ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย คนเกิดวันพุธกลางคืน เป็นมงคลทั้งลูกสาวลูกชาย

event
ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย
ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ย

ชื่อ

สะกด

ความหมาย

ยชนา ยด – ชะ – นา การบูชา การให้เกียรติ
ยตนา ยด – ตะ – นา มีความพากเพียรดียิ่ง
ยตนา ยด – ตะ – นา พากเพียร
ยลรดี ยน – ระ – ดี มองแล้วเกิดความยินดี
ยศดา ยด – สะ – ดา ให้ชื่อเสียง
ยศธร ยด – สะ – ทอน ทรงไว้ซึ่งชื่อเสียง
ยศยา ยด – สะ – ยา รุ่งเรือง
ยศเลขา ยด – สะ – เล – ขา ชื่อสตรี
ยศวดี ยด – วะ – ดี หญิงผู้มียศ
ยศวรา ยด – วะ – รา ประเสริฐด้วยยศ ชื่อเสียง
ยศสยา ยด – สะ – ยา ที่มีชื่อเสียง มีเกียรติ
ยิษฐา ยิด – ถา ผู้ที่เขาบูชา
ยุวดี ยุ – วะ – ดี หญิงสาว
ยูรายุ ยู – รา – ยุ อายุยืนนาน
เยาวนาถ เยา – วะ – นาด เจ้าแห่งความเยาว์วัย
เยาวนิศ เยา – วะ – นิด เป็นใหญ่เหนือผู้เยาว์วัย
โยษิตา โย – ษิ – ตา สตรี

