ลดหย่อนภาษีลูกคนที่ 2

ได้เพิ่มอีก 60,000! ลดหย่อนภาษีลูกคนที่ 2 มีผลบังคับใช้แล้ว!

Alternative Textaccount_circle
event
ลดหย่อนภาษีลูกคนที่ 2
ลดหย่อนภาษีลูกคนที่ 2

ข่าวดีสำหรับทุกครอบครัว! ในวันที่ 12 พ.ย. ได้มีการประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร โดยการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้มีเงินได้ โดยสามารถหัก ลดหย่อนภาษีลูกคนที่ 2 ได้สูงถึง 60,000 บาทต่อคน เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีภาษี 2561 นี้

ได้เพิ่มอีก 60,000! ลดหย่อนภาษีลูกคนที่ 2 มีผลบังคับใช้แล้ว!

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีเล็งเห็นถึงการลดลงของอัตราการเกิดของประชากรในประเทศไทย ทำให้มีประชากรวัยแรงงานลดลง และอัตราส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้มีเงินได้มีบุตรมากกว่าหนึ่งคน อันจะส่งผลให้โครงสร้างประชากรของประเทศมีความเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต จึงได้มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร และ ร่างกฎกระทรวงออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร โดยในการแก้ไขครั้งนี้ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการหักลดหย่อนภาษีสำหรับผู้มีเงินได้ที่มีลูกคนที่ 2 โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

ลดหย่อนภาษี ลูกคนที่ 2
บุตรที่เกิดหลังพ.ศ. 2561 และเป็นบุตรคนที่ 2 เป็นต้นไป สามารถหัก ลดหย่อนภาษีลูกคนที่ 2 ได้
  • บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้ หรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามี หรือภริยาของผู้มีเงินได้ ที่เกิดก่อน ปีพ.ศ. 2561 (ไม่ว่าจะเป็นบุตรคนที่เท่าไร) สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ คนละ 30,000 บาท
  • บุตรชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่คนที่ 2 เป็นต้นไป หากเป็นบุตรที่เกิดในหรือหลังปี 2561 ให้หักลดหย่อนได้เพิ่มอีก 30,000 บาท รวมเป็น 60,000 บาท
  • ในการนับลำดับบุตร ให้นับลำดับของบุตรทุกคน ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม
  • ให้มีผลใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี 2561 ที่จะต้องยื่นรายการในปี 2562 ในเดือน มกราคม – มีนาคม
  • สามารถหักลดหย่อนบุตรได้ทุกคน ไม่จำกัดจำนวนบุตร (จากเดิมกำหนดให้หักลดหย่อนบุตรได้ไม่เกิน 3 คน)

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 อ่านต่อ ลุ้นต่อ! ลดหย่อนภาษีลูกคนที่ 2 แก้ไขกฏหมายเพิ่ม หนุนค่าคลอดและค่าฝากท้อง

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up
X momrathon