ชื่อมงคลวันพุธ

ตั้งชื่อ คนเกิดวันพุธกลางวัน ชื่อมงคลสำหรับลูกชายลูกสาว

event
ชื่อมงคลวันพุธ
ชื่อมงคลวันพุธ

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน ตัวอักษร ว

ชื่อมงคล ลูกชาย

ชื่อ สะกด ความหมาย
วรัศ วะ – รัด ประเสริฐยิ่ง
วรากร วะ – รา – กอน บ่อเกิดแห่งสิ่งประเสริฐ
วโรดม วะ – โร – ดม เลิศ, ประเสริฐ
วิริยะ วิ – ริ – ยะ ความเพียร
วิรุฬห์ วิ – รุน งอกงาม,เจริญ
วิโรฒ วิ – โรด งอกงาม
วิศิษฏ์ วิ – สิด ประเสริฐ,ยอดเยี่ยม
วิสิฐ วิสิด ดีเยี่ยม
วทันยู วะ – ทัน – ยู ผู้ใจบุญสุนทาน
วรกันต์ วอ – ระ – กัน ผู้ประเสริฐและน่ารัก
วรดร วอ – ระ – ดอน ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น
วรท วะ – รด ผู้ที่ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร
วรทย์ วะ – รด ผู้มีความกรุณาอันประเสริฐ
วรทัต วอ – ระ – ทัด ผู้ให้สิ่งประเสริฐ, การให้พร
วรธน วอ – ระ – ทน มีทรัพย์อันประเสริฐ
วรนิพิฐ วอ – ระ – นิ – พิด ผู้ประเสริฐและดำรงมั่น
วรมน วอ – ระ – มน มีใจประเสริฐ
วรัตม์ วะ – รัด ผู้ประเสริฐสุด
วรัท วะ – รัด ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ผู้ให้พร
วรุดม วะ – รุ – ดม ประเสริญและสูงสุด
วรุตม์ วะ – รุด ผู้ประเสริฐสุด
วโรตนม์ วะ – โรด ผู้ประเสริฐสุด
วสภะ วะ – สะ – พะ ผู้ประเสริฐ
วิดรณ์ วิ – ดอน ข้ามพ้นความทุกข์
วินิทร วิ – นิด ตื่นเสมอ ขยัน
วิมุต วิ – มุด ผู้หลุดพ้นแล้ว
วุฒิภัทร วุด – ทิ – พัด เจริญและดีงาม
วิศลย์ วิ – สน ไม่มีทุกข์โศก
วีริทธิ์ธนา วี – ริด – ทะ – นา มีความสำเร็จมั่งมียิ่ง
วรบรรณ วอ – ระ – บัน ประเสริฐด้านหนังสือ ผู้ฉลาด
วรเมธ วอ – ระ – เมด ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
วรัตนถ์ วะ – รัด มีความมุ่งหมายประเสริฐ มีความเจริญยิ่ง
วริทธิ์ธร วะ – ริด – ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความสำเร็จอันประเสริฐ
วริทธิ์นันท์ วะ – ริด – นัน ยินดีในความสำเร็จอันประเสริฐ
