แบบเรียนภาษาอังกฤษ

แจกฟรี! ไฟล์แบบเรียนภาษาอังกฤษ English for Starter ชุดที่ 1-9 สำหรับลูกน้อย

event
แบบเรียนภาษาอังกฤษ
แบบเรียนภาษาอังกฤษ

แบบเรียนภาษาอังกฤษ …เป็นหนังสือที่จะช่วยฝึกการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษให้กับลูกน้อยได้เป็นอย่างดี โดยชุดที่ Amarin Baby & Kids นำมาฝากนั้นเป็น English ระดับ Starter ทีมีตั้งแต่ชุดที่ 1-9 เหมาะสำหรับลูกน้อยตั้งแต่ชั้น ป.1-ม. 3 เลยทีเดียว

แจกฟรี! ไฟล์ PDF แบบเรียนภาษาอังกฤษ
English for Starter 9 ชุด

การที่ลูกน้อยได้เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เนิ่นๆ จะได้เปรียบกว่าเด็กทั่วไป และทักษะเหล่านั้นจะอยู่กับพวกเขาไปตลอดชีวิต ภาษาอังกฤษจะทำให้ลูกได้เริ่มต้นในสิ่งดีๆ ที่มีคุณค่ากับชีวิต ซึ่งนำไปสู่โอกาสในการจ้างงาน และ เป็นการเปิดประตูสู่โลกของการศึกษา และไปทำงานยังต่างประเทศ

หลักสูตรของแบบเรียนภาษาอังกฤษ ป.1

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น อย่างมีเหตุผล

1. ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ ที่ฟัง : คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน เช่น Stand up./Sit down./ Listen./ Repeat./Quiet!/ Stop! etc.
2 . ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดคำง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน : ตัวอักษร (letter names) เสียงตัวอักษรและสระ (letter sounds) และการสะกดคำ
หลักการอ่านออกเสียง เช่น
– การออกเสียงพยัญชนะต้นคำและพยัญชนะท้ายคำ
– การออกเสียงเน้นหนัก-เบา (stress)ในคำและกลุ่มคำ
– การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ (intonation)ในประโยค
3 . เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟัง : คำ กลุ่มคำ และความหมาย เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ ๑๕๐-๒๐๐ คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)
4. ตอบคำถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว :บทอ่านเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว หรือนิทานที่มีภาพประกอบประโยคคำถามและคำตอบ
– Yes/No Question เช่น Is it a/an..? Yes, it is./No, it is not. etc.
– Wh-Question เช่น What is it? It is a/an… etc.

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

1. พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง : บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/ข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง เช่น
Hi /Hello/ Good morning/ Good afternoon/ Good evening/ I am…/ Goodbye./ Bye./ Thank you./ I am sorry. etc.
2. ใช้คำสั่งง่ายๆ ตามแบบที่ฟัง : คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน
3. บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง : คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้บอกความต้องการ เช่น I want…/Please,…etc.
4. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง : คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น What’s your name?/ My name is…/ I am…/ How are you?/ I am fine. etc.

มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน

1. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว : คำและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น บอกชื่อ อายุ รูปร่าง ส่วนสูง เรียกสิ่งต่างๆ จำนวน ๑-๒๐ สี ขนาด สถานที่อยู่ของสิ่งของ


สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

1. พูดและทำท่าประกอบ ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา : วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูดขณะแนะนำตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ
2. บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา : คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา เช่น วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์
3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย : กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์

มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

1.ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย : ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย


สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน

1. บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น : คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น


สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

1. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน : การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

1. ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว : การใช้ภาษาต่างประเทศในการรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว จากสื่อต่างๆ

ทั้งนี้ประเด็นที่ควรให้ความสำคัญคือ มาตรฐานที่ 1.1 ข้อ 3 คำ กลุ่มคำ และความหมาย เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 150-200 คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม) เด็ก ๆ ต้องรู้จักคำศัพท์ในแวดวงประมาณนี้

ซึ่งถ้าลูกน้อยได้เรียนรู้แล้วก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้ โดยซื้อหนังสือคำศัพท์ประกอบรูปภาพสำหรับเด็กให้เขาอ่านทุกวัน!

>> โหลดไฟล์แบบเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก English for Starter ชุดที่ 1- 9 คลิกหน้า 2

อ่านต่อ “บทความดีๆน่าสนใจ” คลิก!


ขอบคุณข้อมูลจาก : ภาษาอังกฤษออนไลน์.com

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
ภาษาอังกฤษ ป.1 แบบเรียนภาษาอังกฤษ
Author Rating
51star1star1star1star1star

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up