ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย คนเกิดวันพุธกลางคืน เป็นมงคลทั้งลูกสาวลูกชาย

event
ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย
ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน จ

ชื่อ

สะกด

ความหมาย

จงกลณัฐชาดา จง – กน – นัด – ชา – ดา ปราชญ์ผู้รุ่งเรืองและประเสริฐดังดอกบัว
จรณา จะ – ระ – นา ดำเนินไปข้างหน้า ความประพฤติ
จรรยวีร์ จัน – ยะ – วี มีความประพฤติกล้าหาญ
จรัส จะ – หรัด แจ่มแจ้ง
จรีย์ธมน จะ – รี – ทะ – มน ประพฤตดีจิตใจตั้งมั่น
จันทกร จัน – ทะ – กอน แสงจันทร์
จันทกานต์ จัน – ทะ – กาน ราตรีกาล งามดั่งพระจันทร์ ชายาพระจันทร์
จันทรกา จัน – ทฺระ – กา พระจันทร์
จันทรรัตน์ จัน – ทระ – รัด มณีแห่งแสงจันทร์
จันทร์วรัณธร จัน – วะ – รัน – ทอน ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐดุจดวงจันทร์
จันทร์วลัย จัน – วะ – ไล วงจันทร์ วงเดือน
จารวี จา – ระ – วี ผู้งดงาม
จารุกร จา – รุ – กอน รัศมีงาม รัศมีดั่งทอง
จารุกัญญ์ จา – รุ – กัน หญิงสาวผู้งดงาม
จารุชา จา – รุ – ชา เกิดมาสวย
จารุนันท์ จา – รุ – นัน ชอบสิ่งที่ดีงาม
จิณณา จิน – นา ประพฤติแล้ว
จิณห์วรา จิน – วะ – รา เครื่องหมายที่ประเสริฐ
จิตชยา จิด – ชะ – ยา ชนะใจ
จิตรกัญญา จิด – กัน – ยา หญิงสาวที่สวยงาม
จิตรกันยา จิด – ตระ – กัน – ยา หญิงสาวผู้งดงาม
จิตรวรรณ จิด – ตะ – วัน ผู้มีผิวพรรณงดงาม
จิตรสินี จิด – สิ – นี สาวงาม
จิตรานุช จิด – ตรา – นุช หญิงสาวผู้งดงาม
จิตรีวัสส์ จิด – ตรี – วัด จิตใจดั่งสายฝน
จินต์จุฑา จิน – จุ – ทา มีความคิดเด่น มีความคิดเป็นเลิศ
จินต์ศุจี จิน – สุ – จี ผู้มีความคิดบริสุทธิ์
จิรณัฏฐา จิ – ระ – นัด – ถา ปราชญ์ผู้ยั่งยืน
จิรัชญา จิ – รัด – ชะ – ยา ผู้รู้นาน ฉลาดนาน
จิรัชยา จิ – รัด – ชะ – ยา มีชัยชนะตลอดกาลนาน
จิรัญชา จิ – รัน – ชา ความฉลาดที่ยั่งยืน
จิราเจต จิ – รา – เจด มีความคิดเป็นยอด
จีรกัญญา จี – ระ – กัน – ยา เป็นสาวตลอด
จีรณา จี – ระ – นา ประพฤติแล้ว ผู้คงแก่เรียน
เจนจิรา เจน – จิ – รา เชี่ยวชาญตลอดกาลนาน

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ฉ

ชื่อ

สะกด

ความหมาย

ฉัตรินี ฉัด – ตริ – นี มีฉัตร
ฉัตริยาฐิดา ฉัด – ตริ – ยา – ธิ – ดา เป็นฉัตรแห่งความมั่นคง
ฉันท์ชนก ฉัน – ชะ – นก ผู้ให้เกิดความพอใจ
ฉันท์ชนิดา ฉัน – ชะ – นิ – ดา ก่อให้เกิดความพอใจ
ฉันท์ชนิต ฉัน – ชะ – นิด ก่อให้เกิดความพอใจ
ฉันทชา ฉัน – ทะ – ชา เกิดจากความพอใจ ให้เกิดความพอใจ
ฉันท์สินี ฉัน – สิ – นี ความพอใจของหญิงงาม หญิงงามผู้มีความใฝ่ดี
ฉันทิกา ฉัน – ทิ – กา มีความพอใจ
ฉันทิศา ฉัน – ทิ – สา มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี
ฉันทิสา ฉัน – ทิ – สา มีความพอใจเป็นใหญ่

