ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย คนเกิดวันพุธกลางคืน เป็นมงคลทั้งลูกสาวลูกชาย

event
ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย
ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน น

ชื่อ สะกด

ความหมาย

นนทัช นน – ทัด ให้ความบันเทิง
นนทิยุต นน – ทิ – ยุด ผู้ประกอบด้วยความยินดี
นรธีร์ นอ – ระ – ที คนผู้เป็นนักปราชญ์
นรวร นอ – ระ – วอน คนผู้ประเสริฐ
นรวิชญ์ นอ – ระ – วิด คนที่เป็นปราชญ์
นรวีร์ นอ – ระ – วี คนผู้กล้าหาญ
นราวิชญ์ นะ – รา – วิด คนที่เป็นปราชญ์
นรินทร์จิโรจน์ นะ – ริน – จะ – โรด ผู้เป็นใหญ่และรุ่งเรือง
นริศวร นะ – ริด – สวน พระราชา
นฤรงค์ นะ – รึ – รง เป็นที่พอใจคน เป็นที่รักของคน
นัทธ์ธัญธนิน นัด – ทัน – ทะ – นิน ผูกพันกับความโชคดีและร่ำรวย
นันท์ทัต นัน – ทัด ให้ความบันเทิง ให้ความสุข
นันท์ธร นัน – ทอน ทรงไว้ซึ่งความบันเทิงหรือความสุข
นันท์นิธิ นัน – นิ – ทิ ขุมทรัพย์แห่งความยินดี
นันทยศ นัน – ทะ – ยด มีความสุขและมียศ
นันทิช นัน – ทิด ผู้เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน
นันทิน นัน – ทิน มีความบันเทิง มีความสุข
นันทิวร นัน – ทิ – วอน มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ
นันทิศ นัน – ทิด เจ้าแห่งความสุข
นิชฌาน นิด – ชาน การเพ่งพินิจ
นิชนันท์ นิด – ชะ – นัน ผู้มีความสุข ความเพลิดเพลิน เป็นของตน
นิติวิวัฒน์ นิ – ติ – วิ – วัด แบบแผนแห่งความเจริญ
นิทธนต์ นิด – ทน ผู้กำจัดมลทิน ผู้ขจัดความชั่ว
นิทธันต์ นิด – ทัน ผู้ขยัดมลทิน ขจัดความชั่ว
นิธิ นิ – ทิ ขุมทรัพย์
นิธิกร นิ – ทิ – กอน ผู้สร้างขุมทรัพย์
นิธิศ นิ – ทิด เจ้าแห่งขุมทรัพย์
นิธูร นิ – ทูน กำไลมือ
นิรวิทธ์ นิ – ระ – วิด แทงทะลุ มีปัญญาเจาะลึก
นิรัช นิ – รัด ไม่มีธุลีคือกิเลส ไม่มีกิเลส
นิรินธน์ นิ – ริน ไม่มีกิเลส
นิรุช นิ – รุด ดับทุกข์สนิท
นิสสรณ์ นิด – สอน การสลัดตนเองออกจากความทุกข์
นีราชนก นี – รา – ชะ – นก บิดาแห่งน้ำ, กำเนิดน้ำ
เนกษ์ เนก แท่งทอง
เนตรวัฒน์ เนด – ตระ – วัด นำไปสู่ความเจริญ
เนตรวุฒิ เนด – ตระ – วุด นำไปสู่ความเจริญ
เนติธร เน – ติ – ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งแบบแผนหรือนักกฎหมาย 

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ย

ชื่อ

สะกด

ความหมาย

ยงยศ ยง – ยด มียศยั่งยืนนาน
ยงยุทธ์ ยง – ยุด รบอย่างกล้าหาญ
ยงสุข ยง – สุก มีสุขยั่งยืน
ยดิต ยะ – ดิด ตั้งหน้าพยายาม
ยวดยง ยวด – ยง ชำนาญ เก่ง กล้าหาญ
ยศกร ยด – สะ – กอน ผู้สร้างยศ, รุ่งเรืองด้วยยศ
ยศกฤต ยด – สะ – กริด ที่ให้เกียรติให้ชื่อเสียง
ยศธน ยด – สะ – ทน มีชื่อเสียงมาก
ยศนนท์ ยด – สะ – นน ยินดีในยศ
ยศนิธิ ยด – สะ – นิด ขุมทรัพย์แห่งชื่อเสียง มีชื่อ
ยศยง ยด – ยง ผู้มียศศักดิ์ยิ่งใหญ่
ยศวร ยด – สะ – วอน มียศอันประเสริฐ
ยศวรรธน์ ยด – สะ – วัด เจริญด้วยยศ ชื่อเสียง
ยศวริต ยด – วะ – ริด ผู้เลิศด้วยยศ
ยศวริศ ยด – วะ – ริด ผู้เลิศด้วยยศ
ยศวัฒนา ยด – วัด – ทะ – นา ชื่อเสียงมั่นคง
ยศวัต ยด – สะ – วัด รุ่งเรือง
ยศวิน ยด – สะ – วิน รุ่งเรือง
ยศสรัล ยด – สะ – รัน มียศอันเที่ยงธรรม, มีชื่อเสียง
ยศสุทธิ์ ยด – สะ – สุด ชื่อเสียงไม่ด่างพร้อย
ยสดา ยด – สะ – ดา มานะพยายาม
ยสวร ยด – สะ – วอน มียศอันประเสริฐ
ยาทวินทร์ ยาด – ทะ – วิน ชื่อพระกฤษณะ
ยิ่งคุณ ยิ่ง – คุน มีคุณยิ่ง

