ชื่อคนเกิดวันจันทร์

ชื่อคนเกิดวันจันทร์ ตั้งชื่อลูกชาย ชื่อมงคล ชื่อตามวันเกิด

event
ชื่อคนเกิดวันจันทร์
ชื่อคนเกิดวันจันทร์

ตั้งชื่อลูกชาย ชื่อคนเกิดวันจันทร์ ตัวอักษร ภ

ชื่อ

สะกด

ความหมาย

ภคธรรม์ พะ – คะ – ทัน มีธรรมะและมีโชคดี
ภคภณ พะ – คะ – พน มีโชคด้านคำพูด
ภคภพ พะ – คะ – พบ โชคดีของแผ่นดิน
ภณพรรธน์ พน – พัด พูดดีมีความเจริญ
ภพธร พบ – ทอน ทรงไว้ซึ่งความเจริญ, ทรงภพ
ภพธรรม พบ – ทำ ธรรมประจำภพ
ภฤศชยตร์ พรึด – ชะ – ยด เก่งกล้าและฉลาด
ภัคกชกร พัก – กด – ชะ – กอน โชคดีเพราะการไหว้
ภัทรณัฏฐ์ พัด – ทระ – นัด ปราชญ์ผู้มีความเจริญดีงาม
ภคนท พะ – คะ – นด มีโชคกว้างดั่งแม่น้ำ

ตั้งชื่อลูกชาย ชื่อคนเกิดวันจันทร์ ตัวอักษร ม

ชื่อ สะกด

ความหมาย

มงคลธร มง – คน – ทอน ทรงไว้ซึ่งมงคล
มงคลพัทธ์ มง – คน – พัด ผูกพันกับสิ่งที่เป็นมงคล
มนภัทร มน – นะ – พัด เจริญใจ
มนวรรธน์ มน – นะ – วัด เจริญใจ
มนตธร มน – ตะ – ทอน มีมนต์,ทรงปัญญา
มนต์ธวัช มน – ทะ – วัด มีปัญญาเป็นธงชัย
มหัทธน์กร มะ – หัด – ทะ – กอน ผู้สร้างทรัพย์สมบัติ

ตั้งชื่อลูกชาย ชื่อคนเกิดวันจันทร์ ตัวอักษร ย

ชื่อ สะกด

ความหมาย

ยรรยงนรธน ยัน – ยง – นะ – ระ – ทน ผู้งามสง่าและมีทรัพย์
ยศชยน ยด – ชะ – ยน มียศมีชัยชนะ
ยศนนท์ ยด – สะ – นน ยินดีในยศ
ยศพนธ์ ยด – สะ – พน เกี่ยวข้องด้วยยศ
ยศพร ยด – สะ – พอน มียศอันประเสริฐ
ยศพัฒน์ ยด – สะ – พัด เจริญด้วยยศ
ยศพัทธ์ ยด – สะ – พัด เกี่ยวข้องด้วยยศ
ยศภัทร ยด – สะ – พัด เจริญด้วยยศ
ยศมนวรรธ์ ยด – มะ – นะ – วัด เจริญใจและยิ่งไปด้วยยศ
ยศวร ยด – สะ – วอน มียศอันประเสริฐ
ยงยศ ยง – ยด มียศยั่งยืนนาน
ยศกร ยด – สะ – กอน ผู้สร้างยศ รุ่งเรืองด้วยยศ
ยศพล ยด – สะ – พน มียศและมีพลัง
ยชญ์ ยด การบูชา

ตั้งชื่อลูกชาย ชื่อคนเกิดวันจันทร์ ตัวอักษร ร

ชื่อ สะกด

ความหมาย

รตพล ระ – ตะ – พน ยินดีและมีกำลัง
รมยกร รม – ยะ – กอน สร้างความรื่นรมย์
รมยนภ รม – ยะ – นบ รื่นรมย์ดุจฟ้ากว้าง
รมยวรรธน์ รม – ยะ – วัด เจริญและรื่นรมย์ใจ
รมย์ รม น่ารื่นรมย์
รชณกร ระ – ชะ – นะ – กอน ที่ซึ่งมีความสามารถยิ่งใหญ่
รฐนนท์ ระ – ถะ – นน เป็นที่นิยมของแว่นแคว้น
รณชัช รน – นะ – ชัด ทหารในสนามรบ
รณยศ รน – นะ – ยด มีชื่อเสียงในเรื่องการรบ
รณรัต รน – นะ – รัด การต่อสู้ที่น่ายินดี
รณวร รน – นะ – วอน ประเสริฐในการรบ มีเสียงไพเราะ
รชตนท์ ระ – ชะ – ตะ – นน พอใจในเงิน
รชต ระ – ชด เงิน

Summary
Review Date
Reviewed Item
ชื่อลูกชาย ชื่อจริงลูกชาย ชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อมงคลลูกชายเกิดวันจันทร์
Author Rating
51star1star1star1star1star

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up