะ – ติ – พอน ผู้มีพรยิ่งใหญ่,ผู้ประเสริฐยิ่ง
อติวัณณ์ อะ – ติ – วัน การสรรเสริญ,ผู้มีตระกูลสูง
อทัมภิน อะ – ทำ – พิน ซื่อตรง
อธิกา อะ – ทิ – กา พิเศษยิ่ง,สูงส่ง
อธิชา อะ – ทิ – ชา เกิดมายิ่งใหญ่
อธินาถ อะ – ทิ – นาด เทพผู้สูงสุด
อธิพร อะ – ทิ – พอน ทรงคุณประเสริฐยิ่ง
อนงค์รดี อะ – นง – ระ – ดี ความรักของกามเทพ
อนพัช อะ – นะ – พัด ผู้หาที่ติมิได้,ผู้ไม่มีที่ติ
อนพัทย์ อะ – นะ – พัด ผู้หาที่ติมิได้,ผู้ไม่มีที่ติ
อนังคณ์ อะ – นัง ไม่มีกิเลส,ไม่มัวหมอง
อนัญชนา อะ – นัน – ชะ – นา ท้องฟ้า ชื่อพระวิษณุ
อนัญพร อะ – นัน – ยะ – พอน ไม่มีใครอื่นประเสริฐกว่า
อนันตญา อะ – นัน – ตะ – ยา ผู้รู้ไม่สิ้นสุด
อนาทินี อะ – นา – ทิ – นี ที่คงอยู่ชั่วกัลปาวสานต์ ชื่อพระเป็นเจ้า
อนามฤณ อะ – นา – มะ – ริน ไม่มีศัตรูทำร้ายได้
อนามิกา อะ – นา – มิ – กา นิ้วนาง
อนาวรณ์ อะ – นา – วอน ผู้ไม่มีอะไรกีดกั้น,ปราศจากอันตราย
อนาวิลา อะ – นา – วิ – ลา ผู้ไม่มัวหมอง,ผู้บริสุทธิ์
อนิญชนา อะ – นิน – ชะ – นา ความมั่นคง ไม่เคลื่อนไหว
อนินทิตา อะ – นิน – ทิ – ตา ปราศจากมลทิน, ไม่มีที่ติ
อนุจินต์ อะ – นุ – จิน นึกออก จำได้
อนุจินต์ อะ – นุ – จิน มีความคิด
อนุดาร์ อะ – นุ – ดา เล็ก ละเอียดมาก สุภาพ
อนุตดา อะ – นุด – ตะ – ดา ไม่มีใครชนะได้
อนุตตมา อะ – นุด – ตะ – มา ไม่มีใครสูงสุดเกิน
อนุตตรีย์ อะ – นุด – ตะ – รี ประเสริฐยิ่ง
อนุธยาน์ อะ – นุ – ทะ – ยา ความตั้งใจ ความระมัดระวัง
อนุธาวัน อะ – นุ – ทา – วัน สะอาดหมดจด
อนุธิดา อะ – นุ – ทิ – ดา ลูกสาวคนเล็ก
อนุนยา อะ – นุ – นะ – ยา เมตตากรุณา เหมาะสม
อนุนา อะ – นุ – นา มีอำนาจเต็มที่ ยิ่งใหญ่
อนุนาท อะ – นุ – นาด เสียงกึกก้อง,เสียงบันลือ
อนุนิดา อะ – นุ – นิ -ดา เป็นที่ยินดี ที่น่านับถือ
อนุนิต์ อะ – นุ – นิด เป็นมิตร
อนุปมา อะ – นุ – ปะ – มา ดีเยี่ยม เทียบไม่ได้
อนุปรียา อะ – นุ – ปรี – ยา รักด้วยกัน
อนุรดี อะ – นุ – ระ – ดี ความยินดีเนืองๆ , ความยินดีเสมอๆ
อพัชชา อะ – พัด – ชา ที่เกิดแต่ดอกบัว
อพัชนิภา อะ – พัด – นิ – พา เหมือนดอกบัว
อพัตดารา อะ – พัด – ดา – รา เป็นที่พึงพอใจยิ่งกว่า
อภิชญา อะ – พิด – ชะ – ยา รู้ยิ่ง,ฉลาด
