ชื่อคนเกิดวันเสาร์

รวม ชื่อคนเกิดวันเสาร์ ช่วยเสริมดวงเป็นมงคลให้ลูก

ชื่อคนเกิดวันเสาร์
ชื่อคนเกิดวันเสาร์

ชื่อคนเกิดวันเสาร์ ม

ชื่อ สะกด ความหมาย
มนท์วรัทชา มน – วะ – รัด – ชา การสดุดีในสิ่งประเสริฐ
มนัสชิตา มะ – นัด – ชิ – ตา ชนะใจ
มาริษา มา – ริ – สา ควรบูชา
มิรา มิ-รา มหาสมุทร

 ชื่อคนเกิดวันเสาร์ ย

ชื่อ สะกด ความหมาย
ยลรดี ยน – ระ – ดี มองแล้วเกิดความยินดี
เยาวมาลย์ เยา – วะ – มาน หญิงสาวผู้มีความงาม

 ชื่อคนเกิดวันเสาร์ ร

ชื่อ สะกด ความหมาย
รจน์วิลาส รด – วิ – ลาด รุ่งโรจน์และงดงาม
รจนันท์ รด – จะ – นัน ชอบประดับตกแต่ง
รติญา ระ – ติ – ยา ยินดีมีความรู้
รติพร ระ – ติ – พอน มีพรอย่างน่ายินดี
รติมา ระ – ติ – มา มีความรัก,มีความสุข
รติรมย์ ระ – ติ – รม รื่นรมย์, ยินดี
รติรส ระ – ติ – รด รสแห่งความยินดี,รสรัก
รมิดา ระ – มิ – ดา ผู้รื่นรมย์,ผู้มีความสุข
รวิพร ระ – วิ – พอน ประเสริฐดุจพระอาทิตย์
รวิสรา ระ – วิ – สะ – รา เป็นใหญ่ดุจพระอาทิตย์
รสนันท์ รด – สะ – นัน มีรสนิยมดี
รสริน รด – สะ – ริน รินรส,มีเสน่ห์เสมอ
รสิกา ระ – สิ – กา ผู้มีรสนิยม,ผู้ซาบซึ่งในรสกวี
ระพีภัสรา ระ – พี – พัด – สะ – รา รุ่งโรจน์ดั่งแสงอาทิตย์
รัญชน์สุรัตนิ รัน – สุ – รัด มีความรู้อันน่าปลาบปลื้มยินดียิ่ง
รัญชนา รัน – ชะ – นา น่ายินดี,น่ารัก
รัญชิดา รัน – ชิ – ดา น่ายินดี,ผู้มีเสน่ห์,น่ารัก
รัตนาพร รัด – ตะ – นา – พอน แก้วมณีอันประเสริฐ
รัตนาวดี รัด – ตะ – นา – วะ – ดี นางแก้ว
รัมภา รำ – พา นางฟ้า
รัศมิ์เกล้า รัด – เกล้า ผู้มีรัศมีเหนือศีรษะ,มีบุญบารมี
รัศมิ์พิชา รัด – พิ – ชา รัศมีแห่งความรู้
รินรดา ริน – ระ – ดา ผู้ยินดีหรือรื่นเริงอยู่เสมอ
รินรดี ริน – ระ – ดี มีความเพลิดเพลินยินดีเสมอ
รุ่งไพลิน รุ่ง – ไพ – ลิน พลอยไพลินที่งามแวววาว
รุ่งรวี รุ่ง – ระ – วี พระอาทิตย์ยามเช้า
รุ่งรุจี รุ่ง – รุ – จี เริ่มรุ่งเรือง
รุจา รุ – จา แสงสว่าง
รุจาภา รุ – จา – พา มีรัศมีเรืองรอง,ผู้รุ่งเรืองยิ่ง
รุจิดา รุ – จิ – ดา ความพอใจ,ความรุ่งโรจน์
รุจิภา รุ – จิ – พา มีความงาม,มีความชอบใจ
รุจิรัตน์ รุ – จิ – รัด แก้วที่งดงาม
รุจิรางค์ รุ – จิ – ราง มีรูปกายงดงามน่ารัก
รุจิษยา รุ – จิ – สะ – ยา รุ่งเรือง,อ่อนหวานน่ารัก
เรืองชญารัตน์ เรือง – ชะ – ยา – รัด ความรู้รุ่งเรืองประเสริฐดั่งรัตนะ
เรืองรัต เรือง – รัด รุ่งเรืองน่ายินดี
เรืองรำไพ เรือง – รำ – ไพ พระอาทิตย์เรืองรอง
โรจวิมล โรด – วิ – มน รุ่งเรืองและงดงาม
ไรวินท์ ไร – วิน ได้ทรัพย์,มีทรัพย์

 ชื่อคนเกิดวันเสาร์ ล

ชื่อ สะกด ความหมาย
ลลิตา ละ – ลิ – ตา สวย,มีเสน่ห์
ลักษณพร ลัก – สะ – หนะ – พอน ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
ลักษมณ ลัก – สะ – มน มีโชคลาภ, เจริญรุ่งเรือง
ลีลาวดี ลี – ลา – วะ – ดี หญิงสาวผู้มีเสน่ห์
เลิศวดี เลิด – วะ – ดี มีความเป็นเลิศ

Summary
Review Date
Reviewed Item
ชื่อคนเกิดวันเสาร์ ชื่อมงคลวันเสาร์ ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์ ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์
Author Rating
41star1star1star1stargray
keyboard_arrow_up