ชื่อมงคลวันพุธ

ตั้งชื่อ คนเกิดวันพุธกลางวัน ชื่อมงคลสำหรับลูกชายลูกสาว

event
ชื่อมงคลวันพุธ
ชื่อมงคลวันพุธ

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน ตัวอักษร ฟ

ชื่อมงคล ลูกชาย

ชื่อ สะกด ความหมาย
ฟ้าฟื้น ฟ้า – ฟื้น ชื่อดาบขุนแผน

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน ตัวอักษร ภ

ชื่อมงคล ลูกชาย

ชื่อ สะกด ความหมาย
ภโรทัย พะ – โร – ไท รุ่งเรืองมาก
ภัคคณุตร พัก – คะ – นุด โชคดียิ่งกว่าคนทั้งหลาย
ภัคพล พัก – คะ – พน มีโชคดีเป็นพลัง
ภัคศรัณย์ พัก – สะ – รัน มีโชคดีและเป็นที่พึ่ง
ภัทรกร พัด – ทระ – กอน สร้างสิ่งดีงาม, สร้างสิริมงคล
ภัทรดนัย พัด – ทระ – ดะ – ไน ลูกชายผู้เจริญ
ภัทรดร พัด – ทระ – ดอน ดียิ่ง เจริญยิ่ง
ภัทรธร พัด – ทระ – ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิริมงคล
ภัทรพล พัด – ทะ – ระ – พน บุคคลที่ประเสริฐ
ภัทรพิศิษฏ์ พัด – พิ – สิด เจริญอย่างพิเศษยิ่ง
ภัทรภณ พัด – ทระ – พน พูดสิ่งที่ดีงาม, พูดดี
ภัทรภร พัด – ทระ – พอน ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ
ภัทรวรรธน์ พัด – ทระ – วัด เจริญด้วยสิริมงคล
ภัทรเศรษฐ์ พัด – ทระ – เสด เจริญประเสริฐยิ่ง
ภาคย์ พาก โชคดี
ภาณุวรรธน์ พา – นุ – วัด แสงแห่งความเจริญ
ภาวสุทธิ์ พา – วะ – สุด ความบริสุทธิ์แห่งใจ
ภาวี พา – วี มีความเจริญ
ภาสุภัค พา – สุ – พัก โชคดีดั่งพระอาทิตย์
ภูวนัตถ์ พู – วะ – นัด มีประโยชน์ในโลก
ภัทรศัย พัด – ทระ – สัย อยู่อย่างมีความสุข
ภัทรสวันต์ พัด – ทระ – สะ – วัน จิตเป็นสุข
ภาคยดร พา – คะ – ยะ – ดอน มีความสุขยิ่ง
ภิษักดิ์ พิ – สัก ทำให้หายจากโรค
ภูมินันท์ พู – มิ – นัน ผู้เป็นที่เพลิดเพลินของแผ่นดิน
ภาวพุทธิ์ พา – วะ – พุด มีปัญญาอันผ่องแผ้ว
ภาธร พา – ทอน ทรงไว้ซึ่งรัศมี รุ่งเรือง
ภาพิต พา – พิด ผู้ได้รับการอบรมแล้ว
ภูริณัฐ พู – นิ – รัด นักปราชญ์ ผู้มีปัญญากว้างขวาง
ภพนิพิฐ พบ – พิ – นิด 3 ผู้ดำรงมั่นในภพหรือในโลก
ภพสรรค์ พบ – สัน สร้างพบ, สร้างโลก
ภวสินธุ์ พะ – วะ – สิน มหาสมุทร
ภวัต พะ – วัด ผู้เจริญ
ภวินท์ พะ – วิน เจ้าแห่งภพ, เป็นใหญ่ในโลก
ภัทราวุธ พัด – ทรา – วุด มีอาวุธดี, อาวุธงาม
ภัทราวุธ พัด – ทรา – วุด มีอาวุธชั้นดี
