นักอ่านตัวน้อย

20 เคล็ดลับ สร้างลูกรักให้เป็น นักอ่านตัวน้อย

event
นักอ่านตัวน้อย
นักอ่านตัวน้อย

แม้สมัยนี้จะเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารที่ทำให้เราสามารถเรียนรู้ได้ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลายมากกว่าการอ่านในหนังสือ แต่ถึงกระนั้น การอ่านยังคงมีความสำคัญต่อเด็กทั้งในเรื่องของการพัฒนาความคิดและสติปัญญา เพราะฉะนั้น เราจึงนำ 20 เคล็ดลับ สร้างลูกรักให้เป็น นักอ่านตัวน้อย มาฝากค่ะ

การอ่านหนังสือสำหรับเด็กๆ ไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์เฉพาะความรู้กับเด็กเพียงด้านเดียว แต่การอ่านหนังสือจะเป็นการช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์อีกทางระหว่างพ่อแม่กับลูกด้วย เด็กๆ จะได้เรียนรู้จากการตั้งคำถามกับพ่อแม่ รู้จักคิดและเกิดจินตนาการ การมองตามมือที่ชี้ไปยังภาพหรือตัวหนังสือ การโต้ตอบเหล่านี้จะช่วยพัฒนาสมองของลูกได้เป็นอย่างดี

  • การอ่านช่วยฝึกคิดจินตนาการ การอ่านเป็นการสื่อภาษาด้วยตัวหนังสือทำให้ต้องมีการแปลเป็นภาพ เป็นการบริหารสมอง เพราะต้องมีการใช้ความคิดจินตนาการตามสิ่งที่ผู้เขียนได้สื่ออกมาอันจะช่วยก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อสิ่งที่ได้อ่าน
  • การอ่านช่วยฝึกคิดเป็นระบบ การอ่านเป็นการเรียนรู้คำต่างๆ ทำให้มีการจัดระเบียบความคิด และพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผลการอ่านจะช่วยให้เด็กมีระบบความคิดที่ดีซึ่งจะส่งผลดี ทั้งในด้านการสื่อสารของเด็กเด็กจะสามารถถ่ายทอดความคิดด้านการพูดและการเขียนออกมาได้อย่างเป็นระบบและในด้านการกระทำที่เป็นระบบระเบียบ
  • การอ่านช่วยฝึกสมาธิ การอ่านช่วยให้เด็กจดจ่ออยู่กับตัวหนังสือได้เป็นเวลานานซึ่งจะช่วยฝึกให้เด็กมีสมาธิและมีความอดทนในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
  • การอ่านช่วยให้สามารถเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น เด็กจำเป็นต้องได้รับความรู้จากการอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ลึกซึ้งสมกับวัยที่เติบโตขึ้นเนื่องจากการอ่านยังคงเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ที่ทรงพลังข้อมูลความรู้ที่เก็บอยู่ในรูปตัวอักษรนั้นยังคงเป็นรูปแบบเดียวที่มีจำนวนมากที่สุดและลึกซึ้งมากที่สุดเมื่อเทียบกับสื่ออื่นที่ยังมีข้อจำกัดในการรับรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือตำราต่างๆ นับเป็นแหล่งขุมทรัพย์ทางปัญญาที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาตนเอง

 

ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ

***หากเด็กไม่ชอบอ่านหนังสือ ย่อมเท่ากับเป็นการปิดกั้นการพัฒนาความคิด สติปัญญาปิดกั้นมิให้ตนเองได้รับความรู้ที่เพิ่มพูนขึ้น เด็กที่ไม่ชอบอ่านหนังสือแม้ว่าจะได้รับการศึกษาตามระบบและสอบผ่านมาได้แต่เมื่อเติบโตขึ้นเขาจะเหมือนคนที่ขาดความรู้ ขาดความคิดที่ลึกซึ้งไม่สามารถปรับตัวให้เท่าทันโลกที่แข่งขันด้วยความรู้ในอนาคตได้

อ่าน 15 นาทีทุกวัน

คุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มต้นให้ลูกเป็น นักอ่านตัวน้อย ได้ตั้งแต่ลูกอยู่ในท้อง เบบี๋ และเข้าสู่วัยก่อนเรียนจนถึงในวัยเรียนได้ด้วยการอ่านหนังสือให้ลูกฟัง ยิ่งอ่านมากลูกก็จะยิ่งมีคลังคำศัพท์มากขึ้น … อย่างไรก็ตามเด็กที่ได้ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เด็ก ๆ เขาจะเป็นคนรักการอ่านในตอนโตด้วย ซึ่งการสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการอ่านให้กับเด็ก แล้วความตระหนักก็จะเกิดแก่เด็กเองโดยธรรมชาติ โดยไม่ต้องมีการบังคับ ดังนั้นการสร้างลูกรักให้เป็น นักอ่านตัวน้อย จึงต้องเริ่มต้นจากที่บ้านเป็นอันดับแรก

อ่านต่อ >> 12 ข้อที่พ่อแม่”ต้องทำ” เพื่อฝึกให้ลูกรักเป็นนักอ่านตั้งแต่ตัวน้อย คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up