ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าประกวด MOMRATHON REVIEW รอบคัดเลือก

event

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าประกวด MOMRATHON REVIEW : THE BIGGEST MOM INFLUENCER CONTEST OF THAILAND

การประกวด “คุณแม่นักรีวิว” ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชิงเงินรางวัล รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมโอกาสเป็น Influencer มืออาชีพ กับ Amarin Baby & Kids เช็กรายชื่อได้ที่นี่!!

Kanokporn​ Thienghathaitham​
Laknara Puangchokeanan
Narisara Arunphanu
Walaiphorn Lekawat
Wanida Thanaphoemsap
Warissara T.prayoon
Watinee Waemayi
เกษตริน แสงเวียน
เขมากร ทองยศภูมิ
เจนจิรา เกตุวงษ์
เบญจกร ทุ่งสุกใส
เพ็ญศิริ อาสน์จินดา
เมจกา รัตน์ปิยะภาภรณ์
เมทีณี  ช่วยอารีย์
เมยา ธรรมภาค
เมลิสา ฉายวิริยะ
เมวิกา เพ่งผล
เรวดี นอร์ธอร์พ
เสาวณีย์ คำแหง
แทนรัก เพิ่มสุข
แพรวานัณท์ เปรมโชคฉายศรี
ใกล้รุ่ง เเต่งฤทัยธรรม
กชิรชา ขวัญเมือง
กฐิน อนุสุริยา
กณิกนันต์ เพียรลิขิต
กมลพร ปรมาธิกุล
กมลวรรณ โชตินิพัทธ์
กรกมล ศุภสมุทร
กฤตยา จงธนะวณิช
กัญจน์ฉัตร เอื้อพิพัฒนากูล
กัญจน์ณิชา วัชรประภาพงศ์
กัลญ์วิกา อินปั๋น
กุลญาดา คำเขื่อน
กุลธิดา ชอบประดู่
กุลรัตน์ พงษ์พันธุ์ชชัชวาล
คณัฐอร สัญญะเขตต์
จริยา บุญแท้
จันทร์จิรา อิ่มกมล
จิตตานันทิ์ พลากรฉัตรคุปต์
จิตติพร ตั้งจิตรเที่ยง
จิตรารัตน์ มีเรือง
จินตมัย วงศ์ปิยชน
จิรกิติ วงศ์เนตร
จิรัฐิพร ปัญญารัตนากร
จุฑาทิพ แสงอรุณ
ชญานิศ จิตอารี
ชญานิศ รัตนวงศ์ชัย
ชนม์สิตา ช่างบรรจง
ชนัญธิดา  สมบัติศิริ
ชนิศนันท์ กิตติอุดม
ชยานุตม์ วิชชุปัญญ์กุล
ชาลิสา สวัสดิ์พิบูลย์
ชุตินันท์ ดิลกโสภณ
ซีรีน มูหามะสาเร๊ะ
ณัฏฐ์ลดา ธนวัชร์ปกรณ์
ณัฐกานต์ วะรางกุล
ณัฐธดา สุขธนิตธัช
ณัฐพร จิรศักยกุล
ณันฏิ์ณภัทร สนิทสุริวงษ์
ณิชารัศม์ ศุภสวัสดิ์วัชร
ณิฐชมนต์ สวัสดิ์วัฒนดล
ดวงเด่น นุเรมรัมย์ เชิดชู
ดวงฤทัย โพธิกุล
ดารณีย์ แตงชุมพล
ดุษวรรณ สุวรรณวงศ์
ตวงพร ภิรมย์สุวรรณ
ทัศนีย์ ธาตรีกิติภูมิ
ทิตยา โสมเกษตรินทร์
ธนทิพย์ เทพสุภรณ์กุล
ธนวรรณ เดชชุษณะนาถ
ธนัชพร ชีวันพิศาลนุกูล
ธัญกมล ไตรรัตน์
ธัญญ์ธิชา​ อินปา
ธัญญลักษณ์ ธนพงศ์อมร
ธัญญารัตน์ สุรธนาวุฒิ
ธัญลักษณ์ แมคกี
ธันยนันท์ ไพบูลย์สุข
ธิดารัตน์  จะระ
ธิดารัตน์ แฝงทรัพย์
ธิดารัตน์ กลิ่นอยู่
ธิดารัตน์ ทองหยาด
ธิดารัตน์ สว่างทิพย์
ธิติกานต์ นวสุขารมย์
ธีรนุช เหล่าวีระกุล
นงค์นภัส วงศ์เสถียรกุล
นงนภัส ประพิณไพโรจน์
นพรัตน์ น้อยใจบุญ
นภัสศรณ์ พันธุ์ธนาพงศภร
นภัสสร ลืออำรุง
นภาพร วัฒนพงศ์สวัสดิ์
นราทิพย์ สังสิมมา
นรีรัตน์ สิทธิไทย
นันทรัตน์ วงศ์วีระวงศ์
นารีรัตน์  พิทักษ์ทิพย์
นิศารัตน์ แซ่ฟู
นิษฐ์รฐา สกุลชัยเมธีดิลก