ภัทเรศ พัด – ทะ – เรด ชื่อพระศิวะ
ภาณุพงศ์ พา – นุ – พง ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของพระอาทิตย์
ภาณุพล พา – นุ – พน อำนาจดุจพระอาทิตย์
ภานุวัฒน์ พา – นุ – วัด เจริญด้วยแสงสว่าง, พระอาทิตย์
ภานุศักดิ์ พา – นุ – สัก อำนาจแห่งดวงอาทิตย์
ภาสกร พาด – สะ – กอน พระอาทิตย์
ภีมพศ พี – มะ – พด มีอำนาจน่าเกรงขาม
ภูดิท พู – ดิด ที่ให้ความเป็นอยู่ดีมีสุข อำนาจและความมั่งคั่ง
ภูดินันท์ พู – ดิ – นัน ยินดีในความเจริญรุ่งเรือง อำนาจและความมั่งคั่ง
ภูดิศ พู – ดิด เจ้าแห่งความเจริญ
ภูธิป พู – ทิบ เป็นใหญ่ในแผ่นดิน, พระราชา
ภูบดี พู – พอ – ดี เจ้าแห่งแผ่นดิน, พระราชา
ภูมินทร์ พู – มิน เจ้าแห่งแผ่นดิน
ภูมิพัฒน์ พู – มิ – พัด ผู้เจริญในแผ่นดิน
ภูมิภัทร พู – มิ – พัก ผู้เจริญในแผ่นดิน
ภูรินท์ พู – ริน เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ภูวดล พู – วะ – ดน แผ่นดิน
ภูวตรัย พู – วะ – ไตร โลกทั้งสาม (คือสวรรคโลก, อากาศโลก และพิภพโลก)
ภูวนาถ พู – วะ – นาด พระเจ้าแผ่นดิน
ภูวเนศวร์ พู – วะ – เนด ผู้เป็นใหญ่ในโลก
ภูววิทิต พู – วิ – ทิด เป็นที่เลื่องลือในโลก
ภูวสิษฏ์ พู – วะ – สิด เป็นหนึ่งในแผ่นดิน
ภูวัน พู – วัน พื้นพิภพ
ภูวิทิต พู – วะ – ทิด เป็นที่เลื่องลือในโลก
ภูสิทธิ พู – สิด มีความสำเร็จในแผ่นดิน
ภากร พา – กอน ผู้ทำแสงสว่าง พระอาทิตย์
ภาม พาม เดช
ภีมพล พี – มะ – พน มีพลังน่าเกรงขาม
ภูมิ พูม แผ่นดิน
ภูมิรพี พูม – ระ – พี ผู้เป็นดุจพระอาทิตย์ในแผ่นดิน
ภูวิศ พู – วิด ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ภคนันท์ พะ – คะ – นัน ยินดีในโชค
ภควัต พะ – คะ – วัด ผู้มีโชค นามพระศิวะ
ภคิน พะ – คิน ผู้มีโชค, มีสิริมงคล
ภคินทร์ พะ – คิน เจ้าแห่งโชคลาภ และความเจริญรุ่งเรือง
ภัคธร พัก – คะ – ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งโชค
ภัคนันท์ พัก – คะ – นัน ยินดีในโชคหรือสิริมงคล
ภัณฑบดี พัน – ทะ – บอ – ดี พ่อค้า
ภาคยวัต พา – คะ – ยะ – วัด มีโชค
ภาคิน พา – คิน ผู้มีโชค, มีกำไร
ภูธน พู – ทน มีทรัพย์ในแผ่นดิน, พระราชา
ภูมน พู – มน ทรัพย์สมบัติ ความอุดมสมบูรณ์
ภามิน พา – มิน ส่องแสงเรืองรองสวยงาม

