ชื่อมงคลวันพุธ

ตั้งชื่อ คนเกิดวันพุธกลางวัน ชื่อมงคลสำหรับลูกชายลูกสาว

event
ชื่อมงคลวันพุธ
ชื่อมงคลวันพุธ

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน ตัวอักษร ย

ชื่อมงคล ลูกชาย

ชื่อ สะกด ความหมาย
ยศภัทร ยด – สะ – พัด เจริญด้วยยศ
ยศภูธิป ยด – พู – ดิบ มียศสูงส่ง
ยงยศ ยง – ยด มียศยั่งยืนนาน
ยงสุข ยง – สุก มีสุขยั่งยืน
ยศนันท์ ยด – สะ – นน ยินดีในยศ
ยศพนธ์ ยด – สะ – พน เกี่ยวข้องด้วยยศ
ยศพล ยด – สะ – พน มียศและมีพลัง
ยศพัฒน์ ยด – สะ – พัด เจริญด้วยยศ
ยศพัทธ์ ยด – สะ – พัด เกี่ยวข้องด้วยยศ
ยศวร ยด – สะ – วอน มียศอันประเสริฐ
ยศวริต ยด – วะ – ริด ผู้เลิศด้วยยศ
ยศสมบูรณ์ ยด – สม – บูน ว่าเต็มเปี่ยมด้วยยศ
ยสินทร ยะ – สิน – ทอน เป็นใหญ่ด้วยยศ มียศ
ยิษฐา ยิด – ถา ผู้ที่เขาบูชา

ชื่อมงคล ลูกสาว

ชื่อ สะกด ความหมาย
ยมลพร ยะ – มน – พอน คู่ที่ประเสริฐ
ยมลภัทร ยะ – มน – พัด คู่ผู้ดีงาม
ยลรดี ยน – ระ – ดี มองแล้วเกิดความดี
ยศกร ยด – สะ – กอน ผู้สร้างยศ,รุ่งเรืองด้วยยศ
ยศพร ยด – สะ – พอน มียศอันประเสริฐ
ยศยา ยด – สะ – ยา มีเกียรติ, มีชื่อเสียง
ยสดา ยะ – สะ – ดา มานะพยายาม
ยสุตมา ยะ – สุด – ตะ – มา ผู้มียศสูงสุด
ยามีรา ยา – มี – รา พระจันทร์
ยุธมา ยุด – ทะ – มา นักรบ วีรบุรุษ
ยุพเรศ ยุบ – พะ – เรด ธิดากษัตริย์หญิงสาว
ยสุดมา ยะ – สุด – ตะ – มา ผู้มียศสูงสุด
ยุพารัตน์ ยุ – พา – รัด หญิงงามที่มีคุณค่าดังแก้ว

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน ตัวอักษร ร

ชื่อมงคล ลูกชาย

ชื่อ สะกด ความหมาย
รเมศ ระ – เมด เจ้าแห่งความยินดี
รวินันท์ ระ – วิ – นัน เป็นที่ยินดีดุจพระอาทิตย์
รดิศ ระ – ดิด เจ้าแห่งความรัก ชื่อของกามเทพ
รตน ระ – ตะ – นะ ความรื่นรมย์
รมย์ รม น่ารื่นรมย์
รัฐนันท์ รัด – ถะ – นัน เป็นที่ยินดีของประเทศ
รามิล รา – มิน กามเทพ
ราเมนทร์ รา – เมน พระรามผู้ยิ่งใหญ่
รณพีร์ รน – นะ – พี วีรบุรุษในสนามรบ
รณรัต รน – นะ – รัด การต่อสู่ที่น่ายินดี
รณสัณห์ รน – นะ – สัน ละเอียดในเรื่องการรบ
รณิศร ระ – นิ – สอน เจ้าแห่งการรบ
รัฐภาส รัด – ถะ – พาด ดุจแสงสว่างของประเทศ
รณกร รน – นะ – กอน นักรบ, การรบ
รณรุต รน – นะ – รุด ผู้ยินดีในการรบ
รณวร รน – นะ – วอน ประเสริฐในการรบ มีเสียงไพเราะ
รเณศ ระ – เนด จอมทัพ เจ้าแห่งการรบ
รถิก ระ – ถิก ทหารรถศึก
รวินันท์ ระ – วิ – นัน เป็นที่ยินดีดุจพระอาทิตย์
รวิพล ระ – วิ – พน มีกำลังดุจพระอาทิตย์
รวิภาส ระ – วิ – พาด แสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
รวิสุด ระ – วิ – สุด ลูกพระอาทิตย์ ดาวพระเสาร์
รังสิมันตุ์ รัง – สิ – มัน มีรัศมี พระอาทิตย์
ราเมศวร์ รา – เมด พระรามผู้ยิ่งใหญ่
รุ่งภพ รุ่ง – พบ โลกสว่าง ทำให้โลกรุ่งเรือง
รพีภาส ระ – พี – พาด แสงพระอาทิตย์
รุ่งวิกรัย รุ่ง – วิ – ไกร ค้าขายเจริญ