นิสากร วิเศษนคร
นุชจรินทร์ พงษ์พิพัฒน์
นุชรินทร์ ไชยวุฒิ
บุณยานุช เหลืองประเสริฐ
ปภิชญา สายสวาสดิ์
ประจบพร ทองสุกโชติ
ประชุมพร อินทุโศภน
ประณยา อำพันสกุล
ประภัสสรา คงศรีวรกุลชัย
ปรารถนา วิวัฒน์เดชากุล
ปรียาภรณ์ ศรีบุญเพ็ง
ปวีณา บุญเกิด
ปัณณพัทธ์ หล่อวิวัฒนพงศ์
ปาณิสรา แก้วเกาะสะบ้า
ปิ่นฤทัย อัครฐานพันธ์
ปุญญิสา บูฟฟาร์ด
ผกาดาว จุ้ยเจริญ
พธพร รัตนสิโรจน์กุล
พนัตตา ลาวัลย์
พริบพรรณพร ทรัพย์วัชรโสภา
พลอยนภัส เลรุ่งพัฒน์
พลอยลดา มาบัง
พวงผกา รัตนวิจิตร
พัชราภรณ์ จันทร์ศรี
พัชรี เพิ่มวงศ์อัศวะ
พัทธนันท์ เกศะรักษ์
พิชญา โรจนเดชานนท์
พิมพ์จันทร์ วงศ์สายสุวรรณ์
พิมพ์นาท วงศาโรจน์
พิมพ์นารา เหล่าไชย
พิลิปดา  ศิริจร
ภัทรลดา ฤทธิวงศ์
ภัสรา ศิริอัญชนาวงศ์
ภัสส์ฐิตา​ โชติวิทยา​กาญจน์​
ภัสสร พฤติกุล
ภาชินี วรรธกะวิกรานต์
ภาณิชา ชื่นวิจิตร
ภิญญาพัชร์ จินตโกศลวิทย์
ภูมิใจ ขันทองดี
มณฑน์สิตา จิราพัชรภาณุภัคค์
มนทิรา พัชรานุ
มนัสชนก เรืองธารา
มยุพร บุญสิริพาณิชย์
มยุรี พนมเริงศักดิ์
มลฤดี  โชค​มงค​ลสุข​
มะลิวัลย์ คุ้มครอง
รฐา อภิวรภาคิ
รัชภร รัตโนภาสวิมล
รัตพร ทองศรี
รัสรินทร์ นิติยารมย์
ริญญาภัทร์ ผาสุข
รินรดา จันทร์เดช
รุจิรดา สันติวิวัฒนพงศ์
วรณิชชา แสงสุพรรณ
วรรณวิภา เจิมรอด
วรรรณ ศรีอุ่น
วรางคณา ตระกูลสุนทร
วริยา ปฐมกุลมัย
วลัยพร เลขวัต
วลีรัตน์ ดอนม่วง
วัชรินทร์ แก้วประไพ
วัชรีพร มลาไสย์
วัลย์ลิกา สุดจันทร์
วิชุนา มากจันทร์
วิภาดา​ ขัน​โคก​กรวด​
วิภาวี เนื่องศาสน์ศรี
วิลาวรรณ นันสถิตย์
วีรยา หฤทัย
วีระยา สุขประเสริฐ
วีรินทร์ รัตนคงสวัสดิ์
ศณัญธชนกน์ จิตรโรจนรักษ์
ศนิชา เกิดประสพ
ศรัณย์ภัค ตันติมาสกุล
ศรุตา​ วงศ์ดามา​
ศศิตานันท์  สืบเจริญถาวร
ศศิธร นาคสุข
ศศินา ทะสุตะ
ศศิภา โสธรพรชัย
ศศิวรรณ แก้วรัตน์
ศศิวิมล เร้าเขตร์กิจ คณฑา
ศิโรรัตน์ เกษมสุข
ศิรประภา นิติโยธิน
ศิริ​วรรณ​ ฐิตาคม
ศิริขวัญ คูนาแสง
ศิรินันท์ นันทโชติวัฒนากุล
ศิวพร ชัยโรจน์สัมพันธ์
ศีลกุล คาสทัลดี
ศุภกร ละย้าย้อย
ศุภมาส กิ่งศักดิ์
สโรชา ศรีอ่วม
สรัลณิศรา คีรีพิชาพงศ์
สรัลพร พุฒิพัฒนะธำรงค์
สายสุดา  กรีธาธร
สาริน คชรินทร์
สิตานันท์ ไชยสลี
สิรินดา จิตบุญ
สิรินาถ บูรณากาญจน์
สิริพร พิพรณ์พงษ์
สุกัญญา พงศ์ไพจิตร
สุดารัตน์ ชุนงาม
สุทธิดา พินิจการ
สุธิณี เกตุเจริญ
สุภาวดี คล็อกกี้
สุมาลี สิทธิแก้ว
หทัยชนก อุไรวงษ์
อดิสา เกษรสุคนธ์
อธีรธาน เอี่ยมสม
อนัญญา สุยะรินทร์
อมรรัตน์ ชุมภู
อรภา ศิลมัฐ
อรอนงค์ เฟื่องฟู
อริศรา อัครไตรภพ
อริสา ปาร์ค
อลิสา ฐิตาคม
อักษร​า  นินนานนท์
อังคณา ตัณฑะผลิน
อังคณา รักษาดี
อังศุลิน ตั้งใจ
อัจจิมา​ ญัติมิ
อัจฉรา อลัน
อัณฑิการ์ โกสินทร์
อาทิชา นิธิธราสกุล
อาทิตยา ดอกไม้
อาภรณ์ ขำกล่อม
อารยา หงษ์จินดาเกศ