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ช

ชื่อ

สะกด

ความหมาย

ชงโค ชง – โค ชื่อต้นชงโค
ชญาณ์นันท์ ชะ – ยา – นัน ความรู้ความยินดี
ชญาณ์นิษฏ์ ชะ – ยา – นิด ปราถนาเรื่องความรู้
ชญาดา ชะ – ยะ – ดา ผู้มีความรู้
ชญานิน ชะ – ยา – นิน นักปราชญ์
ชญานิศ ชะ – ยา – นิด เจ้าแห่งความรู้ ยอดผู้รู้
ชญานิษฐ์ ชะ – ยา – นิด มีความรู้น่าพึงพอใจ
ชญานี ชะ – ยา – นี มีความรู้
ชนกานต์ ชะ – นะ – กาน เป็นที่รักของปวงชน
ชนะวรรณ ชะ – นะ – วัน ผิวพรรณแห่งคน คนผู้มีผิวพรรณสวย
ชนัญชิดา ชะ – นัน – ธิ – ดา ผู้ชนะคนอื่น
ชนากานต์ ชะ – นา – กาน ที่รักของคนทั้งหลย
ชนารดี ชะ – นา – ระ – ดี เป็นที่รักที่พอใจแห่งผูงชน
ชนิกา ชะ – นิ – กา สตรีผู้ให้กำเนิด
ชนิกานต์ ชะ – นิ – กาน เป็นที่รักของผู้บังเกิดเกล้า
ชนินาถ ชะ – นิ – นาด เป็นที่พึ่งของมารดา
ชนิสรา ชะ – นิด – ระ – สา เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เจ้าแห่งคน
ชยิสรา ชะ – ยิด – สะ – รา มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่
ชยุดา ชะ – ยุ – ดา รุ่งเรือง
ชลกร ชน – ละ – กอน เมฆหรือมหาสมุทร
ชลชญาน์ ชน – ชะ – ยา มีความรู้เกี่ยวกับน้ำ
ชลธิชา ชน – ทิ – ชา เกิดในน้ำ พระนางลักษมี
ชลิตวรรณ ชะ – ลิด – วัน มีผิวพรรณรุ่งเรือง มีผิวพรรณผ่องใส
ชลิตา ชะ – ลิ – ตา ผู้รุ่งเรืองแล้ว
ชวัลนุช ชะ – วัน – นุด หญิงผู้รุ่งเรือง
ชวัลรัตน์ ชะ – วัน – รัด รัตนอันแวววาว
ชวัลลักษณ์ ชะ – วัน – ลัก มีลักษณะอันรุ่งเรือง
ชวิศา ชะ – วิ – สา เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา
ชัญญา ชัน – ยา ผู้ประเสริฐ ผู้รู้
ชัญญานุช ชัน – ยา – นุด หญิงสาวผู้ประเสริฐ
ชาคริยา ชา – คริ – ยา ความเพียร ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
ชาลิสา ชา – ลิ – สา เป็นใหญ่ด้วยความรุ่งเรือง
ชิชญา ชิ – ชะ – ยา ผู้ปราถนาความรู้
ชื่นชีวา ชื่น – ชี – วา มีชีวิตอันเบิกบาน
ชุดา ชุ – ดา ส่องสว่าง เรืองรอง
ชุติกาญจน์ ชุ – ติ – กาน รุ่งโรจน์หรืองามดังทอง
ชุติญาดา ชุ – ติ – ยา – ดา ปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ชุติวรรณ ชุ – ติ – วัน มีผิวพรรณผ่องใส
ชุติสรา ชุ – ติด – สะ – รา เป็นเจ้าแห่งแสงสว่าง ผู้รุ่งโรจน์ยิ่ง
โชษิกา โช – สิ – กา ดอกไม้ที่ยังไม่บาน
โชษิตา โช – ส – ตา ความสุข ความบันเทิง สตรี

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up