ชื่อมงคลวันพุธ

ตั้งชื่อ คนเกิดวันพุธกลางวัน ชื่อมงคลสำหรับลูกชายลูกสาว

event
ชื่อมงคลวันพุธ
ชื่อมงคลวันพุธ

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน ตัวอักษร ป

ชื่อมงคล ลูกชาย

ชื่อ สะกด ความหมาย
ปณต ปะ – นด นอบน้อม
ปติลาลส ปะ – ติ – ลา – ลด หญิงผู้ยกย่องสามีดุจเทพ
ปพน ปะ – พน บริสุทธิ์
ปพนสรรค์ ปะ – พน – สัน สร้างสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาด
ปพรรธน์ ปะ – พัด เจริญก้าวหน้า
ปรมศักดิ์ ปะ – ระ – มะ – สัก สามารถยิ่ง
ปรมัตถ์ ปะ – ระ – มัด ประโยชน์สูงสุด, ความเจริญสูงสุด
ประกรรษวัต ประ – กัด – สะ – วัด ดีเยี่ยม
ประณิธาน ประ – นิ – ทาน ความมีใจยึดมั่น
ประภาส ประ – พาด แสงสว่าง
ปรัตถ์ ปะ – รัด ประโยชน์เพื่อผู้อื่น, ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม
ปรัตถกร ปะ – รัด – ถะ – กอน ผู้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
ปริตร ปะ – วิด ผู้บริสุทธิ์, สะอาด
ปรีดิทัต ปรี – ดิ – ทัด ให้ด้วยยินดี
ปรีดิทาน ปรี – ดิ – ทาน ของที่ให้ด้วยยินดี
ปรีดิพัทธ์ ปรี – ดิ – พัด เนื่องด้วยความยินดี, ผูกพันด้วยความยินดี
ปรีดิวัฒน์ ปรี – ดิ – วัด สิ่งเสริมความยินดี
ปวร ปะ – วอน ประเสริฐ
ปวรุตม์ ปะ – วะ – รุด ผู้ประเสริฐสุด
ปวเรศ ปะ – วะ – เรด ผู้ประเสริฐ
ปองธรรม ปอง – ทำ หวังคุณความดี
ปัณมนัส ปุน – มะ – นัด มีใจสะอาด
ปิยนันท์ ปิ – ยะ – นัน ยินดีในสิ่งเป็นที่รัก
ปิยพนธ์ ปิ – ยะ – พน เป็นที่รักที่ผูกพัน
ปิยพรต ปิ – ยะ – พรด ปฏิบัติน่ารัก, เชื่อฟัง
ปุณยตว์ ปุน – ยด ความบริสุทธิ์ มีสิริมงคล มีคุณธรรม
ปิฎก ปิ – ดก ตระกร้าบรรจุธรรม ชื่อคัมภีร์ศาสนา
ปวิตร ปะ – วิด ผู้บริสุทธิ์ สะอาด
ปองคุณ ปอง – คุน มุ่งหวังสิ่งที่ดีงาม
ปมุต ปะ – มุด หลุดพ้นแล้ว
ประมุกติ์ ประ – มุก เป็นอิสระ
ประโมท ประ – โมด พอใจ, ยินดี
ปรีดิกร ปรี – ดิ – กอน พอใจ
ปรีดิท ปรี – ดิด เป็นที่รัก ให้ความเพลิดเพลินยินดี
ปรีดิทัย ปรี – ดิ – ทัย ใจเบิกบาน
ปรีย์ธนัน ปรี – ทะ – นัน เป็นที่รักและร่ำรวย
ปิติพล ปิ – ติ – พน เป็นพลังแห่งปิติ
ปิยะเศรษฐา ปิ – ยะ – เสด – ถา เป็นที่รักและประเสริฐยิ่ง
ปีติกร ปี – ติ – กอน ผู้สร้างความปีติ
ปีติภัทร ปี – ติ – พัด ผู้เจริญด้วยปีติ
ประณัย ประ – ไน เสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร
ปารณ ปา – รน ความพอใจ ยินดี
ปิยะ ปิ – ยะ เป็นที่รัก
ปิยะนันท์ ปิ – ยะ – นัน ยินดีในสิ่งเป็นที่รัก
ปิยากร ปิ – ยา – กอน บ่อเกิดแห่งสิ่งอันเป็นที่รัก มีผู้รักใคร่ชอบพอมาก
ปกรณ์ยศ ปะ – กอน – ยด มีความรู้และมีเกียรติ
ปฏิเวธ ปะ – ติ – เวด รู้แจ้ง
ปณณ ปะ – นน หนังสือ
ปธานิน ปะ – ทา – นิน ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่
ปภณธีร์ ปะ – พน – ที ปราชญ์พูดเก่ง
ปภาณิน ปะ – พา – นิน พูดเก่ง, ท่องจำเก่ง
ปภินวิทย์ ปะ – พิน – วิด มีความรู้แตกฉาน
ปยุต ปะ – ยุด ผู้ขยันขันแข็ง
ประดิพุทธิ์ ประ – ดิ – พุด ตื่น, รู้
ประดิโพธ ประ – ดิ – โพด ความตื่น, ความรู้
ประพุธ ประ – พุด ตื่น, มีสติ
ประโพธ ประ – โพด ตื่น, มีสติ
ประวันวิทย์ ประ – วัน – วิด ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์
ปสันน์ ปะ – สัน เลื่อมใส, ผ่องใส