อภิชนา อะ – พิด – ชะ – นา เครื่องประดับแห่งสกุล
อภิชยา อะ – พิด – ชะ – ยา ชัยชนะโดยเด็ดขาด
อภิญญา อะ – พิน – ยา ปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้
อภินนา อะ – พิน – นา ไม่แบ่งแยก ไม่เปลี่ยนแปลง
อภินนาตม์ อะ -พิน – นาด มีใจกล้าหาญ มั่นคง
อภิมดา อะ – พิ – มะ – ดา เป็นที่รัก ที่ปรารถนา
อภิรดี อะ – พิ – ระ – ดี ความยินดียิ่ง,ความเพลิดเพลินยิ่ง
อภิรตา อะ – พิ – ระ – ตา ความยินดียิ่ง
อภิระมณ อะ – พิ – ระ – มน เพลิดเพลินยินดี
อภิรุจิ อะ – พิ – รุด ยินดี
อภิรุจี อะ – พิ – รุ – จี งามยิ่ง
อภิรูป อะ – พิ – รูป งามน่ารัก
อภิวรรต์ อะ – พิ – วัน ที่ทำให้มีชัยชนะ
อภิวีร์ อะ – พิ – วี แวดล้อมด้วยวีรบุรุษ
อภีดา อะ – พี – ดา ไม่กลัว
อมรกานต์ อะ – มอน – ระ – กาน เป็นที่รักของเทวดา
อมรจันทร์ อะ – มอน – จัน ผู้ยิ่งใหญ่เหนือเทวดา
อมรนิภา อะ – มอน – นิ – พา เหมือนเทพผู้เป็นอมตะ
อมรนีย์ อะ – มอ – ระ – นี ที่เป็นอมตะ ไม่ตาย
อมรประภา อะ – มอน – ประ – พา แจ่มใจดังเทพเจ้า
อมราพร อะ – มะ – รา – พอน ประเสริฐดุจเทวดา
อมรินทร์ยาภัทร อะ – มะ – ริน – ยา – พัด เจริญยิ่งดั่งพระอินทร์
อมล อะ – มน ไม่มีมลทินหรือผู้บริสุทธิ์
อมลฉวี อะ – มน – ฉะ – หวี มีผิวพรรณบริสุทธิ์,มีผิวพรรณงาม
อมลธีรา อะ – มน – ที – รา นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน
อมลภา อะ – มน – ละ – พา รัศมีอันบริสุทธิ์
อมลมณี อะ – มน – มะ – นี แก้วมณีบริสุทธิ์
อมลยา อะ – มน – ละ – ยา ทำให้ขาวบริสุทธิ์ เรืองรอง
อมลรดา อะ – มน – ระ – ดา ผู้ยินดีในสิ่งบริสุทธิ์
อมลรุจี อะ – มน – รุ – จี งามปราศจากมลทิน,งามไม่มีที่ติ
อมลวรรณ อะ – มน – วัน มีผิวพรรณบริสุทธิ์
อมายาวี อะ – มา – ยา – วี ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม
อมิตวรรณ อะ – มิด – ตะ – วัน มีผิวผ่องยิ่ง
อโยฤทัย อะ – โย – รึ – ไท ใจแข็งดังเหล็ก
อรกช ออ – ระ – กด งามดุจดอกบัว
อรกัญญา ออ – ระ – กัน -ยา หญิงงาม
อรกานต์ ออ – ระ – กาน งามและน่ารัก
อรจนา ออน – จะ – นา การสรรเสริญ การให้เกียรติ
อรจิรา ออน – จิ – รา งามตลอดกาลนาน
อรชพร อะ – ระ – ชะ – พอน บริสุทธิ์ยิ่ง
อรชา ออ – ระ – ชา ผ่องแผ้ว ปราศจากผงเผ้า หรือความปรารถนาใดๆ