วิกรม วิ – กรม พากเพียร ความห้าวหาญ
วิทวัส วิ – ทะ – วัด ผู้ฉลาด
วิทูร วิ – ทูน ผู้ฉลาด
วิธิสรรค์ วิ – ทิ – สัน สร้างวิธีการ คิดหาวิธีการที่ดี
วิปัศย์ วิ – ปัด เห็นแจ้ง มีความรู้
วิพุธ วิ – พุด ผู้รู้แจ้ง นักปราชญ์
วิภาส วิ – พาด แสงสว่าง ความรุ่งโรจน์
วรุณธร วะ – รุน – ทอน ที่พึ่งพิง, ที่พำนักอันมั่นคง
วศุตม์ วะ – สุด อำนาจสูงสุด
วัตรภู วัด – ตระ – พู พระอินทร์
วิภู วิ – พู ผู้เป็นเจ้า
วนศักดิ์ วะ – นะ – สัก อำนาจแห่งป่า, พลังแห่งป่า
วรพล วอ – ระ – พน มีกำลังอันประเสริฐ มีพลังอันประเสริฐ
วรภพ วอ – ระ – พบ มีภพประเสริฐ เกิดมาดี
วรยศ วอ – ระ – ยด มียศอันประเสริฐ
วรรณลภย์ วัน – ลบ ได้รับเกียรติ มีชื่อเสียง
วริศ วะ – ริด ประเสริฐและเป็นใหญ่
วศิน วะ – สิน ผู้มีอำนาจ
วสวัตติ์ วะ – สะ – วัด ผู้ยังคนอื่นให้อยู่ในอำนาจ ผู้มีอำนาจ
วสิษฐ์พล วะ – สิด – พน ผู้มีกำลังเยี่ยม
วัศพล วัด – สะ – พน มีพลังเป็นอำนาจ มีอำนาจเป็นพลัง
วิกรานต์ วิ – กราน ผู้ก้าวไปข้างหน้า กล้าหาญ
วิริทธิ์พล วิ – ริด – พน มีกำลังคือความสำเร็จอันประเสริฐ
วิศรุต วิ – สะ – รุด ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ
วิษณุสรรค์ วิด – สะ – นุ – สัน วิษณุสร้างมา ลูกวิษณุ
วิสสุต วิด – สุด ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ
วีรภัทร วี – ระ – พัด ผู้กล้าหาญและเจริญ
วีรลักษณ์ วี – ระ – ลัก ลักษณะของผู้กล้า
วีรศรุต วี – ระ – สะ – รุด มีชื่อเสียงว่าเป็นผู้กล้าหาญ
วีรากร วี – รา – กอน บ่อเกิดแห่งผู้กล้าหาญ
วีริศ วี – ริด ยอดวีรบุรุษ ยอดผู้กล้า
วสุธร วะ – สุ – ทอน ทรงไว้ซึ่งสมบัติ, ร่ำรวย
วสุพล วะ – สุ – พน มีกำลังทรัพย์, เศรษฐี
วัทธิกร วัด – ทิ – กอน ทำกำไร
วิภพ วิ – พบ ทรัพย์สมบัติ ความเจริญ
วธู วะ – ทู ผู้หญิง, เจ้าสาว
วรกานต์ วอ – ระ – กาน ประเสริฐและน่ารัก
วิฑูรย์ วิ – ทูน ไพฑูรย์
วิธุกร วิ – ทุ – กอน แสงจันทร์
วิศรม วิ – สม สงบ พักผ่อน

