ชื่อมงคลวันพุธ

ตั้งชื่อ คนเกิดวันพุธกลางวัน ชื่อมงคลสำหรับลูกชายลูกสาว

event
ชื่อมงคลวันพุธ
ชื่อมงคลวันพุธ

รวมรายชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน ตัวอักษร ก-ฮ

ตั้งชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน ตัวอักษร ก

ชื่อมงคล ลูกชาย

ชื่อ สะกด ความหมาย
กรศุทธิ์ กอ – ระ – สุด สร้างความบริสุทธิ์
กฤษกร กริด – สะ – กอน ผู้สร้างผู้ทำ
กานต์ปทิต กาน – ปะ – ทิด รุ่งเรืองและเป็นที่รัก
กำธร กำ – ทอน ความมั่นคง
กิตติพร กิด – ติ – พอน มีชื่อเสียงอันดี
กฤตพรต กริด – ตะ – พรด ผู้ประพฤติพรต
กวิน กะ – วิน ดีงาม
กษม กะ – สม อดทน อดโทษ แผ่นดิน
กสิณ กะ – สิน ทั้งหมด อุปกรณ์สำหรับเพ่งเพื่อให้เกิดสมาธิ
ก่อกุศล ก่อ – กุ – สน สร้างความดี
กวิศ กะ – วิด เจ้าแห่งกวี
กานต์รวี กาน – ระ – วี พระอาทิตย์ที่น่ารัก
กนต์ธร กน – ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก
กรบัลลพ กอน – บัน – ลบ นิ้วมือ
กันดิศ กัน – ดิด เจ้าแห่งความรัก กามเทพ
กันต์ธร กัน – ทอน ทรงไว้ซึ่งเป็นที่รัก
กันต์ธีร์ กัน – ที นักปราชญ์ผู้น่ารัก
กันติทัต กัน – ติ – ทัด ผู้ให้ความรัก ผู้ให้ความพอใจ
กันตินันท์ กัน – ติ – นัน ยินดีในความรัก
กานดิศ กาน – ดิด เจ้าแห่งความรัก กามเทพ
กานต์ กาน น่ารัก น่าพึงพอใจ
กิตตินันท์ กิด – ติ – นัน ยินดีในชื่อเสียง
กณิศนันท์ กะ – นิด – นัน รอบรู้อย่างน่ายินดี
กรวิทย์ กอ – ระ – วิด สร้างความรู้
กษมวัต กะ – สะ – วัด รู้สิ่งถูกต้อง เหมาะสม
กฤตนัย กริด – ตะ – ไน ผู้มีนโยบายดี มีวิธีแนะนำดี
กฤตนู กริด – ตะ – นู ช่าง ศิลปิน
กฤตมุข กริด – ตะ – มุก นักปราชญ์
กฤตเมธ กริด – ตะ – เมด สร้างปัญญา มีปัญญา
กฤติธี กริด – ติ – ที นักปราชญ์
กฤติน กริด – ติน ผู้คงแก่เรียน
กฤษฎิ์ กริด ฉลาด
กวินท์ กะ – วิน จอมกวี
กันต์กวี กัน – กะ – วี กวีผู้น่ารัก
การัณยภาส กา – รัน – ยะ – พาด ความรุ่งเรืองแห่งการงาน
กิตติกวิน กิด – ติ – กะ – วิน งามด้วยเกียรติ
กรภูมิ กอ-ระ-พู ผู้สร้างเมือง
กริน กะ – ริน ช้าง ช้างพลาย
กรินทร์ กะ – ริน เป็นใหญ่ในการทำ
กันตยศ กัน – ตะ – ยด มียศเป็นที่รัก
กิตติ์ดนัย กิด – ดะ – ไน ลูกชายผู้เลื่องชื่อ
กิตติยุต กิด – ติ – ยุด มีเกียรติ
กนธี กน – ที ทะเล มหาสมุทร
กมลภพ กะ – มน – ละ – พบ เกิดจากดอกบัว พระพรหม
กมลภู กะ – มน – ละ – พู เกิดจากดอกบัว พระพรหม
กมลากร กะ – มะ – ลา – กอน สระบัว
กมลาสน์ กะ – มะ – ลาด พระพรหม
กมุท กะ – มุด ดอกบัว
กฤตภาส กริด – ตะ – ภาด สร้างแสงสว่าง สร้างความรุ่งเรือง
กฤษณ์ กริด พระกฤษณะ ดำ
กลทีบ์ กน – ละ – ที เปรียบเสมือนแสงสว่าง เปรียบเสมือนเกาะหรือที่พึ่ง
กวินภพ กะ – วิ – นาด มีภพหรือกำเนิดอันดีงาม
กษิดิส กะ – สิ – ดิด เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ก้องกิดากร ก้อง – กิ – ดา – กอน เสียงสรรเสริญอันกึกก้อง
ก้องภพ ก้อง – พบ มีชื่อเสียงก้องโลก
กันตพล กัน – ตะ – พน มีพลังน่าชอบใจ
การิน กา – ริน ผู้สร้าง ผู้กระทำ
กิตติทัต กิด – ติ – ทัด ผู้ให้เกียรติ ผู้ให้ชื่อเสียง
กิตติพศ กิด – ติ – พด มีชื่อเสียงและอำนาจ
กิตติภพ กิด – ติ – พบ ความมีเกียรติ
กิตติวินท์ กิด – ติ – วิน ผู้ได้รับเกียรติ ผู้มีเกียรติ
กุนทร กุน – ทอน พระวิษณุ
กุลิสร์ กุ – ลิด ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
กฤตภัค กริด – ตะ – พัก โชคอันเกิดขึ้นแล้ว
กิตติ์ธนา กิด – ทะ – นา มีทรัพย์และชื่อเสียง
กนกพล กะ – หนก – พน มีพลังคือทอง
กัสกร กัด – สะ – กอน ฉายรัศมี

