ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย คนเกิดวันพุธกลางคืน เป็นมงคลทั้งลูกสาวลูกชาย

event
ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย
ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน จ

ชื่อ

สะกด

ความหมาย

จรณะ จะ – ระ – นะ ความประพฤติ
จรณินท์ จะ – ระ – นิน เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี
จรณินทร์ จะ – ระ – นิน เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี
จรัสรวี จะ – หรัด – ระ – วี สว่างไสวดุจพระอาทิตย์ รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
จักรดุลย์ จัก – กระ – ดุน คุณธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ อย่างเสมอภาค
จักรทิพย์ จัก – ทิบ อาวุธของเทวดา
จักรธร จัก – กระ – ทอน ทรงไว้ซึ่งจักร พระราชา พระนารายณ์
จักริน จัก – กริน พระราชา พระนารายณ์
จารุกิตต์ จา – รุ – กิด มีชื่อเสียงดีงาม
จารุเดช จา – รุ – เดด มีเดชงาม งามด้วยเดช
จารุวิทย์ จา – รุ – วิด มีความรู้ดี
จิณณ์ จิน ประพฤติดีแล้ว
จิรเจษฎ์ จิ – ระ – เจด พากเพียรเสมอ
จิรวัส จิ – ระ – วัด เป็นอยู่นาน, มีอายุยืน
จิรสิน จิ – ระ – สิน มีทรัพย์ตลอดกาลนาน
จิรัฎฐ์ จิ – รัด ดำรงมั่น อยู่นาน
จิรายุส์ จิ – รา – ยุ มีอายุยืนนาน
จีรณะ จี – ระ – นะ ประพฤติแล้ว
เจตน์ เจด ความคิด ความตั้งใจ
เจตน์สฤษฎิ์ เจด – สะ – หริด สร้างเจตนา สร้างความคิดอ่าน

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ฉ

ชื่อ

สะกด

ความหมาย

ฉัตรเขษม ฉัด – ขะ – เสม มีความสุขเป็นร่มฉัตร
ฉัตรธร ฉัด – ทอน เป็นมิ่งขวัญแห่งความมั่นคง
ฉัตรธฤต ฉัด – ทะ – ริด ฉัตรแห่งความมั่นคง
ฉันทกร ฉัน – ทะ – กอน ผู้สร้างความพอใจ
ฉันทัช ฉัน – ทัด ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ
ฉินนรณ ฉิน – นะ – รน ตัดการรบได้ ไม่ต้องรบคือมีชัยชนะ

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ช

ชื่อ

สะกด

ความหมาย

ชคราช ชะ – คะ – ราด แผ่นดินของพระราชา
ชญานนท์ ชะ – ยา – นน ยินดีในความรู้
ชนกันต์ ชะ – นะ – กัน เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชนธัญ ชน – นะ – ทัน คนมีโชค
ชนวีร์ ชะ – นะ – วี ชนผู้กล้าหาญ วีรชนของคนทั้งหลาย
ชนาวิทย์ ชะ – นา – วิด คนผู้มีความรู้
ชนิสร ชะ – นิ – สอน เจ้าแห่งคนทั้งหลาย
ชยทัต ชะ – ยะ – ทัด ให้ชัยชนะ
ชยันต์ ชะ – ยัน ผู้ชนะ
ชยากร ชะ – ยา – กอน บ่อเกิดแห่งชัยชนะ
ชยานันต์ ชะ – ยา – นัน มีชัยชนะหาที่สุดมิได้
ชยานันท์ ชะ – ยา – นัน ยินดีในชัยชนะ
ชยิน ชะ – ยิน ชัยชนะ
ชยุต ชะ – ยุด รุ่งเรือง
ชเยศ ชะ – เยด ผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ จอมผู้พิชิต
ชลัช ชะ – ลัด เกิดในน้ำ หมายถึงปลาหรือดอกบัว
ชลันทร ชะ – ลัน – ทอน ทะเลหรือมหาสมุทร
ชลิต ชะ – ลิด ผู้รุ่งเรืองแล้ว
ชวลิต ชะ – วะ – ลิด รุ่งเรือง
ชวัล ชะ – วัน ส่องแสง รุ่งเรือง
ชวัลวิทย์ ชะ – วัน – วิด มีความรู้รุ่งเรือง
ชวาลอนันต์ ชะ – วาน – อะ – นัน รุ่งโรจน์ไม่มีที่สิ้นสุด
ชวิน ชะ – วิน มีความไว มีเชาวน์ปัญญา
ชวิศ ชะ – วิด เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา ผู้ที่มีไหวพริบเป็นยอด
ชัชชัย ชัด – ไช ชัยชนะของนักรบ
ชัชนันท์ ชัด – ชะ – นัน ความยินดีของนักรบ
ชัชฤทธิ์ ชัด – ชะ – ริด ความสำเร็จของนักรบ
ชัชวีร์ ชัด – ชะ – วี ความกล้าของนักรบ
ชัญญากรณัฐ ชัน – ยา – กอ – ระ – นัด ปราชญ์ผู้สร้างความรู้
ชัญญาวรรธน์ ชัน – ยา – วัด เจริญดีมีความรู้
ชัยเดช ไช – เดด อำนาจแห่งชัยชนะ
ชัยนันท์ ไช – ยะ – นัน ความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข
ชัยวิชิต ไช – วิ – ชิด มีชัยชนะบนแผ่นดิน
ชาคร ชา – คอน ผู้ตื่นเสมอ ผู้เพียรพยาม
ชาครินทร์ ชา – คะ – ริน เลิศในความตื่นตัว
ชาครีย์สร ชา – คะ – รี – สอน ผู้ตื่นและแกล้วกล้า
ชาญกานน ชาน – กา – นน ชำนาญป่าดง
ชาตวิทย์ ชา – ตะ – วิด เกิดความรู้
ชาตเวท ชา – ตะ – เวท เปลวไฟ
ชานน ชา – นน รู้ ความรู้
ชิตวร ชิ – ตะ – วอน มีชัยอันประเสริฐ
ชิติสรรค์ ชิ – ติ – สัน สร้างชัยชนะ
ชินกฤต ชิ – นะ – กริด สร้างชัยชนะ มีชัยชนะ
ชินดนัย ชิน – ดะ – ไน บุตรผู้ชนะ บุตรของพระชินะ (พุทธบุตร)
ชิษณุชา ชิด – สะ – นุ – ชา เกิดจากผู้ชนะ
ชุดากร ชุ – ดา – กอน สร้างความรุ่งเรือง
ชุติเดช ชุ – ต – เดด มีเดชอันรุ่งเรือง
ชุติวัต ชุ – ติ – วัด ผู้มีความรุ่งเรือง
เชษฐวุฒิ เชด – ถะ – วุด ผู้เป็นใหญ่ด้านความรู้
โชติกา โช – ติ – กา ผู้รุ่งเรือง, ผู้มีความรุ่งโรจน์
โชติชนิด โชด – ชะ – นิด ผู้ให้เกิดความรุ่งเรือง
ไชยาธร ไช – ยา – ทอน ทรงไว้ซึ่งความเจริญกว่า

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up