ปสุต ปะ – สุด ผู้ขยันขันแข็ง
ปัฐน์ ปัด การอ่าน, การพูด
ปัณฑ์ธร ปัน – ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้
ปัณฑ์ร ปัน – ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้
ปัณณกานต์ ปัน – นะ – กาน รักชอบหนังสือ
ปัณณทัต ปัน – นะ – ทัด ให้ความรู้
ปัณณธร ปัน – นะ – ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งหนังสือ, มีความรู้หรือฉลาด
ปัณณพร ปัน – นะ – พอน ประเสริฐทางหนังสือ
ปัณณวัฒน์ ปัน – นะ – วัด เจริญด้วยตัวหนังสือ
ปิ่นปรากรม ปิ่น – ปรา – กรม ยอดแห่งความพยายามฟันฝ่าอุปสรรค
ปุรุเมธ ปุ – รุ – เมด มีปัญญามาก
ปฏิพน ปะ – ติ – พน ผู้มีความสามารถ
ปภังกร ปะ – พัง – กอน ผู้สร้างรัศมี ผู้รุ่งเรือง
ปรมะ ปะ – ระ – มะ ยอดเยี่ยม สูงสุด
ประกฤษฎิ์ ประ – กริด ปราชญ์ ผู้ฉลาด
ประไณย ประ – ไน ผู้ว่านอนสอนง่าย
ประวีณ ประ – วีน นักปราชญ์ ชำนาญ
ปรุฬห์ ปะ – รุน ผู้งอกงาม เจริญ
ปวีณ ปะ – วีน ฉลาด เชี่ยวชาญ ปราชญ์ผู้ฉลาด
ปัณณ์ ปัน หนังสือ
ปารย์ ปาน ผู้สามารถ เป็นที่น่าสนใจหรือพอใ
ประณาท ประ – นาด เกียงก้อง
ประเณตฤ ประ – เน – ตะ – รึ ผู้นำ, หัวหน้า
ประดวัส ประ – ดะ – วัด มีกำลัง, กล้าแข็ง
ประดิทิพน์ ประ – ดิ – ทิบ พระอาทิตย์
ประดิษฐิต ประ – ดิด – สะ – ถิด เลื่องชื่อ, ลือนาม
ประธาน ประ – ทาน ผู้เป็นใหญ่ในกลุ่ม
ประภฤติ ประ – พรึด ยกย่อง
ประภูกฤต ประ – พู – กริด ผู้เป็นใหญ่สร้างสรรค์
ประยุทธ ประ – ยุด การสู้รบ
ปราณนต์ ปรา – นน ลม, อากาศ
ปราณันต์ ปรา – นัน ลม, อากาศ
ปริตต์ ปะ – ริด ผู้ได้รับการคุ้มครองป้องกัน
ปรินทร์ ปะ – ริน เป็นใหญ่กว่าคนอื่น
ปรินทร ปะ – ริน – ทอน เป็นใหญ่กว่าคนอื่น
ปฤษทัศว์ ปริด – สะ – ทัด ชื่อพระศิวะ
ปวิธ ปะ – วิด ผู้สร้าง, ผู้กำหนด
ปสัตถ์ ปะ – สัด ผู้ถูกชมเชย
ปิยเมธ ปิ – ยะ – เมด ชื่อฤาษี
ปีติพล ปี – ติ – พน ผู้เป็นพลังแห่งปีติ
ปุนร์วสุ ปุน – วะ – สุ ชื่อพระวิษณุ, พระศิวะ
ปุรุศักดิ์ ปุ – รุ – สัก มีอำนาจต่างๆ
ประณพ ประ – นบ ชื่อพระผู้เป็นเจ้า กลองเล็ก
ประภาณ ประ – พาน แสงสว่าง
ประวีร์ ประ – วี ผู้กล้าหาญยิ่ง
ปวริศ ปะ – วะ – ริด ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
ปวริศร ปะ – วะ – ริด – สอน ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
ปรมะนิธิศ ปะ – ระ – มะ – นิ – ทิด มีขุมทรัพย์อันสูงส่งยิ่ง
ประลภย์ ประ – ลบ ได้รับ ได้กำไร
ประกาศน ประ – กาส – นะ ส่องแสง
ประดิพัทธ์ ประ – ดิ – พัด เสน่หา
ประภาน ประ – พาน แสงสว่าง
ประวิตร ประ – วิด สะอาด, บริสุทธิ์
ปักษธร ปัก – สะ – ทอน พระจันทร์
ปัตมกร ปัต – มะ – กอน แสงจันทร์
ปิ่นปินัทธ์ ปิ่น – ปิ – นัด ประดับปิ่น
ปิ่นมนัส ปิ่น – มะ – นัด จอมใจ, ยอดดวงใจ
ปิยทัศน์ ปิ – ยะ – ทัด น่ารัก, มีเสน่ห์
ปิยทัสน์ ปิ – ยะ – ทัด งามตา
ปิยพัทธ์ ปิ – ยะ – พัด เป็นที่รักที่ผูกพัน
ปิยมนัส ปิ – ยะ – มะ – นัด มีใจงาม
ปิยมัณฑน์ ปิ – ยะ – มัน ชอบการประดับ
ปิยวัฒน์ ปิ – ยะ – วัด เจริญด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก
ปิยสัตย์ ปิ – ยะ – สัด ซื่อตรง และน่ารัก
ปิลันธกร ปิ – ลัน – ทะ – กอน ประกอบด้วยเครื่องประดับ
ปิลันธนา ปิ – ลัน – ทะ – นา เครื่องประดับตกแต่ง
ปีย์มนัส ปี – มะ – นัด มีใจน่ารัก

