ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย คนเกิดวันพุธกลางคืน เป็นมงคลทั้งลูกสาวลูกชาย

event
ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย
ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ล

ชื่อ สะกด

ความหมาย

ลลนา ละ – ละ – นา หญิงสาวที่น่ารักน่าเอ็นดู
ลลิดา ละ – ลิ – ดา หญิงผู้น่ารัก น่าเชิดชู
ลลิตสุดา ละ – ลิด – สุ – ดา ลูกสาวน่ารัก มีเสน่ห์
ลลิตา ละ – ลิ – ตา สวย, มีเสน่ห์
ลวิตรา ละ – วิด – ตรา เฉียบคมยิ่งนัก
ลักขณา ลัก – ขะ – นา ลักษณะดี
ลักขิกา ลัก – ขิ – กา สตรีผู้มีบุญวาสนา
ลักษณ์นารา ลัก – สะ – นา – รา รัศมีที่ต้องลักษณะ
ลักษณารีย์ ลัก – สะ – นา – รี มีลักษณะประเสริฐ
ลักษณียา ลัก – สะ – นี – ยา งามตา
ลักษิกา ลัก – สิ – กา สตรีผู้มีบุญวาสนา
ลัชชินี ลัด – ชิ – นี มีความละอาย
ลัทธวรรณ ลัด – ทะ – วัน ผิวพรรณสวยงาม
ลัลน์ลลิต ลัน – ละ – ลิด สาวสวย
ลัลนา ลัน – ละ – นา สาวสวย
ลาวัณย์ ลา – วัน ความงาม, ความน่ารัก
ลาสิกา ลา – สิ – กา หญิงผู้ฟ้อนรำ
ลิลิต ละ – ลิด งาม น่ารัก
ลีลานาตย์ ลี – ลา – นาด ฟ้อนรำร่าเริง
ลีลาฤดี ลี – ลา – รึ – ดี ความเพลิดเพลิน
ลีลาวดี ลี – ลา – วะ – ดี หญิงสาวผู้มีเสน่ห์
เลศยา เลด – สะ – ยา แสงสว่าง
เลิศหล้า เลิด – หล้า เป็นเลิศในปฐพี
โลฏิกา โล – ติ – กา ชื่อเจ้าหญิง

