ชื่อมงคลวันพุธ

ตั้งชื่อ คนเกิดวันพุธกลางวัน ชื่อมงคลสำหรับลูกชายลูกสาว

event
ชื่อมงคลวันพุธ
ชื่อมงคลวันพุธ

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน ตัวอักษร ฐ

ชื่อมงคล ลูกชาย

ชื่อ สะกด ความหมาย
ฐากูร ถา – กูน เทพเจ้าที่กราบบูชา
ฐิตอัตต์ ถิ – ตะ – อัด ผู้สำรวม
ฐิตากร ถิ – ตา – กอน บ่อเกิดแห่งความมั่นคง
ฐิติ ถิ – ติ ความมีชีวิตอยู่,การดำรงอยู่,ความมั่นคง
ฐิติกร ถิ – ติ – กอน สร้างความมั่นคง,สร้างชีวิต
ฐิตินันท์ ถิ – ติ – นัน ผู้มีความชื่นชมยินดีในชีวิต
ฐิติสุทธิ ถิ – ติ – สุด ผู้ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์
ฐิระนันท์ธนา ถิ – ระ – นัน – ทะ – นา ตั้งมั่นอยู่ในความสุขความร่ำรวย
ฐาพิร์ณัท ถา – พิ – นัด มั่นคงกล้าหาญมีความรู้
ฐินันรเมศ ถิ – นัน – ระ – เมด ความรู้มั่นคงเป็นเจ้าแห่งรัก
ฐิรเมธัส ถิ – ระ – เม – ทัด ฉลาดและมั่นคง
ฐานทัต ถา – นะ – ทัด ให้หลักแหล่งมั่นคง
ฐิติพงศ์ ถิ – ติ – พง สกุลที่มั่นคงมั่งคั่ง
ฐิติพันธ์ ถิ – ติ – พัน เชื้อสายที่มั่นคง
ฐิติพัศ ถิ – ติ – พัด มีอำนาจตั้งมั่น
ฐิติศักดิ์ ถิ – ติ – สัก อำนาจ,ความสามารถมั่นคง
ฐานนันท์ ถา – นะ – นัน ยินดีในฐานะ(ของตน)
ฐิติวัฒน์ ถิ – ติ – วัด เจริญมั่นคง
ฐิติวุฒิ ถิ – ติ – วุด เจริญมั่นคงตลอดไป

ชื่อมงคล ลูกสาว

ชื่อ สะกด ความหมาย
ฐปนา ถะ – ปะ – นา ตั้งใจมั่น
ฐปนีย์ ถะ – ปะ – นี มีความตั้งมั่น
ฐปิตา ถะ – ปิ – ตา ตั้งมั่นแล้ว
ฐานิกา ถา – นิ – กา ผู้ดำรงมั่น
ฐายินี ถา – ยิ – นี ผู้ตั้งมั่น
ฐิดาพร ถิ – ดา – พอน ตั่งมั่นอยู่อย่างดี
ฐิตตา ถิ – ตะ – ตา มีหลักฐาน
ฐิตา ถิ – ตา ผู้ดำรงมั่น
ฐิตาพร ถิ – ตา – พอน ผู้ตั้งมั่นและประเสริฐ
ฐิตาภา ถิ – ตา – พา มีรัศมีมั่นคง,รุ่งเรืองนาน
ฐิตามร ถิ – ตา – มอน เทวดาผู้มั่นคง
ฐิตารีย์ ถิ – ตา – รี มั่นคงและประเสริฐ
ฐิติกา ถิ – ติ – กา ผู้ตั้งมั่น
ฐิติกานต์ ถิ – ติ – กาน ผู้ที่รักมั่นคง
ฐิติพร ถิ – ติ – พอน มีความมั่นคงเป็นเลิศ
ฐิติมน ถิ – ติ – มน มีใจประกอบด้วยความมั่นคง
ฐิติยา ถิ – ติ – ยา หญิงผู้มีความมั่นคง
ฐิติรัตน์ ถิ – ติ – รัด รัตนะคือชีวิต,ชีวิตที่ประเสริฐ
ฐิติวรดา ถิ – ติ – วอ – ระ – ดา มีวัตรมั่นคง มีความประพฤติมั่นคง
ฐปนกุล ถะ – ปะ – นะ – กุน มีสกุลตั้งมั่น
ฐานิสร ถา – นิด ผู้เป็นใหญ่,ผู้มีฐานะอิสระ
ฐานิสรา ถา – นิด – สะ – รา เป็นใหญ่ในหน้าที่
ฐานิสา ถา – นิ – สา เป็นใหญ่ในการดำรงอยู่
ฐานิดา ถา – นิ – ดา ผู้มีฐานะ,ผู้ตั้งมั่น
ฐานิต ถา – นิด ถึงซึ่งฐานะ, มีฐานะ,มั่นคง
ฐานิตา ถา – นิ – ตา ผู้มีฐานะ,ผู้ตั้งมั่น
ฐานิศร ถา – นิด ใหญ่ด้วยฐานะ,มีฐานะเป็นใหญ่
ฐายิกา ถา – ยิ – กา ผู้มีฐานะดี
ฐิติพรรณ ถิ – ติ – พัน มีผิวพรรณดังเดิม
ฐิติภรณ์ ถิ – ติ – พอน เครื่องประดับที่มั่นคง
ฐิติภา ถิ – ติ – พา แสงสว่างที่มั่นคง
ฐิติวรรณ ถิ – ติ – วัน ผิวพรรณไม่เปลื่ยนแปลง