ชื่อมงคล ลูกสาว

ชื่อ สะกด ความหมาย
วทันยา วะ – ทัน – ยา ผู้ใจบุญสุนทาน
วรฤทัย วอ – ระ – รึ – ไท มีใจประเสริฐ
วรลักษณ์ วอ – ระ – ลัก ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
วริยา วะ – ริ – ยา ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น
วาสินี วา – สิ – นี อยู่ประจำ,สถิตอยู่,มั่นคง
วิภาธร วิ – พา – ทอน มีความรุ่งเรือง
วิมลรัศมี วิ – มน – รัด – สะ – หมี รัศมีอันบริสุทธิ์
วิรดา วิ – ระ – ดา ผู้งดเว้นจากความชั่ว
วธูสิริ วะ – ทู – สิ – ริ หญิงสาวผู้มีสิริมงคล
วรกมล วอ – ระ – กะ – มน ผู้มีจิตใจอันประเสริฐ
วรดา วอ – ระ – ดา ความประเสริฐ ภาวะที่ประเสริฐ
วรัทยา วะ -รัด – ทะ – ยา มีความกรุณาอันประเสริฐ
วรันธร วะ – รัน – ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ ทรงไว้ซึ่งพร
วรินยุพา วะ – ริน – ยุ – พา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
วรินรำไพ วะ – ริน – รำ – ไพ ผู้ประเสริฐและงดงาม
วริษฐา วะ – ริด – ถา ดียิ่ง ประเสริฐยิ่ง
วินิทรา วิ – นิ – ทะ – รา ตื่นเสมอ ขยัน
วิมลมณี วิ – มน – มะ – นี แก้วมณีที่ไร้มลทิน แก้วผนึก
วิมลสิริ วิ – มน – สิ – ริ บริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ มิ่งขวัญอันบริสุทธิ์
วิมลิน วิ – มะ – ลิน ผู้ปราศจากมลทิน
วิรดี วิ – ระ -ดี การงดเว้นจากความชั่ว
วิรตา วิ – ระ – ตา ผู้งดเว้นจากความชั่ว
วิรตี วิ – ระ – ตี การงดเว้น (จากความชั่ว)
วิรมณ วิ – ระ – มน การงดเว้น (จากความชั่ว)
วิมล วิ – มน ปราศจากมลทิน
วิศัลยา วิ – สัน – ยา ไม่มีความทุกข์โศก
วรปรีย์ วอ – ระ – ปรี ประเสริฐและเป็นที่รัก
วรารมย์ วะ – รา – รม มีความรื่นรมย์อันประเสริฐ
วิศัลย์ศยา วิ – สัน – สะ – ยา อยู่อย่างไม่มีทุกข์โสก
วรนิษฐา วอ – ระ – นิด – ถา มีความสำเร็จอันดี
วรรณยศ วัน – นะ – ยด ผู้ได้รับยกย่องด้านหนังสือ
วิภาดา วิ – พา – ดา ผู้รู้,สว่าง
วีรยา วี – ระ – ยา ความเพียร
วรณิกา วอ – ระ – นิ – กา ผู้เขียน เสมียน
วรนิต วอ – ระ – นิด ผู้ได้รับการแนะนำอย่างประเสริฐ
วรรณวลี วัน – วะ – ลี หนังสือหรือตำรา
วรรณวลี วัน – วะ – ลี หนังสือหรือตำรา
วรรณิก วัน – นิก ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เขียน เสมียน
วรรณิกา วัน – นิ – กา ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เชียน เสมียน
วินิธา วิ – นิ – ทา ฝังใจ จดจำเก่ง
วิภวานี วิ – พะ – วา – นี ผู้รู้แจ้งชัด
วิภาวี วิ – พา – วี ผู้รู้แจ้งชัด ส่งแสงแล้ว ผู้ฉลาดเฉียบแหลม
วิมลณัฐ วิ – มน – นัด นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน
วีริยา วี – ริ – ยา ความเพียร
วุฒิพร วุด – ทิ – พอน มีความเจริญเป็นเลิศ
วรรนิดา วัน – นิ – ดา ผู้ที่คนเขาสรรเสริญ
วรัณนา วะ – รัน – นา การสรรเสริญ