ชื่อมงคล ลูกสาว

ชื่อ สะกด ความหมาย
ภัทรมน พัด – ทระ – มน มีใจดีงาม
ภัทรลภา พัด – ละ – พา ผู้ที่ได้รับสิ่งที่ดีงาม,ได้รับสิริมงคล
ภัทราพร พัด – ทรา – พอน ทั้งดีและประเสริฐ
ภัทริน พัด – ทะ – ริน มีสิริมงคล
ภาอรพินธุ์ พา – ออ – ระ – พิน เจริญดั่งดอกบัว
ภริตพร พะ – ริด – พอน ผู้ประเสริฐที่ได้รับการเลี้ยงดู
ภวิษย์พร พะ – วิด – พอน พรในอนาคต ผู้ประเสริฐในกาลข้างหน้า
ภัทรวดี พัด – ทระ – วะ – ดี มีความเจริญ มีสิริมงคล
ภัททิยา พัด – ทิ – ยา มีความสุข
ภัทรหทัย พัด – ทระ – หะ – ไท เจริญใจ
ภัณฑิลา พัน – ทิ – ลา มีลาภ มีความสุข
ภันทิลา พัน – ทิ – ลา มีลาภ มีความสุข
ภิรมณ พิ – ระ – มน ยินดียิ่ง รื่นรมย์ยิ่ง
ภัคธิมา พัก – ทิ – มา ฉลาดในสิ่งที่เป็นมงคล
ภาวิดา พา – วิ – ดา อบรมแล้ว,ฝึกฝนมาดีแล้ว
ภาวิตา พา – วิ – ตา อบรมแล้ว,ฝึกฝนมาดีแล้ว
ภาสิกา พา – สิ – กา ทำให้เป็นที่เข้าใจ
ภูรี พู – รี ความฉลาด
ภัคธีมา พัก – คะ – ที – มา ผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นมงคล
ภัทรานิษฐ์ พัด – ทรา – นิด มีความสำเร็จงดงาม มีจุดหมายปลายทางที่ดี
ภวิกา พะ – วิ – กา มีความเจริญ
ภวิตรา พะ – วิ – ตรา พื้นโลก,พิภพ
ภัทรินทร์ลำเพา พัด – ทะ – ริน – ลำ – เพา งามและเจริญอย่างยิ่งใหญ่
ภาวนียา พา – วะ – นี – ยา ผู้ควรสรรเสริญ
ภูมิรัตน์ พู – มิ – รัด แก้วของแผ่นดิน
ภคพร พะ – คะ – พอน มีโชคเป็นพร
ภัณฑิรา พัน – ทิ – รา มีลาภ,มีความสุข
ภาคินี พา – คิ – นี ผู้มีโชคมีส่วนในกิจกรรมต่างๆ
ภานุศรี พา – นุ – สี งามเป็นมิ่งขวัญ,งามยิ่ง
ภาวรรณวรางค์ พา – วัน – วะ – ราง รูปร่างดีและผิวพรรณงาม
ภรณีนิภา พะ – ระ – นี – นิ – พา แสงแห่งกลุ่มดาวฤกษ์ภรณี เสมือนดาวภรณี
ภัทรพรรณ พัด – ทระ – พัน ผิวพรรณงาม
ภัทรภา พัด – ทระ – พา มีรัศมีงาม
ภัทรวรรณ พัด – ทระ – วัน มีผิวพรรณดีงาม
ภัทรศรี พัด – ทระ – สี จันทร์หอม
ภาสพรรณ พาด – สะ – พัน มีผิวพรรณงาม
ภูษณิศา พู – สะ – นิ – สา เจ้าแห่งเครื่องประดับ งามเลิศ