ชื่อมงคล ลูกสาว

ชื่อ สะกด ความหมาย
รภัสธวัล ระ – พัด – ทะ – วัน เจริญดีงามอย่างบริสุทธิ์
รุ้งภัทรา รุ้ง – พัด – ทรา เจริญดีงามดั่งสายรุ้ง
รดาพัฒน์ ระ – ดา – พัด ความสุขความเจริญ
รตินาถ ระ – ติ – นาด มีความยินดีเป็นที่พึ่ง
รติมา ระ – ติ – มา มีความรัก,มีความสุข
รติรส ระ – ติ – รด รสแห่งความสุข
รติวันต์ ระ – ติ – วัน มีความยินดี
รมยกร รม – ยะ – กอน สร้างความรื่นรมย์,ความสุข
รวีนิศา ระ – วี – นิ – สา พระอาทิตย์และพระจันทร์
รัตติลักษณ์ รัด – ติ – ลัก รูปลักษณ์แห่งความยินดี
รินรดา ริน – ระ – ดา ผู้ยินดีหรือรื่นเริงอยู่เสมอ
รตา ระ – ตา เพลิดเพลิน ยินดี สดชื่น
รติรมย์ ระ – ติ – รม รื่นรมย์, ยินดี
รมณ ระ – มน ยินดี รื่นเริง ความสุข
รมย์ธีรา รม – ที – รา นักปราชญ์ผู้น่ารื่นรมย์ นักปราชญ์ผู้น่ายินดี
รมย์นลิน รม – นะ – ลิน น่ารื่นรมย์ดุจดอกบัว
รมัณยา ระ – มัน – ยา น่ารื่นรมย์ยิ่ง
รมัย ระ – มัย มีเสน่ห์ น่ายินดี
รมิดา ระ – มิ – ดา ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข
รมิตา ระ – มิ – ตา ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข
รินรตี ริน – ระ – ตี มีความเพลิดเพลินยินดีอยู่เรื่อย
รวิษฎา ระ – วิด – สะ – ดา เป็นที่รักของพระอาทิตย์
รวิสุดา ระ – วิ – สุ – ดา ลูกสาวพระอาทิตย์
รักษณาลี รัก – สะ – นา – ลี มีเพื่อนหญิงที่ช่วยคุ้มครอง
รักษยา รัก – สะ – ยา การปกป้องดูแล
รังสิมา รัง – สิ – มา ผู้มีแสงสว่างคือพระอาทิตย์
รัตน์พีระดา รัด – พี – ระ – ดา กล้าหาญและประเสริฐยิ่ง
รุธิรา รุ – ทิ – รา แดง,ดาวอังคาร
รวิพร ระ – วิ – พอน ประเสริฐดุจพระอาทิตย์
รวิภา ระ – วิ – พา แสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
รวิสรา ระ – วิ – สะ – รา เป็นใหญ่ดุจพระอาทิตย์
รวีนิภา ระ – วี – นิ – พา เสมือนพระอาทิตย์
รุ่งรวิน รุ่ง – ระ – วิน พระอาทิตย์ยามเช้า
รดาวรินทร์ ระ – ดา – วะ – ริน มีทรัพย์สมบัติยิ่งใหญ่และประเสริฐ
รพิรัตน์ ระ – พิ – รัด รัตนะคือพระอาทิตย์
รสินทรา ระ – สิน – ทรา จินดามณี
รักตกันท์ รัก – ตะ – กัน แก้วแดง แก้วประพาฬ
รมณี รม – มะ – นี สตรีน่าพึงพอใจ
รมณีย์ รม – มะ – นี ต้องอารมณ์,งาม
รสนันท์ รด – สะ – นัน มีรสนิยมดี
รสริน รด – สะ – ริน มีรส,มีเสน่ห์เสมอ
รัมภ์รดา รำ – ระ – ดา ดังเทพธิดาผู้รื่นรมย์
รุ่งไพลิน รุ่ง – ไพ – ลิน พลอยไพลินที่งามแวววาว
รดามณี ระ – ดา – มะ – นี แก้วประพาฬ
รมยเนตร รม – ยะ – เนด ต้องตา
รมย์รวินท์ รม – ระ – วิน บัวงาม
รวินท์ ระ – วิน ดอกบัว
รวินท์นิภา ระ – วิน – นิ – พา งามดังดอกบัว
รสกร รด – สะ – กอน ผู้กระทำรส หมายถึงไพเราะ พอใจ หรืองดงาม
รสธร รด – สะ – ทอน ทรงไว้ซึ่งรส หมายถึงมีรสนิยม มีเสน่ห์
รักติบูล รัก – ติ – บูน มีเสน่ห์มาก
รัตกันท์ รัด – ตะ – กัน แก้วแดง แก้วประพาฬ
รัตนกร รัด – ตะ – นะ – กอน สร้างรัตน แสงแห่งรัตนะ ประกายแก้ว
รัตมณี รัต – ตะ – มะ – นี แก้วแดง ทับทิม
รัศมิมาน รัด – สะ – มิ – มาน มีรัศมีเรืองรอง
รุ้งพราย รุ้ง – พราย สีรุ้งที่พราวตาในเพชรนิลจินดา

