ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย คนเกิดวันพุธกลางคืน เป็นมงคลทั้งลูกสาวลูกชาย

event
ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย
ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ญ

ชื่อ

สะกด

ความหมาย

ญดากร ยะ – ดา – กอน สร้างความรู้
ญาณศรณ์ ยา – นะ – สอน มีความรู้เป็นที่พึ่ง
ญาณสิริ ยา – นะ – สิ – หริ มีมิ่งขวัญคือความรู้
ญาณัจฉรา ยา – นัด – ฉะ – รา มีความรู้ดุจนางฟ้า
ญาณิสา ยา – นิ – สา เจ้าแห่งความรู้
ญาณี ยา – นี ผู้มีความรู้
ญาดา ยา – ดา ผู้รู้ นักปราชญ์
ญาตาวี ยา – ตา – วี ผู้มีความรู้
ญานุจจัย ยา – นุด – ไจ สะสมความรู้ มีความรู้มาก

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ฐ

ชื่อ

สะกด

ความหมาย

ฐนิชา ถะ – นิ – ชา เกิดมามีฐานะ
ฐานนันท์ ถา – นะ – นัน ยินดีในฐานะ
ฐานิตา ถา – นิ – ตา ยั่งยืน
ฐานิศกันยา ถา – นิด – กัน – ยา หญิงผู้มีฐานะยิ่งใหญ่
ฐานิสรา ถา – นิด – สะ – รา เป็นใหญ่ในหน้าที่
ฐิตดา ถิ – ตะ – ดา ความตั้งมั่น
ฐิตารีย์ ถิ – ตา – รี มั่นคงและประเสริฐ
ฐิติชญา ถิ – ติ – ชะ – ยา ความรู้มั่นคง
ฐิตินาถ ถิ – ติ – นาด มีความมั่นคงเป็นที่พึ่ง
ฐิติวรดา ถิ – ติ – วอ – ระ – ดา มีวัตรมั่นคง มีความประพฤติมั่นคง

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ณ

ชื่อ

สะกด

ความหมาย

ณธิดา นะ – ทิ – ดา ลูกสาวผู้มีความรู้
ณยากร นะ – ยา – กอน ทำตามความรู้
ณฤดี นะ – รึ – ดี รุ่งเรืองเรื่องความรู้
ณัชชา นัด – ชา เกิดมาเพื่อความรู้
ณัฏฐ์ฐิรา นัด – ถิ – รา ปราชญ์ผู้ตั้งมั่น
ณัฐกฤตา นัด – กริ – ตา ผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์
ณัฐกัญญา นัด – กัน – ยา หญิงสาวผู้ฉลาด
ณัฐชยา นัด – ชะ – ยา ชัยชนะของนักปราชญ์
ณัฐชา นัด – ชา เกิดมามีความรู้
ณัฐชานันท์ นัด – ชา – นัน ปราชญ์ผู้น่ายินดี
ณัฐณิชา นัด – นิ – ชา ฉลาดและบริสุทธิ์
ณัฐทยา นัด – ทะ – ยา ปราชญ์ผู้มีเมตตา
ณัฐธยาน์ นัด – ทะ – ยา การเพ่งพินิจของนักปราชญ์
ณัฐธิดา นัด – ทิ – ดา ธิดาของนักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
ณัฐนรี นัด – นะ – รี หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
ณัฐนารี นัด – นา – รี หญิงสาวผู้เป็นปราชญ์
ณัฐนิช นัด – ถะ – นิด ฉลาดและเป็นตัวของตัวเอง
ณัฐรดี นัด – ระ – ดี ความยินดีของนักปราชญ์
ณัฐวรา นัด – วะ – รา นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐหทัย นัด – หะ – ไท ดวงใจของนักปราชญ์
ณัฑธัญวรรณ นัด – ทัน – ยะ – วัน ผิวพรรณดีมีโชคและฉลาด
ณาญา นา – ยา ปัญญาความรู้
ณิขนันทน์ นิด – ชะ – นัน มีความเพลิดเพลินยินดีที่บริสุทธิ์
ณิช นิด สะอาด บริสุทธิ์
ณิชกานต์ นิด – ชะ – กาน บริสุทธิ์และเป็นที่รัก
ณิชา นิ – ชา สะอาด บริสุทธิ์
ณิชากร นิ – ชา – กอน บ่อเกิดแห่งสิ่งบริสุทธิ์
ณิชารีย์ นิ – ชา – รี บริสุทธิและประเสริฐ
ณิศาวีร์ นิ – สา – วี กล้าหาญเป็นเจ้าแห่งความรู้
เณศรารัตน์ เนด – สะ – รา – รัด ความรู้ยิ่งใหญ่ดุจรัตนะ

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ด

ชื่อ

สะกด

ความหมาย

ดนุช ดะ – นุด น้องสาวผู้ดุจดังทอง
ดนุวิลาส ดะ – นุ – วิ – ลาด มีเสน่ห์เป็นของตัวเอง
ดารกิต ดา – ริ – กา มากด้วยดวงดาว
ดารากานต์ กา – รา – กาน น่ารักประดุจดวงดาว
ดารินทร์ ดา – ริน ดวงดาวอันยิ่งใหญ่
ดารุณัย ดา – รุ – ไน เยาว์วัย

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ต

ชื่อ

สะกด

ความหมาย

ตรีรัตน์ ตรี – รัด แก้วสามประการ
ติชิลา ติ – ชิ – ลา พระจันทร์
ติณณา ติน – นา ผู้ข้ามพ้นความทุกข์
ตีรณา ตี – ระ – นา ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง
เตชินี เต – ชิ – นี ผู้มีเดช มีความรุ่งเรือง

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ถ

ชื่อ สะกด ความหมาย
ถิรดา ถิ – ระ – ดา มั่นคง

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up