ชื่อมงคล ลูกสาว

ชื่อ สะกด ความหมาย
ปภาวดี ปะ – พา – วะ – ดี มีความรุ่งเรือง
ประวัณ ประ – วัน มีหิริโอตตัปปะ
ปรีดิ์ฐิดา ปรี – ถิ – ดา ตั้งมั่นและปรีดา
ปรีย์ประภัสสร ปรี – ปะ – พัด – สอน เป็นที่รักแห่งความรุ่งเรือง
ปรียภัสสร์ ปรี – ยะ – พัด แสงแห่งความเป็นที่รัก
ปรีย์สหทัย ปรี – สะ – หะ – ไท ร่วมจิตร่วมใจและเป็นที่รัก
ปวรา ปะ – วะ – รา ประเสริฐ
ปัทมพร ปัด – ทะ – มะ – พอน บัวอันประเสริฐ
ปิยพร ปิ – ยะ – พอน น่ารักและเป็นคนดี
ปดิวรดา ปะ – ดิ – วะ – ระ – ดา ภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี
ปดิวรัดา ปะ – ดิ – วะ – รัด – ดา ภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี
ปรภาว์ ปะ – ระ – พา ภาวะที่ประเสริฐ
ปวรรัตน์ ปะ – วอน – รัด รัตนะอันประเสริฐ
ปวันรัตน์ ปะ – วัน – รัด รัตนะอันบริสุทธิ์
ปวิตรา ปะ – วิด – ตรา บริสุทธิ์
ปองทิพย์ ปอง – ทิบ หวังสิ่งที่ดีงาม
ปุณยภา ปุน – ยะ – พา แสงแห่งความดี แสงแห่งคุณธรรม
ปุณยาพร ปุน – ยา – พอน ดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี
ปุณิกา ปุ – นิ – กา มีบุญ มีคุณงามความดี
ปุลพร ปุ – ละ – พอน มีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ
ปุษยา ปุด – สะ – ยา สะอาด บริสุทธิ์
ปภาดา ปะ – พา – ดา รุ่งเรืองแล้ว,ส่องแสงแล้ว
ปรีดิ์นิศา ปรี – นิ – สา ยินดีดั่งพระจันทร์
ปิยรัตน์ ปิ – ยะ – รัด สิ่งมีค่าที่น่ารัก
ประณยา ประ – นะ – ยา เสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร
ปราณปรียา ปราน – ปรี – ยา รักดังลมปราณ รักดังชีวิต
ปริยกร ปริ – ยะ – กอน เป็นที่รัก
ปริยากร ปริ – ยา – กอน บ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก มีเสน่ห์
ปรีดิทา ปรี – ดิ – ทา ให้ความยินดี
ปาณัสม์ ปา – นัด เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิต
ปิยมน ปิ – ยะ – มน เป็นที่รักแห่งใจ มีใจเป็นที่รัก
ปิยมาณ ปิ – ยะ – มาน เป็นที่รักปานชีวิต รักดังลมปราณ รักเสมอชีวิต
ปิย์วรา ปิ – วะ – รา เป็นที่รักและประเสริฐ
ปิยวลี ปิ – ยะ – วะ – ลี ถ้อยคำอันแสดงความรัก
ปิยาอร ปิ – ยา – ออน หญิงสาวผู้เป็นที่รัก
ปีย์วรา ปี – วะ – รา เป็นที่รักอย่างประเสริฐ
ปุณณารมย์ ปุน – นา – รม เต็มไปด้วยความรื่นรมย์
ปยุดา ปะ – ยุ – ดา ขวนขวาย,ขยันแข็งแรง
ปรรณสรณ์ ปัน – นะ – สอน เป็นที่พึ่งด้านหนังสือ, นักปราชญ์
ประสิตา ปะ – สิ – ตา ขยัน
ปัณณพร ปัน – นะ – พอน ประเสริฐทางหนังสือ
ปัณณิกา ปัน – นิ – กา เกี่ยวกับหนังสือ
ปคุณา ปะ – คุ – นา ผู้เชี่ยวชาญ
ปทิตตา ปะ – ทิด – ดา รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
ปภาวรินทร์ ปะ – พา – วะ – ริน ยอดแห่งความรุ่งเรือง
