ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย คนเกิดวันพุธกลางคืน เป็นมงคลทั้งลูกสาวลูกชาย

event
ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย
ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ศ

ชื่อ              สะกด

ความหมาย

ศดิศ สะ – ดิด เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
ศตคุณ สะ – ตะ – คุณ ผู้มีความตั้งร้อย ผู้มีความรู้ดีมาก
ศตนันท์ สะ – ตะ – นัน มีความยินดีตั้งร้อย มีความยินดีมาก
ศรณ์ธรา สอน – ทะ – รา ที่พึ่งที่มั่นคง
ศรัณย์วริศ สะ – รัน – วะ – ริด เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
ศรัณยู สะ – รัน – ยู ผู้คุ้มครอง ผู้ปกปักรักษา ลมฟ้าอากาศ
ศรายุธ สะ – รา – ยุด ผู้มีอาวุธคือลูกศร
ศรีธีราธัญ สรี – ที – รา – ทัน ปราชญ์ผู้ไชคดีมีสิริมงคล
ศักดิธัช สัก – ดิ – ทัด มีอำนาจป็นธงชัย
ศักดิ์ธานินทร์ สัก – ทา – นิน เกียรติยศของราชา
ศักดินนท์ สัก – ดิ – นน ยินดีในอำนาจ
ศักดิ์สิทธิ์ สัก – สิด ความขลัง
ศักย์ศรณ์ สัก – สอน ผู้มีความสามารถเป็นที่พึ่ง
ศัตชิต สัด – ตะ – ชิด ชนะนับร้อยครั้ง
ศิรชัช สิ – ระ – ชัด นักรบผู้ยอดเยี่ยม
ศิรสิทธิ์ สิ – ระ – สิด ความสำเร็จอันยอดเยี่ยม
ศิวกร สิ – วะ – กอน สร้างความสุข
ศิวัช สิ – วัด เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ ลูกพระศิวะ
เศรษฐ์ เสด ประเสริฐสุด
เศรษฐ์จิรัณ เสด – จิ – รัน ประเสริฐเจริญยั่งยืนนาน
เศรษฐดา เสด – ถะ – ดา ความยิ่งกว่า เหนือกว่า
เศรษฐ์ถิรคุณ เสด – ถิ – ระ – คุน มีคุณธรรมมั่นคงและประเสริฐยิ่ง
เศรษฐ์ธนัน เสด – ทะ – นัน ร่ำรวยและประเสริฐยิ่ง
เศรษฐิณาธร เสด – ถิ – นา – ทอน เศรษฐีผู้ทรงความรู้
โศรวิทย์ โส – ระ – วิด กล้าหาญ

