ชื่อมงคลวันพุธ

ตั้งชื่อ คนเกิดวันพุธกลางวัน ชื่อมงคลสำหรับลูกชายลูกสาว

event
ชื่อมงคลวันพุธ
ชื่อมงคลวันพุธ

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน ตัวอักษร ธ

ชื่อมงคล ลูกชาย

ชื่อ สะกด ความหมาย
ธรรมภูวัฒน์ ทำ – มะ – พู – วัด สูงส่งด้วยธรรมะและความเจริญ
ธรรมาเศรษฐ์ ทำ – มา – เสด ธรรมะอันเจริญยิ่ง
ธรรมนิตย์ ทำ – มะ – นิด มีธรรมมั่นคง มีธรรมแน่แท้
ธรรมปพน ทำ – ปะ – พน มีคุณธรรมบริสุทธิ์
ธรรมภณ ทำ – พน ผู้กล่าวธรรม ผู้พูดสิ่งที่ดีงาม
ธรรมสรณ์ ทำ – มะ – สอน ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง ผู้มีความเป็นที่พึ่ง
ธฤต ทะ – ริด มั่นคง ตั้งมั่น
ธาริต ทา – ริด ดำรงไว้ ทรงไว้ ค้ำจุน
ธาวัน ทา – วัน วิ่ง ว่องไว บริสุทธิ์
ธาวิต ทา – วิด บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว
ธาวิน ทา – วิน ผู้บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว
ธรนันท์ ทอ – ระ – นัน ทรงไว้ซึ่งความบันเทิง ทรงไว้ซึ่งความสุข
ธนัทปกรณ์ ทะ – นัด – ปะ – กอน ร่ำรวยเรื่องตำรา
ธิติพัทธ์ ทิ – ติ – พัด ผูกพันกับปัญญา
ธีรดนัย ที – ระ – ดะ – ไน ลูกผู้ชายเป็นคนฉลาด
ธีร์นพัต ที – นะ – พัด ปราชญ์ผู้ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ
ธีร์ปพน ที – ปะ – พน ปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
ธีรพัฒน์ ที – ระ – พัด ปราชญ์ผู้เจริญ
ธีรวีร์ ที – ระ – วี ปราชญ์ผู้สามารถ
ธีรสุต ที – ระ – สุด ลูกชายผู้ฉลาด
ธีรุตม์ ที – รุด ปราชญ์ผู้ยอดเยี่ยม
ธีวสุ ที – วะ – สุ ทั้งฉลาดทั้งมีทรัพย์
ธยศ ทะ – ยด มีความรู้เป็นยศ
ธิติ ทิ – ติ ความเพียร ความรู้ ความอดทน
ธิติวุฒิ ทิ – ต – วุด เจริญด้วยความเพียร ความอดทน ความรู้
ธิติสรณ์ ทิ – ติ – สอน พึ่งความเพียร ความอดทน ความรู้
ธิติสรรค์ ทิ – ติ – สัน สร้างสรรค์ค์ความเพียร ความอดทน ความรู้
ธิปก ทิ – ปก ผู้เป็นใหญ่ ผู้เป็นหัวหน้า
ธิษณ์ ทิด ฉลาด
ธีทัต ที – ทัด ให้ปัญญา
ธีภพ ที – พบ มีปัญญา
ธีมา ที – มา ผู้มีปัญญา
ธีรดนย์ ที – ระ – ดน ลูกชายผู้เป็นปราชญ์
ธีรธรรม ที – ระ – ทำ คุณธรรมของนักปราชญ์
