ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย คนเกิดวันพุธกลางคืน เป็นมงคลทั้งลูกสาวลูกชาย

event
ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย
ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ท

ชื่อ

สะกด

ความหมาย

ทยิดา ทะ – ยิ – ดา เป็นที่รัก เป็นที่กรุณา
ทัยวดี ไท – ยะ – วะ – ดี มีความเอ็นดู
เทศิกา เท – สิ – กา ท่องเที่ยว
ไทวิกา ไท – วิ – กา เกิดแต่เทวดา

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ธ

ชื่อ

สะกด

ความหมาย

ธชาดา ทะ – ชา – ดา ธงที่รุ่งเรือง
ธดากรณ์ ทะ – ดา – กอน ทรงไว้ซึ่งเครื่องประดับ ผู้ประดับประดา
ธนยา ทะ – นะ – ยา มั่งมี, โชคดี
ธนัญญา ทะ – นัน – ยา รู้เรื่องทรัพย์สมบัติ
ธนาระดา ทะ – นา – ระ – ดา มีทรัพย์เกลื่อนกล่น
ธนารีย์ ทะ – นา – รี มีทรัพย์อันประเสริฐ
ธนิยา ทะ – นิ – ยา มีทรัพย์
ธนิษฐา ทะ – นิด – ถา มีทรัพย์น่าปราถนา
ธยานี ทะ – ยา – นี ผู้มีปัญญาแห่งพินิจ
ธวลิดา ทะ – วะ – ลิ – ดา ทำให้บริสุทธิ์
ธวัล ทะ – วัน ขาว บริสุทธิ์ นวลงาม
ธวัลกร ทะ – วัน – กอน มีรัศมีนวลงาม
ธวัลฉวี ทะ – วัน – ฉะ – หวี มีผิวนวลงาม
ธวัลยา ทะ – วัน – ยา บริสุทธิ์
ธวัลรัตน์ ทะ – วัน – รัด งามดุจรัตนะ
ธวัลหทัย ทะ – วัน – หะ – ไท มีใจบริสุทธิ์
ธัญชนก ทัน – ชะ – นก ให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค
ธัญชนิศรา ทัน – ชะ – นิด – สะ – รา ผู้เป็นใหญ่และมีโชค
ธัญณิชชวีร์ ทัน – นิด – ชะ – วี มีโชคความรู้และกล้าหาญ
ธัญรดา ทัน – ระ – ดา ยินดีในสิ่งที่เป็นมงคล พอใจในสิ่งที่ดีเลิศ
ธัญรดี ทัน – ระ – ดี มีความยินดีในสิริมงคล
ธัญวรรณวิมล ทัน – ยะ – วัน – วิ – มน มีโชคและผิวพรรณผุดผ่อง
ธัญวรัตน์ ทัน – วะ – รัด มีโชคและประเสริฐสุด
ธัญวลัย ทัน – วะ – ไล กำไลดีเลิศ
ธัญสมร ทัน – สะ – หมอน หญิงมีโชค
ธาริกา ทา – ริ – กา ทรงไว้
ธารินี ทา – ริ – นี แผ่นดินของพระราชา
ธาวัลย์ ทา – วัน ความขาวเนียนงาม ความสะอาด ความบริสุทธิ์
ธาวินี ทา – วิ – นี วิ่ง ว่องไว คล่องแคล่ว บริสุทธิ์
ธีนิดา ที – นิ – ดา ผู้ถูกนำไปด้วยความรู้ ผู้ได้รับการแนะนำเพื่อปัญญา
ธีรกานต์ ที – ระ – กาน นักปราชญ์ผู้น่ารัก
ธีร์จุฑา ที – จุ – ทา นักปราชญ์ผู้เป็นยอด
ธีรตา ที – ระ – ตา ยินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์
ธีรตี ที – ระ – ตี ความยินดีในความรู้
ธีรนาฎ ที – ระ – นาด หญิงงามที่ฉลาด
ธีรนาถ ที – ระ – นาด ที่พึ่งของนักปราชญ์
ธีร์วรา ที – วะ – รา นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ธีร์สุดา ที – สุ – ดา ลูกสาวของปราชญ์
ธีริศรา ที – ริด – สะ – รา นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ธีริศสุชา ที – ริด – สุ – ชา เกิดมาดีมีปัญญายิ่ง
ธีวรา ที – วะ – รา ประเสริฐด้วยความรู้