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ว

ชื่อ สะกด ความหมาย
วกุล วะ – กุน ดอกพิกุล
วงศนาถ วง – สะ – นาด เป็นใหญ่ในสกุล
วงศิยา วง – สิ – ยา อยู่ในสกุลอันดี
วชิรญาณ์ วะ – ชิ – ระ – ยา มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
วทันยา วะ – ทัน – ยา ใจบุญสุนทาน
วธู วะ – ทู ผู้หญิง, เจ้าสาว
วธูสิริ วะ – ทู – สิ – ริ หญิงสาวผู้มีสิริมงคล
วนินทร วะ – นิน – ทอน เป็นใหญ่เหนือความรัก ความเคารพ
วยา วะ – ยา อำนาจ ความเข้มแข็ง
วรกานต์ วอ – ระ – กาน ประเสริฐและน่ารัก
วรจินดา วอ – ระ – จิน – ดา ความคิดอันประเสริฐ
วรณา วอ – ระ – นา การให้เกียรติ
วรณิกา วอ – ระ – นิ – กา ผู้เขียน เสมียน
วรดา วอ – ระ – ดา ความประเสริฐ, ภาวะที่ประเสริฐ
วรทา วอ – ระ – ทา ผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐ, ให้พร
วรนาถ วอ – ระ – นาด ผู้มีที่พึ่งอันประเสริฐ
วรนิต วอ – ระ – นิด ผู้ได้รับการแนะนำอย่างประเสริฐ
วรนิศร์ วอ – ระ – นิด ประเสริฐและเป็นใหญ่
วรนิษฐา วอ – ระ – นิด – ถา มีความสำเร็จอันประเสริฐ
วรยุวัน วอ – ระ – ยุ – วัน หญิงสาวดีเลิศ
วรรณกานต์ วัน – นะ – กาน มีผิวพรรณงดงาม
วรรณชยา วัน – ชะ – ยา เกิดในสกุลสูง
วรรณดา วัน – ดา เป็นไปตามสกุล มีผิวงาม
วรรณธนา วัน – ทะ – นา มีผิวพรรณเป็นทรัพย์
วรรณรดา วัน – ระ – ดา ผู้ยินดีในผิวพรรณงดงาม
วรรณาต วัน – นาด ที่มีสีสันวรรณะ
วรรณิดา วัน – นิ – ดา ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ
วรรณิศา วัน – นิ – สา ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ
วรรณี วัน – นี หญิงมีสกุล
วรรธน์ชา วัด – ชา เกิดมามีความเจริญ
วรรธิดา วัน – ทิ – ดา เจริญงอกงาม เพิ่มพูน
วรรยา วัน – ยา เด่น ดียอดเยี่ยม
วรรษิดา วัด – สิ – ดา มีทรัพย์มากเหมือนฝน
วรรษิษฐา วัด – สิด – ถา อุดมที่สุด
วรรุจี วอ – ระ – รุ – จี ใฝ่ในคุณความดี
วรฤทัย วอ – ระ – ไท มีใจประเสริฐ
วรวรรณ วอ – ระ – วัน ผิวพรรณประเสริฐ
วรวัลคุ์ วอ – ระ – วัน เป็นคนดีและงดงาม
วรสุนทรี วอ – ระ – สุน – ทรี หญิงงามเลิศ
วรัชญา วะ – รัด – ชะ – ยา รู้สิ่งที่ประเสริฐ
วรัชยา วะ – รัด – ชะ – ยา มีชัยชนะอันประเสริฐ
วรัญญา วะ – รัน – ยา ผู้รู้สิ่งประเสริฐ
วรัทยา วะ -รัด – ทะ – ยา มีความกรุณาอันประเสริฐ
วรางค์กีรติ วะ – ราง – กี – ระ – ติ มีเกียรติและรูปร่างประเสริฐ
วรางคณา วะ – ราง – คะ – นา หญิงงามเลิศ
วราลี วะ – รา – ลี พระจันทร์
วริยา วะ – ริ – ยา ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น
วริศรา วะ – ริด – สะ – รา ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
วริษฐา วะ – ริด – ถา ดียิ่ง,ประเสริฐยิ่ง
วลัญช์รัตน์ วะ – ลัน – รัด เครื่องหมายแห่งสิ่งประเสริฐ
วศินี วะ – สิ – นี สตรีมีอำนาจ
วสุธิดา วะ – สุ – ทิ – ดา ที่มีทรัพย์สมบัติ
วสุรัตน์ วะ – สุ – รัด มณีคือทรัพย์
วสุวัน วะ – สุ – วัน การมีทรัพย์สมบัติ
วสุวานี วะ – สุ – วา – นี อำนวยให้เกิดทรัพย์
วัชรี วัด – ชะ – รี พระอินทร์
วัทน์สิริ วัด – สิ – ริ มีใบหน้างาม, พูดเป็นเสน่ห์
วันทดา วัน – ทะ – ดา ความชื่นชม
วันทนา วัน – ทะ – นา อ่อนน้อม
วันทนีย์ วัน – ทะ – นี น่าไหว้, น่ารับถือ
วันทิตรี วัน – ทิ – ตรี ผู้ยกย่อง
วัศดา วัด – สะ – ดา อ่อนน้อม
วัศนี วัด – สะ – นี อ่อนน้อม