ชื่อมงคล ลูกสาว

ชื่อ สะกด ความหมาย
กมุทพร กะ – มุด – ทะ – พอน ดีดั่งเช่นดอกบัว
กรณิสา กอน – นิ – สา ยิ่งใหญ่ในสิ่งที่ทำ
กฤตพร กริด – ตะ – พอน ผู้สร้างพร, มีความประเสริฐ
กฤติยา กริด – ติ – ยา หน้าที่ที่พึงกระทำ
กวินทิพย์ กะ – วิน – ทิบ ดีงามเหมือนสิ่งทิพย์
กันต์สิริ กัน – สิ – หริ สิริมงคลที่น่ารัก
กันยาภาส กัน – ยา – พาด หญิงสาวผู้รุ่งเรือง
กัษมน กัด – สะ – มน ความอดทน
การดาภร กาน – ดา – พอน หญิงผู้ได้รับการดูแลดี
กุลปริยา กุล – ปริ – ยา เป็นที่รักในสกุลวงศ์
กมลนิตย์ กะ – มน – นิด คนที่มีความมั่นคงในจิตใจ
กมลรส กะ – มน – รด น้ำใจ
กวินธิดา กะ – วิน – ทิ – ดา ลูกสาวผู้ดีงาม
กวินนาฎ กะ – วิน – นาด หญิงสาวผู้ดีงาม
กวินนาถ กะ – วิน – นาด ผู้มีที่พึ่งอันดีงาม
กสิณา กะ – สิ – นา ทั้งหมด อุบายให้เกิดสมาธิ
กุลนิษฐ์ กุน – ละ – นิด ผู้เป็นความสำเร็จแห่งสกุล ผู้เป็นความดีงามแห่งสกุล
กมลรตา กะ – มน – ระ – ตา ใจที่มีแต่ความยินดี
กันตยา กัน – ตะ -ยา เป็นสุข, สาวสวย
กันตา กัน – ตา เป็นสุข, สาวสวย
กันตาภา กัน – ตา -พา รัศมีที่น่าพึงพอใจ, รัศมีงาม
กันติชา กัน – ติ – ชา เกิดมาด้วยความรัก
กันติศา กัน – ติ – สา เจ้าแห่งความรัก
กัลยากร กัน – ละ – ยา – กอน บ่อเกิดความสุข
กัลยาภา กัน – ละ – ยา – พา รัศมีแห่งความสุข
กานดิทัต กาน – ดิ – ทัด ให้ความรัก
กานต์ธร กาน – ทอน ทรงความน่ารัก
กานต์มณิฐา กาน – มะ – นิ – ถา เป็นที่รักดั่งมณีอันมีค่า
กานต์ระพี กาน – ระ – พี น่ารักดังดวงอาทิตย์
กานต์สิริ กาน – สิ – รี มิ่งขวัญที่น่ารัก
กุศลิน กุ – สะ – ริน เป็นอยู่สบาย
กมนีย์ กะ – มะ – นี งามเป็นที่พึงพอใจ
กมนียา กะ – มะ – นี- ยา งามเป็นที่พึงพอใจ
กรนันท์ กอ – ระ – นัน ยินดีเพลิดเพลินในรัศมี
กันต์กนิษฐ์ กัน – กะ – นิด น้องสาวผู้เป็นสุข น้องสาวผู้น่ารัก
กันต์ฤทัย กัน – รึ – ไท ดวงใจเป็นที่รัก ที่รักแห่งดวงใจ
กันติยา กัน – ติ – ยา ความรัก
กันยกร กัน – ยะ – กอน สร้างสิริมงคล สร้างความสุขสมบูรณ์พูนสุข
กานติศา กาน – ติ – สา เจ้าแห่งความรัก ยอดแห่งความรัก
กวินทรา กะ – วิน – ทรา จอมกวี, นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
กวิสรา กะ – วิด – สะ – รา จอมกวี, ยอดผู้ฉลาด
กานต์ธีรา กาน – ที – รา นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
กฤติมา กริด – ติ – มา นักปราชญ์
กวิตา กะ – วิ – ตา กาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธุ์
กันยรัตน์ กัน – ยะ – รัด มีความสามารถเป็นแก้ว มีรัตนอันเป็นมงคล
กันย์สุดา กัน – สุ – ดา ธิผู้ไร้โรค ธิดาผู้สามารถ