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน น

ชื่อ สะกด

ความหมาย

นรารัตน์ นะ – รา – รัด ผู้ประเสริฐดุจรัตนะ
นริสรา นะ – ริด – สะ – รา เป็นใหญ่เหนือคน
นรีกานต์ นะ – รี – กาน หญิงผู้เป็นที่รัก
นฤสรณ์ นะ – รึ – สอน ที่พึ่งของตน
นลัท นะ – ลัด น้ำผึ้ง ดอกไม้
นลินรัฐฐา นะ – ลิน – รัด – ถา ดั่งดอกบัวของประเทศ
นลินรัตน์ นะ – ลิน – รัด ดอกบัวอันประเสริฐ
นวิยา นะ – วิ – ยา สาวเสมอ สดชื่นเสมอ
นัจกร นัด – จะ – กอน นักฟ้อน
นัจจนา นัด – จะ – นา การฟ้อนรำ
นัฏกร นัด – ตะ – กอน มีความสามารถทางฟ้อนรำ
นัทธ์ฤทัย นัด – รึ – ไท ผูกใจไว้
นันท์นลิน นัน – นะ – ลิน บัวงาม น่าเพลิดเพลินดุจดอกบัว
นันทนัช นัน – ทะ – นัด เกิดมาเพื่อความสุข ให้เกิดความสุข จันทร์เหลือง
นันท์ลินี นัน – ลิ – นี หญิงงามผู้มีความบันเทิง หรือความสุข
นันท์สิรินาถ นัน – สิ – หริ – นาด ยินดีมีมงคลและเป็นที่พึ่ง
นันทิกานต์ นัน – ทิ – กาน มีความยินที่น่ารัก น่ารักน่ายินดี
นันทิชา นัน – ทิ – ชา เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน
นันทิญานิน นัน – ทิ – ยา – นิน ผู้มีความยินดีมีความรู้
นันทิตา นัน – ทิ – ตา เพลิดเพลิน มีความสุข
นันทินี นัน – ทิ – นี ผู้มีความบันเทิง ผู้มีความสุข
นันทิวัชรี นัน – ทิ – วัด – ชะ – รี เป็นความยินดีของพระอินทร์
นันทิสา นัน – ทิ – สา เจ้าแห่งความยินดี
นาถรดา นาด – ระ – ดา ยินดีในที่พึ่งพิง
นารา นา – รา รัศมี
นิจจารีย์ นิด – จา – รี ผู้ประเสริฐเป็นนิตย์ ประเสริฐเสมอ
นิจฉรา นิด – ฉะ – รา ฉายแสง มีรัศมีเรืองรอง
นิจวรีย์ นิด – วะ – รี ประเสริฐยอดเยี่ยมเสมอ
นิชกานต์ นิด – ชะ – กาน เป็นของตนเป็นที่รัก
นิชดา นิด – ชะ – ดา ความเป็นตัวของตัวเอง
นิชธาวัลย์ นิด – ทา – วัน มีความบริสุทธิ์อยู่ในตัว
นิชวรรณ นิด – ชะ – วัน ผิวพรรณบริสุทธิ์
นิชานาถ นิ – ชา – นาด มีที่พึ่งคือตัวเอง
นิดานุช นิ – ดา – นุด หญิงสาวผู้ได้รับการอบรม
นิตย์รดี นิด – ระ – ดี มีความยินดีเป็นนิจ มีความสุขเสมอ
นิยุดา นิ – ยุ – ดา มีความขยันหมั่นเพียรดี
นิยุตา นิ – ยุ – ตา ประกอบการ ขยันขันแข็ง
นิรชร นิ – ระ – ชอน ผู้ไม่รู้จักแก่ เทวดา
นิรชา นิ – ระ – ชา ปราศจากสิ่งเศร้าหมอง
นิรินธนา นิ – ริน – ทะ – รา หมดกิเลส
นิวาริน นิ – วา – ริน ห้ามความชั่ว ป้องกันความชั่วร้าย
นิศา นิ – สา กลางคืน, พระจันทร์
นิษฐา นิด – ถา สำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง
นิษฐาชญาณ์ นิด – ถา – ชะ – ยา สนใจใคร่รู้อยู่เสมอ
นีรชา นี – ระ – ชา ดอกบัว
นีรนาท นี – ระ – นาด กึกก้อง
นุชรดี นุด – ระ – ดี ความยินดีของหญิงสาว หญิงสาวผู้มีความดี
โนรีวรรณ โน – รี – วัน ชื่อนกมีสีสวย

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up