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน ตัวอักษร ณ

ชื่อมงคล ลูกชาย

ชื่อ สะกด ความหมาย
ณทัต นะ – ทัด ให้เแล้วซึ่งของขวัญหรือความรู้
ณนันท์ นะ – นัน ยินดีในความรู้ เครื่องประดับ
ณพงศ์ นะ – พง วงศ์แห่งความรู้
ณยศ นะ – ยด มีชื่อเสียงทางความรู้
ณวัฒน์ นะ – วัด เจริญงอกงามทางความรู้
ณศักต์ นะ – สัก ที่สามารถทางความรู้
ณัฏฐ์ นัด ผู้ตั้งอยู่ในความรู้,นักปราชญ์
ณัฏฐพงศ์ นัด – ถะ – พง ตระกูลของนักปราชญ์
ณัฏฐากร นัด – ถา – กอน บ่อเกิดแห่งนักปราชญ์
ณัฐ นัด ผู้ตั้งอยู่ในความรู้,นักปราชญ์
ณัฐณกิตติ์ นัด – นะ – กิด ปราชญ์ผู้ซึ่งมีชื่อเสียง
ณัฐดนัย นัด – ดะ – ไน บุตรของนักปราชญ์,บุตรผู้ฉลาด
ณัฐนนท์ นัด – ถะ – นน เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
ณัฐนันท์ นัด – ถะ – นัน เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
ณัฐนัย นัด – ถะ – ไน อุบายหรือแนวทางของนักปราชญ์
ณัฐปดัลภ์ นัด – ปะ – คัน ปราชญ์ผู้องอาจ
ณัฐพงศ์ นัด – ถะ – พง วงศ์วานของผู้คงแก่เรียน
ณัฐพนธ์ นัด – ถะ – พน ผูกพันกับนักปราชญ์
ณัฐพล นัด – ถะ – พน พลังแห่งนักปราชญ์
ณัฐพันธุ์ นัด – ถะ – พัน เหล่ากอของนักปราชญ์
ณัฐภัทร นัด – ถะ – พัด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ณัฐภาส นัด – ถะ – พาด ความรุ่งเรืองของปราชญ์
ณัฐยศ นัด – ถะ – ยด นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
ณัฐรณ นัด – ถะ – รน การรบของนักปราชญ์
ณัฐรมย์ นัด – ถะ – รม เป็นที่รื่นรมย์ของนักปราชญ์
ณัฐวร นัด – ถะ – วอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐวัตร นัด – ถะ – วัด ความประพฤติของนักปราชญ์
ณัฐวุฒิ นัด – ถะ – วุด ผู้มีความเจริญเพราะความรู้
ณัฐสม นัด – ถะ – สม เสมอด้วยนักปราชญ์,สมกับนักปราชญ์
ณัฐสรรพ์ นัด – ถะ – สัน ความฉลาดทั้งปวง
ณัฐสิทธิ์ นัด – ถะ – สิด ความสำเร็จของนักปราชญ์
ณัฐสุต นัด – ถะ – สุด ลูกนักปราชญ์
ณัทธร นัด – ทอน มีความรู้
ณาศิส นา – สิด ปรารถนาความรู้
ณุฐวุฒิ นุด – ถะ – วุด ความเจริญของปราชญ์
ณุดร นุ – ดอน ความรู้ยิ่งกว่า
ณปภัทร นะ-ปะ-พัด ผู้มีความรู้ เฉลียวฉลาด
ณัฐปคัลภ์ นัด – ปะ – คัน ปราชญ์ผู้องอาจ
ณัฐพนธฺ นัด – ถะ – พน ผูกพันกับนักปราชญ์
ณรงค์ฤทธิ์ นะ – รง – ริด มีฤทธิ์ในการรบ
ณัฏฐ์ธเนศ นัด – ทะ – เนด ปราชญ์ผู้เป็นเจ้าแห่งทรัพย์
ณัฏฐวิราม นัด – ถะ – วิ – ราม งดงามและฉลาด

