ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย คนเกิดวันพุธกลางคืน เป็นมงคลทั้งลูกสาวลูกชาย

event
ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย
ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย

ชื่อคนเกิดวันพุธ กลางคืน ล

ชื่อ สะกด

ความหมาย

ลักษณ์วัต ลัก – สะ – วัด มีลักษณะดี
ลักษทัต ลัก – สะ – ทัด ชื่อเจ้าชาย
ลือสาย ลือ – สาย เชื้อสายอันสูงส่ง กษัตริย์

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ว

ชื่อ

สะกด

ความหมาย

วงศกร วง – สะ – กอน ผู้ตั้งวงศ์สกุล
วงศ์วรัณ วง – วะ – รัน เป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล
วงศวัฒน์ วง – สะ – วัด เพิ่มพูนผู้สืบสกุล
วชิรวิทย์ วะ – ชิ – ระ – วิด มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
วณิกสิทธิ์ วะ – นิก – สิด ความสำเร็จในการค้า
วทัญญู วะ – ทัน – ยู ผู้รู้คำพูดหรือความต้องการของคน
วทันย์ วะ – ทัน ผู้ใจบุญสุนทาน
วทันยู วะ – ทัน – ยู ผู้ใจบุญสุนทาน
วนราช วะ – นะ – ราด เจ้าป่า คือสิงโต
วนศักดิ์ วะ – นะ – สัก อำนาจแห่งป่า, พลังแห่งป่า
วยสกร วะ – ยด – สะ – กอน ที่ให้อายุและความสุขสมบูรณ์
วรกันต์ วอ – ระ – กัน ผู้ประเสริฐและน่ารัก
วรกิจ วอ – ระ – กิจ กิจอันประเสริฐ
วรกิตติ์ วอ – ระ – กิด ชื่อเสียงประเสริฐ
วรเกียรติ์ วอ – ระ – เกียด ชื่อเสียงประเสริฐ
วรชน วอ – ระ – ชน ผู้ประเสริฐ
วรชิต วอ – ระ – ชิด มีชัยชนะอันประเสริฐ
วรโชติ วอ – ระ – โชด ผู้มีความรุ่งเรืองอันประเสริฐ
วรดร วอ – ระ – ดอน ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น
วรทย์ วะ – รด ผู้มีความกรุณาอันประเสริฐ
วรทัต วอ – ระ – ทัด ผู้ให้สิ่งประเสริฐ, การให้พร
วรทัศน์ วอ – ระ – ทัด คราวเห็นดีเยี่ยม
วรทาน วอ – ระ – ทาน ให้พร
วรธน วอ – ระ – ทน มีทรัพย์อันประเสริฐ
วรธันย์ วอ – ระ – ทัน โชคดี มีสุข เป็นเลิศ
วรยศ วอ – ระ – ยด มียศอันประเสริฐ
วรยส วอ – ระ – ยด อำนาจเหนือ
วรรณกวี วัน – นะ – กะ – วี ปราชญ์หรือกวีทางหนังสือ
วรรณชเยษฐ์ วัน – ชะ – เยด เกิดในสกุลเยี่ยม
วรรณวินิต วัน – วิ – นิด ได้รับอบรมในสกุลที่ดี
วรรณเศรษฐ์ วัน – นะ – เสด มีสกุลเยี่ยม
วรรณิต วัน – นิด ผู้ที่บุคคลอื่นสรรเสริญ
วรรณิน วัน – นิน มีสกุลดี
วรรธนเจตน์ วัด – ทะ – นะ – เจด ตั้งใจในความเจริญ
วรรธนะ วัด – ทะ – นะ ความเจริญ, ความงอกงาม
วรรธนันท์ วัด – ทะ – นัน ยินดีในความเจริญรุ่งเรือง
วรรธนัย วัด – ทะ – นัย ก่อเกิดความเจริญ
