ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบรองชนะเลิศ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบรองชนะเลิศ MOM INFLUENCER CONTEST SEASON 2

event
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบรองชนะเลิศ
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบรองชนะเลิศ

MOM INFLUENCER CONTEST SEASON 2 การประกวดคุณแม่นักรีวิวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทย … ใกล้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว ใครจะได้เป็นหนึ่งในทีมคุณแม่ Influencer มืออาชีพกับ Amarin Baby & Kids  ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

ตามมาดูผล ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบรองชนะเลิศ 100 คน ซึ่งจะได้รับ “Mystery Box” เพื่อแข่งขันเขียนรีวิวสินค้าและถ่ายภาพ
ใครจะผ่านเข้ารอบการประกวดกันบ้าง…เช็กรายชื่อได้ที่นี่!!

ภาคเหนือ

ฆรณี อ่อนประไพ
ณฐารินทร์ ชีพเพียงสรวง
ทัศนีย์ ใจดี
นรัถภร สายคำฟู
นฤมล พลจรัส
ชญานิศ จิตอารี
บุญยาพร ธรรมกันธร
ประภัสรา ผลเชื้อ
พรรณิกา ศิริ
ไพลิน จันทร์ปัญญา
ศิรินันท์ เขื่อนแก้ว
ศิวิมล พานิชย์วิไล
อมรรัตน์ ชุมภู
ไอลัดดา ทองจูด

ภาคกลาง

กชกร สุวิยานนท์
กรรณิการ์ ศิริคณินทร์
กุลธิดา ชอบประดู่
จิราวดี พลประทีป
ฐนัญญา จงพิศุทธิโสภณ
ณัฐพร จิรศักยกุล
ณิชาภัทร ปึงสุวรรณ
ทัศนีย์ ธาตรีกิติภูมิ
ทิพย์ธัญญา คำกอง
ธิรดา ช่วยสำเร็จ
นิศานาถ สุขประเสริฐ
พรภัส เพชรตระกูลเจริญ
พัชรมัย สวนาพร
พัชราภรณ์ เซ็นสาส์น
รพีพรรณ รัตนโกมุท
รังสิมาลิน หวังศิริ
วรันธร สุวัตถิกุล
วราภรณ์ ทองดอนเปรียง
วริษา รัชตะนาวิน
วิชุภรณ์ บุญธนะไพศาลวงศ์
วิภาดา​ ขัน​โคก​กรวด​
วิลาวรรณ กุศล
วีระยา สุขแระเสริฐ
ศศิพิมพ์ สาระธนะ
ศิโรรัตน์ จริเกษม
สรารัตน์ ศรีชาลี
โสภิดา สุภาจักร์
หทัยชนกก์ แสงภู่
อลิษา ศรนารายณ์
Natthamon Doungla

ภาคอีสาน

กัณต์นันท์ เกินขุนทด
จารุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ
จิราภา หอวิจิตร
ณัฐกฤตา ลิขิตธนพลกุล
นิษฐ์รฐา สกุลชัยเมธีดิลก
ปาริชาติ เสาแก้ว
ภัทรีญา ขวัญเมือง
วรินทราย เจียรนันทรานนท์

ภาคใต้

ณัฐนันท์ ศรีวัฒนานุพงศ์
รัชภร สิทธิเดช
วัลย์ลิกา สุดจันทร์
ศศิภัสสร เนปเปอร์
ศศิภีกดิ์ฤดี สิริสรณ์สิริ
อมรรัตน์ สาตแสงพุฒ
อาวาตีฟ อับดุบกาเดร์

กรุงเทพมหานครฯ

กมลวรรณ โชตินิพัทธ์
กมลวรรณ ศิวะพรพันธ์
กันตพร อุบลวรรณี
กัลยา จะไป
เกวลิน สุระเกษ
จารุทัศน์ ตั้งพานิชดี
จิรนันท์ ขวัญศรี
ชนัญธิดา สมบัติศิริ
ชรินทร์ทิพย์ ทองสุกโชติ
ณิรินทร์ญา เกตุวงษ์
ธนวรรณ เดชชุษณะนาถ
ธัญญ์ธิชา อินปา
นนท์ชยลักษณ์ พรรณาผลากูล
นิศารัตน์ แซ่ฟู
ปภัชญา เลิศอัครธร
ปาณิศา อนุสกุลโรจน์
ปิโร โรหิตเสถียร
พนิดา เต็มเปี่ยมเจนสุข
พลอยนภัส ธนูทอง
พลอยนภัส เลรุ่งพัฒน์
พัทธกานต์ อนุรุทธิกร
พินิจนันท์ คำนวน
พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล
พิมพร วงค์ฝั้น
ภัทราวรรณ คิ้วสุวรรณศรี
ภัสราวดี เผ่าจินดา
มาริตา​ อุดมวงศ์ศิริ
ลักษณ์นารา พ่วงโชคอนันต์
วรณิชชา แสงสุพรรณ
สุดาพร เหนือเมฆิน
สุนทรี จันทร์ผ่อง
สุนทรียา กาบคำ
อนุสรา คงกิตติโสภี
อรชพร​ สวัสดี
อรอนงค์ เฟื่องฟู
Arena Muadthong
Thanatha Phutanakul

ผู้เข้ารอบรองชนะเลิศ

รายละเอียดการประกวดรอบรองชนะเลิศ

 • ผู้เข้ารอบรองชนะเลิศจะได้รับ “Mystery Box” โดยการเขียนรีวิวสินค้าและถ่ายภาพจำนวน 5 ภาพ [จัดส่งถึงบ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย]
 • โพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัว หรือ Fanpage ตั้งเป็น “สาธารณะ” พร้อมใส่ #MomInfluencerContestSS2 #เชื่อมัมมันเวิร์ค #AmarinBabyAndKids และ #แบรนด์สินค้า
 • โดยโพสต์ได้ 1 คน ต่อ 1 ครั้งเท่านั้น ภายในวันที่ 24-30 ตุลาคม 2565
 • ส่ง Link คลิปรีวิว มาที่ใต้โพสต์ “ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดรอบรองชนะเลิศ” ที่ Facebook Amarin Baby & Kids
 • ผู้เข้าประกวดสามารถแชร์โพสต์รีวิวสินค้าไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลอื่นๆเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสม

ประกาศชื่อผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
ผ่านช่องทาง Facebook Amarin Baby & Kids

เกณฑ์การตัดสินรอบรองชนะเลิศ

พิจารณาจำนวนยอดไลค์สูงสุดและคุณภาพของโพสต์รีวิวตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2565 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน) ดังนี้

 • การเรียบเรียงเนื้อหา เต็ม 25 คะแนน
 • ความโดดเด่นของสินค้า (ภาพถ่าย) เต็ม 30 คะแนน
 • สื่อสาร Key message ครบถ้วนตามโจทย์ที่กำหนด เต็ม 25 คะแนน
 • สไตล์การเขียนรีวิว เต็ม 20 คะแนน

เงื่อนไขการประกวดรอบรองชนะเลิศ

 • ห้ามคัดลอก ลอกเลียน หรือดัดแปลงงานเขียนรีวิวของผู้อื่นเป็นอันขาด หากพบว่ากระทำการดังกล่าวจะถือว่าตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน
 • ข้อความรีวิว ภาพถ่ายและคลิปถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)  และบริษัทในเครือ, พันธมิตร และคู่ค้ารวมถึงสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนกิจกรรมในอนาคต สามารถทำการปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน นอกจากนี้ สิทธิ์ใดๆ อันเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับข้อความรีวิว ภาพถ่ายและคลิป

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up