ฝากท้อง

แม่รีบไป! ฝากท้อง ที่ รพ.สต. รับนมจืดฟรี! 90 กล่อง

ฝากท้อง
ฝากท้อง

ข่าวดีสำหรับแม่ท้อง โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรก มหัศจรรย์แห่งชีวิต หากไป ฝากท้อง ที่ รพ.สต. (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) รับนมจืดฟรี! 90 กล่อง

ข่าวดีสำหรับแม่ท้อง! ฝากท้อง ที่ รพ.สต. รับนมจืดฟรี! 90 กล่อง

กระทรวงสาธารณสุขได้จับมือ กับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ รวม 4 กระทรวง วางแผนบูรณาการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ขับเคลื่อน มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต สร้างคนไทย 4.0 มีสุขภาพดี สติปัญญาดี แข็งแรง มีทักษะสูง และมีจิตใจที่งดงาม ดูแลตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ถึงคลอด และเติบโตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 

ตั้งเป้าภายใน 5 ปี พ.ศ.2560-2565 เด็กไทยต้องมีไอคิว (IQ) คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 100 และร้อยละ 70  มีคะแนนอีคิว (EQ) เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ฝากท้อง

เพราะปัจจุบันอัตราการมีลูกของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 1.6 คน ซึ่งต่ำกว่าอัตราทดแทนทางประชากรซึ่งควรต้องอยู่ที่ 2.1 คน นอกจากนี้การเกิดส่วนหนึ่ง ยังเป็นการเกิดที่ด้อยคุณภาพ เนื่องมาจากการเกิดในแม่วัยรุ่นที่ไม่มีความพร้อม ขณะที่คนที่มีความพร้อมก็แต่งงานช้าลง มีลูกช้าลง และเมื่อพิจารณาจากพัฒนาการของเด็กก็พบว่า… ในปี 2560 เด็กแรกเกิดถึง 2 ปี มีพัฒนาการไม่สมวัยร้อยละ 23.2 ส่วนเด็กอายุ 3-5 ปี มีพัฒนาการไม่สมวัยสูงถึงร้อยละ 42 หรือ 1 ใน 3 ดังนั้น แม้จะมีอัตราการเกิดน้อย แต่ก็ต้องทำให้การเกิดนั้นมีคุณภาพมากที่สุด

อ่านต่อ > > “ไปฝากท้องกับโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต
สำคัญอย่างไร” คลิกหน้า
2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up