ประดิภา ประ – ดิ – พา แสงสว่างแห่งความรู้
ประติภา ประ – ติ – พา แสงสว่างแห่งความรู้
ประวีณา ประ – วี – นา นำปราชญ์ ชำนาญ
ปวีณ์กร ปะ – วี – กอน นักปราชญ์ผู้มีสง่าราศรี
ปวีณ์ธิดา ปะ – วี – ทิ – ดา ธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
ปวีณสมร ปะ – วีน – สะ – หมอน หญิงสาวผู้ฉลาด
ปวีณ์สุดา ปะ – วี – สุ – ดา ธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
ปวีณอร ปะ – วีน – ออน หญิงผู้ฉลาด
ปวีณา ปะ – วี – นา ฉลาด ชำนาญ
ปสุดา ปะ – สุ – ดา ผู้ขยันขันแข็ง
ปสุตา ปะ – สุ – ตา ผู้ขยันขันแข็ง
ปัณฑา ปัน – ดา ปัญญา
ปัณฑารีย์ ปัน – ดา – รี ประเสริฐด้วยปัญญา
ปัณฑิตา ปัน – ทิ – ตา ผู้ฉลาด
ปารณีย์ ปา – ระ – นี ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำให้สำเร็จ
ปาริมา ปา – ริ – มา ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำสำเร็จ
ปุษาบุล ปุ – สา – บุน ได้รับการอบรมมาก
ปณตฐนีย์ ปะ – นด – ถะ – นี ควรค่าแก่การกราบไหว้
ปภาวี ปะ – พา – วี ผู้มีอำนาจ
ประกาศตา ประ – กา – สะ – ตา เลื่องชื่อ
ปณิตา ปะ – นิ – ตา ได้รับการสรรเสริญ ประณีต
ปวริศา ปะ – วะ – ริ – สา ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
ปสาทนีย์ ปะ – สา – ทะ – นี น่าเลื่อมใส
ปาณิสรา ปา – นิ – สะ – รา เจ้าแห่งชีวิต
ปุณณภา ปุน – นะ – พา รัศมีอันเต็มเปี่ยม
ปณตฐนีย์ ปะ – นด – ถะ – นี ควรค่าแก่การกราบไหว้
ปภาวี ปะ – พา – วี ผู้มีอำนาจ
ประกาศตา ประ – กา – สะ – ตา เลื่องชื่อ
ปณิตา ปะ – นิ – ตา ได้รับการสรรเสริญ ประณีต
ปวริศา ปะ – วะ – ริ – สา ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
ปสาทนีย์ ปะ – สา – ทะ – นี น่าเลื่อมใส
ปาณิสรา ปา – นิ – สะ – รา เจ้าแห่งชีวิต
ปุณณภา ปุน – นะ – พา รัศมีอันเต็มเปี่ยม
ปัณณารัษฎ์ ปัน – นา – รัด มีรายได้จากหนังสือ
ปณยา ปะ – นะ – ยา สิ่งพึงซื้อขาย สินค้า กำไร
ปีตมณี ปี – ตะ – มะ – นี มณีสีเหลือง บุษราคัม
ปภัสรา ปะ – พัด – สะ – รา บริสุทธิ์ผุดผ่อง
ปรมาภรณ์ ปะ – ระ – มา – พอน เครื่องประดับชั้นเลิศ
ประกาศนีย์ ประ – กา – สะ – นี สว่าง
ปริยาภัทร ปะ – ริ – ยา – พัด งมน่ารัก
ปรีย์นารา ปรี – นา – รา รัศมีแห่งความน่ารัก
ปัทมภัสสร์ ปัด – ทะ – มะ – พัด งดงามดั่งดอกบัว
ปิยรมย์ ปิ – ยะ – รม เป็นที่รักและรื่นรมย์
ปุรณมา ปุ – ระ – นะ – มา จันทร์เพ็ญ
ปรีณาพรรณ ปรี – นา – พัน มีผิวพรรณผุดผ่อง
ปรีณาภา ปรี – นา – พา มีรัศมีเอิบอาบ ผุดผ่อง
ปวรวรรณ ปะ – วอน – วัน ผิวพรรณประเสริฐ
ปาณฑรา ปาน – ตะ – รา ผิวขาว
ปานไพลิน ปาน – ไพ – ลิน เหมือนไพลิน
ปุณณมา ปุน – นะ – มา จันทร์เพ็ญ