วรรษิษฐ์ วัด – สิด สูงสุด ใหญ่ยิ่งที่สุด
วรวลัญช์ วอ – ระ – วะ – นัน ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
วรวัฒน์ วอ – ระ – วัด ความดีอันยั่งยืน
วรวิช วอ – ระ – วิด มีความรู้อันประเสริฐ
วรัชญ์ วะ – รัด ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
วรัญชิต วะ – รัน – ชิด มีชัยชนะอันประเสริฐ, หรือชนะคนที่ประเสริฐ
วรัญญู วะ – รัน – ยู ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
วรัณ วะ – รัน การให้เกียรติ์
วรัตถ์ วะ – รัด มีความมุ่งหมายประเสริฐ
วรัตนถ์ วะ – รัด มีความมุ่งหมายประเสริฐ มีความเจริญยิ่ง
วรัยวาร วะ – ไร – วาน วารหรือวันดีเยี่ยม
วรากร วะ – รา – กอน บ่อเกิดแห่งสิ่งประเสริฐ
วราดิเรก วะ – รา – ดิ – เหรก ประเสริฐยิ่ง
วราดิศัย วะ – รา – ดิ – ไส ประเสริฐยอดเยี่ยม
วรานันทน์ วะ – รา – นัน ยินดีในสิ่งประเสริฐ
วรายุ วะ – รา – ยุ ชีวิตอันประเสริฐ
วรายุส วะ – รา – ยุด ผู้มีอายุอันประเสริฐ
วริทธิ์ วะ – ริด ผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐ
วริทธิ์ธร วะ – ริด – ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความสำเร็จอันประเสริฐ
วริทธิ์นันท์ วะ – ริด – นัน ยินดีในความสำเร็จอันประเสริฐ
วริศ วะ – ริด ประเสริฐและเป็นใหญ่
วฤณ วะ – ริน ทำให้ยินดี
วฤษณิ์ วะ – ริด ชื่อพระกฤษณะ พระอินทร์ รัศมี
วศิน วะ – สิน ผู้มีอำนาจ
วสวัตติ์ วะ – สะ – วัด ผู้ยังคนอื่นให้อยู่ในอำนาจ
วสันตโยธ วะ – สัน – ตะ – โยด ชื่อเจ้าชาย
วสันตเสน วะ – สัน – ตะ – เสน ชื่อเจ้าชาย
วสียส วะ – สี – ยด มั่งคั่งยิ่ง
วสุ วะ – สุ สมบัติ, ทรัพย์สิน
วสุตว์ วะ – สุด ทรัพย์สมบัติ
วสุท วะ – สุด อำนวยความมั่งคั่ง
วสุทัต วะ – สุ – ทัด อำนวยความมั่งคั่ง
วสุวัต วะ – สุ – วัด ประกอบด้วยทรัพย์
วสุวิท วะ – สุ – วิด อำนวยให้เกิดทรัพย์
วสุศักดิ์ วะ – สุ – สัก เลื่องชื่อในเชิงทรัพย์
วสุอนันต์ วะ – สุ – อะ – นัน มีทรัพย์ล้นเหลือ
วัชรโฆษ วัด – ชะ – ระ – โคด ดังราวสายฟ้า
วัชรวีร์ วัด – ชะ – วี กล้าแข็งเหมือนเพชร
วัชรเวค วัด – ชะ – ระ – เวก ชื่อเทวดา
วัชรสาร วัด – ชะ – ระ – สาน แข็งดังเพชร
วัชรหัสถ์ วัด – ชะ – ระ – หัด ชื่อพระอินทร์
วัชระ วัด – ชะ – ระ สายฟ้า, เพชร
วัชรัศนิ์ วัด – ชะ – รัด สายฟ้าพระอินทร์
วัชรากร วัด – ชะ – รา – กอน บ่อเพชร ขุมทรัพย์
วัชรายุทธ วัด – ชะ – รา – ยุด มีสายฟ้าเป็นอาวุธ, ชื่อพระอินทร์
วัชรายุธ์ วัด – ชะ – รา – ยุ ชื่อพระอินทร์
