แบบฝึกหัดจับคู่

แจกฟรี!! ไฟล์ภาพ แบบฝึกหัดจับคู่ และการจัดกลุ่ม สำหรับลูกวัยอนุบาล

แบบฝึกหัดจับคู่
แบบฝึกหัดจับคู่

แบบฝึกหัดจับคู่  เป็นการฝึกฝนให้เด็กรู้จักสังเกตลักษณะต่างๆและจับคู่สิ่งที่เข้าคู่กัน หรือเหมือนกัน เป็นการฝึกฝนให้เด็กรู้จักสังเกตคุณสมบัติของสิ่งต่างๆ และสามารถจัดเป็นประเภทต่างๆได้ ทั้งนี้เด็กจะต้องแสดงความสัมพันธ์ระหว่างของ 2 สิ่งหรือมากกว่า และยังช่วยฝึกทักษะด้านความจำและให้รู้จักคำศัพท์เพิ่มอีกด้วย

แจกไฟล์ภาพ แบบฝึกหัดจับคู่ และการจัดกลุ่ม สำหรับลูกวัยอนุบาล ฟรี!!!

การจับคู่ (Matching) เป็นทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่เป็นความสามารถในการจัดวัตถุสิ่งของที่เหมือนกัน มีความสัมพันธ์กัน หรือประเภทเดียวกันเข้าคู่กัน เช่น การจับคู่ช้อนกับส้อม จับคู่เสื้อคู่กับกางเกง การจับคู่สิ่งของที่มีลักษณะเดียวกัน

ส่วน การจัดกลุ่ม (Grouping) หรือ การจัดประเภท (Classification) เป็นทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นความสามารถของเด็กในการสังเกตคุณสมบัติของสิ่งต่างๆ ว่ามีความแตกต่างกันหรือเหมือนกันในบางเรื่อง และสามารถจัดเป็นกลุ่มหรือประเภทเดียวกันได้ ความสามารถในการจับคู่และการจัดกลุ่ม เป็นทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการจัดหมวดหมู่ที่สามารถนำมาบูรณาการในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัยได้ ด้วยการสอดแทรกไว้ในการปฏิบัติกิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจำวัน และเน้นการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวุฒิภาวะ ความพร้อมและพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัย

แบบฝึกหัดจับคู่

การที่เด็กปฐมวัยจะสามารถพัฒนาทักษะการจับคู่หรือทักษะการจัดกลุ่มได้คล่องแคล่วเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับการพัฒนาทักษะพื้นฐานก่อนหน้านี้ ได้แก่ ทักษะการสังเกตและทักษะการเปรียบเทียบ เพราะการที่เด็กจะมีทักษะการจับคู่หรือทักษะการจัดกลุ่มต้องอาศัยการรู้จักสังเกตและการรู้จักเปรียบเทียบวัตถุสิ่งของต่างๆมาก่อน

การจับคู่และการจัดกลุ่มมีประโยชน์ต่อเด็กอย่างไร?

  • การเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ขั้นต้น ทำให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้งในด้านความรู้ เจตคติและทักษะกระ บวนการต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนทักษะทางคณิตศาสตร์ในขั้นสูงต่อไป สำหรับประโยชน์ที่มีต่อเด็กมีดังต่อไปนี้
  • เด็กจะได้รับการฝึกฝนในด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการจับคู่และการจัดกลุ่มจัดอยู่ในทักษะด้านการจัดหมวดหมู่ ซึ่งทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ต้องได้รับการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ จึงจะเป็นการเรียนรู้ที่มีความ หมายต่อตัวเด็ก
  • สร้างเสริมการคิดเชิงตรรกะให้กับเด็ก หรือการคิดอย่างมีเหตุผลในการที่จะจัดกลุ่มหรือจำแนกประเภทของสิ่งต่างๆ เช่น จัดกลุ่มผลไม้ กลุ่มสิ่งของที่ใช้ในห้องครัว สิ่งของที่เป็นเครื่องเขียน กลุ่มสิ่งของที่มีสีเดียวกัน เป็นต้น
  • ฝึกฝนให้เด็กเป็นคนช่างสังเกตและไวต่อการรับรู้สิ่งต่างๆ ทำให้เกิดความฉับไวในการคิด บางครั้งสถานการณ์ที่ใช้เพื่อให้เด็กเรียนรู้ อาจต้องแข่งขันกับเวลา ทำให้เด็กต้องมีความว่องไวต่อการใช้วิธีการตัดสินใจ และต้องอาศัยความรวดเร็วในการคิดต่างๆ ทำให้เด็กได้รับการฝึกฝนความคิดอย่างมีเหตุผลภายในเวลาที่จำกัด
  • ส่งเสริมให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ การเรียนรู้เกี่ยวกับการจับคู่ การจัดกลุ่มจากประสบการณ์ที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงและเน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย อยากเรียนรู้และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
  • เด็กสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับการฝึกฝนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทำให้เด็กสามารถถ่ายโยงการเรียนรู้ได้ดี

คลิกที่นี่ >> “เพื่อดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกหัดจับคู่และการจัดกลุ่ม สำหรับลูกวัยอนุบาล ฟรี!!!” หน้า 2


ขอบคุณข้อมูลจาก : taamkru.com

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up