ธีรนพ ที – ระ – นบ นักปราชญ์ผู้สดชื่น
ธีรนัย ที – ระ – ไน นโยบายของนักปราชญ์ การแนะนำของนักปราชญ์
ธีรไนย ที – ระ – ไน ผู้ที่นักปราชญ์พึ่งแนะนำ
ธีรภัทร ที – ระ – พัด นักปราชญ์ผู้เจริญ
ธีรเมธ ที – ระ – เมด ผู้มีปัญญาอย่างนักปราชญ์
ธีร์สุด ที – สุด ลูกนักปราชญ์
ธีรัตม์ ที – รัด ผู้ฉลาดที่สุด
ธีราทร ที – รา – ทอน เอื้อเฟื้อต่อนักปราชญ์
ธีริทธ์ ที – ริด นักปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ
ธีรุตน์ ที – รุด นักปราชญ์ผู้สูงสุด
ธงรบ ทง – รบ ธงตอนออกศึก
ธมนินทร์ ทะ – มะ – นิน ผู้เป็นยิ่งใหญ่
ธิบดิ์ธำรง ทิบ – ทำ – รง ทรงไว้ซึ่งความเป็นใหญ่
ธิบดิ์ภวิน ทิบ – พะ – วิน ภาวะอันดีงามและยิ่งใหญ่
ธิปติพัศ ทิบ – ติ – พัด เป็นใหญ่และมีอำนาจยิ่ง
ธนิษฐ์ ทะ – นิด ชื่อดาวฤกษ์
ธนุส ทะ – นุด ธนู
ธรณ์เทพ ทอน – เทบ ผู้เป็นเทวดาบนแผ่นดิน
ธรม ทาม ยศศักดิ์
ธรรศ ทัด ความกล้าหาญ ความอหังการ
ธราเทพ ทะ – รา – เทบ ผู้เป็นประดุจเทพในแผ่นดิน
ธนบดี ทะ – นะ – บอ – ดี ผู้มีทรัพย์, เศรษฐี
ธนบูรณ์ ทะ – นะ – บูน มากไปด้วยทรัพย์
ธนศักดิ์ ทะ – นะ – สัก ร่ำรวยและมียศศักดิ์
ธนันพัทธ์ ทะ – นัน – พัด ผูกพันกับความร่ำรวย
ธนาคม ทะ – นา – คม การแห่งทรัพย์
ธนาดุล ทะ – นา – ดุน มีทรัพย์นับไม่ได้
ธนาภูมิ ทะ – นา – พูม พื้นที่แห่งทรัพย์
ธนารัศมิ์ ทะ – นา – รัด รัศมีแห่งความร่ำรวย
ธนิน ทะ – นิน มีทรัพย์
ธนกฤติ ทะ – นะ – กริด สร้างทรัพย์ ทำเงิน
ธนดล ทะ – นะ – ดน บันดาลทรัพย์
ธนทัต ทะ – นะ – ทัด มีทรัพย์
ธนพนธ์ ทะ – นะ – พน รวบรวมทรัพย์สิน
ธนภูมิ ทะ – นะ – พูม พื้นที่แห่งทรัพย์
ธนลภย์ ทะ – นะ – ลบ ได้ทรัพย์
ธนวัฒน์ ทะ – นะ – วัด เจริญด้วยทรัพย์
ธนวัต ทะ – นะ – วัด มีทรัพย์
ธนวินท์ ทะ – นะ – วิน ได้ทรัพย์สิน มีทรัพย์
ธนะดี ทะ – นะ – ดี ทรัพย์ดี
ธนัตถ์ ทะ – นัด มีความสำเร็จด้วยทรัพย์ มีกำไรคือทรัพย์
ธนัท ทะ – นัด ผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย
ธนายุต ทะ – นา – ยุด ขวนขวายในทรัพย์
ธนิก ทะ – นิก มีทรัพย์ หรือผู้ร่ำรวย
ธเนศพล ทะ – เนด – พน กำลังของผู้ยิ่งใหญ่ด้วยทรัพย์
ธรณ์ ทอน ทรงไว้ ความทรงจำ แผ่นดิน

