ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย คนเกิดวันพุธกลางคืน เป็นมงคลทั้งลูกสาวลูกชาย

event
ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย
ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย คนเกิดวันพุธกลางคืน สำหรับลูกสาว ตั้งแต่ ก-ฮ

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ก

ชื่อ สะกด

ความหมาย

กชกร กด – ชะ – กอน กระพุ่มไหว้ ทำอัญชลี
กชญาดา กด – ชะ – ยา – ดา ผู้รู้ดั่งดอกบัว
กชนันท์ กด – ชะ – นัน ยินดีในดอกบัว ดอกบัวน่ารัก
กชนุช กด – ชะ – นุด หญิงสาวดุจดอกบัว
กชพร กด – ชะ – พอน ดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว
กชพรรณ กด – ชะ – พัน มีผิวพรรณดุจดอกบัว
กชวรรณ กด – ชะ – วัน มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว
กนกชฎา กะ – หนก – ชะ – ดา ชฎาทอง
กนกรดา กะ – หนก – ระ – ดา ยินดีในทอง
กนกรัชต์ กะ-หนก-รัด มีทั้งทองและเงิน
กนกรัตน์ กะ-หนก-รัด ทองอันประเสริฐดั่งรัตนะ
กนกเรขา กะ – หนก – เล – ขา มีการเขียนเป็นดังทอง
กนกวรรณ กะ – หนก – วัน ผิวดังทอง
กนกวลัย กะ-หนก-วะ -ไล กำไลทอง
กนกสิริ กะ – หนก – สิ – หริ มีทองเป็นสิ่งมีคุณค่า
กนลรัตน์ กะ – นน – รัด รัตนะที่ส่องแสง มีแสงแจ่มจ้า
กนลลัส กะ – นน – ลัด ฉายแสงระยิบระยับ
กมลา กะ – มะ – ลา นางงาม ชื่อฉันทลักษณ์
กรกนก กอน – กะ – หนก แสงทอง ทองกร
กรกัญญา กอน – กัน – ยา หญิงสาวผู้รุ่งเรือง
กรกาญจน์ กอน – กาน ทองคำที่เปล่งปลั่ง
กรชวัล กอน-ชะ-วัน รุ่งเรืองด้วยรัศมี,มีรัศมีรุ่งเรือง
กรณิศ กอ – ระ – นิด เป็นใหญ่เพระการกระทำ มีอำนาจ
กรนันท์ กอ – ระ – นัน ยินดีเพลิดเพลินในรัศมี
กรรวี กอน – ระ – วี รัศมีแห่งพระอาทิตย์
กรวรรณ กอ – ระ – วัน มีผิวพรรณงดงาม
กรวลัย กอน – วะ – ไล กำไลมือ
กฤดาการ กริด – ดา – กาน บารมีอันยิ่งที่ทำไว้
กฤติกา กริด – ติ – กา ชื่อดาวฤกษ์ กลุ่มดาวลูกไก่
กลธวัน กน – ทะ – วัน มีเสียงเพราะ
กลรัตน์ กน – ละ – รัด เป็นดุจรัตนะ,ประเสริฐดุจรัตนะ
กวินธิดา กะ – วิน – ทิ – ดา ลูกสาวผู้ดีงาม
กวินนาฎ กะ – วิน – นาด หญิงสาวผู้ดีงาม
กวิสรา กะ – วิด – สะ – รา กวีผู้ปราดเปรื่อง
กัญ กัน ผู้หญิง
กัญจน์ กัน ทอง
กัญญดา กัน – ยะ – ดา หญิงผู้เป็นนักปราชญ์
กัญญาณัฐ กัน – ยา – นัด หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
กัญญานันท์ กัน – ยา – นัน สาวผู้มีความสุข
กัญญาวีร์ กัน – ยา – วี หญิงสาวผู้กล้าหาญ
กัญณิศา กัน – นิ – สา หญิงผู้เป็นเจ้าแห่งความรู้
กัณญิกา กัน – ยิ – กา สร้อยคอ
กันต์กนิษฐ์ กัน – กะ – นิด น้องสาวผู้เป็นสุข น้องสาวผู้น่ารัก
กันตยา กัน – ตะ -ยา เป็นสุข สาวสวย
กันต์ฤทัย กัน – รึ – ไท ดวงใจเป็นที่รัก,ที่รักแห่งดวงใจ
กันต์สินี กัน – สิ – นี นางผิวขาวงามและเป็นที่รัก
กันตา กัน – ตา เป็นสุข สาวสวย
กันติชา กัน – ติ – ชา เกิดมาด้วยความรัก
กันติยา กัน – ติ – ยา ความรัก
กันติศา กัน – ติ – สา เจ้าแห่งความรัก
กันยกา กัน – ยะ – กา หญิงวัยรุ่น
กันยรัตน์ กัน – ยะ – รัด มีความสามารถเป็นแก้ว มีรัตนอันเป็นมงคล