ชื่อมงคล ลูกสาว

ชื่อ สะกด ความหมาย
ณภัทรฐนัน นะ – พัด – ถะ – นัน มีความเจริญก้าวหน้า
ณิขนันทน์ นิด – ชะ – นัน มีความเพลิดเพลินยินดีที่บริสุทธิ์
ณกุล นะ – กุน สกุลแห่งความรู้
ณธายุ นะ – ทา – ยุ ให้ความรู้
ณวรา นะ – วะ – รา ประเสริฐทางความรู้
ณัฏฐ์นรี นัด – นะ – รี นักปราชญ์หญิง
ณัฏฐริกา นัด – ถะ – ริ – กา ผู้เป็นปราชญ์
ณัฏฐา นัด – ถา ฉลาด
ณัฐกมล นัด – กะ – มน นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ดุจดอกบัว
ณัฐกุล นัด – ถะ – กุน สกุลนักปราชญ์
ณัฐธยาน์ นัด – ทะ – ยา การเพ่งพินิจของนักปราชญ์
ณัฐธิดา นัด – ทิ – ดา ธิดาของนักปราชญ์,ธิดาผู้ฉลาด
ณัฐนพิน นัด – นะ – พิน นักปราชญ์ผู้สดชื่นหรือหนุ่มสาวเสมอ
ณัฐนรี นัด – นะ – รี หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
ณัฐปาณี นัด – ถะ – ปา – นี ฝีมือนักปราชญ์
ณัฐพร นัด – ถะ – พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐรดี นัด – ระ – ดี ความยินดีของปราชญ์
ณัฐรัตน์ นัด – ถะ – รัด ผู้มีความรู้ดุจแก้วมณี
ณัฐวดี นัด – วะ – ดี หญิงมีความรู้, นักปราชญ์หญิง
ณัฐวรรณ นัด – ถะ – วัน ชั้นของนักปราชญ์
ณัฐวรา นัด – วะ – รา นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐวิภา นัด – ถะ – วิ – พา ผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง
ณัฐสุดา นัด – สุ – ดา ลูกสาวนักปราชญ์
ณัฐิดา นัด – ทิ – ดา ธิดาของนักปราชญ์,ธิดาผู้ฉลาด
ณัทธร นัด – ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้
ณิศรมน นิด – สะ – ระ – มน ใจดีในความรู้
ณิศรา นิด – สะ – รา เป็นใหญ่ทางความรู้
ณิศวรา นิด – วะ – รา เจ้าแห่งความรู้
ณิศศรัย นิด – ไส มีความรู้เป็นที่พึ่ง
ณิศา นิ – สา เจ้าแห่งความรู้
ณุตตรา นุด – ตะ – รา เป็นเยี่ยมกว่าในทางความรู้
ณัฐกฤตา นัด – กริ – ตา ผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์
ณยฎา นะ – ยะ – ดา พื้นพิภพและมหาสมุทร
ณกำภู นะ – กำ – พู ที่ซึ่งเป็นทองคำ
ณัฐสุภา นัด – สุ – พา ปราชญูผู้งดงาม

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
ชื่อมงคลวันพุธ ชื่อคนเกิดวันพุธ ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธ ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธ
Author Rating
51star1star1star1star1star
keyboard_arrow_up