วัชริน วัด – ชะ – ริน มีสายฟ้าเป็นอาวุธ, ชื่อพระอินทร์
วัชริวัต วัด – ชะ – ริ – วัด ผู้มีสายฟ้า
วัชริศ วัด – ชะ – ริด เจ้าแห่งเพชร, หรือเจ้าแห่งสายฟ้า
วัฒนวงศ์ วัด – ทะ – นะ – วง ผู้เจริญก้าวหน้าของตระกูล
วันทิน วัน – ทิน ชื่นชม
วัศการก วัด – สะ – กา – รก ผู้กำราบ
วัศวรรดิ์ วัด – สะ – วัน มีอำนาจเหนือสิ่งทั้งปวง
วัสนกร วัด – สะ – นะ – กอน ที่ให้ซึ่งทรัพย์
วัสยษฏิ์ วัด – สะ – ยด ถึงซึ่งความเป็นอยู่อันดี
วัสยส วัด – สะ – ยส เยี่ยมกว่า มั่งมีกว่า รุ่งเรือง
วัสวาน วัด – สะ – วาน ผู้มั่งคั่ง
วายูน วา – ยูน เทพเจ้า เทวดา
วาวาต วา – วาด เป็นที่รัก
วาสิต วา – สิด ประกอบด้วยกลิ่นหอม
วาสิษฐ์ วา – สิด เกิดจากพระวสิษฐ์
วิกร วิ – กอน พระอาทิตย์
วิกรรตน์ วิ – กัด พระอาทิตย์
วิขยาติ วิ – ขะ – ยาด เลื่องชื่อ
วิคต วิ – คด ปราศจากทุกข์
วิเจษฎา วิ – เจด – สะ – ดา ประพฤติดี
วิชชากร วิด – ชา – กอน สร้างความรู้
วิชญ์ วิด ผู้รู้, นักปราชญ์
วิชญะ วิด – ชะ – ยะ นักปราชญ์
วิชญาน วิด – ชะ – ยาน ความรู้
วิชยศรัณย์ วิด – ชะ – ยะ – สะ – รัน มีชัยชนะและเป็นที่พึ่ง
วิชยิน วิด – ชะ – ยิน ผู้ชนะ
วิชวร วิด – ชะ – วอน เบิกบานใจ
วิชวิทย์ วิด – ทะ – วิด มีความรู้หลายอย่าง
วิชาฤทธิ์ วิ – ชา – ริด สำเร็จด้วยความรู้
วิชิตวร วิ – ชิด – วอน ชนะอย่างประเสริฐ
วิเชียร วิ – เชียน เพชร, อาวุธของพระอินทร์
วิญญู วิน – ยู ผู้รู้แจ้ง
วิทวงศ์ วิด – ทะ – วง รู้แตกฉาน
วิทวัช วิด – ทะ – วัด คงแก่เรียน
วิทวัล วิด – ทะ – วัน ฉลาด
วิทวัส วิ – ทะ – วัด ผู้ฉลาด
วิทิต วิ – ทิด ผู้คงแก่เรียน, ผู้รู้
วิทุรัช วิ – ทุ – รัด เกิดมาฉลาด
วิทูร วิ – ทูน ผู้ฉลาด
วิธวิทย์ วิด – ทะ – วิด มีความรู้หลายอย่าง
วินัยวัต วิ – ไน – วัด มีความประพฤติดี
วินิทร วิ – นิด ตื่นเสมอ, ขยัน
วินิวารณ์ วิ – นิ – วาน ไม่ทำชั่ว
วินิศจัย วิ – นิด – ไจ มีความตั้งใจมั่น
วินีต วิ – นีด สุภาพอ่อนโยน
วิยงค์ วิ – ยง ชื่อพระศิวะ
วิรชัช วิ – ระ – ชัด นักรบผู้กล้าหาญ
วิรัช วิ – รัด ปราศจากธุลี, ไม่มีมลทิน
วิรัญจ์ วิ – รัน ชื่อของพระพรหม
วิรัญชนา วิ – รัน – ชะ – นา เป็นที่ยินดียิ่ง, เป็นที่ชอบใจ
วิรัต วิ – รัด งดเว้นจากราคะ
วิรากร วิ – รา – กอน บ่อเกิดแห่งผู้กล้า
วิราช วิ – ราด หมดจด
วิริทธิ์ธนัฐ วะ – ริด – ทะ – นัด มีความสำเร็จมั่งมียิ่ง
วิรุจ วิ – รุด ปราศจากการเจ็บไข้
วิโรจน์ วิ – โรด สว่าง, แจ่มแจ้ง
วิวรรธน์ วิ – วัด ความเจริญรุ่งเรือง
วิวัฒน์ชัย วิ – วัด – ไช มีชัยชนะและความเจริญ
