ชื่อคนเกิดวันเสาร์

รวม ชื่อคนเกิดวันเสาร์ ช่วยเสริมดวงเป็นมงคลให้ลูก

ชื่อคนเกิดวันเสาร์
ชื่อคนเกิดวันเสาร์

ชื่อคนเกิดวันเสาร์ น

ชื่อ สะกด ความหมาย
นครินทร์ นะ – คะ – ริน ผู้เป็นใหญ่แห่งนคร
นครีย์ นะ – คะ – รี ผู้เจริญ
นครียา นะ – คะ – รี – ยา ผู้เจริญ
นงนภัส นง – นะ – พัด นางผู้เป็นประดุจฟ้า
นงพะงา นง – พะ – งา นางงาม
นนทกา นน – ทะ – กา ปีติยินดี
นนทรมย์ นน – ทะ – รม มีความเพลิดเพลินยินดี
นนทิยุต นน – ทิ – ยุด ผู้ประกอบด้วยความยินดี
นพจิรา นบ – จิ – รา สดชื่นตลอด
นพนา นบ – พะ – นา ยกย่อง
นพมัลลี นบ – มัน – ลี มะลิซ้อน
นพมาลี นบ – มา – ลี มะลิซ้อน
นพร นะ – พอน เด่นที่สุดทางความรู้
นพรดา นบ – พะ – ระ – ดา ผู้ยินดีในสิ่งใหม่ ๆ, ผู้มีความรุ่งเรื่องเสมอ
นพรัตน์ นบ – พะ – รัด แก้วเก้าอย่าง
นพัตธร นะ – พัด – ทอน ทรงไว้ซึ่งความใหม่, สร้างสรรค์
นพัย นะ – ไพ เป็นที่สรรเสริญ
นพัสร นะ – พัด – สอน เครื่องประดับที่เป็นไข่มุก
นพิดา นะ – พิ – ดา การสรรเสริญ
นพิน นะ – พิน ใหม่, สด, สาวเสมอ
นภเกตน์ นบ – พะ – เกด ธงบนฟ้า, พระอาทิตย์
นภชาดา นะ – พะ – ชา – ดา กำเนิดจากท้องฟ้า
นภธิดา นะ – พะ – ทิ – ดา ลูกสาวจากฟากฟ้า
นภนันท์ นบ – พะ – นัน เป็นที่ยินดีแก่ฟ้า
นภัค นะ – พัก ดวงดาว
นภัทร นะ – พัด มีสิริมงคลและความรู้
นภัส นะ – พัด ฟ้า, สวรรค์
นภัสกร นะ – พัด – สะ – กอน รัศมีบนท้องฟ้า, แสงจันทร์, แสงอาทิตย์
นภัสรพี นะ – พัด – ระ – พี พระอาทิย์บนท้องฟ้า
นภินทร์ นะ – พิน เป็นใหญ่ในท้องฟ้า
นภิศ นะ – พิด เจ้าแห่งฟ้า, นกหรือเทวดา
นภิสา นะ – พิ – สา จอมฟ้า หมายถึงนกหรือเทวดา
นมัสยา นะ – มัด – สะ – ยา ยกย่อง
นมัสวี นะ – มัด – สะ – วี ที่เคารพ
นมัสสิยา นะ – มัด – สิ – ยา การเคารพ
นมิดา นะ – มิ – ดา นอบน้อม, อ่อนโยน
นรกมล นอ – ระ – กะ – มน เป็นดวงใจของคนอื่น, เป็นที่รักของคนอื่น
นรดา นะ – ระ – ดา คนงาม
นรเทวี นอ – ระ – เท – วี เจ้าหญิง
นรธีร์ นอ – ระ – ที คนผู้เป็นนักปราชญ์
นรนาถ นอ – ระ – นาด ที่พึ่งแห่งคน
นรภัทร นอ – ระ – พัด คนผู้ดีงาม, คนเจริญ
นรมน นอ – ระ – มน เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย, เป็นที่รักของคน
นรยา นอ – ระ – ยา ที่มีอำนาจ เข้มแข็ง
นรวร นอ – ระ – วอน คนผู้ประเสริฐ
นรวรา นอ – ระ – วะ – รา เป็นเลิศในหมู่ชน
นรวีร์ นอ – ระ – วี คนผู้กล้าหาญ
นราพร นะ – รา – พอน ประเสริฐสุดในงานทั้งปวง