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน ตัวอักษร ล

ชื่อมงคล ลูกชาย

ชื่อ สะกด ความหมาย
ลักษมีรมณ์ ลัก – สะ – มี – รม ชื่อพระวิษณุห์
ลัทธพล ลัด – ทะ – พน มีพลัง,ทรงพลัง
ลภน ละ – พน การได้ ลาภ
ลาภิน ลา – พิน ผู้มีลาภ
ลาภิศ ลา – พิด เจ้าแห่งลาภ มีลาภได้มาก

ชื่อมงคล ลูกสาว

ชื่อ สะกด ความหมาย
ลักษณพร ลัก – สะ – หนะ – พอน ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
ลักษณ์ริษา ลัก – สะ – ริ – สา ลักษณะที่ดีงาม
ลัพธ์พร ลับ – พอน ผู้ได้รับพร
ลัพธพร ลับ – ทะ – พร ได้บุญ
ลีนมน ลี – นะ – มน ใจผูกพันและภักดี
ลักขิกา ลัก – ขิ – กา สตรีผู้มีบุญวาสนา
ลักษิกา ลัก – สิ – กา สตรีผู้มีบุญวาสนา
ลักษกร ลัก – สะ – กอน ให้ความรู้ให้ความเข้าใจ
ลัพธวรรณ ลับ – ทะ – วัน รู้แตกฉาน
ลิปิการ์ ลิ – ปิ – กา สร้างอักษร, นักเขียน
ลดาบรรณ ละ – ดา – บัน ชื่อพระวิษณุ
ลัพธลักษ์ ลับ – ทะ – ลัก ได้ชัยชนะ
ลินีวาลี ลิ – นี – วา – ลี ชื่อเทพธิดา
ลภนา ละ – พะ – นา มีโชค
ลภยา ละ – พะ – ยา สมควรได้โชค
ลภัสรดา ละ – พัด – ระ – ดา ยินดีแล้วในทรัพย์
ลภาภัทร ละ – พา – พัด เจริญด้วยลาภ
ลภาวัน ละ – พา – วัน มีโชค
ลักษมี ลัก – ษะ – หมี โชคลาภ, ความงาม, ความเจริญ
ลักษมีกานต์ ลัก – สะ – มี – กาน เป็นที่รักแห่งโชคลาภ
ลลิดา ละ – ลิ – ดา หญิงผู้น่ารักน่าเชิดชู
ลลิตพธู ละ – ลิด – พะ – ทู หญิงสาวผู้มีเสน่ห์
ลลิตพรรณ ละ – ลิด – พัน มีผิวพรรณงาม
ลลิภัทร ละ – ลิด – พัด งามและเจริญ
ลัฎภา ลัด – พา สวย น่ายินดี หญิงสาวสวย
ลัทธพรรณ ลัด – ทะ – พัน มีผิวพรรณงาม
ลัลนาพร ลัน – ละ – นา – พอน สาวสวยคนดี
ลินี ลิ – นี สาวผู้มีผิวขาวงาม
ลินีนาฏ ลิ – นี – นาด หญิงผู้มีผิวงาม
ลีลาภรณ์ ลี – ลา – พอน เครื่องประดับ
ลีลารพิน ลี – ลา – ระ – พิน ดอกบัว
ลีลาวดี ลี – ลา – วะ – ดี หญิงสาวผู้มีเสน่ห์
ลีลาวดี ลี – ลา – วะ – ดี หญิงสาวผู้มีเสน่ห์
ลลิตภัทร ละ – ลิด – พัด งามและเจริญ
ลลิตา ละ – ลิ – ตา สวย, มีเสน่ห์
ลักษณารีย์ ลัก – สะ – นา – รี มีลักษณะประเสริฐ
ลัทธวรรณ ลัด – ทะ – วัน ผิวพรรณสวยงาม
ลัลน์ลลิต ลัน – ละ – ลิด สาวสวย
ลัลนา ลัน – ละ – นา สาวสวย
ลิลิต ละ – ลิด งาม น่ารัก

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
ชื่อมงคลวันพุธ ชื่อคนเกิดวันพุธ ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธ ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธ
Author Rating
51star1star1star1star1star
keyboard_arrow_up