วัศยา วัด – สะ – ยา เชื่อฟัง
วาชรัตน์ วา – ชะ – รัด มั่งคั่งในขุมทรัพย์
วารินาถ วา – ริ – นาด เจ้าแห่งน้ำ เมฆ มหาสมุทร
วาริศา วา – ริ – สา มหาสมุทร ชื่อพระวิษณุ
วารีนิธิ วา – รี – นิด มหาสมุทร
วารุณอร วา – รุน – ออน หญิงสาวผู้ดุจน้ำดอกไม้
วาลินี วา – ลิ – นี อยู่ประจำ, สถิตอยู่, มั่นคง
วาสวี วา – สะ – วี ของพระอินทร์
วาสิตา วา – สิ – ตา กลิ่นหอม, หอมหวาน, อบอวล
วิจฉายา วิด – ฉา – ยา รัตนะ แก้วแหวน เงินทอง
วิจิตริดา วิ – จิต – ริ – ดา ประดับประดา
วิชญา วิด – ชะ – ยา ความฉลาด รอบรู้
วิชญาดา วิด – ชะ – ยา – ดา ผู้รู้แจ้ง, ผู้ฉลาด
วิชญาตรี วิด – ชะ – ยา – ตรี ผู้รู้
วิชญาติ วิด – ชะ – ยาด ความรู้
วิชยา วิ – ชะ – ยา ชัยชนะ
วิชรา วิด – ชะ – รา ไม่แก่
วิชานาถ วิ – ชา – นาด มีความรู้เป็นที่พึ่ง
วิชิดา วิ – ชิ – ดา ผู้ชนะแล้ว
วิชิตา วิ – ชิ – ตา ผู้ชนะแล้ว
วิฐรา วิด – ถะ – รา พูดเพราะ พระพฤหัสบดี
วิทวลา วิด – วะ – ลา ฉลาด
วิธวดี วิด – วะ – ดี เหมือนพระจันทร์
วิธุวดี วิ – ทุ – วะ – ดี งามดังดวงจันทร์
วินิทรา วิ – นิ – ทะ – รา ตื่นเสมอ, ขยัน
วินีดา วิ – นี – ดา มีการอบรมดี
วิรชา วิ – ระ – ชา ผู้ปราศจากมลทิน
วิรดา วิ – ระ – ดา ผู้งดเว้นจากความชั่ว
วิรดี วิ – ระ -ดี การงดเว้นจากความชั่ว
วิรตา วิ – ระ – ตา ผู้งดเว้นจากความชั่ว
วิรตี วิ – ระ – ตี การงดเว้น (จากความชั่ว)
วิโรษณา วิ – โร – สะ – นา ไม่มีความโกรธ
วิลัคน์ วิ – ลัก ยึดมั่น
วิลัสดี วิ – ลัด – สะ – ดี ที่ฉายแสง สนุกสนาน
วิลัสนา วิ – ลัด – สะ – นา ฉายแสงเป็นประกาย
วิลาลินี วิ – ลา – ลิ – นี สวยงาม
วิลาวัณย์ วิ – ลา – วัน งามยิ่ง, งามเลิศ
วิลาสินี วิ – ลา – สิ – นี สวยงาม
วิไลลักษณ์ วิ – ไล – ลัก มีลักษณะงดงาม
วิไลวรรณ วิ – ไล – วัน ผิวงาม
วิวรรยา วิ – วัน – ยา ที่เด่นยิ่ง
วิวิศนา วิ – วิด – สะ – นา มีความงามมาก, งามอย่างวิเศษ
วิศรุตา วิ – สะ – รุ – ตา ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ
วิศัลย์ศยา วิ – สัน – สะ – ยา อยู่อย่างไม่มีทุกข์โศก
วิศัลยา วิ – สัน – ยา ไม่มีความทุกข์โศก
วิสสุตา วิด – สุ – ตา ปรากฏชื่อ, มีชื่อเสียง
วีณาวดี วี – นา – วะ – ดี ชื่อสตรี
วีตจินต์ วี – ตะ – จิน ปราศจากความพะวง
วีธรา วี – ทะ – รา ฟ้ากระจ่าง, บริสุทธิ์
วีรเกต วี – ระ – เกด ชื่อบุคคลผู้กล้าหาญ
วีรฐา วี – ระ – ถา ตั้งมั่นอย่างกล้าหาญ
วีรณา วี – ระ – นา ชื่อพระประชาบดี
วีรดา วี – ระ – ดา ความกล้าหาญ
วีรนาถ วี – ระ – นาด มีผู้กล้าหาญปกป้อง
วีรยา วี – ระ – ยา ความเพียร
วีรลักษณ์ วี – ระ – ลัก ลักษณะของผู้กล้า
วีร์สุดา วี – สุ – ดา ลูกสาวผู้กล้าหาญ
วีรอร วี – ระ – ออน หญิงสาวผู้กล้าหาญ
วีราทร วี – รา – ทอน ความเอื้อเฟื้อของผู้กล้าหาญ
วีรานันท์ วี – รา – นัน ยินดีในความสามารถ
วีริยา วี – ริ – ยา ความเพียร
วีริศา วี – ริ – สา เป็นใหญ่เหนือวีรบุรุษ
เวทชญา เวด – ชะ – ยา ทรงความรู้
เวทนีย์ เว – ทะ – นี ความหมายแห่งความรู้
เวทิดา เว – ทิ – ดา ให้รู้
เวธกา เว – ทะ – กา คม, เฉียบแหลม
เวธนี เว – ทะ – นี สว่าน, มีปัญญาเฉียบแหลม
เวนยา เวน – ยา น่ารัก
แวววรรณ แวว – วัน มีผิวพรรณผ่องใสงดงาม
ไวชญานีก์ ไว – ชะ – ยา – นี อุดมด้วยความรู้
ไวทยนาถ ไว – ทะ – ยะ – นาด ผู้รู้วิชาหมอ

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up