นรีกานต์ นะ – รี – กาน หญิงผู้เป็นที่รัก
นรุตมา นะ – รุด – ตะ – มา สูงสุดในหมู่คน
นฤกันยา นะ – รึ – กัน – ยา เจ้าหญิง
นฤตา นะ – รึ – ตา ชาติชาย
นฤเทวี นะ – รึ – เท – วี เจ้าหญิง
นฤนาถ นะ – รึ – นาด ที่พึ่งของคน
นฤพร นะ – รึ – พอน คนดียอดเยี่ยม
นฤภัทร นะ – รึ – พัด สิริมงคลแก่คน
นฤโสม นะ – รึ – โสม ผู้ทรงคุณ
นลัท นะ – ลัด น้ำผึ้งดอกไม้ที่ประเสริฐ
นลัทพร นะ – ลัด – ทะ – พอน น้ำผึ้งดอกไม้ที่ประเสริฐ
นลิน นะ – ลิน ดอกบัว
นลินทิพย์ นะ – ลิน – ทิบ บัวสวรรค์
นลินนาถ นะ – ลิน – นาด เจ้าแห่งดอกบัว
นลินนิภา นะ – ลิน – นิ – พา งดงามหรือบริสุทธิ์ดุจดอกบัว
นลินา นะ – ลิ – นา ดอกบัว
นลินี นะ – ลิ – นี สระบัว
นวพรรษ นะ – วะ – พัด ปีใหม่
นวมลลิ์ นะ – วะ – มน ดอกมะลิ
นวรัตน์ นะ – วะ – รัด แก้วมณีแก้าประการ
นวลจันทร์ นวน – จัน นวลงามดั่งแสงจันทร์,ชื่อปลาชนิดหนึ่ง
นวลหง นวน – หง หญิงผู้มีความสวยงาม
นวาระ นะ – วา – ระ ดอกกุหลาบ
นวิยา นะ – วิ – ยา สาวเสมอ, สดชื่นเสมอ
นวียา นะ – วี – ยา สาวเสมอ, สดชื่นเสมอ
นักขัตนาถ นัก – ขัด – นาด พระจันทร์
นักขัตบถ นัก – ขัด – บด ท้องฟ้า
นักขัตมาลย์ นัก – ขัด – มาน ดวงดาว
นักษา นัก – สา บรรลุ
นัทธรมัย นัด – ระ – ไม งามน่ารัก เป็นที่ผูกพัน
นันทกา นัน – ทะ – กา ปีติยินดี
นันท์ทัต นัน – ทัด ให้ความบันเทิง, ให้ความสุข
นันท์นพิน นัน – ทะ – พิน ผู้มีความสุขใหม่ๆ, มีความสุขเสมอ
นันท์นภัส นัน – นะ – พัด มีความสุขดุจสวรรค์
นันท์นลิน นัน – นะ – ลิน บัวงาม, น่าเพลิดเพลินดุจดอกบัว
นันทนา นัน – ทะ – นา ความยินดี, ความรื่นเริง
นันทมนต์ นัน – ทะ – มน ที่มีความยินดี ความสุข
นันท์มนัส นัน – มะ – นัด ใจประกอบด้วยความเพลิดเพลิน,มีใจเพลิดเพลิน
นันทรัตน์ นัน – ทะ – รัด รัตนะที่ให้ความยินดี
นันท์ลินี นัน – ลิ – นี หญิงงามผู้มีความบันเทิงหรือควาวามสุข
นันทวิภา นัน – ทะ – วิ – พา สว่างและยินดี
นันท์สินี นัน – สิ – นี สาวงามผู้รื่นเริง
นันท์สิริส นัน – สิ – ริด มีความยินดีและมีมงคลยิ่ง
นันทิกานต์ นัน – ทิ – กาน มีความยินดีที่น่ารัก, น่ารักน่า
นันทิตา นัน – ทิ – ตา เพลิดเพลิน, มีความสุข
นันทิน นัน – ทิน มีความบันเทิง, มีความสุข
นันทินี นัน – ทิ – นี ผู้มีความบันเทิง, ผู้มีความสุข
นันทิพร นัน – ทิ – พอน มีความสุขอันประเสริฐ
นันทิภาคย์ นัน – ทิ – พาก ยินดีในโชคลาภ
นันทิมา นัน – ทิ – มา ผู้มีความเพลิดเพลิน, หรือผู้มี