ชื่อคนเกิดวันพุธ กลางคืน ร

ชื่อ สะกด

ความหมาย

รฎิต ระ – ดิด ได้รับการต้อนรับด้วยการโห่ร้อง
รฐนนท์ ระ – ถะ – นน เป็นที่ชื่นชอบของรัฐ
รณจิต รน – นะ – จิต ใจร่าเริงยินดี
รณสูร รน – นะ – สูน ผู้กล้าหาญ
รณิศ ระ – นิด เป็นใหญ่ในการรบ
รเณศ ระ – เนด จอมทัพ, เจ้าแห่งการรบ
รดิท ระ – ดิด ที่ให้ความเพลิดเพลินยินดี
รดิศไชยนันท์ ระ – ดิด – ไช – นัน ยินดีมีความเจริญกว่าและเป็นเจ้าแห่งทรัพย์
รติกร ระ – ติ – กอน ให้เกิดความยินดี
รรัญช์ ระ – รัน เป็นที่น่ายินดี
รวิกันต์ ระ – วิ – กัน พระอาทิตย์ที่น่ารัก
รวิช ระ – วิด ดาวพระเสาร์
รวินท์ ระ – วิน ดอกบัว
รวินันท์ ระ – วิ – นัน เป็นที่ยินดีดุจพระอาทิตย์
รวินันทน์ ระ – วิ – นัน ดาวพระเสาร์
รวิสุด ระ – วิ – สุด ลูกพระอาทิตย์ ดาวพระเสาร์
รวิสุต ระ – วิ – สุด ลูกพระอาทิตย์, ดาวพระเสาร์
รวีโรจน์ ระ – วี – โรด รุ่งเรืองดุจดวงอาทิตย์
รสาธึก ระ – สา – ทึก เบิกบาน (ในรส)
รักตดร รัก – ตะ – ดอน รักใคร่ยิ่ง
รักษก รัก – สก ผู้คุ้มครองดูแล
รักษณ รัก – สน คุ้มครองดูแล
รัชชานนท์ รัด – ชา – นน ยินดีในสมบัติ
รัชสร รัด – ชะ – สอน ราชาผู้แกล้วกล้า
รัญชน์ รัน ความยินดี
รัฐกร รัด – ถะ – กอน ผู้ทำเพื่อบ้านเมือง
รัฐนันท์ รัด – ถะ – นัน เป็นที่ยินดีของประเทศ
รัตฐนันท์ รัด – ถะ – นัน เป็นที่ยินดีและมั่นคง
รัตติกร รัด – ติ – กอน พระจันทร์
รัตนกร รัด – ตะ – นะ – กอน สร้างรัตนะ, แสงแห่งรัตนะ
รัตนโกศ รัด – ตะ – นะ – โกด คลังเพชรพลอย
รัตนทัต รัด – ตะ – นะ – ทัด บุคคลเรืองนาม
รัตน์ธนายศ รัด – ทะ – นา – ยด มั่งมีด้วยยศและประเสริฐดั่งรัตนะ
รัตนนิธิ์ รัด – ตะ – นะ – นิด เหมืองเพชรพลอย
รัตนรรห์ รัด – ตะ – นัน มีค่าดังรัตนะ
รัตนวัต รัด – ตะ – นะ – วัด มากด้วยมณี
รัตน์เศรษฐ์ รัด – ตะ – เสด เจริญประเสริฐดั่งรัตนะ
รัตนัฒย์ รัด – ตะ – นัด มั่งมีด้วยรัตนะ
รุจ รุด รุ่งเรือง, สว่าง
รุจิกร รุ – จิ – กอน ผู้นำความเจริญรุ่งโรจน์
รุจิษฐ์ รุ – จิด พอใจ
เรวัต เร – วัด มีทรัพย์
เรวันต์ เร – วัน ลูกพระอาทิตย์
เริงฤทธิ์ เริง – ริด กล้าหาญ เกรียงไกร
โรจกร โรด – จะ – กอน ผู้ให้ความรุ่งโรจน์
โรจน์ดิสรณ์ โรด – ดิ – สอน เจริญด้วยการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
โรจนัสถ์ โรด – จะ – นัด ตั้งอยู่ในความรุ่งโรจน์
โรจิษ โร – จิด สว่าง, สง่า

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up