สถานที่ทางประวัติศาสตร์

พาลูกเที่ยว 5 สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ย้อนรอยอดีต เดินดูสนุก ได้ความรู้

event
สถานที่ทางประวัติศาสตร์
สถานที่ทางประวัติศาสตร์

5.อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กําแพงเพชร

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร เป็นพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ 3 แห่งที่ยูเนสโก ประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกขึ้นทะเบียนมรดกโลกปี พ.ศ. 2534 ซึ่งทั้งสามแห่งนี้ล้วนเป็นโบราณสถานที่มีศิลปกรรมงดงาม มีเอกลักษณ์ สร้างสรรค์ขึ้นจากภูมิปัญญาอันชาญฉลาด อีกทั้งเป็นหลักฐานทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงอารยธรรมในอดีต ครบถ้วนตามคุณสมบัติของการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกที่มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์และควรค่าแก่การอนุรักษ์

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
Credit Photo www.facebook.com/skt.his.park

“อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย” ตั้งอยู่บริเวณตำบลเมืองเก่า (เขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า) อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ครอบคลุมเขตโบราณสถานกรุงสุโขทัย ซึ่งในอดีตเป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรสุโขทัย ผังเมืองมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร กว้างประมาณ 1.6 กิโลเมตร มีประตูเมืองอยู่ตรงกลางกำแพงเมืองแต่ละด้าน ภายในยังเหลือร่องรอยพระราชวังและวัดอีก 26 แห่ง โดยมีวัดที่ใหญ่ที่สุดคือวัดมหาธาตุ

ขึ้นทะเบียนมรดกโลกเมื่อปีพ.ศ.2534 ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชร ที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดศิลปวัฒนธรรมสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรไทยและการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในด้านศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ พุทธประติมากรรมของสุโขทัยไ ด้รับการยอมรับกันว่าเป็นสุดยอดทางความงามของศิลปะไทย มีความอ่อนช้อยอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ในเขตอุทยานมีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่มากมายรวมไปถึงพระพุทธรูปโบราณขนาดใหญ่ และสิ่งก่อสร้างโบราณสถานมากมายภายนอกกำแพงเมือง 70 แห่งและภายในกำแพงเมือง 26 แห่ง เช่น วัดชนะสงคราม วัดตระพังเงิน วัดศรีสวาย วัดศรีชุม ทำนบพระร่วง และเนินปราสาทพระร่วง เป็นต้น

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
498/12 หมู่ 3 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลเมืองเก่า จ.สุโขทัย 64210
โทร. 055-697527

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
Credit Photo  www.facebook.com/อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

“อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย” ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2534 เป็นโบราณสถานที่มีร่องรอยการตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีพื้นที่ครอบคลุมกว่า 45.14 ตารางกิโลเมตรใน 4 ตำบล มีโบราณสถานทั้งหมด 215 แห่ง แต่สำรวจค้นพบ 204 แห่ง รวมทั้งสุสานวัดชมชื่น และเตาสังคโลกโบราณ ซึ่งจากการประเมินของกรมศิลปากรถือว่ามีการต่อเติมโบราณสถานจากสภาพเดิมน้อยกว่าที่อื่น ๆ อีกทั้งมีการดูแลรักษาภูมิทัศน์ของเมืองประวัติศาสตร์แห่งนี้ไว้ได้อย่างครบถ้วน และด้วยเหตุที่ว่าเมืองศรีสัชนาลัยเป็นเมืองบริวารเมืองหนึ่งของสุโขทัย เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขา แยกตัวออกจากความเจริญของตัวเมืองในยุคสมัยใหม่ จึงทำให้อุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้มีความสวยงามทั้งทางธรรมชาติและมีความสมบูรณ์ของโบราณสถานมากที่สุดในเมืองไทย

จุดเด่นของโบราณสถานขนาดใหญ่หลายแห่งภายในอุทยานฯ สร้างขึ้นจากศิลาแลง และมีเขตโบราณสถานสำคัญถึง 5 เขต อันประกอบไปด้วยวัดสำคัญต่างๆ มากมา เช่น วัดช้างล้อม วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดนางพญา วัดสุวรรณคีรี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่ วัดสวนแก้วอุทยานน้อย และ ศาลหลักเมือง เป็นต้น ซึ่งได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาเป็นอย่างดี โดยกรมศิลปากร เหมาะสำหรับพาเจ้าตัวเล็กไปเดินชมและได้ซึมซับกับประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยอดีตมาก ๆ เลยค่ะ

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64190
โทร. 055950714

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
Credit Photo www.facebook.com/kpppark2534

