ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย คนเกิดวันพุธกลางคืน เป็นมงคลทั้งลูกสาวลูกชาย

event
ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย
ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ศ

ชื่อ

สะกด

ความหมาย

ศดานันท์ สะ – ดา – นัน ชื่อพระพรหม พระวิษณุ
ศรัณญาณ์ สะ – รัน – ยา มีความรู้เป็นที่พึ่ง
ศรีสุดา สี – สุ – ดา ลูกสาวผู้เป็นมิ่งขวัญ
ศรีสุทธิดา สรี – สุด – ทิ – ดา บริสุทธิ์มีมงคล
ศรุดา สะ – รุ – ดา มีชื่อเสียง
ศวิตา สะ – วิ – ตา ผิวขาวนวลงาม
ศศิชา สะ – สิ – ชา เกิดจากดวงจันทร์ ดาวพุธ
ศศิณัฏฐา สะ – สิ – นัด – ถา ปราชญ์ผู้งามดั่งดวงจันทร์
ศัญชนี สัน – ชะ – นี สายธนู
ศันศนีย์ สัน – สะ – นี ควรสรรเสริญ
ศิรรัชนี สิ – ระ – รัด – ชะ – นี ยอดแห่งพระจันทร์
ศีดา สี – ดา เฉียบคม มีสติปัญญาเฉียบแหลม
ศีลชญา สี – รัด – ชะ – ยา เข้าใจเรื่องศีล
ศุจินทรา สุ – จิน – ทรา ยอดแห่งความบริสุทธิ์สะอาด
ศุทธนุช สุด – ทะ – นุด หญิงผู้บริสุทธิ์
ศุทธานต์ สุด – ทาน ห้องมเหสี ชายาพระราชา
ศุทรา สุ – ทะ – รา ผู้บริสุทธิ์
โศณรัตน์ โส – นะ – รัด ทับทิม

