ท้องแล้วแฟนทิ้ง

ท้องแล้วแฟนทิ้ง โดนซ้อมจนแท้ง ทำอย่างไรดี?

ท้องแล้วแฟนทิ้ง
ท้องแล้วแฟนทิ้ง

ท้องแล้วไม่รับผิดชอบ ผิดกฎหมาย

ในประเทศไทย ทางกฎหมายแล้ว คุณแม่มีสิทธิฟ้องเรียกให้ผู้ชายรับผิดชอบได้ โดยฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นลูก ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1555,1556 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ศาลก็จะพิจารณาเป็นกรณีไป คุณแม่ต้องยื่นฟ้องขอให้ผู้ชายตรวจ DNA แล้วเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล ทางออกในการฟ้องร้อง ก็จะต้องใช้ก้อนเงินจำนวนหนึ่ง เรียกร้องความรับผิดชอบจากฝ่ายชาย ต้องชั่งใจดูว่า คุ้มหรือไม่ ถ้าลูกที่เกิดมาต้องมีพ่อที่ขาดเยื่อใย หรือสุดท้ายแล้วอาจต้องเว้นว่าง “ชื่อบิดา” เอาไว้ หากคุณแม่เข้มแข็งพอ ที่จะเลี้ยงลูกด้วยตัวคนเดียว

มาตรา 1555 ระบุว่า ในคดีฟ้องขอให้รับเด็กเป็นลูกชอบด้วยกฎหมาย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นลูกชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชาย เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

1.ข่มขืนกระทำชำเรา ฉุดคร่า หรือหน่วงเหนี่ยวกักขัง โดยมิชอบด้วยกฎหมายในระยะเวลา ซึ่งอาจตั้งครรภ์

2.มีการลักพาไปในทางชู้สาว หรือมีการล่อลวงร่วมประเวณีในระยะเวลา ซึ่งอาจตั้งครรภ์ได้

3.เมื่อมีเอกสารของพ่อแสดงว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของตน

4.ปรากฏในทะเบียนคนเกิดว่า เป็นบุตรมีหลักฐานว่าพ่อเป็นผู้แจ้งการเกิดหรือรู้เห็นยินยอมในการแจ้งนั้น

5.เมื่อบิดามารดาได้อยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผยในระยะเวลา ซึ่งหญิงมารดาอาจตั้งครรภ์ได้

6.ร่วมประเวณีในระยะเวลา ซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้ และเชื่อได้ว่าเด็กนั้นมิได้เป็นบุตรของชายอื่น

7.รู้กันทั่วว่าเป็นบุตร เช่น บิดาให้การศึกษา อุปการะเลี้ยงดู หรือยอมให้ใช้ชื่อสกุลของตน

มาตรา 1556 การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรในระหว่างที่เด็กเป็นผู้เยาว์ ถ้าเด็กมีอายุยังไม่ครบสิบห้าปีบริบูรณ์ ผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กเป็นผู้ฟ้องแทน

ในกรณีที่เด็กไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรม หรือมีแต่ผู้แทนโดยชอบธรรมไม่สามารถทำหน้าที่ได้ ญาติสนิทของเด็ก หรือ อัยการอาจร้องขอต่อศาล ให้ตั้งผู้แทนเฉพาะคดีเพื่อทำ หน้าที่ฟ้องคดีแทนเด็กก็ได้

เมื่อเด็กมีอายุสิบห้าปีบริบูรณ์เด็กต้องฟ้องเอง ทั้งนี้โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม

ส่วนในใบแจ้งเกิดนั้น สามารถเว้นว่างช่องบิดาผู้ให้กำเนิดได้ เพราะหากกรอกข้อมูลที่เป็นเท็จ ย่อมมีความผิดอาญา ฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่ จดข้อความอันเป็นเท็จลงในสูติบัตรอันเป็นเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน ตาม ป.อ. มาตรา 267

เด็กทุกคนมีสิทธิ์ลืมตาขึ้นมาดูโลก ถ้ากลัวว่าจะท้องทั้งๆ ที่ยังไม่พร้อมควรที่จะหาวิธีป้องกัน

อ่านเพิ่มเติมคลิก “คุมกำเนิดหลังคลอด ปลอดภัยสำหรับคุณแม่ให้นม”

เครดิต: www.malaysiandigest.com, Mthai

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up