วรินทร วะ – ริน – ทอน ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
วริศรา วะ – ริด – สะ – รา ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
วริสร วะ – ริ – สอน เป็นใหญ่ที่ดี
วริสา วะ – ริ – สา ประเสริฐและเป็นใหญ่
วศินี วะ – สิ – นี สตรีมีอำนาจ
วสุธา วะ – สุ – ทา แผ่นดิน
วาริศา วา – ริ – สา มหาสมุทร, ชื่อของพระวิษณุ
วิรากานต์ วิ – รา – กาน ผู้กล้าหาญและเป็นที่รัก
วีริสรา วี – ริด – สะ – รา ยิ่งใหญ่ในความสามารถ
วรณัน วอ – ระ – นัน การสรรเสริญ การพรรณนา
วรรณิต วัน – นิด ผู้ที่บุคคลอื่นสรรเสริญ ผู้ได้รับการสรรเสริญ
วรรณิศา วัน – นิ – สา ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ
วารีนิธิ วา – รี – นิด มหาสมุทร
วิรากร วิ – รา – กอน บ่อเกิดแห่งผู้กล้า
วิรามร วิ – รา – มอน กล้าหาญดุจเทวดา
วิโรษณา วิ – โร – สะ – นา ไม่มีความโกรธ
วิศรุตา วิ – สะ – รุ – ตา ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ
วิสสุตา วิด – สุ – ตา ปรากฏชื่อ มีชื่อเสียง
วีรดา วี – ระ – ดา ความกล้าหาญ
วีรปริยา วี – ระ – ปริ – ยา เป็นที่รักของผู้กล้าหาญ
วีรภัทรา วี – ระ – พัด – ทรา ผู้กล้าหาญและเจริญ
วีร์สุดา วี – สุ – ดา ลูกสาวผู้กล้าหาญ
วีรอร วี – ระ – ออน หญิงสาวผู้กล้าหาญ
วีราทร วี – รา – ทอน ความเอื้อเฟื้อของผู้กล้าหาญ
วีรินทร์ วี – ริน ผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่
วสุนันท์ วะ – สุ – นัน การยินดีในทรัพย์
วิลาสธนัน วิ – ลาด – ทะ – นัน งดงามร่ำรวย
วลัยกร วะ – ไล – กอน ทองกร
วสุรมย์ วะ – สุ – รม มีสมบัติเป็นที่น่ารื่นรมย์
วิภวา วิ – พะ – วา ทรัพย์สิน
วรรณกร วัน – นะ – กอน ผิวพรรณผ่องใส
วรรณกานต์ วัน – นะ – กาน มีผิวพรรณงดงาม
วรรณดา วัน – นะ – ดา ผู้ที่ยินดีในผิวพรรณงดงาม
วรวรรณ วอ – ระ – วัน ผิวพรรณประเสริฐ
วาสิตา วา – สิ – ตา กลิ่นหอม,หอมหวาน,อบอวล
วิภูษณา วิ – พู – สะ – นา เครื่องประดับชั้นดี
วิลาสินี วิ – ลา – สิ – นี สวยงาม
วรดี วอ – ระ – ดี ของหอมสำหรับลูบไล้ร่างกาย
วรรณพร วัน – นะ – พอน มีผิวพรรณประเสริฐ
วรรณรดา วัน – ระ – ดา ผู้ยินดีในผิวพรรณงดงาม
วรรณเลขา วัน – เล – ขา ดินสอพอง
วรรณวร วัน – นะ – วอน ผิวพรรณอันประเสริฐ
วรัมพร วะ – รำ – พอน ประเสริฐดุจฟ้าหรือสวรรค์ ฟ้างาม
วราลี วะ – รา – ลี พระจันทร์
วลัยพรรณ วะ – ไล – พัน สีแห่งกำไล
วัทนพร วัด – ทะ – นะ – พอน ใบหน้าสวย พูดดี
วัทนวร วัด – ทะ – นะ – วอน ใบหน้าสวย, พูดเก่ง
วัทนวิภา วัด – ทะ – นะ วิ – พา ใบหน้าสวย, พูดเก่ง
วารุณอร วา – รุน – ออน หญิงสาวผู้ดุจน้ำดอกไม้
วิมพ์วิภา วิม – วิ – พา รูปงาม
วิรัลยุพา วิ – รัน – ยุ – พา หญิงสาวที่หาค่ามิได้ หญิงสาวที่หายาก สาวงาม
วิวิศนา วิ – วิด – สะ – นา มีความงามมาก งามอย่างวิเศษ