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน ตัวอักษร ม

ชื่อมงคล ลูกชาย

ชื่อ สะกด ความหมาย
มงคลปรัท มง – คน – ปรัด เป็นสิริ
มนัสพร มะ – นัด – สะ – พอน มีน้ำใจประเสริฐ
มรรษะ มัด – สะ ความเพียร ความอดทน
มหัทคุณ มะ – หัด – คุณ มีความดีเยี่ยงผู้ใหญ่
มหามนัส มะ – หา – มะ – นัด มีใจใหญ่
มัฆวัตว์ มัก – คะ – วัด ใจบุญ
มนัสนันท์ มะ – นัด – สะ – นัน มีใจสุขสำราญ
มนัสวัต มะ – นัด – สะ – วัด จิตใจผ่องใส
มนัสศิลป์ มะ – นัด – สิน ศิลปะแห่งใจ
มโนภพ มะ – โน – พบ ความรัก
มหานนท์ มะ – หา – นน เบิกบานอย่างยิ่ง
มโนพัศ มะ – โน – พัด มีอำนาจทางใจ
มดิทัศน์ มะ – ดิ – ทัด การเห็นเข้าไปในความคิดของคนอื่น
มติครรภ มะ – ติ – คับ ฉลาดหลักแหลม
มติมันต์ มะ – ติ – มัน ฉลาดหลักแหลม
มนต์ณัฐ มน – นัด มนต์ของนักปราชญ์ หรือนักปราชญ์ผู้มีมนต์
มนตรกฤต มน – ตระ – กริด ที่ปรึกษา
มนตรกุศล มน – ตระ – กุ – สน ถนัดให้คำปรึกษา
มนตรคุปต์ มน – ตระ – คุบ ดำรงคำปรึกษา
มนตรยุกต์ มน – ตระ – ยุก ใช้มนตร์
มนตรศักดิ์ มน – ตระ – สัก อำนาจการท่องบ่น
มนตรสิทธิ์ มน – ตระ – สิด ผลแห่งการท่องบ่น
มนนเทพ มะ – นน – เทบ เทพแห่งความคิดสติปัญญา
มนสิทธิ์ มน – นะ – สิด สำเร็จด้วยสติปัญญาความเข้าใจ
มนัน มะ – นัน ความเข้าใจ สติปัญญา ความฉลาด
มนัสเกต มะ – นัด – สะ – เกด ความคิด
มนิษิน มะ – นิ – สิน ปราดเปรื่อง
มหาบัณฑิต มะ – หา – บัน – ดิด คงแก่เรียนยิ่ง
มหาพุทธิ มะ – หา – พุด – ทิ มีปัญญายิ่ง
มุนีบุตร มุ – นี – บุด ลูกนักปราชญ์
มนต์ธร มน – ทอน ทรงไว้ซึ่งมนต์ความขลัง
มนทารเทพ มน – ทา – ระ – เทบ ชื่อเทวดา
มนวัต มน – นะ – วัด ใส่ใจด้วยเคารพ
มนันย์ มะ – นัน ควรแก่การสรรเสริญ
มนุษินทร์ มะ – นุ – สิน เป็นใหญ่เหนือคนอื่น
มนู มะ – นู ชื่อผู้สร้างมนุษย์ชาติ
มรุต มะ – รุด เจ้าแห่งลม
มหัตกุล มะ – หัด – กุล ตระกูลใหญ่
มหัตดร มะ – หัด – ดอน ผู้ยิ่งใหญ่
มหัทายุธ มะ – หัด – ทา – ยุด มีอาวุธสำคัญ
มหัสวัต มะ – หัด – วัด เรืองอำนาจ
มหิธร มะ – หิ – ทอน ทรงไว้ซึ่งแผ่นดิน
มานท มา – นด เป็นที่เลื่อมใส
มานวรรธน์ มา – นะ – วัด เจริญด้วยเกียรติ
มานินพันธุ์ มา – นิน – พัน พงศ์เผ่าที่มีเกียรติสูง
มารุดิศ มา – รุ – ดิด เจ้าแห่งลม
มิ่งแมน มิ่ง – แมน เทวดาผู้ประเสริฐ
มิตรกรรม มิด – ตระ – กัม ผูกมิตร
มิตรคุปต์ มิด – ตระ – คุบ เพื่อนคุ้มครอง
มิตรพันธ์ มิด – ตระ – พัน ความผูกพันต่อเพื่อน
มิตรภาพ มิด – ตระ – พาบ เพื่อน, สหาย
มิตรมหา มิด – ตระ – มะ – หา เพื่อนมาก
มุขพล มุ – ขะ – พน ผู้มีกำลังมาก
มหาธน มะ – หา – ทน มั่งคั่งอย่างยิ่ง
มหาบดี มะ – หา – บะ – ดี ผู้มั่งมีล้นเหลือ
มณฑนรรห์ มน – ทะ – นัน มีค่าควรเป็นเครื่องประดับ
มนทร์ มน ที่มีเสน่ห์น่าพึงใจ
มฤธุ มะ – รึ – ทุ น้ำผึ้ง น้ำหวาน
มฤษฎา มะ – ริด – สะ – ดา สะอาดแล้ว, บริสุทธิ์แล้ว
มหัสวิน มะ – หัด – วิน เรืองแสง
มัฆวัน มัก – คะ – วัน งามเลิศ, ชื่อพระอินทร์