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน ตัวอักษร ผ

ชื่อมงคล ลูกชาย

ชื่อ สะกด ความหมาย
ผรัณปรีดิ์ ผะ – รัน – ปรี ความยินดีที่ซ่านไป
ผดุงเวท ผะ – ดุง – เวด ค้ำจุนความรู้
ผดุงสิทธิ์ ผะ – ดุง – สิด อุดหนุนความสำเร็จ
ผลพันธิน ผน – พัน – ทิน เกิดผล
ผลภฤต ผน – ละ – พรึด ให้ผล
ผลภาคิน ผน – พา – คิน ได้รับผล
ผลวัต ผน – ละ – วัด เกิดผล
ผลสิทธิ์ ผน – ละ – สิด ความสำเร็จ
ผลศลิน ผน – สะ – ลิน มีส่วนในผลที่ได้
ผลอุดม ผน – อุ – ดม ผลสะพรั่ง
ผโลทัย ผะ – โล – ไท ลาภ, กำไร, ปีติ

ชื่อมงคล ลูกสาว

ชื่อ สะกด ความหมาย
ผุสสดี ผุด – สะ – ดี ยินดี
ผณินทรา ผะ – นิน – ทรา พญางู
ผริตา ผะ – ริ – ตา กว้างไพศาล แผ่ไปไกล
ผกา ผะ – กา ดอกไม้
ผกามาศ ผะ – กา – มาด ดอกไม้ทอง
ผกามาส ผะ – กา – มาด ดอกไม้พระจันทร์
ผการาย ผะ – กา – ราย ต้นหมากที่ออกดอกประปราย
ผกาสุทธ์ ผะ – กา – สุด ดอกไม้บริสุทธิ์
ผ่องรำไพ ผ่อง – รำ – ไพ งามผุดผ่อง
ผัลย์ศุภา ผัน – สุ – พา งามเหมือนดอกไม้