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ส

ชื่อ

สะกด

ความหมาย

สขิลา สะ – ขิ – ลา นุ่มนวล, อ่อนหวาน
สรณ์นวิศรา สอน – นะ – วิด – สะ – รา เป็นที่พึ่งและยิ่งใหญ่ในสิ่งใหม่ๆ
สรนันท์ สอ – ระ – นัน ผู้มีความยินดีเป็นเลิศ
สรวรรณ สอ – ระ – วัน มีผิวพรรณวิเศษ
สรวิลาสินี สอน – วิ – ลา – สิ – นี ทิพย์แห่งความงดงาม
สรวีย์ สอ – ระ – วี ผู้เหมาะแก่กิจการทั้งปวง
สรสิชา สอ – ระ – สิ – ชา เกิดในสระ ดอกบัว
สรัลนุช สะ – รัน – นุด ผู้เที่ยงธรรม หญิงผู้ซื่อตรง
สโรชินี สะ – โร – ชิ – นี เกิดในสระ, ดอกบัว
สวรินทร์ สะ – วะ – ริน เหนือกว่าทั้งหมด
สัณห์สินี สัน – สิ – นี สาวงามผู้ละเอียดอ่อน
สันนดี สัน – นะ – ดี เสียงนมัสการ
สาธนี สา – ทะ – นี ให้สำเร็จประโยชน์
สาธินี สา – ทิ – นี ให้สำเร็จ
สารนิติ สา – ระ – นิด มีแบบแผนเป็นสาระ มีระเบียบดี
สาริศสุรีย์ สา – ริด – สุ – รี เจ้าหลักการดั่งพระอาทิตย์
สาริศา สา – ริ – สา เจ้าแห่งแก่นสาร
สิงควรรณ สิง – คะ – วัน ผิวเหมือนทอง งามผุดผ่อง
สิตมณี สิ-ตะ-มะ-นี แก้วตกผลึก
สิตานัน สิ – ตา – นัน มีใบหน้ายิ้มแย้ม, เบิกบาน
สิราวรรณ สิ – รา – วัน ผู้มีผิวพรรณงดงาม
สิริกร สิ – หริ – กอน สร้างสิริมงคล
สิรินดา สิ – ริ – นะ – ดา ผู้น้อมไปในสิริมงคล
สิรินธิบดิ์ชญา สิ – ริน – ทิบ – ชะ – ยา มีมงคลเป็นใหญ่และมีความรู้
สุขทา สุ – ขะ – ทา ผู้ให้ความสุข
สุขรดา สุก – ระ – ดา ผู้ยินดีในความสุข
สุขิตา สุ – ขิ – ตา ผู้มีความสุข
สุจารี สุ – จา – รี ผู้มีความประพฤติดี
สุจิณณา สุ – จิน – นา ผู้ประพฤติดีแล้ว
สุจีระรัตน์ สุ – จี – ระ – รัด ดีงามยั่งยืนดั่งรัตนะ
สุชญา สุ – ชะ – ยา ผู้รู้ดี
สุชัญญา สุ – ชัน – ยา ประเสริฐยิ่ง ผู้รู้ดียิ่ง
สุชานรี สุ – ชา – นะ – รี สตรีผู้เกิดมาดี
สุชานาถ สุ – ชา – นาด ผู้หญิงผู้เกิดมาดีและเป็นที่พึ่ง
สุญาดา สุ – ยา – ดา รู้, เข้าใจอย่างดี
สุทธญาณ์ สุด – ทะ – ยา มีความรู้อันบริสุทธิ์
สุทธดา สุด – ทะ – ดา ความบริสุทธิ์
สุทธนุช สุด – ทะ – นุด หญิงผู้บริสุทธิ์
สุทธอร สุด – ทะ – ออน ผู้บริสุทธิ์และดีงาม งามบริสุทธิ์
สุทธันต์ สุด – ทัน ห้องมเหสี ชายาพระราชา
สุทธิกา สุด – ทิ – กา มีความบริสุทธิ์
สุทธิกานต์ สุด – ทิ – กาน มีความบริสุทธิ์ที่น่าพอใจ
สุทธิดา สุด – ทิ – ดา ความบริสุทธิ์
สุธางศุ์ สุ – ทาง รัศมีขาว พระจันทร์ การบูร
สุธางศุ์รัตน์ สุ – ทาง – รัด มุกดา ไข่มุก
สุธานิธิ สุ – ทา – นิ – ทิ พระจันทร์
สุธาวัลย์ สุ – ทา – วัน ขาวงาม
สุธาวี สุ – ทา – วี ผู้บริสุทธิ์ยิ่ง บริสุทธิ์ดี
สุธาศิน สุ – ทา – สิน ผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา
สุธาสิน สุ – ทา – สิน ผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา
สุธินี สุ – ทิ – นี นักปราชญ์
สุธีกานต์ สุ – ที – กาน นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
สุธีธิดา สุ – ที – ทิ – ดา ธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
สุรดา สุ – ระ – ดา ผู้ยินดียิ่ง
สุรดี สุ – ระ – ดี ความยินดียิ่ง ความรักอย่างยิ่ง
สุรตา สุ – ระ – ตา ผู้ยินดีอย่างยิ่ง
สุรนาถ สุ – ระ – นาด ที่พึ่งของเทพยดา,ชื่อของพระอินทร์
สุรนาเรศ สุ – ระ – นา – เรด ยอดหญิงที่ดีงาม
สุรนุช สุ – ระ – นุด หญิงสาวผู้กล้าหาญ,สาวสวรรค์
สุรอนงค์ สุ – ระ – อะ – นง นางฟ้า
สุลลิต สุ – ละ – ลิด มีเสน่ห์ งามยิ่ง
สุวชา สุ – วะ – ชา ผู้ประเสริฐยิ่ง
สุวัทนา สุ – วัด – ทะ – นา หน้าตาสวยงาม
สุวิชญา สุ – วิด – ชะ – ยา ผู้รู้แจ้งดี
สุวีร์ สุ – วี กล้าหาญยิ่ง
สุวีรา สุ – วี – รา กล้าหาญดี

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ห

ชื่อ สะกด

ความหมาย

หรรษนันทญา หัด – สะ – นัน – ทะ – ยา เพลิดเพลินยินดีมีความรู้
หฤทย์ณิศา หะ – ริด – นิ – สา น่ารักและเป็นเจ้าแห่งความรู้

