ประกาศผลผู้โชคดี Lucky Draw

ประกาศผลผู้โชคดี Lucky Draw
ช็อปครบทุกๆ 2,000 บาท ในงาน Amarin Baby & Kids Fair ครั้งที่ 8

• ตุ๊กตาม้าโยก 3 in 1 รุ่น Belgie best friend มูลค่า 2,790 บาท
คุณนงลักษณ์  ทองคำพันธุ์  Tel. 082 – 633 – 22XX

• คอกกั้นเด็กเกาหลี เฮนิม รุ่น Playgameมูลค่า 4,500 บาท
คุณอรพินท์  ลิ้มสถารัตน์  Tel. 081 – 942 – 91XX

• เป้อุ้มเด็กเกาหลี Todbiมูลค่า 6,450 บาท
คุณชยณัฐ  ศาสพิทักษ์กุล  Tel.080 – 440 – 24XX

• บ้านเด็ก Haenim Kids House มูลค่า 9,900 บาท
คุณศาสนีย์  วงศ์สุรไกร  Tel.081 – 889 – 33XX

• รถเข็น Recaroรุ่น Easylife Limited Edition มูลค่า 17,500 บาท
คุณอำนวย  กาญจนเพ็ญ  Tel.081 – 694 – 92XX

• Car Seat Daiichi รุ่น Dualwell Season 2 Black มูลค่า 20,500 บาท
คุณนัคธร  สัตถาผล  Tel.089 – 715 – 16XX

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล

• ตุ๊กตาม้าโยก 3 in 1 รุ่น Belgie best friend มูลค่า 2,790 บาท
• คอกกั้นเด็กเกาหลี เฮนิม รุ่น Playgameมูลค่า 4,500 บาท
• เป้อุ้มเด็กเกาหลี Todbiมูลค่า 6,450 บาท
• บ้านเด็ก Haenim Kids House มูลค่า 9,900 บาท
• รถเข็น Recaroรุ่น Easylife Limited Edition มูลค่า 17,500 บาท
• Car Seat Daiichi รุ่น Dualwell Season 2 Black มูลค่า 20,500 บาท

ทีมงานจะติดต่อและแจ้งให้ผู้โชคดีทุกท่านทราบผ่านทาง โทรศัพท์ หรือ SMS หรือ Email เพื่อนัดหมายการมารับรางวัลภายในวันที่  15 สิงหาคม 2559  บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)  สำนักงานใหญ่  เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์  แขวงตลิ่งชัน  เขตตลิ่งชั่น กรุงเทพฯ   

     เฉพาะวัน จ.-ศ. ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.

1. ผู้โชคดีท่านใดไม่สามารถเดินทางมาในวัน เวลา และ สถานที่ที่กำหนดไว้ ถือว่าท่านสละสิทธิ

2. สิทธิรับรางวัลและของรางวัล ไม่รวม ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายใดๆของผู้โชคดีในการเข้าร่วมกิจกรรมและในการรับรางวัลที่ผู้โชคดีต้องรับผิดชอบเอง

3. พนักงานและลูกจ้างของ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)  และคณะกรรมการดำเนินรายการ และคนในครอบครัว ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการและไม่มีสิทธิได้รับรางวัล

4. ผู้โชคดีตกลงยินยอมให้บริษัทฯบันทึกภาพและเสียงของท่าน และ เผยแพร่ภาพและเสียงของท่านผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆของบริษัทฯได้ทุกประการ โดยจะไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น

5. ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองท่านถัดไป

6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการที่ใช้เป็นรางวัล ดังนั้น บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการนั้นทุกกรณี

7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตกลงและรับทราบว่า รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนคืนและ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดในทุกกรณี และ ไม่อาจโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงหรือเหตุต่างๆที่เกิดจากเจ้าของสินค้า หรือ ผู้ให้บริการ หรือ เหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

9. หากผู้โชคดีไม่ทำตาม หรือ ผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขการรับรางวัลข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ

10. การตัดสินและดุลพินิจใดๆของบริษัทฯ ถือเป็นที่เด็ดขาดและสิ้นสุด

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up