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ส

ชื่อ สะกด

ความหมาย

สถิตคุณ สะ – ถิด – คุณ มีความดีมั่นคง
สรรักษ์ สอ – ระ – รัก ดูแลรักษาสิ่งที่ดีงาม
สรวิชญ์ สอ – ระ – วิด ผู้มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง
สรสิช สอ – ระ – สิด เกิดในสระ ดอกบัว
สรัช สะ – รัด เกิดในสระ ดอกบัว
สวิตต์ สะ – วิด มีทรัพย์สมบัติ มีเงินทอง
สังสิต สัง – สิด อันเขาสรรเสริญแล้ว ได้รับการสรรเสริญ
สัญจิต สัน – จิด สะสม รวบรวม
สัณหเจต สัน – หะ – เจด มีความคิดละเอียดอ่อน
สัณหณัฐ สัน – หะ – นัด นักปราชญ์และผู้ละเอียดอ่อน นักปราชญ์ผู้ลึกซึ้ง
สาธิก สา – ทิก ผู้ให้สำเร็จประโยชน์ สำเร็จสมประสงค์
สาธิน สา – ทิน ผู้ให้สำเร็จ ผู้ทำอะไรได้รับความสำเร็จ
สารัช สา – รัด เกิดมาเพื่อแก่นสาร
สาริทธิ์ สา – ริด ความสำเร็จแห่งแก่นสาร
สาริน สา – ริน ผู้ก้าวไปข้างหน้า ผู้มีแก่นสาร
สารินท์ สา – ริน เจ้าแห่งสาระ
สาริศ สา – ริด เจ้าแห่งแก่นสาร เจ้าแห่งสาระ
สิงหนาท สิง – หะ – นาด บันลือสิงหนาท
สิทธา สิด – ทา ผู้สำเร็จแล้วว, ผู้มีชื่อเสียง
สิทธินนท์ สิด – ทิ – นน ยินดีในความสำเร็จ
สิรดนัย สิ – ระ – ดะ – ไน ลูกชายผู้เป็นยอด
สิรธีร์ สิ – ระ – ที นักปราชญ์ชั้นยอด
สิร์รัชชา สิ – รัด – ชา ผู้เป็นยอดแห่งราชา
สิรวิชญ์ สิ – ระ – วิด นักปราชญ์ผู้เป็นยอด
สิราสวัสดิ์ สิ – รา – สะ – หวัด ยอดแห่งความรุ่งเรือง
สุกนต์ธี สุ – กน – ที มีปัญญาเป็นที่น่าปรารถนายิ่ง
สุกฤษฎิ์ สุ – กริด นักปราชญ์ที่ดี
สุกัลย์ สุ – กัน ผู้มีความสามารถดี
สุขิต สุ – ขิด ผู้มีความสุข
สุขิตกุล สุ – ขิด – กุน ตระกูลที่มีความสุข
สุชาครีย์ สุ – ชา – ครี มีความเพียรอย่างยิ่ง มีความตื่นตัวตลอดเวลา
สุตนันท์ สุ – ตะ – นัน ผู้ยินดีในความรู้ที่ได้เรียนมา
สุทธดร สุด – ทะ – ดอน ผู้บริสุทธิ์กว่าคนอื่น
สุทธวัฒน์ สุด – ทะ – วัด บริสุทธิ์และเจริญ
สุทธินัย สุด – ทิ – ไน มีแนวทางอันบริสุทธิ์ มีนโยบายที่ดี
สุธินันท์ สุ – ทิ – นัน ความยินดีของนักปราชญ์
สุรชัช สุ – ระ – ชัด นักรบผู้กล้า
สุรทิน สุ – ระ – ทิน เทพประทาน
สุรธัช สุ – ระ – ทัด เป็นดุจธงชัยบนสวรรค์
สุรนาท สุ – ระ – นาด บันลืออย่างกล้าหาญ เสียงองอาจกล้าหาญ
สุรวินท์ สุ – ระ – วิน ดอกบัวงาม
สุรเสกข์ สุ – ระ – เสก นักศึกษาผู้กล้าหาญ
สุรีย์ชัยเดช สุ – รี – ไช – เดด มีชัยชนะและอำนาจดั่งดวงอาทิตย์
สุรีย์นรนาถ สุ – รี – นอ – ระ – นาด เป็นที่พึ่งของคนดั่งพระอาทิตย์
สุวิจักขณ์ สุ – วิ – จัก ผู้เฉียบแหลมยิ่ง, ผู้ฉลาดยิ่ง
เสกข์ เสก นักศึกษา
เสฎฐวุฒิ เสด – ถะ – วุด มีความเจริญอันดีเลิศ
โสจกร โส – จะ – กอน ผู้ทำแต่ความดี
โสธร โส – ทอน ครองความดี
โสหรรท โส – หัด มิตรภาพ, ความรักเพื่อน