ชื่อมงคล ลูกสาว

ชื่อ สะกด ความหมาย
มนพร มะ – นะ – พอน มีใจประเสริฐ
มณียานันท์ มะ – นี – ยา – นัน มีความสุขดั่งมณีมีค่า
มนกานดา มน – กาน – ดา เป็นที่รักดังดวงใจ
มัทนพร มัด – ทะ – นะ – พอน มีพรคือความรัก
มาตฤกานต์ มา – ตริ – กาน เป็นที่รักของมารดา
มทินา มะ – ทิ – นา ทำให้ดีใจ น่ารัก
มนปริยา มะ – นะ – ปริ – ยา เป็นที่รักแห่งใจ
มนัสภร มะ – นัด – พอน บำรุงใจ
มิ่งกมล มิ่ง – กะ – มน มิ่งขวัญแห่งดวงใจ
มิ่งพร มิ่ง – พอน มิ่งขวัญประเสริฐ
มิตรสินี มิด – สิ – นี หญิงงามที่เป็นมิตร
มนต์ธรัณ มน – ทะ – รัน ทรงปัญญา
มนิษา มะ – นิ – สา ความรู้
มนีษิกา มะ – นี – สิ – กา ความเข้าใจ, สติปัญญา, ความฉลาด
มาติกา มา – ติ – กา แม่บท แบบอย่าง
มณิสรา มะ – นิ – สะ – รา เป็นใหญ่เรื่องแก้วมณี
มุขสุดา มุก – ขะ – สุ – ดา หญิงผู้เป็นประธาน
มนต์นภา มน – นะ – พา มนต์สวรรค์
มัทนา มัด – ทะ – นา คำสดุดี
มณฑา มน – ทา ชื่อไม้ดอกมีกลิ่นหอม
มณีนพ มะ – นี – นบ แก้วนพเก้า
มธุรดา มะ – ทุ – ระ – ดา ความงาม งดงาม
มธุรา มะ – ทุ – รา มีรสหวาน,น่ารัก,มีเสน่ห์
มธุริน มะ – ทุ – ริน หวานมีเสน่ห์
มหาคนธ์ มะ – หา – คน มีกลิ่นหอมยิ่ง
มัณฑนา มัน – ทะ – นา เครื่องประดับ, การแต่ง
มัณยาภา มัน – ยา – พา แสงแห่งมณีประกายแก้ว
มาธวี มา – ทะ – วี น้ำตาล, ความหวาน
มิตรสีนี มิด – สี – นี หญิงงามที่เป็นมิตร
มุกดารัศมิ์ มุก – ดา – รัด แวววาวดังไข่มุก
มุกตาภา มุก – ตา – ภา แสงแห่งไข่มุก
มณฑิตา มน – ทิ – ตา ประดับตกแต่งแล้ว
มณิภา มะ – นิ – พา แววมณี ประกายแก้ว
มณีมณฑ์ มะ – นี – มน เครื่องประดับคือแก้วมณี
มณีมาลา มะ – นี – มา – ลา มณีประดับคอ สร้อยคอ
มทนาลัย มะ – ทะ – นา – ไล บ่อเกิดแห่งความรัก ดอกบัว
มัณฑิตา มัน – ทิ – ตา ประดับตกแต่งแล้ว

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
ชื่อมงคลวันพุธ ชื่อคนเกิดวันพุธ ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธ ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธ
Author Rating
51star1star1star1star1star

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up