นันทิวร นัน – ทิ – วอน มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ
นันทิศ นัน – ทิด เจ้าแห่งความสุข
นันทิศา นัน – ทิ – สา ชื่อพระศิวะ
นัยน์ปพร ไน – ปะ – พอน ตาสวย, ตาดี
นัยนุตสว์ ไน – ยะ – นุด เพลินตา สิ่งน่ารักน่าดู
นัยศาลิน ไน – ยะ – สา – ลิน ฉลาดในอุบาย
นาตอนงค์ นาด – อะ – นง หญิงงาม
นาถสุรีย์วิภา นาด – สุ – รี – วิ – พา มีแสงอาทิตย์เป็นที่พึ่ง
นิกข์นิภา นิก – นิ – พา เสมือนแท่งทอง
นิกษ์นิภา นิก – นิ – พา เหมือนแท่งทอง
นิตยกานต์ นิด – ตะ – ยะ – กาน เป็นที่รักเสมอไป
นิตย์รดี นิด – ระ – ดี มีความยินดีเป็นนิจ, มีความสุขเสมอ
นิตา นิ – ตา ผู้ได้รับการแนะนำ, ได้รับการฝึกอย่างดี
นิธินาถ นิ – ทิ – นาด ชื่อท้าวกุเวร เจ้าแห่งทรัพย์
นิธิมัย นิ – ทิ – ไม ประกอบด้วยขุมทรัพย์
นิภาโชติ นิ – พา – โชด แสงสว่างเรืองรอง
นิมมล นิม – มน ปราศจากมลทิน, บริสุทธิ์
นิรดา นิ – ระ – ดา เป็นที่ยินดี พึงพอใจ
นิรตา นิ – ระ – ตา ไม่มีความผิด
นิรพิต นิ – ระ – พิด ไม่กลัว
นิรมล นิ – ระ – มน บริสุทธิ์, ไม่มีมลทิน
นิรมาน นิ – ระ – มาน ไม่ถือตัว
นิรวิษา นิ – ระ – วิ – สา ไม่มีพิษ
นิรัตว์ นิ – รัด ไม่มีทุกข์
นิราคส นิ – รา – คด ไม่มีผิด
นิรูปมัย นิ – รู – ปะ – ไม ไม่มีใดเท่าเทียม
นิโลบล นิ – โล – บน แก้วมีค่าสีคราม, บัวชนิดหนึ่ง
นิวรา นิ – วะ – รา หญิงสาว
นิศมา นิด – สะ – มา สงบสุข
นิศากร นิ – สา – กอน พระจันทร์
นิศากานต์ นิ – สา – กาน พระจันทร์
นิศานต์ นิ – สาน รุ่งสว่าง
นิศานาถ นิ – สา – นาด พระจันทร์
นิศารัตน์ นิ – สา – รัด พระจันทร์
นิสดุษา นิด – สะ – ดุ – สา บริสุทธิ์
นิสตฤษ นิด – สะ – ตริด พอใจ
นีรภา นี – ระ – พา สีน้ำที่เปล่งประกาย
นีลุบล นี – ลุ – บน ดอกบัวขาบ
เนตรพร เนด – ตระ – พอน นำไปในทางประเสริฐ
เนตรยา เนด – ตระ – ยา งามตา
เนตรอัปสร เนด – อับ – สอน มีตางามดุจนางฟ้า
ไนยชนา ไน – ยะ – ชะ – นา คนที่พึ่งแนะนำได้

ชื่อคนเกิดวันเสาร์ บ

ชื่อ สะกด ความหมาย
บุษกร บุด – สะ – กอน ดอกบัวชนิดหนึ่ง
บุษปรดา บุด – สะ – ปะ – ระ – ดา ดอกไม้ที่น่ายินดี
เบญญากวี เบน – ยา – กะ – วี กวีผู้มีปัญญา

Summary
Review Date
Reviewed Item
ชื่อคนเกิดวันเสาร์ ชื่อมงคลวันเสาร์ ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์ ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์
Author Rating
41star1star1star1stargray

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up