สงกรานต์ในบ้าน

สงกรานต์ในบ้าน เด็กๆ งดเล่นน้ำป้องกันโควิด 19

event
สงกรานต์ในบ้าน
สงกรานต์ในบ้าน

วันปีใหม่ไทยในปีนี้ แตกต่างไปจากทุกปี เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดต่อโควิด 19 ที่ทำให้ทุกครอบครัว ต้องงดเล่นน้ำสงกรานต์ หรืองดทำกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องอยู่รวมหรือใกล้ชิดกัน การทำกิจกรรม สงกรานต์ในบ้าน จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อไม่ให้เด็กเบื่อหน่ายเพราะไม่ได้เล่นน้ำ

สงกรานต์ในบ้าน เด็กๆ งดเล่นน้ำป้องกันโควิด 19

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รณรงค์ให้สรงน้ำพระที่บ้าน ต้านโควิด 19 เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด 19 ในช่วงวันสงกรานต์คือ 13 – 15 เมษายนนี้ โดยระบุว่า

  1. งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ รวมถึงการเล่นน้ำในบ้าน
  2. งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือบ้านเกิด
  3. หากต้องการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ หรือแสดงความกตัญญู หรือแสดงความปรารถนาดีต่อกัน แนะนำให้ใช้เครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์แทน
  4. งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโดยเด็ดขาด
  5. ถ้าต้องการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ให้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะภายในครอบครัว เช่น สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในบ้าน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้สูงอายุ และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

สงกรานต์ในบ้าน

วิธีสรงน้ำพระในบ้าน

  1. อัญเชิญพระพุทธรูปในบ้าน มาเช็ดทำความสะอาด ด้วยผ้าผืนใหม่ หรือฟองน้ำสะอาด ถ้าเป็นกรอบรูปให้ใช้ฟองน้ำชุบน้ำบิดหมาดๆ เช็ดให้สะอาด ถ้าเป็นพระเครื่องควรหากล่องเก็บใส่ไว้ให้เป็นระเบียบ ก่อนอัญเชิญควรกล่าวขอขมา เพื่อไม่ให้เกิดโทษภัย ด้วยการตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวคำขอขมาว่า ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต (กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในพระรัตนตรัย ด้วยความตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ขอพระรัตนตรัยได้โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด)
  2. หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้ว อัญเชิญพระพุทธรูปทั้งหมด ไปประดิษฐานชั่วคราวบนโต๊ะ โดยมีจานหรือถาดรอง ประดับด้วยดอกไม้หอม กลีบดอกไม้ หรือพวงมาลัยให้สวยงาม และกล่าวคำอาราธนาว่า อุกาสะ ภันเต ภะคะวา อะยัง กาโล คิมหันตะอุตุ กาละสัมปัตโต อิจฉามะ ภะคะวันตัง อะภิสิญจิตุง สักกัจจัง อาราธะนัง กะโรมะ (ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ขอประทานพระวโรกาส เวลานี้เป็นหน้าร้อน ผองข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ปรารถนาอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าลงสรงน้ำด้วยความเคารพยิ่ง เพื่อความผาสุกของข้าพเจ้าทั้งหลาย)
  3. เตรียมเครื่องหอม เช่น ดอกไม้ พวงมาลัย น้ำหอม น้ำอบ หรือน้ำปรุง และสิ่งของจำเป็นที่เกี่ยวข้อง ชวนทุกคนในครอบครัวมาตั้งจิตอธิษฐาน โดยก่อนสรงน้ำพระ ให้เริ่มด้วยนะโม 3 จบ และกล่าวคำอธิษฐานสรงน้ำพระว่า อิมินา สิญฺจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัททะโว นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง (เดชะ ข้าสรงน้ำพระชุ่มฉ่ำตลอดกาล ทุกข์โศกโรคภัยพาล อันตรธาน เป็นสุขเทอญ)
  4. หลังจากกล่าวคำอธิษฐานเสร็จแล้ว จึงร่วมสรงน้ำพระไปพร้อมกัน โดยนำขันน้ำที่ใส่เครื่องหอมที่เตรียมไว้สรงที่องค์พระพุทธรูปให้ครบทุกองค์ด้วยความเคารพ และอัญเชิญพระพุทธรูปกลับสู่โต๊ะหมู่บูชา

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่าน “10 กิจกรรมที่ทำร่วมกับลูกในวันสงกรานต์” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up