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน ตัวอักษร พ

ชื่อมงคล ลูกชาย

ชื่อ สะกด ความหมาย
พนิษฐา พะ – นิด – ถา ใจกว้าง
พบธรรม พบ – ทำ พบคุณความดี
พรนพิน พอน – นะ – พิน ผู้ประเสริฐและสดชื่น
พรนลัท พอน – นะ – ลัด ประเสริฐดุจน้ำดอกไม้
พรนิมิต พอน – นิ – มิด เครื่องหมายอันประเสริฐ
พรพนิด พอน – พะ – นิด ผู้ประเสริฐและน่ารัก
พรพนิต พอน – พะ – นิด เป็นที่รักอันประเสริฐ
พรพฤติกร พอน – พรึด – ติ – กอน สร้างพฤติกรรมอันประเสริฐ
พรพินิต พอน – พิ – นิด ได้รับการแนะนำอันประเสริฐ
พรพิพัฒน์ พอน – พิ – พัด เจริญด้วยพร
พรมนัส พอน – มะ – นัด มีใจประเสริฐ
พรสิทธิ์ พอน – สิด ความสำเร็จอย่างประเสริฐ
พรสุทธิ์ พอน – สุด ความหมดจดอย่างประเสริฐ
พรสุพพัต พอน – สุบ – พัด มีความประพฤติดีอันประเสริฐ
พสิษฐ์ พะ – สิด ดีที่สุด
พัทธานันท์ พัด – ทา – นัน ผูกใจยินดี
พันเลิศ พน – เลิด ดียิ่ง
พิรีย์นพ พิ – รี – นบ ความเพียรเก้าประการ
พิศวัสต์ พิด – สะ – วัด เป็นที่เชื่อถือ, เป็นที่ไว้วางใจ
พิศิษฏ์ธร พิ – สิด – ทอน ทรงไว้ซึ่งความพิเศษยิ่ง
พิสรัล พิด – สะ – รัน ซื่อตรงยิ่ง
พีรติ พี – ระ – ติ การงดเว้น
พริษฐ์ พะ – ริด ประเสริฐสุด
พริสร พะ – ริด – สอน ประเสริฐและเป็นใหญ่
พนธกร พน – ทะ – กอน สร้างความผูกพัน, เป็นที่รักเป็นที่ผูกพัน
พนิต พะ – นิด เป็นที่รักที่ชอบใจ
พนิตนันท์ พะ – นิด – นัน ชอบความรื่นเริง, มีความยินดีอันเป็นที่รัก
พัทธนันท์ พัด – ทะ – นัน มีความสุขมั่นคง, เกี่ยวเนื่องด้วยความสุข
พิโมกข์ พิ – โมก ความหลุดพ้น, พระนิพพาน
พิศลย์ พิ – สน ผู้ปราศจากความทุกข์ร้อน
พรโกวิท พอน – โก – วิด รอบรู้ในทางประเสริฐ
พหุวิท พะ – หุ – วิด มีความรู้มาก
พหุวิทย์ พะ – หุ – วิด มีความรู้มาก
พาคร พา – คอน นักปราชญ์,วีรบุรุษ
พาทิศ พา – ทิด ผู้คงแก่เรียน, ผู้ฉลาด, เจ้าแห่งคารมคมคาย
พิฆเนศ พิก – คะ – เนด เทพเจ้าแห่งวิชาความรู้
พิทย์ฐากร พิด – ถา – กอน มีความรู้และสร้างความมั่นคง
พิทยุตม์ พิด – ทะ – ยุด ผู้มีความรู้สูงสุด
พิทวัส พิด – ทะ – วัด ผู้ฉลาด, ผู้มีปัญญา
พุฒิเมธ พุด – ทิ – เมด เจริญด้วยปัญญา
พุทธิพงศ์ พุด – ทิ – พง เหล่ากอผู้มีปัญญา
พัทธวรรณ พัด – ทะ – วัน ผูกพันกับหนังสือ
พิธิวัด พิ – ทิ – วัด ผู้มีระเบียบ ผู้มีกฎเกณฑ์ ผู้มีวิธีการที่ดี
พิสิษฐ์ พิ – สิด ดีเลิศ มั่งมีที่สุด
พีรณัฐ พี – ระ – นัด ปราชญ์ผู้กล้าหาญ
พีรภาส พี – ระ – พาด นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง
พุฒิสรรค์ พุด – ทิ – สัน สร้างความเจริญ
พงศ์ธร พง – ทอน ผู้สืบสกุล
พงศธร พง – สะ – ทอน ผู้สืบสกุล, ผู้ดำรงวงศ์สกุล
พงศนาถ พง – สะ – นาด ที่พึ่งแห่งสกุล
พงศ์พล พง – พน เป็นพลังของวงศ์ตระกูล
พงศ์พลิน พง – พะ – ลิน ตระกูลวงศ์ที่เข้มแข็ง
พงศ์ภรณ์ พง – พอน ค้ำจุนวงศ์ตระกูล
พงศ์ภีระ พง – พี – ระ วีรบุรุษแห่งวงศ์ตระกูล
พงศ์สิทธิ พง – สิด ตระกูลแห่งผู้มีสิทธิ์
พงศ์สุรินทร์ พง – สุ – ริน สกุลพระอินทร์
พนินห์ พะ – นิน เมฆ ต้นโสม
พรกิตติ พอน – กิด – ติ ชื่อเสียงอันประเสริฐ
พรเกียรติ พอน – เกียด ชื่อเสียงอันประเสริฐ
พรรษกร พัน – สะ – กอน ผู้สร้างฝน คือเมฆ
พรวศิน พอน – วะ – สิน ผู้ชนะอันประเสริฐ
พฤธ พรึด เข็มแข็ง, เพิ่มพูน
พฤนทาร พริน – ทาน ชื่อเรียกเทวดา
พลกฤต พน – ละ – กริด ผู้สร้างพลัง
พลคุปต์ พน – ละ – คุบ การครองกำลัง
พลทรรป พน – ละ – ทับ ความภาคภูมิในกำลัง
พลทัต พน – ละ – ทัด ให้พลัง
พลทา พน – ละ – ทา ให้กำลัง
พลธร พน – ละ – ทอน ทรงกำลัง
พลปรัท พล – ปะ – รัด ให้กำลัง
พลพรรธน์ พน – ละ – พัด เจริญงอกงามทางอำนาจ
พลภฤต พน – ละ – พรึด เข้มแข็ง
พลภิท พน – ละ – พิด ชื่อพระอินทร์
พลยุกต์ พน – ละ – ยุก ที่ประกอบด้วยอำนาจ ความเข้มแข็ง