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน ตัวอักษร ศ

ชื่อมงคล ลูกชาย

ชื่อ สะกด ความหมาย
ศังขลิขิต สัง – ขะ – ลิ – ขิด ปราศจากมลทิน
ศีลวัต สี – ละ – วัด มีศีล, มีความประพฤติดี
ศุกลภัทร สุ – กน – ละ – พัด บริสุทธิ์และเจริญ
ศุภกานต์ สุ – พะ – กาน ดีงามและเป็นที่รัก
ศุภธร สุ – พะ – ทอน มีสิริมงคล
ศุภอุดม สุ – พะ – อุ – ดม มากมายด้วยความดีงาม
ศราวิน สะ – รา – วิน ผู้ฟัง สาวกที่ดีของพระศาสดา
ศานติบูรณ์ สาน – ติ – บูน ผู้เต็มไปด้วยสันติ
ศุภกร สุ – พะ – กอน สร้างสิ่งที่ดี, โชคดี, เป็นมงคล
ศุภกฤต สุ – พะ – กริด สร้างสิริมงคล สร้างความสุข
ศุภดิตถ์ สุ – พะ – ดิด ผู้มีลัทธิศาสนาอันดีงาม
ศุภสัณห์ สุ – พะ – สัน ผู้ดีงามและละเอียดสุขุม
ศุภเสกข์ สุ – พะ – เสก นักศึกษาผู้ดีงาม
ศรานติ สะ – ราน – ติ ความสงบ
ศานติกร สาน – ติ – กอน นำความสงบ
ศุภกันต์ สุ – พะ – กัน งามและน่าพอใจ
ศักยกฤต สัก – ยะ – กริด สามารถทำได้
ศักย์ศรณ์ สัก – สอน ผู้มีความสามารถเป็นที่พึ่ง
ศุภณัฐ สุ – พะ – นัด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ศรัณยบูรณ์ สะ – รัน – ยะ – บูน เป็นที่พึ่งอันสมบูรณ์
ศรีพงศ์ สรี – พง เกียรติแห่งวงศ์ตระกูล
ศลาฆิน สลา – คิน ภาคภูมิ
ศักดิ์กร สัก – กอน ก่อเกิดกำลัง
ศักดิ์ธนัน สัก – ทะ – นัน ร่ำรวยด้วยยศศักดิ์
ศักดินนท์ สัก – ดิ – นน ยินดีในอำนาจ
ศักดินนท์ สัก – ดิ – นน ยินดีในอำนาจ
ศักดิภัทร สัก – ดิ – พัด ความมีอำนาจและศิริมงคล
ศักดิยศ สัก – ดิ – ยด ชื่อเทพธิดา
ศักดิยุกต์ สัก – ดิ – ยุก ที่มีอำนาจ
ศักดิวร สัก – ดิ – วอน ชื่อนักรบ
ศักดิเวค สัก – ดิ – เวก ชื่อเทพธิดา
ศักรินทร์ สัก – กะ – ริน พระอินทร์ผู้เป็นใหญ่
ศีตกร สี – ตะ – กอน ดวงจันทร์
ศดิศ สะ – ดิด เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
ศตคุณ สะ – ตะ – คุณ ผู้มีความตั้งร้อย ผู้มีความรู้ดีมาก
ศรัณยู สะ – รัน – ยู ผู้คุ้มครอง ผู้ปกปักรักษา ลมฟ้าอากาศ
ศรายุธ สะ – รา – ยุด ผู้มีอาวุธคือลูกศร
ศรุต สะ – รุด มีชื่อเสียง
ศิวกร สิ – วะ – กอน ผู้สร้างสิ่งประเสริฐ ผู้สร้างสิ่งเป็นมงคล
ศุภกิตติ์ สุ – พะ – กิด มีเกียรติดีงาม
ศุภพล สุ – พะ – พน มีกำลังอันงดงาม
ศุภ์ธเนศ สุ – ทะ – เนด ดีงามเป็นเจ้าแห่งทรัพย์
ศุภสิน สุ – พะ – สิน สินทรัพย์ที่ดีงาม
ศุภรงค์ สุ – พะ – รง สีงาม
ศุภรากร สุ – พะ – รา – กอน บ่อเกิดแห่งความงาม
ศุภศศิน สุ – พะ – สะ – สิน จันทร์ที่งดงาม
ศุภสุดา สุ – พะ – สุ – ดา ลูกสาวสวย