กรรวี กอน – ระ – วี รัศมีแห่งพระอาทิตย์
กฤตยา กริด – ตะ – ยา เกียรติ
กฤติกา กริด – ติ – กา ชื่อดาวฤกษ์, กลุ่มดาวลูกไก่
กิตติมา กิด – ติ – มา ผู้มีเกียรติ
กิตยาภรณ์ กิด – ตะ – ยา – พอน มีเกียรติประดับ
กุลนาถ กุน – ละ – นาด เป็นที่พึ่งของตระกูล
กุลภรณ์ กุ – ละ – พอน ค้ำจุนวงศ์สกุล
กุลภา กุน – ละ – พา แสงสว่างแห่งตระกูล
กุลิสรา กุ – ลิด – สะ – รา ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
กนต์รพี กน – ระ – พี พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งาม
กรณิศ กอ – ระ – นิด เป็นใหญ่เพระการกระทำ มีอำนาจ
กิตติกา กิด – ติ – กา ผู้มีเกียรติ
กิตติวรา กิด – ติ – วะ – รา มีเกียรติอันประเสริฐ
กิรติกา กิ – ระ – ติ – กา ผู้มีเกียรติ
กุลิน กุ – ลิน ผู้เกิดในตระกูลสูง มีตระกูลสูง
กนกเกศวร์ กะ – หนก – เกด เจ้าแห่งทอง
กนกทิพย์ กะ – หนก – ทิบ ทองชั้นเลิศ
กนกรดา กะ – หนก – ระ – ดา ยินดีในทอง
กันยาภัค กัน – ยา – พัก หญิงสาวผู้โชคดี
กุลกนก กุน – กะ – หนก ดังทองแห่งตระกูล
กนกนิภา กะ-หนก-นิ-พา เหมือนทอง
กนกพร กะ – หนก – พอน ทองประเสริฐ
กนกนภา กะ – หนก – นะ – พา ฟ้าสีทอง
กนกรวี กะ – หนก – ระ – วี พระอาทิตย์เป็นเช่นทอง
กมลลักษณ์ กะ – มน – ลัก มีลักษณะงดงามดุจดอกบัว
กมลวัทน์ กะ-มน-วัด หน้างามดุจดอกบัว
กรวลัย กอน – วะ – ไล กำไลมือ
กรวินท์ กอ-ระ-วิน ทับทิม
กัณฐิกา กัน – ถิ – กา สร้อยคอ
กัลยาณี กัน – ยา – นี หญิงผู้งามพร้อม
กัลยาลักษณ์ กัน – ละ – ยา – ลัก นางงามผู้มีลักษณะดี
กานดา กาน – ดา หญิงที่น่ารัก
กานดาภา กาน – ดา – พา แสงที่น่าปรารถนา
กานต์มณี กาน – มะ – นี แก้วมณีที่น่ารัก, แก้วงาม
กานติมา กาน – ติ – มา พระจัทร์, งดงาม
กิตติวรรณ กิด – ติ – วัน ผิวงาม
กิรณา กิ – ระ – นา รัศมีเรืองรอง
กิริฎา กิ – ริ – ดา มงกุฎ
กุลรัตน์ กุ – ละ – รัด ดวงแก้วแห่งสกุลวงศ์
กุลสินี กุน – ละ – สิ – นี หญิงงามแห่งตระกูล
กนกวรรณ กะ – หนก – วัน ผิวดังทอง
กมลนัยน์ กะ – มน – ละ – ไน ตามงามดุจดอกบัว
กมลเนตร กะ – มน – เนด ตางามดุจดอกบัว
กมลบัตร กะ-มน-ละ-บัด กลีบบัว
กมลพรรณ กะ – มน – พัน ผิวพรรณดุจดอกบัว
กมลา กะ – มะ – ลา นางงาม ชื่อฉันทลักษณ์
กรวรรณ กอ – ระ – วัน มีผิวพรรณงดงาม
กันยกา กัน – ยะ – กา หญิงวัยรุ่น
กานต์กนีย์ กาน – กะ – นี น้องรัก หญิงสาวผู้น่ารัก
กานต์ยุพน กาน – ยุ – พน ความสาวที่น่ารัก
กานต์สินี กาน – สิ – นี สาวงามผู้น่ารัก
การต์มณี กาน – มะ – นี แก้วมณีที่น่ารัก แก้วงาม
การติมา กาน – ติ – มา งามน่ารัก
กุสุมนิภา กุ – สุม – นิ – พา เสมือนดอกไม้ งามเหมือนดอกไม้