พลยุท พน – ละ – ยุด ประกอบด้วยกำลัง
พลวัต พน – ละ – วัด ผู้มีพลัง
พลวิวัฒน์ พน – วิ – วัด มีกำลังและความเจริญ
พลศรุต พน – สะ – รุด มีชื่อเสียงด้านพลัง
พลศิษฎ์ พน – ละ – สิด มีพละกำลังเหนือผู้อื่น
พลอธิป พน – อะ – ทิบ มีกำลังยิ่งใหญ่
พลอธึก พน – อะ – ทึก มีกำลังเหนือ
พลาธิป พะ – ลา – ทิบ ผู้มีพลังยิ่งใหญ่
พลาวัสถ์ พะ – ลา – วัด ที่มีอำนาจ แข็งแรง
พลาวัสถ์ พะ – ลา – วัด เรืองอำนาจ
พลาวิต พะ – ลา – วิด เรืองอำนาจ
พศวัต พด – สะ – วัด ผู้มีอำนาจ
พศิน พะ – สิน ผู้มีอำนาจ, ผู้มีความเชี่ยวชาญ
พศุตม์ พะ – สุด มีอำนาจสูงสุด
พสุเทพ พะ – สุ – เทบ เทวดาในแผ่นดิน
พหุมาติ พะ – หุ – มาด มีความนับถือยิ่ง
พหุมาน พะ – หุ – มาน มีความนับถือยิ่ง
พหุมิตร พะ – หุ – มิด มีเพือนมาก
พหุศักดิ์ พะ – หุ – สัก มีอำนาจมาก
พัทธพล พัด – ทะ – พน เกี่ยวเนื่องด้วยพลัง, มีพลังเข้มแข็ง, ผู้กำลังมั่นคง
พัทธวีร์ พัด – ทะ – วี มีผู้กล้าหาญผูกพันอยู่
พันธวิศ พัน – ทะ – วิด ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ญาติพี่น้อง
พันธิน พัน – ทิน สร้าง, ก่อให้เกิด, แสง, ผูกพัน
พันธุกรี พัน – ทุ – กรี ผูกพันด้วย, เป็นเพื่อน
พันธุกฤตย์ พัน – ทุ – กริด การของเครือญาติ
พันธุกสิต พัน – ทุ – กะ – สิด ท่ามกลางเครือญาติ
พัสกร พัด – สะ – กอน ผู้กระทำอำนาจ, ผู้มีอำนาจ
พาโลดม พะ – โล – ดม ทรงกำลังที่สุด
พิถยธิบดิ์ พิด – ถะ – ยะ – ทิบ วิถีของผู้เป็นใหญ่
พิธิพธู พิด – ทิ – พะ – ทู ชื่อพระสรัสวดี
พิภุต พิ – พุด ใหญ่ยิ่ง มีอำนาจ
พิยุทธ พิ – ยุด ปราศจากการรบ, ต่อสู้ไม่ยอมแพ้
พิระภพ พิ – ระ – พบ โลกแห่งผู้กล้า
พีรกานต์ พี – ระ – กาน เป็นที่รักของผู้กล้าหาญ
พีรดนย์ พี – ระ – ดน ผู้ชายผู้กล้าหาญ
พีรทัด พี – ระ – ทัด ผู้กล้าหาญประทานมา
พีรพัฒน์ พี – ระ – พัด ความเริญของผู้กล้าหาญ
พีร์ภากร พี – พา – กอน กล้าหาญสร้างความเจริญ
พีรยสถ์ พี – ระ – ยด ตั้งอยู่ในความกล้าหาญเข้มแข็ง
พีรศุภ พี- ระ – สุบ กล้าหาญและดีงาม
พีระพัทธ์ พี – ระ – พัด ผูกพันกับความกล้าหาญ
พีระวศุตม์ พี – ระ – วะ – สุด กล้าหาญและมีอำนาจสูงสุด
พีรันธร พี – รัน – ทอน ทรงไว้ซึ่งความกล้า
พีราธนิสร์ พี – รา – ทะ – นิด กล้าหาญและมั่งมียิ่ง
พุฒินาท พุด – ทิ – นาด บรรลือหรือองอาจด้วยความเจริญ
พลัฎฐ์ พะ – ลัด ตั้งอยู่ในกำลัง ทรงพลัง
พลิศ พะ – ลิด จอมพลัง เจ้าแห่งพลัง
พลิศร พะ – ลิด – สอน ยิ่งใหญ่ด้วยพลัง
พศวีร์ พด – สะ – วี อำนาจผู้กล้าหาญ ผู้กล้าหาญเพราะมีอำนาจ
พิรภพ พิ – ระ – พบ ภพแห่งผู้กล้า ความเป็นผู้กล้า
พีรพล พี – ระ – พน มีพลังกล้าหาญ
พีรวัส พี – ระ – วัด อำนาจของวีรบุรุษ
พุฒิพงศ์ พุด – ทิ – พง เชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์ที่มีความกล้าหาญ
พงศ์ภัค พง – พัก เผ่าพันธุ์ที่มีโชค, โชคดีของวงศ์ตระกูล
พรธนเกียรติ พอน – ทะ – นะ – เกียด ประเสริฐด้วยทรัพย์และเกียรติยศ
พฤทธิกร พรึด – ทิ – กอน ส่งเสริมความเจริญ
พฤทธิมัต พรึด – ทิ – มัด มีความเจริญ
พสุธร พะ – สุ – ทอน ทรงไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติ
พสุนันท์ พะ – สุ – นัน ยินดีในทรัพย์สมบัติ
พหุธน พะ – หุ – ทน มีทรัพย์มาก
พัสนัย พัด – สะ – ไน มีคุณค่า มีราคา
พิตตินันท์ พิด – ติ – นัน เพลิดเพลินในทรัพย์สมบัติ
พิตรพิบูล พิด – พิ – บูน มีทรัพย์สมบัติมากมาย
พิพิธธน พิ – พิด – ทน มีทรัพย์มากมาย, มีทรัพย์ต่างๆ
พิรีย์ธนิก พิ – รี – ทะ – นิก สร้างทรัพย์และมีความเพียร
พรนภัส พอน – นะ – พัด พรสวรรค์, ฟ้างาม
พัณณิน พัน – นิน ผู้มีผิวพรรณดี
พันธุร พัน – ทุ – ระ งามน่าดู
พามเนตร์ พาม – มะ – เนด ผู้มีตางาม
พิลสิต พิ – ละ – สิด ส่องแสงยิบยับ

