ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ผ่านเข้ารอบ การประกวด MOM INFLUENCER CONTEST SEASON 3 รอบคัดเลือก

event

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ผ่านเข้ารอบ การประกวด MOM INFLUENCER CONTEST SEASON 3 กับ การประกวดคุณแม่นักรีวิวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทย มาเป็นหนึ่งในทีมคุณแม่ Influencer มืออาชีพกับ Amarin Baby & Kids และชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโอกาสเป็น Influencer มืออาชีพ กับ Amarin Baby & Kids

 

ใครจะมีสิทธิ์ได้ร่วมประกวดกันบ้าง…เช็กรายชื่อได้ที่นี่!!

กรุงเทพมหานครฯ

กมลฉัตร โสมประยูร

กวินณดา งามบุษบงโสภี

กอบกุล กาญจนมุกดา

กัลยานิษฐ์  สิริธีรนนท์

กุลธิดา ดีชัยยะ

เจนจิรา ตันติภาสน์

จิตติพร ตั้งจิตรเที่ยง

จิตรกานต์ ภักดี

จินห์จุฑา ประกายแก้วสกุล

ชไมพร เกิดสุทธิ

ชณุตพร ศรีจำลอง

ชนนิกานต์​  ชัยสาธิตพร

ชรินทร์ทิพย์ ทองสุกโชติ

ชริศา ศรีศุภทรากิต

ฐายิกา อัศวบุญโชคสกุล

ณวัสนนท์ พงศ์เกษมฐิรกุล

ณัชชา พงศ์พิสุทธิ์วณิช

ณัฏฐ์กฤตา วงษ์กิตติวัฒน์

ณัฐฏิยา อุษาวัฒนากุล

ณัฐธิดา ดียิ่ง

ณัฐมล ว็อล์ช

ณัฐหทัย กรรณสูต

ณิชา ยมสมิต

ณิฐชมนต์ สวัสดิวัตนดล

ธนวรรณ เดชชุษณะนาถ

เปรม​ยุ​ดา​ กฤษณ​จินดา​

บุศรินทร์ งามกร

นุศรา สุภาษร

นนท์ชยลักษณ์ พรรณาผลากูล

นวมนรัศมิ์ วชิระธนานนท์

น้องเจลีน่า สัมฤทธิ์นอก

นัฐยา ปานรักษ์

เสาวลักษณ์  จรัสพันธ์

ธนารีย์  แซ่เติน

โบลีน่า สัมฤทธิ์นอก

ปณิชา นพจิระเดช

ประกายทิพย์ ทองเหลือ

ปุณยวีร์ ปาละ

ผกามาศ ไชยวิสุทธิกุล

แพรวเพ็ญ พิณพิพัฒน์

พกุล เสริฐสุวรรณกุล

พธพร รัตนสิโรจน์กุล

พรพรรณ โชติมโนธรรม

พรพรรณ สรรพนุเคราะห์

พรรณวิภา ศุภสมุทร

พวงเพชร ศรีวรรณวิทย์

พิมพร​ โรจน​วิ​ภาต​

พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล

พิมพ์วิภา วงศ์ไทย

ภัคกร นุติทวัฒน์

ภัสราวดี เผ่าจินดา

ภัสวริญชญ์ โรจหิรัญวงศ์

เมย์ วังพัฒนมงคล

มชณต วงศาโรจน์

มนัสนันท์ เศรษฐ์ศุภคุณ

มัณฑนา โชคศิริวัฒนาวาณิช

มัลลิกา ทะนารัมย์

มานิตา ชะนะวิวัฒน์

รวีวรรณ อุไรสกุล

รุ่งจอมขวัญ สวัสดิ์วัฒนดล

แววมณี เผือกสกนธ์

วรณิชชา แสงสุพรรณ

วราลักษณ์ อาตวงษ์

วิภาวัณย์ อรรณพพรชัย

ศริญา สุดทางธรรม

ศศิภา ตีรบุลกุล

ศิริเพ็ญ บุญเพิ่ม

เสาวภาคย์ พงศ์ศศิธร

สลิลดา บานแย้ม

สุจิรา นวลแก้ว

สุทธิภา โมฬี

สุทธิลักษณ์ สกุลไทย

สุธีรา จันทร์ฉิม

สุนิสา ไกรวงศ์

สุภัทรา จักร์แก้ว

สุวธินันท์ เอี่ยมมี

สุวรรณา ไชยสนาม

หทัยชนก จุฑาเจริญสุข

ไอรฎา มะทา

อนุสรา เชาว์ไว

อภัสนันท์  ศรีสกุล

อรชพร​ สวัสดี

อรอนงค์ จินตาไชยวิชญ์

อริสรา ติรณสวัสดิ์

อลิษา เหมือนวงศ์ทำ

อัญชิษฐา อาขวเมธากุล

อาทิตยา เมตตาประสพกิจ

phatwarinthara wongchatthong

 

