ชื่อคนเกิดวันจันทร์ ตั้งชื่อลูก

ไอเดีย ชื่อคนเกิดวันจันทร์ ชื่อที่ดีต้องเฮง ต้องปัง!!

Alternative Textaccount_circle
event
ชื่อคนเกิดวันจันทร์ ตั้งชื่อลูก
ชื่อคนเกิดวันจันทร์ ตั้งชื่อลูก

รวม ชื่อคนเกิดวันจันทร์ มากมายไอเดียให้คุณได้เลือก ที่จะตั้งชื่อทั้งทีต้องดีต้องปัง ชื่อมงคล อักขระอักษรที่ดีเฉพาะคนเกิดวันจันทร์ดูเลยดีชัวร์

ไอเดีย ชื่อคนเกิดวันจันทร์ ชื่อที่ดีต้องเฮง ต้องปัง!!

คนเกิดวันจันทร์ มีหลักในการตั้งชื่อตามความเชื่อของหลักทักษาปกรณ์ที่ว่า เกิดวันจันทร์ ห้าม อักขระวรรคกาลกิณี คือ อ และสระทั้งหมด โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว 2-4 พยางค์

การที่จะหา ตั้งชื่อลูก ที่ไม่มีตัวอักษร อ. และ สระ เช่น สระอะ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอ แอ โอ ใอ ไอ เป็นต้น นั้น ชื่อของคนที่เกิดวันจันทร์จึงเลือกยาก และมีให้เลือกน้อยมาก แต่คุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งเหนื่อยใจกันไป เรามีไอเดียชื่อมากกว่า 100 ชื่อ มาให้คุณได้เลือกดูคำที่มีความหมาย และถูกชะตากับคนเกิดวันจันทร์กัน เพราะ ชื่อมงคล มีดีอันดับแรกเลย คือ ต้องเป็นชื่อที่คนผู้นั้นชอบ ฟังดูแล้วถูกชะตา ถูกโฉลกตั้งแต่คำแรกที่ได้ยิน

50 ไอเดีย ชื่อคนเกิดวันจันทร์ ผู้หญิง

1. กช (กด) หมายถึง ดอกบัว

2. กชกร (กด-ชะ-กอน) หมายถึง กระพุ่มมือ

3. กชพร (กด-ชะ-พอน) หมายถึง ดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว

4. กนก (กะ-หนก) หมายถึง ทองคำ

5. กนกพรรณ (กะ-หนก-พัน) หมายถึง ผู้มีผิวพรรณดุจทองคำ

6. กนกวรรณ (กะ-หนก-วัน) หมายถึง ผิวดั่งทอง

7. กมล (กะ-มน) หมายถึง ดอกบัว

8. กมลพร (กะ-มน-พอน) หมายถึง ใจประเสริฐ

9. กมลชนก (กะ-มน-ชะ-นก) หมายถึง ผู้เกิดจากใจ

10. กรกฎ (กอ-ระ-กด) หมายถึง ปู, กลุ่มดาวรูปปู

ชื่อคนเกิดวันจันทร์ ลูกสาว
ชื่อคนเกิดวันจันทร์ ลูกสาว

11. กรกนก (กอน-กะ-หนก) หมายถึง แสงทอง ทองกร

12. กรวรรณ (กอ-ระ-วัน) หมายถึง มีผิวพรรณงดงาม

13. ขนบพร (ขะ-หนบ-พอน) หมายถึง แบบแผนที่ประเสริฐ

14. คนธรส (คน-ทะ-รด) หมายถึง น้ำหอม

15. จงกล (จง-กน) หมายถึง บัว, บัวสาย

16. จรรยพร (จัน-ยะ-พอน) หมายถึง มีความประพฤติดี ประเสริฐ

17. จรรยมณฑน์ (จัน-ยะ-มน) หมายถึง ผู้มีความประพฤติดี เป็นเครื่องประดับ

18. จรส (จะ-หรด) หมายถึง แจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง

19. ชนมน (ชะ-นะ-มน) หมายถึง ใจของคน ผู้เป็นดุจดวงใจของคน

20. ชลธร (ชน-ละ-ทอน) หมายถึง ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ คือ ทะเล, เมฆฝน