♦ กติกาการประกวดรอบคัดเลือก ♦

สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบจะได้รับสินค้าสำหรับทำคลิปรีวิว [จัดส่งถึงบ้านตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย]

รายละเอียดการถ่ายคลิปรีวิว

 • หลังรับสินค้าไปแล้ว จัดทำคลิปรีวิวสินค้าตามความถนัด ความยาวไม่เกิน 3 นาที
 • ถ่ายทำคลิปเป็นแนวนอนโดยจัดแสงให้มีความสว่างเพียงพอ สามารถเห็นใบหน้า และสินค้าที่ใช้รีวิวอย่างชัดเจน
 • ไม่ควรใช้ฉากหลังรก หรือปรับแต่งมากเกินไปจนบดบังสินค้าที่ใช้รีวิว
 • กรณีลูกอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่อนุญาตให้ทำการรีวิว (นักแสดงหลัก) แต่สามารถอยู่ภายใต้การกำกับของคุณแม่ระหว่างรีวิวได้

หมายเหตุ : ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้รีวิว ทางทีมงานจะส่งอีเมลให้แก่ผู้มีสิทธิ์ร่วมประกวดเป็นรายบุคคล

วิธีส่งคลิปวิดีโอ

 • โพสต์คลิปลงใน Facebook ส่วนตัว หรือ Fanpage อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ตั้งค่าเป็น “สาธารณะ”
 • ใส่ #MOMRATHONReview #เชื่อมัมมันเวิร์ค #AmarinBabyAndKids
 • หลังโพสต์คลิปรีวิวเรียบร้อย ให้นำส่ง Link มาที่ใต้โพสต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประกวด”
  ที่ Facebook : Amarin Baby & Kids
 • โพสต์ได้ 1 คลิป และ 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 15 – 17 พ.ย. 2564 เท่านั้น!!

🔥อัปเดต!! ขยายเวลาส่งคลิปรอบคัดเลือก ไปจนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ประกาศชื่อผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ วันที่ 26 พ.ย. 64
ผ่านช่องทาง Facebook
: Amarin Baby & Kids

เกณฑ์การตัดสินรอบคัดเลือก

พิจารณาจากจำนวนเข้าชม (ยอดวิว) สูงสุด และจากคุณภาพของคลิปรีวิว ตั้งแต่วันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2564 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน) ดังนี้

 • วิธีการนำเสนอ 30 คะแนน
 • สื่อสาร Key message ของสินค้าครบถ้วน 40 คะแนน
 • ความโดดเด่นของสินค้า 30 คะแนน

 

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าประกวดสามารถแชร์คลิปไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสม
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • วันและเวลาของกำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • การดำเนินงาน และการตัดสินอยู่ในดุลยพินิจจากคณะกรรมการ และการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเข้าไปทาง inbox Facebook : Amarin Baby & Kids โดยพิมพ์คำว่า MOMRATHON REVIEW พร้อมคำถามที่ต้องการสอบถาม

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up