ภาคกลาง

กนกวรรณ ทับทิมทอง

กนกวรรณ ประสิทธิ์

กัณฐมณี  โสอุดร

กัณนิกา  ปาระมี

กานต์พิชชา ธนาดิลก

จินตมัย วงศ์ปิยชน

จิรภา อุ่นเรือน

จิรัชญาณิช เบญจสกุล

จุฑามาศ ขำชนะ

ชัญญา งิมสันเทียะ

ซามีน่า ดีมาลย์

ญดา วัฒนาศิริพานิช

ญาณิกา อินทิแสง

ญาณินตา เคลลี่

ฐานิตย์รดา สาโรจน์วงศ์

ฐาปนี สุทธิสน

ฐิติยา นิ้มสุวรรณ

ณัฐธนภัทร์  แสงอุทัย

ณัฐวดี สินสวัสดิ์

ดวงนภา สมสุขเจริญ

ธนัญญา ทวินันท์

ธัญลักษณ์ แมคกี

นงเยาว์ รัชตผดุง

นฤมล เอี่ยมธีระกุล

นัทชา โสภณ

นันท์ชนก ไพฑูรย์มงคล

ปณัสยา ท้วมทอง

ปริตา สุรคุณารักษ์

ปานรดา ศรีสันติสุข

ปิ่นฤทัย อัครฐานพันธ์

พัทธ์ธีรา โลหะกิจจา

รมิดา โฆษิตวราสิน

วรรณวิศา เรืองเดช

วรันธร สุวัตถิกุล

วรางคณา วีระเศรษฐ์ศิริ

วิภาวัลย์ เจริญสุข

วิภาวี ชมิดท์

วิภาสิริ อุตตะกะ

วิมลสิริ เจริญมิตร

วิริญจ์ โต๊ะสกุล

ศรศมน​ หวัง​เพิ่ม​พิทยา​

ศิริวรรณ สาพรม

สรารัตน์ ศรีชาลี

สาวิตรี เจติยานุวัตร

สิรินทรา ตันติวุฒิไกร

สิริภา  ยิ่งรัตน์

สิวิภรณ์ โสภณสิริวัฒน์

สุธิณี เกตุเจริญ

สุภัสรา พารักษา

สุภัสสรร โพธิ์เปี่ยม

หทัยชนกก์ แสงภู่

หทัยรัตน์ เหมือนดี

อมิตตา เพ็งสว่าง

อรชพร​ เวช​ฌ​ณ​ะ​พาณิช​

อลิษา ศรนารายณ์

อาทิตยา แย้มบางยาง

อุษา วันชัยนาวิน

 

ภาคเหนือ

กนกพร จุระเพ็ชร

กรรณิการ์  สารกูมาร

กรวิกรานต์ เสรีสันติวงศ์

กันต์กนิษฐ์ สังข์สุนทร

กัลญ์วิกา เยี่ยมแสง

กุลญาดา คำเขื่อน

เจนจิรา ระบิล

จิณณ์ณิตา แก้วมา

จีรภัส อยู่ยืน

ชนนิกานต์​  ชัยสาธิตพร

ณัฐธิดา อยู่ลือชา

ณิชนันท์ ชุ่มเย็น

ธิติกานต์ นวสุขารมย์

นิจจารีย์ เฉลิมทรัพย์

นิภาวรรณ นามวงศ์

นิลาวัลย์ ใจ ลาด

บุญธิดา ทองดี

ปรัชญ์ริชา กฤตย์สกลวัฒน์

ปิยะฉัตร ช่วยไทย

ไพลิน ธิติสรณ์กุล

พรรณิกา ศิริ

พรรษา เครือแปง

พวงผกา สะเสริม

พัทธนันท์ เรือนสุภา

เมวิกา มาตรมูล

ศศิวิมล รัตนนรเศรษฐ

ศันสนีย์ จันทร์ดวง

ศิวิมล พานิชย์วิไล

สุกัญญา ณัฎฐาชาติ

สุดาทิพย์ กล้าโชติชัย

สุทิศา โองาวะ

ไอลัดดา ทองจูด

เอกอัปสร จันทรวิลักษณ์

อมรรัตน์ ชุมภู

อังศุลิน ตั้งใจ

อัฐฐภิรมย์ ธนัตถ์ธำรงกุล

Kankanit Sungsoontorn

 

ภาคอีสาน

กัณฐิกา สิงหอำพล

กัณตินันท์  เกินขุนทด

กาญจนาภรณ์ เสือสา

คุณามาศ ประพิณ

ชนมน​ สันติ​ธรรมา​กร​

ฐิตยานันท์ สุ่มมาตย์

ธนารีย์  แซ่เติน

ธัญวลัย แลม

นริศรา ศรีสะปรางค์

นวรัตน์ ไทยเจริญ

นารีรัตน์ รักไทย

นิลาวรรณ ร่มเกษ

พรชนิตว์  อินทะบุญศรี

พรนิภา​ เสน่ห์จันทร์

พรภัส เพชรตระกูลเจริญ

มณีรัตน์ ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์

ลภินรัสม์ ปรีชาจารย์

วาฐินี กะการดี

วิภาดา​ ขัน​โคก​กรวด​

ศรัญญา ศรีบุตรดา

สายสกุล เบี้ยทอง

สุกัญญา  สารเศวก

สุธาศินี ทำจำปา

สุวรรณี สมศรี

 