ชื่อมงคล ลูกสาว

ชื่อ สะกด ความหมาย
ธรสิริ ทอน – สิ – หริ มีมงคล
ธฤดี ทะ – รึ – ดี ความมั่นคง
ธวลิดา ทะ – วะ – ลิ – ดา ทำให้บริสุทธิ์
ธาพิดา ทา – พิ – ดา สะอาด, บริสุทธิ์
ธาวินี ทา – วิ – นี วิ่ง ว่องไว คล่องแคล่ว บริสุทธิ์
ธมนต์ ทะ – มน กำจัดมลทิน
ธวัลพร ทะ – วัน – พอน บริสุทธิ์และประเสริฐ
ธวัลยา ทะ – วัน – ยา บริสุทธิ์
ธวัลรัตน์ ทะ – วัน – รัด รัตนะอันบริสุทธิ์
ธวัลหทัย ทะ – วัน – หะ – ไท มีใจบริสุทธิ์
ธันยธรณ์ ทัน – ยะ – ทอน ทรงไว้ซึ่งโชคดี
ธยาน์ ทะ – ยา มีปัญญาเพ่งพินิจ
ธยานี ทะ – ยา – นี มีปัญญาเพ่งพินิจ
ธิษณาธร ทิด – สะ – นา – ทอน ทรงความรู้ความเข้าใจ
ธิษณามดี ทิด – สะ – นา – มะ – ตี มีความคิดฉลาด
ธีนิดา ที – นิ – ดา ผู้ถูกนำไปด้วยความรู้ ผู้ได้รับการแนะนำเพื่อปัญญา
ธีรกานต์ ที – ระ – กาน นักปราชญ์ผู้น่ารัก
ธีรดา ที – ระ – ดา ยินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์
ธีรตา ที – ระ – ตา ยินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์
ธีรตี ที – ระ – ตี ความยินดีในความรู้
ธีรนาฎ ที – ระ – นาด หญิงงามที่ฉลาด
ธีรนาถ ที – ระ – นาด ที่พึ่งของนักปราชญ์
ธีร์วรา ที – วะ – รา นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ธีร์สุดา ที – สุ – ดา ลูกสาวนักปราชญ์
ธีราพร ที – รา – พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ธีริศรา ที – ริด – สะ – รา นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ธีวรา ที – วะ – รา ประเสริฐด้วยความรู้
ธุวพร ทุ – วะ – พอน ผู้มีพรยั่งยืน ผู้เลิศตลอดกาลนาน
ธุวานันท์ ทุ – วา – นัน มีความยินดียั้งยืน มีความสุขยั่งยืน
ธนพร ทะ – นะ – พอน มีพรประเสริฐและมีทรัพย์
ธนันกรกานต์ ทะ – นัน – กอน – กาน สร้างทรัพย์และเป็นที่รัก
ธนิสร ทะ – นิ – สอน เจ้าแห่งทรัพย์สมบัติ
ธนิสรา ทะ – นิด – สะ – รา เจ้าแห่งทรัพย์สมบัติ
ธนภรณ์ ทะ – นะ – พอน ค้ำจุนทรัพย์ รักษาทรัพย์
ธนวันต์ ทะ – นะ – วัน มีทรัพย์
ธนาภา ทะ – นา – พา รุ่งเรืองด้วยทรัพย์
ธนารีย์ ทะ – นา – รี มีทรัพย์อันประเสริฐ
ธนิษฐา ทะ – นิด – ถา มีทรัพย์อันน่าปรารถนา ดาวไซหรือดาวกา
ธดากรณ์ ทะ – ดา – กอน ทรงไว้ซึ่งเครื่องประดับ ผู้ประดับประดา
ธมกร ทะ – มะ – กอน แสงจันทร์
ธมน ทะ – มน กำจัดมลทิน สวย ขมิ้น
ธมนวรรณ ทะ – มน – วัน มีผิวพรรณสวยงาม
ธมลวรรณ ทะ – มน – วัน มีผิวพรรณงาม
ธวัล ทะ – วัน ขาว บริสุทธิ์ นวลงาม
ธวัลกร ทะ – วัน – กอน มีรัศมีนวลงาม
ธาวัลย์ ทา – วัน ความขาวเนียนงาม ความสะอาด ความบริสุทธิ์

