ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ผู้ได้รับรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2558

Alternative Textaccount_circle
event

คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล “ชูเกียรติ อุทกะพันธุ์” ครั้งที่ 12 ประจำปีพุทธศักราช 2558 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่คุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ และเพื่อเชิดชูบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างของการทำงานสร้างสรรค์เพื่อสังคม สำหรับบุคคลที่ได้รับ รางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ 12 ประจำปีพุทธศักราช 2558 ได้แก่ ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ประธานอำนวยการจัดทำสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ ผู้ริเริ่มก่อตั้งสถาบันทักษิณคดีศึกษาและพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา เกาะยอ สงขลา วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ เป็นผู้ริเริ่มและเป็นประธานอำนวยการจัดทำ สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ โดยระยะแรกได้รับทุนอุดหนุนจากมูลนิธิโตโยต้า จัดทำเสร็จและพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก พ.ศ. 2529 (1 ชุด มี 10 เล่ม เนื้อหาเรียงลำดับตามตัวอักษร มีความยาว 4,305 หน้า) มีนักวิชาการร่วมดำเนินการ 211 คน สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้เป็นสารานุกรมวัฒนธรรมไทยชุดแรกของประเทศไทยและของเอเชีย ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้เป็นประธานอำนวยการจัดทำสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ฉบับปี พ.ศ. 2542 โดยได้รับทุนจากมูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ดำเนินการชำระต่อจาก สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. 2529 ได้เพิ่มเติมเนื้อหาเป็นจำนวนมาก ทำให้สารานุกรมชุดนี้มีจำนวนถึง 18 เล่ม มีความยาว 9,076 หน้า และใน พ.ศ. 2550 ได้ดำเนินการชำระเพื่อพิมพ์อีกครั้งหนึ่งในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา

อีกทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสถาบันทักษิณคดีศึกษาและพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาขึ้นในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรทรวิโรฒ สงขลา ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 จนได้ยกฐานะเป็นหน่วยราชการระดับสถาบันเมื่อ พ.ศ. 2523 ต่อมาได้ย้ายมาก่อสร้างที่เกาะยอ ตั้งแต่ พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน ศาสตราจารย์สุธิวงศ์เป็นผู้รณรงค์และผลักดันให้เกิดหน่วยงานดังกล่าว และเป็นผู้นำในการจัดหาสถานที่ก่อสร้างร่วมกับประชาชน เพื่อรวบรวมประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ของชาวใต้ สถาบันทักษิณคดีศึกษาและพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา เป็นสถาบันพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

ศาสตราจารย์สุธิวงศ์เป็นผู้ปฏิบัติตนอยู่ในทำนองคลองธรรมมาโดยตลอด มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามทั้งในการครองตน ครองคนและครองงาน ใช้ชีวิตสมถะเรียบง่าย และสืบเนื่องจากคุณงามความดีที่ได้กระทำมา ทำให้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์รวมทั้งรางวัลและการเชิดชูเกียรติอีกมากมาย คณะกรรมการจึงมีมติให้ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ได้รับรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ประจำปีพุทธศักราช 2558

 

บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

  1. นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ 12
  2. ระพี อุทกะพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานค้าปลีก บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
  3. เมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
  4. ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ผู้ได้รับรางวัลรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ 12
  5. อาจารย์ประดับ พงศ์ไพบูลย์ ภรรยาศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
  6. ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
  7. โชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทอมรินทร์เทลิวิชั่น จำกัด
  8. รุ่งมณี เมฆโสภณ กรรมการตัดสินรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ 12

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up