ชื่อมงคล ลูกสาว

ชื่อ สะกด ความหมาย
ศรีมนัสสร สรี – มะ – นัด – สอน มงคลแห่งใจดั่งทิพย์
ศรีหฤทัย สรี – หะ – รึ – ไท ศรีแห่งใจ
ศุภิศรา สุ – พิด – สะ – รา ผู้ดีงามและยิ่งใหญ่
ศตพร สะ – ตะ – พอน มีพรมากหรือมีความประเสริฐมากมาย
ศุทรา สุ – ทะ – รา ผู้บริสุทธิ์
ศุภากร สุ – พา – กอน บ่อเกิดแห่งสิริมงคล
ศตนันท์ สะ – ตะ – นัน มีความยินดีตั้งร้อย มีความยินดีมาก
ศาตพร สา – ตะ – พอน มีความสุขอันประเสริฐ
ศิกษณีย์ สิก – สะ – นี พึงสั่งสอน
ศิลป์ศรุต สิน – สะ – รุด มีชื่อเสียงด้านศิลปะ
ศีดา สี – ดา เฉียบคม มีสติปัญญาเฉียบแหลม
ศรัณย์พร สะ – รัน – พอน ที่พึ่งอันประเสริฐ
ศรัณย์ภัทร สะ – รัน – พัด ที่พึ่งอันประเสริฐ
ศรัณยา สะ – รัน – ยา หญิงผู้ปกป้องรักษา
ศศลักษณ์ สะ – สะ – ลัก ดวงจันทร์
ศศิธร สะ – สิ – ทอน ดวงจันทร์
ศันศนีย์ สัน – สะ – นี ควรสรรเสริญ
ศิรดา สิ – ระ – ดา ความเป็นยอด
ศุภิศรา สุ – พิด – สะ – รา เจ้าแห่งความดีงาม
ศดานันท์ สะ – ดา – นัน ชื่อพระพรหม พระวิษณุ
ศรุดา สะ – รุ – ดา มีชื่อเสียง
ศรุตา สะ – รุ – ตา มีชื่อเสียง
ศุทธานต์ สุด – ทาน ห้องมเหสี ชายาพระราชา
ศุภิสรา สุ – พิด – สะ – รา ผู้ดีงามและยิ่งใหญ่
ศรีภัสสรา สรี – พัด – สะ – รา แสงงามแห่งสิริมงคล
ศวิตา สะ – วิ – ตา ผิวขาวนวลงาม
ศิราภรณ์ สิ – รา – พอน เครื่องประดับศีรษะ
ศิลป์สินี สิน – สิ – นี นางผู้มีผิวขาวงาม มีศิลปะ
ศุกรวรรณ สุ – กะ – ระ – วัน ผิวผ่อง
ศนีปรีย์ สะ – นี – ปรี มรกต
ศศินิภา สะ – สิ – นิ – พา เหมือนจันทร์ แสงจันทร์
ศศิพิมพ์ สะ – สิ – พิม เปรียบเหมือนพระจันทร์,แสงจันทร์
ศศิภา สะ – สิ – พา แสงจันทร์
ศศิวิมล สะ – สิ – วิ – มน จันทร์กระจ่าง สวยเหมือนพระจันทร์
ศิรภัสสร สิ – ระ – พัด – สอน มีรัศมีอันยอดเยี่ยม
ศิลป์สุภา สิน – สุ – พา ศิลปงดงาม งามอย่างมีศิลป์
ศิวปรียา สิ – วะ – ปรี – ยา แก้วผนึก
ศิศิรา สิ – สิ – รา น้ำค้าง
ศีตภา สี – ตะ – พา รัศมีเย็น พระจันทร์
ศุภดา สุ – พะ – ดา ความงาม
ศุภรางศุ์ สุ – พะ – ราง มีรัศมีนวลงาม,พระจันทร์,การบูร
ศุภสุตา สุ – พะ – สุ – ตา ธิดาผู้มีโชคดี ธิดาผู้สวยงาม
ศุภานัน สุ – พา – นัน มีใบหน้าสวย ท่าทางดี
ศุภารมย์ สุ – พา – รม งามและน่ารื่นรมย์
ศุภาวรรณ สุ – พา – วัน มีผิวพรรณงาม

ตั้งชื่อ คนเกิดวันพุธกลางวัน ตัวอักษร ษ

ชื่อมงคล ลูกสาว

ชื่อ สะกด ความหมาย
ษุภมาดา สุ – พะ – มา – ดา แม่แห่งความดีงาม

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
ชื่อมงคลวันพุธ ชื่อคนเกิดวันพุธ ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธ ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธ
Author Rating
51star1star1star1star1star
keyboard_arrow_up