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน ตัวอักษร น

ชื่อมงคล ลูกชาย

ชื่อ สะกด ความหมาย
นิรัติศัย นิ – รัด – ติ – ไส พิเศษ,ประเสริฐยิ่ง
นนทิยุต นน – ทิ – ยุด ผู้ประกอบด้วยความยินดี
นรภัทร นอ – ระ – พัด คนผู้ดีงาม คนเจริญ
นรวร นอ – ระ – วอน คนผู้ประเสริฐ
นิทธนต์ นิด – ทน ผู้กำจัดมลทิน ผู้ขจัดความชั่ว
นิทธันต์ นิด – ทัน ผู้ขยัดมลทิน ขจัดความชั่ว
นิธาน นิ – ทาน เก็บไว้ ตั้งมั่น
นิพิฐ นิ – พิด ตั้งมั่น ตั้งใจมั่น
นิรินธน์ นิ – ริน ไม่มีกิเลส
นพณัฐ นบ – พะ – นัด นักปราชญ์ผู้สดชื่น
นันทกร นัน – ทะ – กอน สร้างความยินดี
นันทพงศ์ นัน – ทะ – พง เชื้อสายแห่งความสุข
นันธนัฐ นัน – ทะ – นัด มีญานมั่นคงน่ายินดี
นันพัทธ์ นัน – พัด ยินดีและผูกพัน
นิรุทธ์ นิ – รุด ดับทุกข์สนิท
นิโรธ นิ – โรด นิพพาน
นนท์ปวิธ นน – ปะ – วิด ผู้สร้างความสุข ผู้สร้างความบันเทิง
นนทพัทธ์ นน – ทะ – พัด ผูกพันด้วยความสุข
นฤรงค์ นะ – รึ – รง เป็นที่พอใจคน เป็นที่รักของคน
นฤสรณ์ นะ – รึ – สอน เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
นันท์ทัต นัน – ทัด ให้ความบันเทิง ให้ความสุข
นันท์ธร นัน – ทอน ทรงไว้ซึ่งความบันเทิงหรือความสุข
นันทภพ นัน – ทะ – พบ เป็นความสุขของโลก เป็นที่ยินของชาวโลก
นันทยศ นัน – ทะ – ยด มีความสุขและมียศ
นันทิพัฒน์ นัน – ทิ – พัด เจริญด้วยความสุข
นันทิวร นัน – ทิ – วอน มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ
นันทิศ นัน – ทิด เจ้าแห่งความสุข
นรธีร์ นอ – ระ – ที คนผู้เป็นนักปราชญ์
นิติธร นิ – ติ – ทอน ทรงไว้ซึ่งแบบแผนหรือนักกฏหมาย
นิบุณ นิ – บุน มีฝีมือ ฉลาด ละเอียด
นิปุณ นิ – ปุน มีฝีมือ ฉลาด ละเอียด
นิภาธร นิ – พา – ทอน ทรงไว้ซึ่งรัศมีหรือมีความรุ่งเรือง
นิภาส นิ – พาด แสงสว่าง รัศมีส่องแสง
นิรวิทธ์ นิ – ระ – วิด แทงทะลุ มีปัญญาเจาะลึก
นโรตม์ นะ – โรด สูงสดในหมู่คน
นัทธพงศ์ นัด – ทะ – พง เชื้อสายอันมั่นคง, วงศ์ที่ผูกพัน
นภัสรพี นะ – พัด – ระ – พี พระอาทิตย์บนท้องฟ้า
นรวีร์ นอ – ระ – วี คนผู้กล้าหาญ
นิธิ นิ – ทิ ขุมทรัพย์
นิธิตศิลป์ นิ – ทิด – สิน ศิลปะแห่งขุมทรัพย์
นิธิกร นิ – ทิ – กอน ผู้สร้างขุมทรัพย์
นิธิศ นิ – ทิด เจ้าแห่งขุมทรัพย์
นิธูร นิ – ทูน กำไลมือ
นฤกวิน นะ – รึ – กะ – วิน ผู้คนงดงาม
นิษกัณฐ์ นิด – สะ – กัน สร้อยคอทองคำ
นวัต นะ – วัด ความใหม่ ภาวะใหม่
นวัตกรณ์ นะ – วัด – ตะ – กอน กระทำสิ่งใหม่

