ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย คนเกิดวันพุธกลางคืน เป็นมงคลทั้งลูกสาวลูกชาย

event
ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย
ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ญ

ชื่อ

สะกด

ความหมาย

ญาณโชติ ยา – นะ – โชด รุ่งโรจน์ด้วยความรู้
ญาณโรจน์ ยา – นะ – โรด รุ่งเรืองด้วยความรู้
ญาณวุฒิ ยา – นะ – วุด เจริญด้วยความรู้
ญาณัช ยา – นัด เกิดมาเพื่อความรู้
ญาณัท ยา – นัด ผู้ให้ความรู้
ญาณากร ยา – นา – กอน บ่อเกิดแห่งความรัก
ญาณาธร ยา – นา – ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้
ญาโณทัย ยา – โน – ไท รุ่งเรืองของความรู้

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ฐ

ชื่อ สะกด

ความหมาย

ฐานันตร์ ถา – นัน ฐานันดร ตำแหน่ง ลำดับที่
ฐานิศวรร์ ถา – นิด มีฐานะอันยิ่งใหญ่
ฐาปนา ถา – ปะ – นา การตั้งมั่ง
ฐิดายุ ถิ – ดา – ยุ อายุมั่น, อายุยืน
ฐิติธัชช์ ถิ – ติ – ทัด ธงแห่งความตั้งมั่น
ฐิติวิชญ์ ถิ – ติ – วิด มีความรู้อันมั่นคง
ฐิรชาติศักดิ์ ถิ – ระ – ชาด – ติ – สัก เกิดมามียศศักดิ์มั่นคง

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ณ

ชื่อ สะกด

ความหมาย

ณรงค์คณินทร์ นะ – รง – คะ – นิน เป็นใหญ่เหนือหมู่คณะในการรบ
ณรงค์ฤทธิ์ นะ – รง – ริด มีความสำเร็จในการรบ
ณรัตน์เกียรติ นะ – รัด – เกียด ที่ซึ่งมีเกียรติยศอันประเสริฐ
ณวิชญ์ นะ – วิด ซึ่งคือนักปราชญ์
ณัช นัด เกิดมาเพื่อความรู้ ผู้ให้เกิดความรู้
ณัฎฐ์ นัด ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
ณัฏฐกิตติ์ นัด – ถะ – กิด ปราชญ์ผู้มีเกียรติยศ
ณัฏฐ์ณชัย นัด – นะ – ไช ที่ซึ่งมีแต่ชัยชนะและความรู้
ณัฏฐ์ธนัญ นัด – ทะ – นัน ปราชญ์ผู้มีทรัพย์และอื่นๆ
ณัฏฐากร นัด – ถา – กอน บ่อเกิดของนักปราชญ์
ณัฐชนน นัด – ชะ – นน เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ณัฐชัย นัด – ถะ – ไช ฉลาดและมีชัย
ณัฐดนัย นัด – ดะ – ไน บุตรของนักปราชญ์ บุตรผู้ฉลาด
ณัฐธัญ นัด – ทัน ปราชญ์ผู้โชคดี
ณัฐนนท์ นัด – ถะ – นน เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
ณัฐนันท์ นัด – ถะ – นัน เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
ณัฐนัย นัด – ถะ – ไน อุบายหรือแนวทางของนักปราชญ์
ณัฐยศ นัด – ถะ – ยด นักปราชฐ์ผู้มีชื่อเสียง
ณัฐรณ นัด – ถะ – รน การรบของนักปราชญ์
ณัฐลักษณ์ นัด – ถะ – ลัก ลักษณะของนักปราชญ์
ณัฐวร นัด – ถะ – วอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐวัตร นัด – ถะ – วัด ความประพฤติของนักปราชญ์
ณัฐวีร์ชากร นัด – ถะ – วี – ชา – กอน มีความสามารถกล้าหาญและรอบรู้
ณัฐสิทธิ์ นัด – ถะ – สิด ความสำเร็จของนักปราชญ์
ณัฐสุต นัด – ถะ – สุด ลูกนักปราชญ์
ณัท นัด ให้ซึ่งความรู้
ณิชคุณ นิด – ชะ – คุน คุณงามความรู้

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ด

ชื่อ สะกด

ความหมาย

ดนุเดช ดะ – นุ – เดด มีเดชเป็นของตน
ดรณ์ ดอน การข้ามพ้นทุกข์
ดลฤทธิ์ ดน – ริด บันดาลให้เกิดฤทธิ์
ดลสุข ดน – สุก ดลบันดาลความสุข
ดุลธร ดุน – ละ – ทอน มีความเที่ยงตรง
ดุสิตธร ดุ – สิด – ทอน มีความยินดี
เดชคำรน เดด – คำ – รน มีอำนาจก้องคำราม
เดชชัย เดด – ไช อำนาจแห่งชัยชนะ
เดชโชติ เดด – โชด รุ่งโรจน์เพราะมีอำนาจ
เดชทัต เด – ชะ – ทัด ผู้ให้เดชหรือมีเดชมาก
เดชนิน เดด – ชะ – นิน มีเดช
เดชากร เด – ชา – กอน สร้างอำนาจ
เดชากฤช เด – ชา – กฺริด มีอำนาจคมดั่งกฤช
เดชาธร เด – ชา – ทอน ทรงไว้ซึ่งเดช
เดชาวรัท เด – ชา – วะ – รัด ประเสริฐด้วยฤทธิ์เดช
เดชิษฐ์ เด – ชิด ผู้ฉลาดแหลมคม
เดโช เด – โช อำนาจ

ตั้งชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ต

ชื่อ

สะกด

ความหมาย

ตติยธัญ ตะ – ติ – ยะ – ทัน โชคชั้นที่ 3
ตรัณ ตะ – รัน การข้ามพ้น สิ่งที่พาให้ข้ามพ้น
ตรุณะ ตะ – รุ – นะ เด็กหนุ่ม, อ่อน
ต้องครรลอง ต้อง – คัน – ลอง ถูกแนวทาง ถูกคลองธรรม
ติณณ์ ติน ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว
ตีรณ ตี – รน ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง
ตีรณะ ตี – ระ – นะ มีปัญญาพิจารณา
ตุลธร ตุน – ละ – ทอน มีความเที่ยงตรง
เตชน์ เตด ว่องไว ฉลาด ลูกศร
เตชสิทธิ์ เต – ชะ – สิด สำเร็จด้วยเดช
เตชัส เต – ชัด ฉลาดเฉียบแหลม
เตชิต เต – ชิด คมกล้า หรือฉลาดเฉียบแหลม
เตชินท์ เต – ชิน เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่
เตชิษฐ์ เต – ชิด ฉลาดที่สุด
เตโช เต – โช อำนาจ,เดช
เตวิช เต – วิด มีวิชาสามประการ มีความรู้พิเศษสามประการ
โตณณาการ โต – นา – การ อาการปลื้มปิติยินดี
โตษณ โต – สน ความพอใจ
ไตรทศ ไตร – ทด สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up