21. (ชะ-วะ-กอน) หมายถึง ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์

22. ชวนชม (ชวน-ชม) หมายถึง ดึงดูดจิตใจให้อยากชม

23. ดลพร (ดน-ละ-พอน) หมายถึง บันดาลพร

24. ทรงพร (ซง-พอน) หมายถึง ทรงไว้ซึ่งพร มีพร มีความประเสริฐ

25. ธนธรณ์ (ทะ-นะ-ทอน) หมายถึง ทรงไว้ซึ่งทรัพย์ มั่งมี

26. ธนภรณ์ (ทะ-นะ-พอน) หมายถึง ค้ำจุนทรัพย์ รักษาทรัพย์

27. ธมลวรรณ (ทะ-มน-วัน) หมายถึง มีผิวพรรณงาม

28. นฏกร (นะ-ตะ-กอน) หมายถึง นักฟ้อนรำ

29. นนทกร (นน-ทะ-กอน) หมายถึง กระทำความเพลิดเพลิน, สร้างความสุข

30. นภสร (นบ-พะ-สอน) หมายถึง สระบนฟ้า, เมฆ

ตั้งชื่อลูกสาว ตั้ง ชื่อคนเกิดวันจันทร์
ตั้งชื่อลูกสาว ตั้ง ชื่อคนเกิดวันจันทร์

31. นรกมล (นอ-ระ-กะ-มน) หมายถึง เป็นดวงใจของคนอื่น เป็นที่รักของคนอื่น

32. นวพร (นะ-วะ-พอน) หมายถึง พรใหม่, พร 9 ประการ

33. บงกช (บง-กด) หมายถึง ดอกบัว

34. ปฐมพร (ปะ-ถม-พอน) หมายถึง พรที่หนึ่ง ผู้ประเสริฐคนแรก พรอันแรก

35. ปณตพร (ปะ-นด-พอน) หมายถึง การน้อมไหว้เป็นการประเสริฐ

36. พรกนก (พอน-กะ-หนก) หมายถึง ทองที่ประเสริฐ

37. พรพรรณ (พอน-พัน) หมายถึง ผู้มีผิวพรรณดี

38. พรรณวรท (พัน-วะ-รด) หมายถึง ให้พรคือผิวพรรณงาม

39. พรสวรรค์ (พอน-สะ-หวัน) หมายถึง ความสามารถพิเศษ, คุณสมบัติเด่นของคนมีมาแต่

40. ภคพร (พะ-คะ-พอน) หมายถึง มีโชคเป็นพร

41. ภรณ์ชนก (พอน-ชะ-นก) หมายถึง การเลี้ยงดูบิดา

42. มนพร (มะ-นะ-พอน) หมายถึง มีใจประเสริฐ

43. รณพร (รน-นะ-พอน) หมายถึง มีเสียงประเสริฐ มีเสียงไพเพราะ

44. วรกมล (วอ-ระ-กะ-มน) หมายถึง มีใจประเสริฐ

45. วรรณกร (วัน-นะ-กอน) หมายถึง ผิวพรรณผ่องใส

ชื่อเล่นลูกสาว
ชื่อเล่นลูกสาว

46. ศตพร (สะ-ตะ-พอน) หมายถึง มีพรมากหรือมีความประเสริฐมากมาย

47. ศมน (สะ-มน) หมายถึง ราตรี

48. สวรส (สะ-วะ-รด) หมายถึง มีรสนิยมเป็นของตน มีเสน่ห์

49. สรรค์พร (สัน-พอน) หมายถึง ประเสริฐทุกอย่าง

50. หรรษพร (หัด-สะ-พอน) หมายถึง เบิกบานด้วยความยินดี

ไอเดียชื่อเล่น ลูกสาวเกิดวันจันทร์

  • ต้นอ้อ
  • หยก
  • ต้นหอม
  • อองฟอง
  • ณมน
  • รมณ
  • นมสด
  • ขนม
  • ออม
  • นมสด

 

อ่านต่อ>> ไอเดีย ชื่อคนเกิดวันจันทร์ ผู้ชาย พร้อมชื่อเล่น ชื่อมงคล คลิกหน้า 2

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up