กันย์สุดา กัน – สุ – ดา ธิดาผู้ไร้โรค ธิดาผู้สามารถ
กันยา กัน – ยา สาวน้อย,นางงาม
กันยากชนันท์ กัน – ยา – กด – ชะ – นัน หญิงผู้ประเสริฐดั่งดอกบัวและมีความยินดี
กันยากร กัน – ยา – กอน หญิงสาวผู้รุ่งเรือง
กันยารัตน์ กัน – ยา – รัด หญิงสาวผู้มีค่า
กัลยทรรศน์ กัน – ยะ – ทัด ดูงาม, น่ารัก
กัลยารัตน์ กัน – ยา – รัด มีดวงแก้วอันเป็นมงคล
กัลยาสรณ์ กัน – ละ – ยา – สอน นางผู้เป็นที่พึ่งที่ระทึก
กาญจนานุช กาน – จะ – นา – นุด น้องสาวผู้ดุจดังทอง
กานจเนศ กาน – จะ – เนด เจ้าแห่งทองคำ
กานดา กาน – ดา หญิงที่รัก
กานดิศยา กาน – ดิด – สะ – ยา เจ้าแห่งความรัก
กานต์รวี กาน – ระ – วี พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งดงาม
กานต์สินี กาน – สิ – นี สาวงามผู้น่ารัก
กานต์สิรี กาน – สิ – รี มิ่งขวัญที่น่ารัก
กานติศา กาน – ติ – สา เจ้าแห่งความรัก ยอดแห่งความรัก
กิ่งกรุณ กิ่ง – กะ – รุน แขนงแห่งความกรุณา
กิตติกา กิด – ติ – กา มีชื่อเสียง
กิตติธรา กิด – ติ – ทะ – รา ทรงไว้ซึ่งเกียรติ
กิตติวรา กิด – ติ – วะ – รา มีเกียรติอันประเสริฐ
กิรณา กิ – ระ – นา รัศมีเรืองรอง
กิรติกา กิ – ระ – ติ – กา ผู้มีเกียรติ
กิริฎา กิ – ริ – ดา มงกุฎ
กีรตยา กี – ระ – ตะ – ยา มีชื่อเสียง, เลื่องชื่อ
กุลกัญญา กุน – ละ – กัน – ยา ผู้หญิงของตระกูล
กุลจิรา กุน – จิ – รา มีตระกูลอันมั่นคง ตระกูลที่ตั้งอยู่ตลอดกาลนาน
กุลนิษฐ์ กุน – ละ – นิด ผู้เป็นความดีงามแห่งตระกูล
กุลสินี กุน – ละ – สิ – นี หญิงงามแห่งตระกูล
กุลิน กุ – ลิน ผู้เกิดในตระกูลสูง มีตระกูลสูง
กุลิสรา กุ – ลิด – สะ – รา เป็นใหญ่ในตระกูล
เก็จแก้ว เก็ด – แก้ว แก้วเครื่องประดับ
เกตน์สิรี เกด – สิ – รี เป็นมิ่งขวัญแก่ที่อยู่
เกวลิน เก – วะ – ลิน มีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด
เกวลี เก – วะ – ลี มีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด
เกสร เก – สอน เกสรดอกไม้
เกสรา เกด – สะ – รา เกสรดอกไม้
โกศัลยา โก – สัน – ละ – ยา ความเป็นผู้ฉกาจ

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ข

ชื่อ

สะกด

ความหมาย

ขจาริน ขะ – จา – ริน ดวงดาว
ขวัญจิร ขวัน – จิ – ระ ขวัญยืน,มิ่งขวัญยืนยาว
ขวัญรุจดา ขวัน – รุด – จะ – ดา มิ่งขวัญแห่งความรุ่งโรจน์
ไขแสง ไข – แสง ความสว่างไสว แสงตะวัน

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ค

ชื่อ

สะกด

ความหมาย

คณิสรา คะ – นิด – สะ – รา เป็นใหญ่เหนือหมู่คณะ
คริษฐา คะ – ริด – ถา ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
คัคนางค์ คัก – คะ – นาง ส่วนแห่งฟ้า, ฟ้า
คันธนีรา คัน – ทะ – นี – รา น้ำหอม
คันธรส คัน – ทะ – รด น้ำหอม
คันธารัตน์ คัน – ทา – รัด กลิ่นแก้ว
คุณัญญา คุ – นัน – ยา ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ฆ

ชื่อ สะกด

ความหมาย

ฆรวัณณ์ คะ – ระ – วัน เป็นที่ยินดีในบ้าน

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up