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน อ

ชื่อ

สะกด

ความหมาย

อคิราห์ อะ – คิ – รา แสงอาทิตย์ สวยเด่น
อจลญา อะ – จะ – ละ – ยา มีความรู้ไม่หวั่นไหว รู้แน่นอน
อชิรญา อะ – ชิ – ระ – ยา รู้รวดเร็ว
อดิวรรณ อะ – ดิ – วัน ผู้มีผิวพรรณดียิ่ง
อติกานต์ อะ – ติ – กาน เป็นที่รักยิ่ง
อตินุช อะ – ติ – นุด หญิงสาวผู้ยิ่งใหญ่
อธิชา อะ – ทิ – ชา เกิดมายิ่งใหญ่
อนงค์รตี อะ – นง – ระ – ตี ความรักของกามเทพ
อนันตญา อะ – นัน – ตะ – ยา ผู้รู้ไม่สิ้นสุด
อนุตตรีย์ อะ – นุด – ตะ – รี ประเสริฐยิ่ง
อนุรดี อะ – นุ – ระ – ดี ความยินดีเนือง ๆ ความยินดีเสมอ ๆ
อรกช ออ – ระ – กด งามดุจดอกบัว
อรกัญญา ออ – ระ – กัน -ยา หญิงงาม
อรกานต์ ออ – ระ – กาน งามและน่ารัก
อรจิรา ออน – จิ – รา งามตลอดกาลนาน
อรณัญช์ ออ – ระ – นัน ไม่ก่อข้าศึก ไม่มีโทษ
อรณา อะ – ระ – นา ผู้ไม่มีโทษ,ไม่มีที่ติหรือผู้บริสุทธิ์
อรณิช ออ – ระ – นิด สตรีผู้บริสุทธิ์
อรณิชา ออ – ระ – นิ – ชา สตรีผู้บริสุทธิ์
อรณี ออ – ระ – นี พระอาทิตย์
อรนลิน ออน – นะ – ลิน งามดังดอกบัว
อรนันท์ ออ – ระ – นัน หญิงผู้มีความสุข
อรนาฎ ออ – ระ – นาด หญิงงาม
อรนิช ออ – ระ – นิด งามชั่วนิรันดร
อรนิดา ออน – นิ – ดา หญิงสาวผู้ได้รับการแนะนำแล้ว
อรรวินท์ ออน – ระ – วิน ดอกบัวงาม
อรวรา ออน – วะ – รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
อรสินี ออน – สิ – นี หญิงงาม,หญิงสวยผู้มีมิ่งขวัญ
อริสา อะ – ริ – สา เป็นใหญ่เหนือกว่าศัตรูทั้งหลาย
อวิกา อะ – วิ – กา เพชร
อศัลยา อะ – สัน – ละ – ยา ไม่มีทุกข์โศก
อักษรจัญจ์ อัก – สอ – ระ – จัน คล่องเชิงเขียน
อักษรจัณ อัก – สอน – จัน คล่องเชิงเขียน
อักษิกา อัก – สิ – กา มีรัศมีแห่งดวงตา
อัครชา อัก – คระ – ชา เกิดมาเป็นผู้ใหญ่ พี่สาว
อัครณี อัก – คระ – นี เป็นใหญ่
อัครนาฎ อัก – คระ – นาด สาวงามเป็นเลิศ
อัครยา อัก – คระ – ยา ประเสริฐสุด
อังควรา อัง – คะ – วะ – รา มีสรรพางค์งดงาม งามทั้งสรรพางค์
อังศุนิตย์ อัง – สุ – นิด รัศมีตลอดกาล
อัจจนา อัด – จะ – นา นับถือ บูชา
อัญชเกศ อัน – ชะ – เกด ผมดำสลวย
อัญชิษฐา อัน – ชิด – ถา รุ่งโรจน์ยิ่ง
อัยยา ไอ – ยา ผู้เป็นเจ้า ผู้ประเสริฐ
อัศรี อัด – สะ – รี คมกระบี่
อาคิรา อา – คิ – รา พระอาทิตย์
อาจรีย์ อา – จะ – รี อาจารย์
อารดา อา – ระ – ดา ผู้ยินดียิ่ง
อารดี อา – ระ – ดี การงดเว้นจากความชั่ว,ความยินดียิ่ง
อารยา อา – ระ – ยา ผู้ประเสริฐ
อิชยา อิด – ชะ – ยา ครู การบูชา
อินทราณี อิน – ทรา – นี ชายาพระอินทร์
อินทุกร อิน – ทุ – กอน แสงจันทร์
อินทุรัตน์ อิน – ทุ – รัด ไข่มุก
อิสรีย์ อิด – สะ – รี ความเป็นใหญ่
อุตรานุช อุด – ตะ – รา – นุด หญิงสาวผู้ยอดเยี่ยม
อุนนดา อุน – นะ – ดา สูงเด่น ยิ่งใหญ่
อุรดี อุ – ระ – ดี แผ่นดิน
อุษณิษา อุ – สะ – นิ – สา มงกุฎ
อุสรา อุ – สะ – รา พระอาทิตย์

คลิกที่นี่เพื่อดูชื่อลูกวันอื่นๆ ⇓

ชื่อคนเกิดวันจันทร์ ตั้งชื่อลูกชาย ชื่อมงคล ชื่อตามวันเกิด

ชื่อคนเกิดวันจันทร์ ลูกสาว ชื่อตามวันเกิด ดีเป็นมงคล

รวมชื่อดี ชื่อคนเกิดวันอังคาร เป็นมงคลสำหรับลูกสาว+ชาย

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน ชื่อมงคลสำหรับลูกชายลูกสาว


ขอบคุณข้อมูลจาก : www.myhora.com

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up