วิวิธชัย วิ – วิด – ทะ – ไช มีชัยชนะหลายอย่าง
วิศรวัส วิด – สะ – ระ – วัด เลื่องชื่อ
วิศรานต์ วิด – สะ – ราน สงบ, หยุด
วิศรุต วิ – สะ – รุด ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ
วิศลย์ วิ – สน ไม่มีทุกข์โศก
วิศวชิต วิด – สะ – วะ – ชิด ผู้ชนะมาหมดแล้ว
วิศวาธาร วิด – สะ – วา – ทาน ค้ำจุนโลก
วิศเวศ วิด – สะ – เวด เป็นใหญ่ในโลก
วิศิษฏ์ วิ – สิด เลิศ, ยอดเยี่ยม, ประเสริฐ
วิโศธน์ วิ – โสด ชำระให้บริสุทธิ์
วิษฐิต วิด – สะ – ถิด ตั้งมั่น
วิษณุ วิ – สะ – นุ พระนารายณ์
วิษณุสรรค์ วิด – สะ – นุ – สัน วิษณุสร้างมา, ลูกวิษณุ
วิสสุต วิ – สะ – สุด ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ
วิสิษฏ์ธร วิสิดทอน ทรงความเป็นเลิศ
วิสุทธิ์ วิ – สุด สะอาด, สดใส
วีตราค วี – ตะ – ราก ปราศจากดำกฤษณา
วีตวิษ วี – ตะ – วิด ปราศจากมลทิน
วีตโศก วี – ตะ – โสก ปราศจากความเศร้าหมอง
วีรจรรย์ วี – ระ – จัน พฤติกรรมผู้กล้าหาญ
วีรชัช วี – ระ – ชัด นักรบกล้า
วีรชิต วี – ระ – ชิด ชัยชนะของคนกล้า, วีรบุรุษผู้พิทักษ์
วีร์ยศสิน วี – ยด – สิน กล้าหาญมียศและทรัพย์สิน
วีรวร วี – ระ – วอน ผู้กล้าหาญยอดเยี่ยม
วีรวัฒน์ วี – ระ – วัด เจริญด้วยความกล้าหาญ
วีรวัต วี – ระ – วัด มั่งมี
วีรวาท วี – ระ – วาด เลื่องลือในความกล้า
วีร์วิศุธ์ วี – วิ – สุด กล้าหาญและบริสุทธิ์
วีรวุฒิ วี – ระ – วุด เป็นใหญ่ด้วยความกล้าหาญ
วีรศรุต วี – ระ – สะ – รุด มีชื่อเสียงว่าเป็นผู้กล้าหาญ
วีรสิทธิ์ วี – ระ – สิด สำเร็จด้วยความกล้า
วีรัช วี – รัด เกิดจากผู้กล้าหาญ
วีรากร วี – รา – กอน บ่อเกิดแห่งผู้กล้าหาญ
วีริศ วี – ริด ยอดวีรบุรุษ, ยอดผู้กล้า
เวทน เวด ความรู้
เวทรรถ เว – ทัด ความรู้จริง
เวทัย เว – ไท ที่มีชื่อเสียง รู้แล้ว เข้าใจ
เวทัส เว – ทัด ทรัพย์สมบัติ
เวทางค์ เว – ทาง องค์แห่งความรู้
เวทิต เว – ทิด ให้รู้
เวทิศ เว – ทิด ผู้คงแก่เรียน
เวธน์ เวด ปัญญาเฉียบแหลม
เวธัส เว – ทัด ทรงคุณ
ไวจักษณ์ ไว – จัก ช่ำชอง
ไวณวิณ ไว – นะ – วิน ชื่อพระศิวะ
ไวณิก ไว – นิก ผู้บรรเลงพิณ
ไวทย์ ไว มีความรู้
ไวทย์วิชญ์ ไว – วิด ฉลาดเรื่องความรู้
ไวทยะ ไว – ทะ – ยะ แตกฉานในความรู้
ไวทยุต ไว – ทะ – ยุด เจิดจ้าดังฟ้าแลบ
ไวทิน ไว – ทิน ผู้รู้
ไวโรจน์ ไว – โรด พระอาทิตย์
ไววิทย์ ไว – วิด มีความรู้ไว, รู้เร็ว
ไวศิษฎ์ ไว – สิด ความเด่น ความยอดเยี่ยม เหนือ

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up