‘อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร’ ตั้งอยู่ที่เขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจังหวัดสุโขทัย โดยลักษณะของศิลปะและสถาปัตยกรรมในอุทยานฯ เป็นศิลปะแบบเดียวกันกับที่ปรากฏในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีโบราณสถานที่สวยงามและขนาดใหญ่อยู่จำนวนมาก ในอดีตเมืองกำแพงเพชรมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของอาณาจักรสุโขทัย และตั้งอยู่ในป่าธรรมชาติที่ยังคงบรรยากาศของพุทธสถานเขตอรัญวาสีดังเดิม ด้วยเหตุนี้ยูเนสโกจึงขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยเพื่อรักษาสภาพของเมืองโบราณแห่งนี้ไว้

สถาปัตยกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่แสดงให้เห็นว่าประชากรมีการจัดระเบียบทางสังคมดี  มีงานสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นที่ก่อสร้างด้วยหินศิลาแลง เนื่องจากชาวเมืองศรีสัชนาลัยมีความรู้ความสามารถในการขุดตักศิลาแลงธรรมชาติมาใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างศาสนสถานและถาวรวัตถุอื่น ๆ รวมทั้งเป็นวัตถุหลักในการสร้างประติมากรรม นอกจากนี้ลวดลายปูนปั้นซึ่งประดับอยู่ตามโบราณสถานต่าง ๆ ยังมีความสวยงามประณีตแสดงถึงความก้าวหน้าทางศิลปกรรม อันเป็นแบบแผนของคนไทยมาโดยตลอด และมีประติมากรรมที่ยังคงสภาพเดิมที่แสดงถึงความเจริญในสมัยพุทธศตวรรษที่ 19 มีการสร้างวัดวาอารามหลายแห่ง ทั้งในและนอกเขตกำแพงเมือง โดยมีไม่น้อยกว่า 100 วัด ทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรม โบราณสถานสำคัญในเขตเมืองโบราณแห่งนี้ คือ ศาลพระอิศวร กำแพงเมืองกำแพงเพชร วัดหนองพิกุล วัดพระธาตุ วัดซุ้มกอ วัดพระนอน บ่อสามเสน สระมน วัดพระสิงห์ เป็นต้น

อุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง 3 แห่ง อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันและมีอายุไล่เลี่ยกันด้วย เมืองสุโขทัยในอดีตเคยเป็นนครหลวงแห่งแรกของไทย เป็นแหล่งที่วัฒนธรรมเจริญงอกงามสูงสุดยุคหนึ่ง จนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของโลก ทำให้ชื่อเสียงของสุโขทัยเป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก และได้กลายเป็นแหล่งตัวอย่างข้อมูลการอนุรักษ์โบราณสถานในภูมิภาคนี้ของผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัยที่แฝงอยู่ในศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมของมรดกโลกแห่งนี้ เป็นเสมือนสื่อกลางที่ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนในยุคนั้นได้เป็นอย่างดี และถือเป็นหลักฐานชิ้นเอกทางประวัติศาสตร์ ที่แสดงให้คนไทยรุ่นหลังและนานาประเทศได้เห็นว่า ในยุคสมัยที่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีนั้นถือเป็นยุคทองของประวัติศาสตร์ไทยอีกยุคหนึ่งก็ว่าได้ การเดินทางจากกรุงเทพไปจังหวัดสุโขทัยใช้เวลาแค่เพียง 5 ชั่วโมงกว่า ๆ จะถึงจังหวัดกำแพงเพชรที่สามารถแวะเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรก่อน จากนั้นก็ไปชมอุทยานฯ อีกสองแห่งที่จังหวัดสุโขทัยกันต่อเลย

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (จังหวัดกำแพงเพชร) 62000
โทร. 055854736-7

วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ คุณพ่อคุณแม่ลองจัดทริปพาเจ้าตัวเล็กมาเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ย้อนร้อยอดีต หาความรู้เชิงประวัติศาสตร์ ที่จะทำให้เด็ก ๆ ได้ความรู้เต็มเปี่ยมคู่ไปกับความเพลิดเพลิน ซึ่งในเมืองไทยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย ว่าแล้วแพลนไปกันเลยค่ะ

อ่านต่อบทความที่น่าสนใจอื่นๆ

พาลูกเที่ยวโครงการพระราชดำริ 4 เส้นทางตามรอยพ่อ

พาลูกเที่ยว ฟาร์ม 5 ห้องเรียนธรรมชาติของเจ้าตัวเล็ก เข้าชมฟรี!!

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
สถานที่ทางประวัติศาสตร์
Author Rating
51star1star1star1star1star

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up