อรณัญช์ ออ – ระ – นัน ไม่ก่อข้าศึก,ไม่มีโทษ
อรณา อะ – ระ – นา ผู้ไม่มีโทษ,ไม่มีที่ติหรือผู้บริสุทธิ์
อรณิช ออ – ระ – นิด สตรีผู้บริสุทธิ์
อรณิชา ออ – ระ – นิ – ชา สตรีผู้บริสุทธิ์
อรณี ออ – ระ – นี พระอาทิตย์
อรเทพิน ออน – เท – พิน เทวดาผู้สวยงาม
อรนลิน ออน – นะ – ลิน งามดังดอกบัว
อรนันท์ ออ – ระ – นัน หญิงผู้มีความสุข
อรนาฏ ออ – ระ – นาด หญิงงาม
อรนิช ออ – ระ – นิด งามชั่วนิรันดร
อรนิดา ออน – นิ – ดา หญิงสาวผู้ได้รับการแนะนำแล้ว
อรนิภา ออน – นิ – พา มีรัศมีงาม
อรปรียา ออน – ปรี – ยา นางผู้เป็นที่รัก
อรพนิต ออน – พะ – นิด หญิงสาวผู้เป็นที่รัก
อรพลิน ออน – พะ – ลิน หญิงสาวผู้แข็งแรง
อรพิชญ์ ออ – ระ – พิด หญิงผู้เป็นปราชญ์
อรพินท์ ออ – ระ – พิน ดอกบัว
อรพิมล ออน – พิ – มน หญิงผู้งามบริสุทธิ์ตลอดกาล
อรไพลิน ออน – ไพ – ลิน ไพลินที่สวยงาม
อรภกา ออน – พะ – กา ที่เป็นเด็ก เยาว์วัย
อรมดี ออ – ระ – มะ – ดี ความจงรัก
อรยา ออ – ระ – ยา ดีที่สุด, ยอดเยี่ยมที่สุด, ที่รัก
อรยาณี ออ – ระ – ยา – นี หญิงสาว
อรรฆยา อัก – คะ – ยา มีคุณค่า
อรรฆยา อัก – คะ – ยา สมควรได้รับการต้อนรับด้วยคววามเคารพนับถือ ที่มีค่า
อรรจนา อัด – จะ – นา ยกย่อง,เคารพ
อรรจนียา อัด – จะ – นี – ยา อันพึงเคารพบูชา ที่น่านับถือ
อรรจยา อัด – จะ – ยา เป็นที่นับถือ
อรรจา อัด – จา ยกย่อง
อรรชนา อัด – ชะ – นา การได้มา
อรรชนิดา อัด – ชะ – นิ – ดา ได้ไว้แล้ว
อรรชนีย์ อัด – ชะ – นี ควรได้ไว้
อรรชา อัด – ชา ที่มีสุขภาพดี
อรรถนีย์ อัด – ถะ – นี ฉลาด มั่งมี เหมาะสม
อรรถยา อัด – ถะ – ยา เหมาะสม มั่งมี ฉลาด
อรรถิดา อัด – ถิ – ดา ความปรารถนา
อรรถินา อัด – ถิ – นา ขยัน ขมักเขม้น
อรรพี ออน – ระ – พี งามเหมือนพระอาทิตย์,พระอาทิตย์งาม
อรรยา อัน – ยา เป็นที่รัก ที่เมตตากรุณา
อรรัมภา ออน – รำ – พา งามดุจนางฟ้า
อรวรรยา ออน – วัน – ยา สตรีที่เด่น,สตรีที่เป็นใหญ่
อรวรา ออน – วะ – รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
อรอมล ออน – อะ – มน หญิงสาวผู้ปราศจากความมัวหมอง
อรอินทุ์ ออน – อิน พระจันทร์งาม
อรัชพร อะ – รัด – ชะ – พอน บริสุทธิ์และประเสริฐ
