ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปี 64

ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปี 64 ใกล้เปิดรับลงทะเบียนแล้ว อายุ 60 ปีขึ้นไปเตรียมตัวเลย

Alternative Textaccount_circle
event
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปี 64
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปี 64

ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปี 64

รัฐบาลไทยเตรียมเปิดให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปี 64 เพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้ลงทะเบียนต้องเป็นผู้ที่ปีนี้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์/ผู้สูงอายุที่ขณะนี้มีอายุ 59 ปี ก็ต้องลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับสิทธิ์ในปีงบประมาณ 2564 เช่นกัน หรือเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่เคยได้รับเบี้ยมาก่อน และกลุ่มอื่น ๆ เช่น ผู้ที่รับเบี้ยผู้สูงอายุเป็นประจำ แต่ย้ายที่อยู่-ย้ายทะเบียนบ้าน

หากมีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปี 2564 จะนับอายุถึงวันที่ 1 กันยายน 2564 เท่านั้น จึงต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504 จึงมีสิทธิ์ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2564 หากผู้สูงอายุที่ทะเบียนราษฎรระบุเฉพาะปีเกิด แต่ไม่ทราบวันเกิด/เดือนเกิด ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น

การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปี 64 จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

สำหรับใครที่ยังสงสัยว่า มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุหรือไม่ ลองเช็คคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตามนี้

1. สัญชาติไทย

2. มีภูมิลำเนา-มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้านที่ระบุไว้ และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

2.1 ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

2.2 ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.3 ผู้ที่ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประจำ

3. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504 (ถ้าบัตรประชาชนระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 ม.ค.ของปีนั้น)

4.อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว แต่มีการย้ายทะเบียนบ้าน ต้องลงทะเบียนตามทะเบียนบ้านใหม่

เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ออกวันไหน

เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะโอนให้ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือนในวันทำการ ซึ่งหากวันที่ 10 ของเดือนไหนตรงกับวันหยุด ทางภาครัฐจะดำเนินการโอนให้ก่อนวันที่ 10 ในวันทำการ โดยจะจ่ายตามช่วงอายุแบบขั้นบันได

ช่วงอายุนี้ได้เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่าไร

 • ผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 600 บาท
 • ผู้สูงอายุ70-79 ปี จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 700 บาท
 • ผู้สูงอายุ80-59 ปี จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 800 บาท
 • ผู้สูงอายุ90 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 1,000 บาท

ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2564 ได้ที่ไหน

ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ สามารถติดต่อด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ญาติไปดำเนินการลงทะเบียนแทน ได้ที่ เทศบาล, องค์การบริการส่วนตำบล (อบต.), สำนักงานเขต ในพื้นที่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยต้องเตรียมหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เอกสารและหลักฐานในการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปี 2564 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่มีรูปถ่าย
 2. ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารตัวจริง ประเภทออมทรัพย์ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

แต่หากผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นมายื่นคำขอรับเงินแทนได้ โดยต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • หนังสือมอบอำนาจ (แบบฟอร์มมอบอำนาจขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละพื้นที่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ( ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขอรับเงินผ่านธนาคาร)

 

หากเช็คสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และพบว่าเข้าข่ายรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 อย่าลืมเตรียมเอกสารให้ดี สำเนาทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และเตรียมลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ได้เลย

อ้างอิงข้อมูล : amarintv.com

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

แม่มีลุ้น! เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแบบถ้วนหน้า ได้ทุกบ้าน 600 บาทต่อเดือน

โครงการจิตอาสา สอนลูกช่วยสังคมได้ง่าย ๆ แม้อยู่บ้าน

ยาคุมฉุกเฉิน ผู้หญิงรู้ไว้ใช้บ่อยไปผลร้ายตกอยู่กับคุณ!

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up