ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย คนเกิดวันพุธกลางคืน เป็นมงคลทั้งลูกสาวลูกชาย

event
ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย
ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย คนเกิดวันพุธกลางคืน สำหรับลูกชาย ตั้งแต่ ก-ฮ

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ก

ชื่อ สะกด

ความหมาย

กช กด ดอกบัว
กตัญญู กะ – ตัน – ยู ผู้รู้คุณคนอื่น
กนต์ธร กน – ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก
กนธี กน – ที ทะเล มหาสมุทร
กมลภพ กะ – มน – ละ – พบ เกิดจากดอกบัว พระพรหม
กรวิชญ์ กอ – ระ – วิด ความรุ่งเรืองของปราชญ์
กรินทร์ กะ – ริน ช้างพระอินทร์,ช้างศึก
กฤชณัท กริด – ชะ – นัด มีความรู้เฉียบคม
กฤชธี กริด – ที ผู้มีความรู้เป็นอาวุธ
กฤตธัช กริด – ตะ – ทัด สร้างธงชัย
กฤตย์ กริด ควรกระทำ หน้าที่การงาน
กฤตยชญ์ กริด – ตะ – ยด นักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน
กฤตัชญ์ กริ – ตัด ผู้รู้คุณคนอื่น มีความกตัญญู
กฤติชยตร์ กริด – ชะ – ยด การกระทำที่ฉลาด
กฤติธี กริด – ติ – ที นักปราชญ์
กฤติน กริด – ติน ฉลาด, มีปัญญา
กฤษณ์ กริด พระกฤษณะ ดำ
กวิน กะ – วิน ดีงาม
กวินท์ กะ – วิน จอมกวี
กวินทรา กะ – วิน – ทรา จอมกวี
กวินทศา กะ – วิน – ทะ – สา กวีผู้ยิ่งใหญ่
กษิดิช กะ – สิ – ดิด เกิดมาบนแผ่นดิน
กษิดิ์เดช กะ – สิ – เดด มีเดชในแผ่นดิน
กษิดิส กะ – สิ – ดิด เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ก่อกุศล ก่อ – กุ – สน สร้างความดี
ก้องกิดากร ก้อง – กิ – ดา – กอน เสียงสรรเสริญอันกึกก้อง
กันดิศ กัน – ดิด เจ้าแห่งความรัก กามเทพ
กันต์ กัน น่ารัก น่าพอใจ
กันต์กวี กัน – กะ – วี กวีผู้น่ารัก
กันต์ธนวุฒิ กัน – ทะ – นะ – วุด มีทรัพย์เจริญและเป็นที่รัก
กันต์ธร กัน – ทอน ทรงไว้ซึ่งเป็นที่รัก
กันต์ธีร์ กัน – ที นักปราชญ์ผู้น่ารัก
กันตยศ กัน – ตะ – ยด มียศเป็นที่รัก
กันต์วิชญ์ กัน – วิด นักปราชญ์ผู้น่ารัก
กันต์ศักดิ์ กัน – สัก มีศักดิ์เป็นที่รักเป็นที่น่าพอใจ
กันติทัต กัน – ติ – ทัด ผู้ให้ความรัก ผู้ให้ความพอใจ
กันตินันท์ กัน – ติ – นัน ยินดีในความรัก
กาจน์ กาด ป้อมปราการ
กานดิศ กาน – ดิด เจ้าแห่งความรัก กามเทพ
กานต์ กาน น่ารัก น่าพึงพอใจ
กานต์นิธิ กาน – นิ – ทิ ทรัพย์น่าปราถนา
การัณย์ กา – รัน หน้าที่การงาน
การิต กา – ริด ให้กระทำแล้ว สั่งให้คนอื่นกระทำแล้ว
การิน กา – ริน ผู้สร้าง ผู้กระทำ
กำธร กำ – ทอน ความมั่นคง
กิตติเชษฐ์ กิด – ติ – เชด พี่ชายผู้มีชื่อเสียง
กิตติ์ณัฏฐกร กิด – นัด – ถะ – กอน สร้างความรู้และเกียรติ
กิตติทัต กิด – ติ – ทัด ผู้ให้เกียรติ ผู้ให้ชื่อเสียง
กิตติธัช กิด – ติ – ทัด มีชื่อเสียงปรากฏ
กิตติ์ธัญชัย กิด – ทัน – ยะ – ไช มีเกียรติยศมีโชคและชัยชนะ
กิตตินันท์ กิด – ติ – นัน ยินดีในชื่อเสียง
กิตติวินท์ กิด – ติ – วิน ผู้ได้รับเกียรติ ผู้มีเกียรติ
กิรินท์ กิ – ริน ช้างสำคัญ
กุนทร กุน – ทอน พระวิษณุ
กุลกร กุน – ละ – กอน ก่อตั้งตระกูล
กุลเดช กุน – ละ – เดด มีเดชในตระกูล
กุลิสร์ กุ – ลิด ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
เกตุ เกด ธง
เกียรติสุทธิธร เกียด – สุ – ทิ – ทอน ทรงไว้ซึ่งเกียรติอันบริสุทธิ์
โกศัลย์ โก – สัน ความฉลาด
ไกรธนเดช ไกร – ทะ – นะ – เดด มีทรัพย์และอำนาจยิ่งใหญ่
ไกรวิชญ์ ไกร – วิด นักปราชญ์ผู้เก่งกล้า
ไกรวิน ไกร – วิน ดอกบัว
ไกรวี ไกร – ระ – วี ดอกบัว
ไกรสร ไกร – สอน ราชสีห์

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ข

ชื่อ สะกด

ความหมาย

ขจร ขะ – จอน เลื่องลือ,ฟุ้งไป
ขจรกิตติ์ ขะ – จอน – กิด มีชื่อเสียงกระฉ่อน
ขจรฤทธิ์ ขะ – จอน – ริด มีฤทธิ์อำนาจเลื่องลือไกล
ขวัญชัย ขวัน – ไช มิ่งขวัญแห่งชัยชนะ
ขันติ ขัน – ติ ความอดทน

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ค

ชื่อ สะกด

ความหมาย

คชินทร์ คะ – ชิน พญาช้าง
คฑาวุธ คะ – ทา – วุด กระบอง
คณนาถ คะ – นะ – นาด ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย นามหนึ่งของพระคเณศ
คณัสนันท์ คะ – นัด – สะ – นัน เป็นที่เพลิดเพลินในคณะ
คณิน คะ – นิน เป็นใหญ่ในคณะ เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
คณิศนน คะ – นิด – นน ยินดีและเป็นใหญ่เหนือหมู่คณะ
คณิศร คะ – นิด – สอน ผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย
คณิสร์ธนา คะ – นิด – ทะ – นา ร่ำรวยและเป็นใหญ่เหนือพวกพ้อง
ครรชิต คัน – ชิด เสียงกึกก้อง
คริษฐ์ คะ – ริด ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
คิรากร คิ – รา – กอน กระทำซึ่งถ้อยคำ
คุณัชญ์ คุ – นัด ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
คุณานนท์ คุ – นา – นน มีคุณความดีมากมาย
คุณาวุธ คุ – นา – วุด ผู้มีความดีเป็นอาวุธ

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ฆ

ชื่อ

สะกด

ความหมาย

โฆษิตนนท์ โค – สิ – ตะ – นน ยินดีอย่างกึกก้อง

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up