อรินทม อะ – ริน – ทม ผู้ชนะศัตรู
อริปรา อะ – ริบ – ปะ – รา ไร้มลทิน,ไม่มีที่ติ
อริยา อะ – ริ – ยา ผู้ดี,ผู้มีชื่องเสียง
อรุชา อะ – รุ – ชา ปราศจากโรค,ไม่มีโรค
อลงกต อะ – ลง – กด ตกแต่ง,ประดับ
อวิกา อะ – วิ – กา เพชร
อวิกา อะ – วิ – กา เพชร
อัครชา อัก – คระ – ชา เกิดมาเป็นผู้ใหญ่,พี่สาว
อัครชา อัก – คระ – ชา เกิดมาเป็นผู้ใหญ่,พี่สาว
อัครณี อัก – คระ – นี เป็นใหญ่
อัครนาฏ อัก – คระ – นาด สาวงามเป็นเลิศ
อัครภา อัก – คระ – พา มีรัศมีอันเลิศ
อัครมณี อัก – คระ – มะ – นี มณีล้ำค่า
อัครยา อัก – คระ – ยา ประเสริฐสุด
อัคริมา อัก – คริ – มา เป็นใหญ่
อัคริยา อัก – คริ – ยา ดีที่สุด
อังคนา อัง – คะ – นา ผู้หญิง
อังควรา อัง – คะ – วะ – รา มีสรรพางค์งดงาม,งามทั้งสรรพางค์
อังควิภา อัง – คะ – วิ – พา รัศมีแห่งสรรพางค์,งามทั่วสรรพางค์
อัจจนา อัด – จะ – นา นับถือ,บูชา
อัจจิตา อัด – จิ – ตา ได้รับเกียรติ
อัจฉรัตน์ อัด – ฉะ – รัด รัตนะสีขาวใส่
อัจฉรา อัด – ฉะ – รา นางฟ้า
อัจฉรินทร์ธร อัด – ฉะ – ริน – ทอน ทรงไว้ซึ่งความดีดุจนางฟ้า
อัจฉลา อัด – ฉะ – ลา ความจริง
อัจฉา อัด – ฉา สว่าง,หมดจด
อัจยุดา อัด – ยุ – ดา มั่นคง ไม่หวั่นไหว
อัจราพร อัด – จะ – รา – พอน พรอันมั่นคง
อัจลา อัด – จะ – ลา ไม่หวั่นไหว
อัชฌา อัด – ชา กริยาดี,มารยาทดี
อัชรยา อัด – ชะ – ระ – ยา ไม่แก่หรือไม่เปราะแตกทำลายง่าย มิตรภาพ
อัญชลา อัน – ชะ – ลา กระพุ่มมือไหว้
อัญชลี อัน – ชะ – ลี การไหว้
อัฏลา อัด – ตะ – ลา มั่นคง ไม่หวั่นไหว
อัฐภิญญา อัด – ถะ – พิน – ยา มีความรู้ยิ่งแปดประการ
อัพชินี อับ – พะ – ชิ – นี กอบัว
อัมภฤณ อัม – พะ – ริน ที่มีอำนาจยิ่งใหญ่
อัมราพร อัม – มะ – รา – พอน ยืนยงและประเสริฐ
อัยยา ไอ – ยา ผู้เป็นเจ้า,ผู้ประเสริฐ
อัลิปรียา อัน – ลิ – ปรี – ยา เป็นที่รักของผึ้ง ดอกบัว
อาคิรา อา – คิ – รา พระอาทิตย์
อาจยา อา – จะ – ยา การสะสมไว้,การรวบรวมไว้
อาจริณี อา – จะ – ริ – นี ครูผู้หญิง
อาจรีย์ อา – จะ – รี อาจารย์
อาจิตรัตน์ อา – จิด – รัด รัตนะที่สะสมไว้
อาชัทยา อา – ชัด – ทะ – ยา หัวหน้าเผ่านักรบ
อาชาณีย์ อา – ชา – นี กำเนิดดี,ตระกูลดี
อาฒยา อาด – ยา มั่งคั่ง
อาทิชา อา – ทิ – ชา ผู้เกิดก่อน เริ่มต้น