ชื่อมงคล ลูกสาว

ชื่อ สะกด ความหมาย
พรรธน์ธวัล พัด – ทะ – วัน เจริญก้าวหน้าและบริสุทธิ์
พรสรวง พอน – สวง เป็นพรของสวรรค์
พรสินี พอน – สิ – นี หญิงสาวผู้ประเสริฐ
พริมา พะ – ริ – มา ประเสริฐ
พิมพ์ภัค พิม – พัก แบบแห่งความโชคดี
พิมพ์ภัทร พิม – พัด รูปแบบของความเจริญ
พิรดา พิ – ระ – ดา งดเว้นแล้ว
พิรีย์ปภา พิ – รี – ปะ – พา แสงแห่งความเพียร
พรกรัณย์ พอน – กะ – รัน มีการกระทำอันประเสริฐ มีกิจการอันประเสริฐ
พรทิพา พอน – ทิ – พา กลางวันอันประเสริฐ
พรธวัล พอน – ทะ – วัน ประเสริฐและบริสุทธิ์
พรรษารมณ พัด – สา – ระ – มน ยินดีดั่งสายฝนอันชื่นใจ
พินิทรา พิ – นิด – ทรา ตื่นอยู่
พิมพ์รดี พิม – ระ – ดี แบบพิมพ์แห่งความสุข
พนิตอนงค์ พะ – นิด – อะ – นง กามเทพผู้เป็นที่รัก
พมลพร พะ – มน – พอน คู่ที่ประเสริฐ
พัทรศยา พัด – ทระ – สะ – ยา อยู่อย่างมีความสุข อยู่อย่างเจริญ
พันธิตรา พัน – ทิด – ตรา ความรัก
พิศลยา พิ – สน – ละ – ยา ผู้ไม่มีความทุกข์ร้อน
พรธีรา พอน – ที – รา นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
พัทธ์ธีรา พัด – ที – รา นักปราชญ์ผู้มั่นคง
พุทธิมน พุด – ทิ – มน ใจประกอบด้วยความรู้
พรธิดี พอน – ทิ – ดี มีความรู้ประเสริฐ
พรปวีณ์ พอน – ปะ – วี นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
พัฒน์นรี พัด – นะ – รี ความเจริญของหญิง
พาทินธิดา พา – ทิน – ทิ – ดา ลูกสาวผู้ฉลาด
พิมพ์ พิม รูปร่าง แม่แบบ
พิมพ์สุธี พิม – สุ – ที ถ่ายแบบนักปราชญ์
พิมพ์สุภา พิม – สุ – พา รูปงาม
พีรยา พี – ระ – ยา ความเพียร
พุธิตา พุ – ทิ – ตา รู้แล้ว เข้าใจแล้ว ฉลาด
พันธิสา พัน – ทิ – สา เจ้าแห่งพันธะ
พิมพิสา พิม – พิ – สา เป็นแม่พิมพ์ที่ยิ่งใหญ่
พิราอร พิ – รา – ออน หญิงสาวผู้กล้าหาญ
พีรดา พี – ระ – ดา ความเป็นผู้กล้า,ความกล้า
พีระนรี พี – ระ – นะ – รี หญิงผู้มีความกล้าหาญ
พีราภัสร์ พี – รา – พัด กล้าหาญและเจริญยิ่ง
พลวดี พน – วะ – ดี มีพลัง
พศิกา พะ – สิ – กา ผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย
พสิกา พะ – สิ – กา ผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย
พัณณิตา พัน – นิ – ตา ผู้ได้รับการสรรเสริญ
พันธ์วิรา พัน – วิ – รา ผู้กล้าหาญมั่นคง
พรลภัส พอน – ละ – พัด มีลาภอันประเสริฐ
พรกนก พอน – กะ – หนก ทองที่ประเสริฐ
พัสวี พัด – สะ – วี มีทรัพย์
พรนภา พอน – นะ – พา แสงที่งดงาม
พรรณพรัส พัน – พะ – รัด ผิวพรรณดีและประเสริฐยิ่ง
พรรณภัค พัน – นะ – พัก มีผิวพรรณงาม
พรรณอร พัน – นะ – ออน มีผิวพรรณงาม
พรรรณภัทร พัน – นะ – พัด มีผิวพรรณงาม
พราวทิพย์ พราว – ทิบ แสงงามแพรวพราวดั่งทิพย์
พลอยธวัล พลอย – ทะ – วัน แก้วมณีที่ขาวงาม
พัสสาภรณ์ พัด – สา – พอน อาภรณ์แห่งสายฝน
พิธุนิภา พิ – ทุ – นิ – พา ดั่งจันทร์, แสงจันทร์
พิมพ์พิดา พิม – พิ – ดา สะท้อนแสง
พิมพ์พิศา พิม – พิ – สา เจ้าแห่งความงาม,ผู้มีรูปงาม
พิมพ์พิสุทธิ์ พิม – พิ – สุด รูปร่างอันบริสุทธิ์
พิมพ์วิกา พิม – วิ – กา มีรัศมีแห่งรูปกายอันผ่องใส
พิมพ์วิมล พิม – วิ – มน รูปงามไม่มีที่ติ
พิมพ์วิไล พิม – วิ – ไล รูปงาม
พิมพ์วีรย์ พิม – วี – ระ ประเสริฐด้วยรูปร่าง
พิมพ์สุกา พิม – สุ – กา รูปงาม
พิมพ์อร พิม – ออน รูปงาม
พิมพิดา พิม – พิ – ดา สะท้อนแสง
พิมลแข พิ – มล – แข จันทร์กระจ่าง
พิมลดาลภัส พิ – มน – ดา – ละ – พัด งดงามยิ่ง
พิมลภา พิ – มน – ละ – พา รัศมีอันบริสุทธิ์
พณณกร พัน – นะ – กอน มีผิวพรรณสวย
พนิตพร พะ – นิด – พอน เป็นที่รักยิ่ง น่ารักและประเสริฐ
พนิตสุภา พะ – นิด – สุ – พา หญิงงามน่ารัก
พรรณกร พัน – นะ – กอน ผู้สร้างผิวพรรณ หรือผู้มีผิวพรรณดี
พรรณนารา พัน – นา – รา มีผิวพรรณผ่องใส
พรรณปพร พัน – ปะ – พอน มีผิวพรรณประเสริฐ
พรรณภัทร พัน – นะ – พัด มีผิวพรรณงาม
พรรณรมณ พัน – ระ – มน มีผิวพรรณน่ายินดี
พรรณวร พัน – นะ – วอน มีผิวพรรณประเสริฐ
พรรณวรท พัน – วะ – รด ให้พรคือผิวพรรณงาม
พัตร์พิมล พัด – พิ – มน แพรงาม
พิมพกานต์ พิม – พะ – กาน รูปงามน่ารัก
พิมพ์ทอง พิม – ทอง รูปงามดังทอง
พิมพ์นารา พิม – นา – รา มีรัศมีแห่งรูปกาย หมายถึงรูปงาม
พิมพ์พิกา พิม – พิ – กา พระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม
พิมพ์มาดา พิม – มา – ดา เหมือนแม่
พิมพ์ลภัส พิม – ละ – พัด มีลาภคือรูปงาม
พิมพ์อัปสร พิม – อับ – สอน รูปร่างเหมือนนางอัปสร งามเหมือนนางอัปสร
พิมลนาฎ พิ – มน – นาด หญิงสาวผู้บริสุทธิ์
พิสินี พิ – สิ – นี ดอกบัว

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
ชื่อมงคลวันพุธ ชื่อคนเกิดวันพุธ ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธ ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธ
Author Rating
51star1star1star1star1star

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up