ภาคใต้

กนกวรรณ แต่งอักษร

กรวิกรานต์ เสรีสันติวงศ์

กฤษดี โทนุสิน

กาญจณี โนนุช

เจียระไน สุรัตน์วิมล

จิตราภรณ์ วงดา

จุฑาภรณ์ ปีนะกาตาโพธิ์

ฐานิตย์รดา สาโรจน์วงศ์

ฐิตาภรณ์ อันสนั่น

ณัฐพร จิรศักยกุล

ทัชชมัย อนุรักษ์กมลกุล

นวพร  รัตนทิพย์

นันทิชา พานิชชีวะกุล

โบลีน่า จันทะนะสิน

บุณยานุช กลับวุ่น

ปภัชญา ธรพาณิชย์

พรสุภา ปิ่นแก้ว

เมวิกา เพ่งผล

มนัสชนก เรืองธารา

รัชนีกร รองเลื่อน

รัชภร สิทธิเดช

วนิดา โพธิสิทธิ์

วาสุรีย์ ดูเบ

วิยะดา หวันหม๊ะ

โสภิดา  สุภาจักร์

เสาวลักษณ์ จรัสพันธ์

สาธิตา พุ่มอยู่

สุลาวัณย์ สราวุธรัตนานนท์

อนิสา ทองทา

อัญชนา รสีสวัสดิ์

อัญชนา สุวรรณ์พุ่ม

อัญชศา ทองแกมแก้ว

อาภาพรรณ ศิริชาติ

 

 

กติกาการประกวดรอบคัดเลือก

รายละเอียดการถ่าย Photo Series

 • ผู้ผ่านเข้ารอบจะได้รับกล่อง “Mommy Box” สำหรับการเขียนรีวิวสินค้าและถ่ายภาพ จำนวน 3 ภาพ บรีฟสินค้าจะแนบไปให้ใน Mommy Box (จัดส่งถึงบ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • โพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัว หรือ Fanpage ตั้งเป็น “สาธารณะ” พร้อมใส่ #MomInfluencerContestSS3 #AmarinBabyAndKids และ #แบรนด์สินค้า โดยโพสต์ได้ 1 คน ต่อ 1 ครั้งเท่านั้น ภายในวันที่ 12 – 26 มิถุนายน  2566
 • ส่ง Link รีวิว มาที่ Google Form https://bit.ly/SubmitMICSS3 แนบลิ้งค์ส่งประกวดคัดเลือกรอบ
 • ผู้เข้าประกวดสามารถแชร์โพสต์รีวิวสินค้าไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลอื่นๆเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสม
 • สามารถให้ลูกมีส่วนร่วมในการรีวิวได้

ประกาศชื่อผู้ผ่านเข้ารอบวันที่ 7 กรกฎาคม 2566
ผ่านช่องทาง Facebook Amarin Baby & Kids

 

เกณฑ์การตัดสิน ประกวดคัดเลือก

พิจารณาคุณภาพของ Content รีวิวตั้งแต่วันที่ 12 – 26 มิถุนายน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน) ดังนี้

 • การเรียบเรียงเนื้อหา เต็ม 15 คะแนน
 • ความโดดเด่นของสินค้า (ภาพถ่าย) เต็ม 30 คะแนน
 • สื่อสาร Key message ครบถ้วนตามโจทย์ที่กำหนด เต็ม 25 คะแนน
 • สไตล์การเขียนรีวิว และ ความรู้ แรงบัลดาลใจ วิธีการเลี้ยงลูก เต็ม 30 คะแนน

 

เงื่อนไข การประกวดคัดเลือก

 • ห้ามคัดลอก ลอกเลียน หรือดัดแปลงงานเขียนรีวิวของผู้อื่นเป็นอันขาด หากพบว่ากระทำการดังกล่าวจะถือว่าตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน
 • ข้อความรีวิว ภาพถ่ายและคลิปถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ, พันธมิตร และคู่ค้ารวมถึงสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนกิจกรรมในอนาคต สามารถทำการปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน นอกจากนี้ สิทธิ์ใดๆ อันเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับข้อความรีวิว ภาพถ่ายและคลิป
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ

 • วันและเวลาของกำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • การดำเนินงาน และการตัดสินอยู่ในดุลยพินิจจากคณะกรรมการ และการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • *หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเข้าไปทาง inbox Facebook : Amarin Baby & Kids โดยพิมพ์คำว่า MIC3 พร้อมคำถามที่ต้องการสอบถาม

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up