อาทิตยา อา – ทิต – ตะ – ยา พระอาทิตย์
อาทินาถ อา – ทิ – นาด ที่พึ่งคนแรก
อาทิมา อา – ทิ – มา ลูกสาวคนแรก
อาธิกยา อา – ทิ – กะ – ยา เลิศเยี่ยม
อานัทธมน อา – นัด – ทะ – มน ใจผูกพันอยู่
อานันท์นิตย์ อา – นัน – นิด ความสุขความยินดีเสมอตลอดไป
อานันท์วิมล อา – นัน – วิ – มน บริสุทธิ์เป็นที่น่ายินดี
อาภัชนีย์ อา – พัด – ชะ – นี อันพึงเคารพนับถือ
อาภา อา – พา แสง,รัศมี
อาภากร อา – พา – กอน แสงอาทิตย์
อาภาภัทร อา – พา – พัด มีรัศมีอันดีงาม
อารดา อา – ระ – ดา ผู้ยินดียิ่ง
อารดี อา – ระ – ดี การงดเว้นจากความชั่ว,ความยินดียิ่ง
อารตี อา – ระ – ตี การงดเว้นจากความชั่ว,ความยินดียิ่ง
อารทรา อา – รัด – ทะ – รา ใหม่ สด นุ่มนวล อ่อนโยน
อารภัฏ อา – ระ – พัด นักรบผู้สรรเสริญ
อารยดา อา – ระ – ยะ – ดา ความประพฤติอันเป็นที่นับถือ ให้เกียรติ
อารยา อา – ระ – ยา ผู้ประเสริฐ
อาระดา อา – ระ – ดา การงดเว้น, หยุดเลิก (ในการทำชั่ว)
อาระดี อา – ระ – ดี การงดเว้น, หยุดเลิก (ในการทำชั่ว)
อารัจ อา – รัด การเคารพบูชา
อาริยา อา – ริ – ยา ความดีเลิศ
อิกขณา อิก – ขะ – นา เห็นประจักษ์
อิงครัต อิง – คะ – รัด ผู้ยินดีในความรู้
อิงอร อิง – ออน เคล้าเคลีย อิงแอบแนบชิด
อิชฌน์ อิด – ชะ ความเจริญ,ความสำเร็จ
อิชย์ อิด การบูชา,ครู
อิชยา อิด – ชะ – ยา ครู การบูชา
อิฑยา อิด – ทะ – ยา ได้รับการสรรเสริญ,ควรแก่การสรรเสริญ
อิทนิพร อิด – นิ – พอน ดอกบัว, ดอกราชพฤกษ์
อินทรดา อิน – ทอ – ระ – ดา ความสง่าของพระอินทร์
อินทรานี อิน – ทรา – นี ชายาพระอินทร์
อินทิพร อิน – ทิ – พอน ดอกบัว ดอกราชพฤกษ์
อินทิรา อิน – ทิ – รา ชื่อพระลักษมี
อินทิวร อิน – ทิ – วอน ดอกบัวสีน้ำเงิน
อินทุกานต์ อิน – ทุ – กาน มุกดาหาร รัตนะชนิดหนึ่ง
อินทุกาล อิน – ทุ – กาน วงพระจันทร์
อินทุนิพา อิน – ทุ – นิ – พา เสมือนจันทร์
อินทุนิภา อิน – ทุ – นิ – พา เสมือนจันทร์
อินทุพิมพ์ อิน – ทุ – พิม วงพระจันทร์
อินทุภา อิน – ทุ – พา แสงจันทร์
อินประภา อิน – ประ – พา แสงอาทิตย์
อินภา อิน – นะ – พา แสงอาทิตย์
อิราวัต อิ – รา – วัด ชื่นใจ
อุจดา อุด – จะ – ดา เลิศเยี่ยม,สูงส่ง
อุจถา อุด – จะ – ถา สดุดี,สรรเสริญ
