รู้แล้วทำไมเด็กญี่ปุ่น ถึงได้เก่งขนาดนี้ เพราะหลักสูตรนี้นี่เอง! (มีคลิป)

event

ชมคลิปจากรายการ ดูให้รู้ : อนุบาลอัจฉริยะ ฉบับเต็มได้ด้านล่างนี้

 ขอบคุณคลิปวีดีโอจาก : ThaiPBS

ซึ่งมีผลการวิจัยพบว่าปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งครูมีหน้าที่ 3 ประการคือ

1.สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้
2.สร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กันเอง
3.เล่นบทบาทหลากหลายในการกระตุ้นให้ เด็กทำกิจกรรมต่างๆ

ประเทศญี่ปุ่น จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับ “การเรียนรู้ผ่านการเล่น”  โดยพัฒนาความสามารถในการรู้คิดและพัฒนาการทางอารมณ์ สมรรถนะทางกาย ผ่านกระบวนการเล่น ถือเป็นสิ่งส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย นอกจากนั้นยังสนับสนุนการเล่นเป็นทีม โดยจะให้เด็กเล่นคละอายุและคละเพศ ด้วยกระบวนการ วิธีการที่ไม่จำกัดเวลา สถานที่ ตลอดจนการจัดวางของเล่น ทำให้ระบบคิดและจินตนาการทำงานต่อเนื่องไม่ติดขัด

โดยครูปฐมวัยญี่ปุ่นจะมีบทบาทหน้าที่อย่างเดียวคือ “การสอน” เป็นผู้ให้คำแนะนำและกระตุ้นให้เด็กคิดแก้ไขสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เป็นผู้สั่งการหรือผู้คิดวางแผน

ทั้งนี้ หลักสูตรของญี่ปุ่นจะจัดให้เด็กเรียนแค่ 6 ด้าน ดังนี้ คือ

1.พลานามัย
2.สังคมศึกษา
3.ธรรมชาติศึกษา
4.ภาษา
5.ดนตรีและจังหวะ
6.การวาดภาพและงานฝีมือ

อนุบาลอัจฉริยะ ญี่ปุ่น

นอกจากนี้หลักสูตรการสอนระดับชั้นอนุบาลของญี่ปุ่นยังไม่เน้นวิชาการหนักๆ แต่เน้นความสำคัญที่จินตนาการและการเล่น โดยถือว่าการเรียนนั้นเรียนเพื่อให้รู้ ไม่ใช่เรียนไปเพื่อสอบ ในส่วนของของเล่นในชั้นเรียนก็เน้นให้เด็กเล่นแต่ชิ้นที่เรียบง่าย และกระตุ้นให้เกิดจินตนาการด้วย เช่น การต่อบล็อก การวาดภาพศิลปะ การประดิษฐ์ของจากเศษวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังพบว่าประเทศญี่ปุ่นมีวิธีการการสร้างคนที่ต่างกันคือ เรื่อง “จิตสาธารณะ”โดยในหลักสูตรทุกด้านของญี่ปุ่นจะเน้นสร้างให้เด็กมีความคิดคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมก่อนการเห็นประโยชน์ส่วนตน และสามารถสร้างให้เกิดได้จริงด้วยกระบวนการเล่น การเล่นที่ถูกออกแบบมาอย่างสร้างสรรค์ด้วยการคละอายุ เพศ และกิจกรรมของเด็ก จะสอนให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อรุ่นพี่รุ่นน้อง และเพื่อนต่างเพศ เด็กจะถูกสอนให้เข้าใจกระบวนการวางแผนโดยธรรมชาติ สอนให้รู้จักการบริหารจัดการการเล่นของตนให้มีทั้งความสนุกและความรับผิดชอบต่อผู้เล่นคนอื่น สอนทักษะการเข้าสังคม การอยู่ร่วมกัน การใช้ภาษา ความเมตตาต่อกัน และที่สำคัญคือการทำงานเป็นทีม

วิธีการดังกล่าวจึงแตกต่างจากของไทย และทำให้การศึกษาในประเทศไทยมาผิดทาง เพราะมีการประเมินผลการเรียนของเด็ก ทั้งๆ ที่ควรประเมินวิวัฒนาการในตัวเด็ก นอกจากนี้ยังเห็นว่าต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติคนในสังคม ว่าความสำเร็จของเด็กไม่ใช่เกิดจากการแข่งขันด้านการศึกษา แต่ทำอย่างไรให้เด็กสามารถอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข

จะเห็นได้ว่าการสอนเด็กอนุบาลในญี่ปุ่นนั้นจะต่างจากการสอนแบบไทย ที่ให้นักเรียนนั่งโต๊ะเรียน พยายามให้เด็กอ่านหนังสือให้ดี จำให้ได้ กวดวิชาตั้งแต่ยังเล็กเพื่อสอบเข้าชั้น ป.1 ซึ่งเป็นการปิดกั้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เด็ก เด็กไทยจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพได้หรือไม่อยู่ที่การเปลี่ยนระบบความคิดของพวกเราทุกคน ทั้งรัฐบาลและผู้ปกครองร่วมกันเปลี่ยนรูปแบบการสอน โดยใช้เด็กเป็นที่ตั้ง ประเมินผลงานของครูโดยดูจากพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก ความสำเร็จของครูจะอยู่ที่ตัวเด็กนั่นเอง

อ่านต่อ “บทความน่าสนใจ” คลิก!


ขอบคุณข้อมูลจาก : www.ryt9.com

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up