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ร

ชื่อ

สะกด

ความหมาย

รชดา ระ – ชะ – ดา เงิน, ของมีค่า
รชยา ระ – ชะ – ยา ผู้มีความยินดีอยู่เป็นนิจ
รณรุต รน – นะ – รุด ผู้ยินดีในการรบ
รณัยชนก ระ – ไน – ชะ – นก ผู้ให้ความร่าเริงยินดี
รณิษฐา ระ – นิด – ถา มีความยินดีเป็นที่สุด
รดา ระ – ดา ผู้ยินดีแล้ว
รดาญา ระ – ดา – ยา ยินดีมีความรู้
รดานันท์วิลาส ระ – ดา – นัน – วิ – ลาด ยินดีมีสุขและงดงาม
รดิวันต์ ระ – ดิ – วัน สวย มีเสน่ห์
รตา ระ – ตา เพลิดเพลิน, ยินดี, สดชื่น
รติดร ระ – ติ – ดอน หญิงผู้มีความน่ายินดี
รติรส ระ – ติ – รด รสแห่งความยินดี, รสรัก
รติวันต์ ระ – ติ – วัน มีความยินดี
รติวัลลี ระ – ติ – วัน – ลี เถาแห่งความรัก
รตี ระ – ตี ความยินดี
รถา ระ – ดา ผู้ยินดีแล้ว
รวิกานต์ ระ – วิ – กาน รัตนะชนิดหนึ่ง
รวิจันทร์ ระ – วิ – จัน พระจันทร์กับพระอาทิตย์
รวิชัญญา ระ – วิ – ชัน – ยา มีความรู้ประดุจดวงอาทิตย์
รวิชา ระ – วิ – ชา ลูกพระอาทิตย์
รวิรัตน์ ระ – วิ – รัด ศีลพระอาทิตย์
รวิวรรณ ระ – วิ – วัน พระอาทิตย์
รวิษฎา ระ – วิด – สะ – ดา เป็นที่รักของระวิ คือพระอาทิตย์
รวิสรา ระ – วิ – สะ – รา เป็นใหญ่ดุจพระอาทิตย์
รสวดี รด – วะ – ดี ที่มีเสน่ห์ งามสง่า
รสา ระ – สา ความงาม เสน่ห์ รส
รสินทรา ระ – สิน – ทรา จินดามณี
รักตจันทน์ รัก – ตะ – จัน จันทน์แดง
รังควดี รัง – คะ – วะ – ดี ชื่อสตรี
รังรอง รัง – รอง สุกใส, งาม
รัชดา รัด – ชะ – ดา เงิน
รัชต์ธร รัด – ชะ – ทอน ทรงไว้ซึ่งเงินหรือทอง
รัชตวรรณ รัด – ชะ – ตะ – วัน ผิวดังเงินยวง
รัชนัน รัด – ชะ – นัน รัศมี
รัชนาท รัด – ชะ – นาด เสียงบันลือในประเทศ, มีอำนาจในประเทศ
รัชนินทร์ รัด – ชะ – นิน พระจันทร์
รัชนิศ รัด – ชะ – นิด พระจันทร์
รัชนีกร รัด – ชะ – นี – กอน พระจันทร์
รัชนียา รัด – ชะ – นี – ยา เร้าใจให้ตื่นเต้น
รัชนีวรรณ รัด – ชะ – นี – วัน มีผิวสวยอย่างน่ายินดี
รัชนีวรรณรต รัด – ชะ – นี – วัน – นะ – รด มีความยินดีและผิวพรรณงามดั่งดวงจันทร์
รัชนีสุธางศ์ รัด – ชะ – นี – สุ – ทาง มุกดาพระจันทร์
รัชเนศ รัด – ชะ – เนด ดวงจันทร์
รัชวัลค์ รัด – ชะ – วัน เป็นผู้ปกครองที่งดงาม
รัญชน์ทยา รัน – ทะ – ยา มากมายด้วยความรู้และความกรุณา
รัญชน์สุรัติ รัน – สุ – รัด มีความรู้อันน่ายินดียิ่ง
รัญชนา รัน – ชะ – นา น่ายินดี, น่ารัก
รัญชิดา รัน – ชิ – ดา น่ายินดี, ผู้มีเสน่ห์, น่ารัก
รัฎฎา รัด – ดา ชื่อเจ้าหญิงองค์หนึ่ง
รัฐชุดานันท์ รัด – ชุ – ดา – นัน ยินดีและรุ่งเรืองของประเทศ
รัณยา รัน – นะ – ยา น่าเพลิดเพลินยินดี
รัตดา รัด – ดา ชื่อเจ้าหญิง
รัตนจัย รัด – ตะ – นะ – ไจ กองรัตนะ
รัตน์ญานิน รัด – ตะ – ยา – นิน มีความรู้ดุจรัตนะ
รัตนรรณ รัด – ตะ – นัน ธารน้ำเพชร
รัตนรัตน์ รัด – ตะ – นะ – รัด มณีชั้นยอด
รัตนเรขา รัด – ตะ – นะ – เร – ขา ชื่อเจ้าหญิง
รัตน์วรา รัด – วะ – รา รัตนะประเสริฐ ทอง
รัตนวลี รัด – ตะ – นะ – วะ – ลี สร้อยคอที่ทำด้วยเพชรพลอย
รัตนะมน รัด – ตะ – นะ – มน ใจประเสริฐยิ่ง
รัตนากร รัด – ตะ – นา – กอน เหมืองเพชรพลอย
รัตนาเทวี รัด – ตะ – นา – เท – วี ชื่อเจ้าหญิง
รัตนาวดี รัด – ตะ – นา – วะ – ดี ชื่อสตรี
รัตนาวลี รัด – ตะ – นา – วะ – ลี สร้อยมุกด์
ราชาวดี รา – ชา – วะ – ดี ไม้ประดับชนิดหนึ่ง พลอยสีฟ้า
รินรดา ริน – ระ – ดา ผู้ยินดีหรือรื่นเริงอยู่เสมอ
รินรดี ริน – ระ – ดี มีความเพลิดเพลิน ยินดีอยู่เรื่อย
รุ้งรดา รุ้ง – ระ – ดา น่ายินดีดั่งสายรุ้ง
รุ่งรดิศ รุ่ง – ระ – ดิด รุ่งโรจน์ดุจกามเทพ, กามเทพผู้รุ่งโรจน์
รุ่งรุจ รุ่ง – รุด รุ่งโรจน์, สว่างไสว
รุ่งรุจี รุ่ง – รุ – จี เริ่มรุ่งเรือง
รุจธร รุด – จะ – ทอน ทรงไว้ซึ่งความรุ่งโรจน์ น่ายินดี
รุจนา รุ – จะ – นา น่ารักน่าชอบใจ
รุจยา รุด – จะ – ยา น่ารัก
รุจรดา รุด – ระ – ดา รุ่งเรืองและรื่นรมย์
รุจรวี รุด – ระ – วี สว่างดุจพระอาทิตย์
รุจัย รุ – ไจ สว่าง กระจ่าง น่ารัก
รุจา รุ – จา รุ่งเรือง
รุจิกา รุ – จิ – กา มีความพอใจ, ประกอบด้วยความพอใจ
รุจิดา รุ – จิ – ดา ความพอใจ, ความรุ่งโรจน์
รุจิรดา รุ – จิ – ระ – ดา ยินดีแล้วในความรุ่งเรือง, ชอบความรุ่งเรือง
รุจิรา รุ – จิ – รา งาม, สวย
รุจิรางค์ รุ – จิ – ราง มีหุ่นหรือกายงดงามน่ารัก
รุจิษยา รุ – จิ – สะ – ยา รุ่งเรือง,อ่อนหวานน่ารัก
รุจิสา รุ – จิ – สา เจ้าแห่งความงาม, มีเสน่ห์ยิ่ง
รุจี รุ – จี สว่าง, งาม
รุจีรัตน์ รุ – จี – รัด รัตนะที่งาม
เรืองจรัส เรือง – จะ – หรัด รุ่งเรืองแจ่มแจ้ง
โรจนิฉัตร โรด – จะ – นิ – ฉัด ฉัตรแห่งความรุ่งโรจน์
โรศนี โรด – สะ – นี แสงสว่าง ความสว่างสุกใส
ไรยา ไร – ยา ปรารถนาทรัพย์สมบัติ
ไรวดา ไร – วะ – ดา มั่งคั่ง
ไรวินท์ ไร – วิน ได้ทรัพย์, มีทรัพย์

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ฤ

ชื่อ สะกด

ความหมาย

ฤดีกร รึ – ดี – กอน สร้างความรุ่งเรือง

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up