อุจยา อุด – จะ – ยา ควรสรรเสริญ
อุจิดา อุด – จิ – ดา เหมาะสม
อุชชวัล อุด – ชะ – วัน สุกใส,สง่างาม
อุชชิติ อุด – ชิ – ติ ชัยชนะ
อุชเชนท์ อุด – เชน ผู้เป็นใหญ่โดยชัยชนะ
อุดชิติ อุด – ชิ – ติ ชัยชนะ
อุตรานุช อุด – ตะ – รา – นุด หญิงสาวผู้ยอดเยี่ยม
อุทยา อุด – ทะ – ยา ขึ้นอย่างดวงอาทิตย์ขึ้น
อุทยา อุด – ทะ – ยา ขึ้นอย่างดวงอาทิตย์ขึ้น
อุทริจ อุด – ทะ – ริด เด่น ยิ่ง เพิ่มพูน
อุนนดา อุน – นะ – ดา สูงเด่น ยิ่งใหญ่
อุนนาต์ อุน – นา เด่น ยิ่งใหญ่
อุนมณี อุน – มะ – นี มณีที่อยู่ตามผิวพื้นบนๆ
อุปลา อุบ – ปะ – ลา รัตนะมีค่า
อุภัยภัทร อุ – ไพ – ยะ – พัด ดีงามเสมอด้านกายและใจ
อุรชา อุ – ระ – ชา ลูกสาว
อุรดี อุ – ระ – ดี แผ่นดิน
อุรุทยา อุ – รุ – ทะ – ยา เป็นที่เห็นใจและเมตตาปรานีของคนเป็นอันมาก
อุลินท์ อุ – ลิน ชื่อพระศิวะ
เอกปรียา เอก – ปรี – ยา เป็นที่รัก เป็นหนึ่ง
เอกภาวี เอก – พา – วี กลายเป็นหนึ่ง
เอกรถ เอก – กะ – รด นักรบผู้เด่น
เอกรัตน์ เอก – กะ – รัด รัตนะ ที่เด่นเป็นหนึ่ง
เอธยา เอ – ทะ – ยา เป็นเหตุให้เกิดความรุ่งเรือง
โอภา โอ – พา ทักทายด้วยวาจาสุภาพ

 

 

♥ คลิกที่นี่เพื่อดู ชื่อลูก วันอื่นๆ ⇓

ชื่อคนเกิดวันจันทร์ ตั้งชื่อลูกชาย ชื่อมงคล ชื่อตามวันเกิด

ชื่อคนเกิดวันจันทร์ ลูกสาว ชื่อตามวันเกิด ดีเป็นมงคล

รวม ชื่อดี ชื่อคนเกิดวันอังคาร เป็นมงคลสำหรับลูกสาว+ชาย

รวม ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน ชื่อมงคลสำหรับลูกชายลูกสาว

รวม ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน เป็นมงคลทั้งลูกสาวลูกชาย

รวม ชื่อคนเกิดวันพฤหัส ช่วยเสริมดวงเป็นมงคลให้ลูก

รวม ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ช่วยเสริมดวงเป็นมงคลให้ลูกรัก

รวม ชื่อคนเกิดวันเสาร์ ช่วยเสริมดวงเป็นมงคลให้ลูก

 


ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : www.myhora.com

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ชื่อมงคลวันอาทิตย์ ชื่อลูกชายเกิดวันอาทิตย์ ชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์
Author Rating
51star1star1star1star1star

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up