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน ตัวอักษร ข

ชื่อมงคล ลูกชาย

ชื่อ สะกด ความหมาย
ขันติ ขัน – ติ ความอดทน
ขัมน์ ขำ ความอดทน

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน ตัวอักษร ค

ชื่อมงคล ลูกชาย

ชื่อ สะกด ความหมาย
คริมา คะ – ริ – มา การบูชา
คุณนิธิ คุน – นิ – ทิ ขุมทรัพย์คือความดี
คุณภัทร คุน – นะ – พัด เจริญไปด้วยความดี
คณุตม์ คะ – นุด ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
คุณานนท์ คุ – นา – นน มีคุณความดีมากมาย
คณัสนันท์ คะ – นัด – สะ – นัน เป็นที่เพลิดเพลินของคณะ
คุณากร คุ – นา – กอน บ่อเกิดของความรู้
คณาธิป คะ – นา – ทิบ เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
คณินท์ คะ – นิน เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
คณินทร์ คะ – นิน เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
คณิศร คะ – นิด – สอน ผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย
คณิศราพัทธ์ คะ – นิด – สะ – รา – พัด เกี่ยวพันกับหมู่คณะที่ยิ่งใหญ่
คริษฐ์ คริด ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
คริษฐา คะ – ริด – ถา น่านับถือที่สุด,สำคัญที่สุด
คฑาวุธ คะ – ทา – วุด กระบอง
คณนาถ คะ – นะ – นาด ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย นามหนึ่งของพระคเณศ
คณภรณ์ คะ – นะ – พอน บำรุงคณะ ดูแลหมู่คณะ

ชื่อมงคล ลูกสาว

ชื่อ สะกด ความหมาย
คณิศรา คะ – นิ – สะ – รา เป็นใหญ่เหนือหมู่คณะ
คัคนางค์ คัก – คะ – นาง สวนแห่งฟ้า, ฟ้า
คัทลียา คัด – ทะ – ลี – ยา ชื่อกล้วยไม้ชนิดหนึ่ง
คุนธรส คัน – ทะ – รด น้ำหอม
คันธนีรา คัน – ทะ – นี – รา น้ำหอม
คันธรส คัน – ทะ – รด น้ำหอม

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
ชื่อมงคลวันพุธ ชื่อคนเกิดวันพุธ ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธ ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธ
Author Rating
51star1star1star1star1star

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up