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ห

ชื่อ สะกด

ความหมาย

หิรัณย์ หิ – รัน ทองคำ

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน อ

ชื่อ สะกด

ความหมาย

อกนิษฐ์ อะ – กะ – นิด พรหมชั้นที่หก
อจลวิชญ์ อะ – จะ – ละ – วิด มีความรู้ไม่หวั่นไหว
อดิวิชญ์ อะ – ดิ – วิด รู้ยิ่ง
อดิศร อะ – ดิ – สอน ผู้เป็นใหญ่
อดิศวร อะ – ดิ – สวน ผู้เป็นใหญ่ชาย
อดิศา อะ – ดิ – สา ผู้ยิ่งใหญ่
อดุลวิทย์ อะ – ดุน – วิด มีความรู้นับไม่ได้ รู้มากมาย
อติคุณ อะ – ติ – คุน มีคุณธรรมยิ่ง
อติชัย อะ – ติ – ไช มีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่
อติวัณณ์ อะ – ติ – วัน การสรรเสริญ ผู้มีตระกูลสูง
อติวิชญ์ อะ – ติ – วิด รู้อย่างยิ่ง
อธิยุต อะ – ทิ – ยุด ขวนขวายยิ่ง, ขยันขันแข็งยิ่ง
อธิวัชร์ อะ – ทิ – วัด มีความเข้มแข็งอย่างยิ่ง
อธิศ อะ – ทิด ผู้เป็นใหญ่
อนรรฆ อะ – นัก หาคามิได้, มีค่ามากมาย
อนล อะ – นน ไฟ อัคนีเทพ
อนลัส อะ – นะ – ลัด ผู้ไม่เกียจคร้าน
อนวัทย์ อะ – นะ – วัด ไม่มีโทษ ไม่มีตำหนิ
อนังคณ์ อะ – นัง ไม่มีกิเลศ ไม่มัวหมอง
อนันต์ยศ อะ – นัน – ยด มียศหรือชื่อเสียงหาที่สุดมิได้
อนันยช อะ – นัน – ยด เกิดมาเป็นที่หนึ่ง
อนิก อะ – นิก กองทัพ
อนิวัต อะ – นิ – วัด ผู้ไม่หวนกลับ (สู่ความชั่ว)
อนิวัตติ์ อะ – นิ – วัด การไม่หวนกลับ (สู่ความชั่ว)
อนุตร อะ – นุด ผู้ประเสริฐ, ยอดเยี่ยม
อนุทัย อะ – นุ – ไท ความกรุณา ความใจดี
อนุนาท อะ – นุ – นาด เสียงกึกก้อง,เสียงบันลือ
อนุยุต อะ – นุ – ยุด ผู้ขวนขวาย ผู้ขยัน
อนุวิท อะ – นุ – วิด รู้แจ้ง รู้ทะลุประโปร่ง
อนุศิษฎ์ อะ – นุ – สิด ผู้ได้รับการสั่งสอน
อภิสิทธิ์ อะ – พิ – สิด สิทธิ์พิเศษ, ความสำเร็จ
อรรจน์ อัด เครื่องบูชา
อรรถวิท อัด – ถะ – วิด ผู้รู้ข้อความ ผู้รู้หลักการ
อรรถสาร อัด – ถะ – สาน ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร
อริญชย์ อะ – ริน ผู้ชนะศัตรู
อริญชัย อะ – ริน – ไช ผู้ชนะศัตรู
อริย์ธัช อะ – ริ – ทัด ธงของพระอริยะ เครื่องหมายอันประเสริฐ
อรุช อะ – รุด ผู้ไม่โกรธ
อวัช อะ – วัด ไม่มีโทษ ไม่มีที่ติ
อศลย์ อะ – สน ไม่มีทุกข์โศก
อเสข อะ – เสก ไม่ต้องศึกษาอีกต่อไป ชื่อของพระอรหัน
อัคคัญญ์ อัก – คัน สูงสุด
อัครชัย อัก – คระ – ไช มีชัยอันประเสริฐ
อัครนิจ อัก – คระ – นิด ประเสริฐเป็นนิตย์
อัครวินท์ อัก – คระ – วิน ผู้ประสบสิ่งที่ล้ำเลิศ
อังศุชวาล อัง – สุ – ชะ – วาน รุ่งเรืองไปด้วยรัศมี โชติช่วง
อัศนี อัด – สะ – นี สายฟ้า
อาชว์ อาด ความซื่อตรง
อาชวิน อาด – ชะ – วิน ผู้มีความซื่อตรง
อาชัญ อา – ชัน บุรุษอาชาไนย หมายถึงคนที่ดียิ่ง
อาณกร อา – นะ – กอน ผู้สร้างอำนาจ
อานันท์ อา – นัน ความบันเทิง ความชื่นใจ
อายุทัย อา – ยุ – ไท บ่อเกิดแห่งความสุข เต็มไปด้วยความสุข
อายุธ อา – ยุด อาวุธ,เครื่องรบ
อิชย์ อิด การบูชา,ครู
อิทธิกร อิด – ทิ – กอน ผู้สร้างความสำเร็จ
อินทัช อิน – ทัด เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่
อิษวัต อิด – สะ – วัด ผู้มีกำลังและความเข้มแข็ง
อุชุกร อุ – ชุ – กอน คนซื่อตรงที่รุ่งเรือง,ทำให้ตรง
อุตรเดช อุด – ตะ – ระ – เดด มีเดชยิ่งใหญ่
อุรวิศ อุ – ระ – วิด ผู้เป็นใหญ่ในห้วงดินแดน
อุรุธนา อุ – รุ – ทะ – นา ยิ่งใหญ่ด้วยทรัพย์
อุรุยศ อุ – รุ – ยด มีชื่อเสียงแพร่ไปไกล
เอกกิตติ เอก – กิด – ติ มีเกียรติเป็นที่หนึ่ง
เอกลักษณ์ เอก – กะ – ลัก ลักษณะอันเลิศ
โอสธี โอ – สะ – ที ดาวประกายพรึก

จบไปแล้วกับรวม “ชื่อลูกชาย” ซึ่งเป็น ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ตั้งแต่ ก-ฮ ส่วน ชื่อลูกสาว ที่เป็น ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน จะมีชื่ออะไรบ้าง ตามมาดูกันเลยค่ะ…ดังนี้ ⇓

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up