ชื่อมงคล ลูกสาว

ชื่อ สะกด ความหมาย
นภปภา นะ – พะ – ปะ – พา รุ่งเรืองดั่งท้องฟ้า
นลินณัฐมน นะ – ลิน – นัด – ถะ – มน จิตใจที่ประเสริฐดั่งดอกบัวและฉลาด
นลินสิริ นะ – ริน – สิ – หริ ดั่งดอกบัวอันเป็นมงคล
นัทธินิภา นัด – ทิ – นิ – พา ผูกพันธ์กับความรุ่งเรือง
นิยดา นิ – ยะ – ดา มั่นคงดี
นิพาดา นิ – พา – ดา สงัด สงบ ถ่อมตน
นิมมล นิม – มน ปราศจากมลทิน บริสุทธิ์
นิยตา นิ – ยะ – ตา มั่นคง แน่วแน่
นิรินธนา นิ – ริน – ทะ – รา หมดกิเลส
นิวาริน นิ – วา – ริน ห้ามความชั่ว ป้องกันความชั่วร้าย
นันท์นารา นัน – นา – รา รัศมีแห่งความยินดี
นันทิพร นัน – ทิ – พอน ร่าเริงและเป็นคนดี
นิรดา นิ – ระ – ดา ชื่นชม, ยินดี
นิราภร นิ – รา – พอน ไร้เมฆหมอก
นิรามล นิ – รา – มน ปราศจากมลทิน
นิศมา นิด – สะ – มา สงบสุข
นิสสรณ์ นิด – สอน การพ้นจากทุกข์
นนทรมย์ นน – ทะ – รม มีความเพลิดเพลินยินดี
นพรดา นบ – พะ – ระ – ดา ผู้ยินดีในสิ่งใหม่ ๆ มีความรุ่งเรืองเสมอ
นรมน นอ – ระ – มน เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย เป็นที่รักของคน
นรีกานต์ นะ – รี – กาน หญิงผู้เป็นที่รัก
นัทธมน นัด – ทะ – มน มีใจผูกพัน
นันท์นพิน นัน – ทะ – พิน ผู้มีความสุขใหม่ ๆ มีความสุขเสมอ
นันท์นภัส นัน – นะ – พัด มีความสุขดุจสวรรค์
นันท์มนัส นัน – มะ – นัด ใจประกอบด้วยความเพลิดเพลิน มีใจเพลิดเพลิน
นันท์ลินี นัน – ลิ – นี หญิงงามผู้มีความบันเทิง หรือความสุข
นันทิกานต์ นัน – ทิ – กาน มีความยินที่น่ารัก น่ารักน่ายินดี
นันทิตา นัน – ทิ – ตา เพลิดเพลิน มีความสุข
นันทิน นัน – ทิน มีความบันเทิง มีความสุข
นันทิมา นัน – ทิ – มา ผู้มีความเพลิดเพลินหรือผู้มีความสุข
นิตย์รดี นิด – ระ – ดี มีความยินดีเป็นนิจ มีความสุขเสมอ
นิษณา นิด – สะ – นา ฉลาด
นพธีรา นบ – ที – รา นักปราชญ์ผู้สดชื่น
นารา นา – รา รัศมีรุ่งเรือง
นาราภัทร นา – รา – พัด รัศมีอันงดงาม
นิตา นิ – ตา ผู้ได้รับการแนะนำ ได้รับการอบรมอย่างดี
นิยุตา นิ – ยุ – ตา ประกอบการ ขยันขันแข็ง
นิษฐา นิด – ถา สำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง
นุตประวีณ์ นุด – ประ – วี นักปราชญ์ผู้ได้รับคำชมเชย
นภิศ นะ – พิด เจ้าแห่งฟากฟ้า
นภิสา นะ – พิ – สา เจ้าแห่งฟากฟ้า
นาถทิวา นาด – ทิ – วา พระอาทิตย์
นาถนิภา นาด – นิ – พา เสมือนที่พึ่งพา
นาทวนา นาด – วะ – นา เสียงบันลือในพงไพร
นีรันธร นี – รัน – ทอน ยิ่งใหญ่, ทั้งหมด
นภัสกร นะ – พัด – สะ – กอน รัศมีบนท้องฟ้า แสงจันทร์ แสงอาทิตย์
นิธิศา นิ – ทิ – สา เจ้าแห่งขุมทรัพย์
นิกข์นิภา นิก – นิ – พา เสมือนแห่งทอง
นิตยลัภย์ นิด – ตะ – ยะ – ลับ มีลาภเป็นนิตย์
นงลักษณ์ นง – ลัก หญิงผู้มีลักษณะดี
นภมณี นบ – มะ – นี มณีแห่งฟ้า, พระอาทิตย์
นรปรียา นอ – ระ – ปรี – ยา คนผู้น่ารัก
นิโลตบล นิ – โลด – บน บัวขาว
นิศากร นิ – สา – กอน พระจันทร์
นิษฐการต์ นิด – ถะ – กาน น่ารักอยู่เสมอๆ
นงนภัส นง – นะ – พัด นางผู้เป็นประดุจฟ้า
นฏกร นะ – ตะ – กอน นักฟ้อนรำ
นภัส นะ – พัด ฟ้า สวรรค์
นลพรรณ นน – ละ – พัน มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว มีผิวพรรณงาม
นลัท นะ – ลัด น้ำผึ้ง ดอกไม้
นลัทพร นะ – ลัด – ทะ – พอน น้ำผึ้ง ดอกไม้ที่ประเสริฐ
นลินนิภา นะ – ลิน – นิ – พา งดงามหรือบริสุทธิ์ดุจดอกบัว
นวิยา นะ – วิ – ยา สาวเสมอ สดชื่นเสมอ
นวียา นะ – วี – ยา เสมอเสมอ สดชื่นเสมอ
นันท์นลิน นัน – นะ – ลิน บัวงาม น่าเลิดเพลินดุจดอกบัว
นัยน์ปพร ไน – ปะ – พอน ตาสวย ตาดี
นัยน์ภัค ไน – ยะ – พัก ตาสวย
นิศามณี นิ – สา – มะ – นี พระจันทร์

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน ตัวอักษร บ

ชื่อมงคล ลูกชาย

ชื่อ สะกด ความหมาย
บรรยวัสถ์ บัน – ยะ – วัด มั่นคง ไม่หวั่นไหว
บริโธวัต บอ – ริ – โท – วัด บริสุทธิ์, หมดจด
บริสุทธ บอ – ริ – สุด สะอาดหมดจด
บวร บอ – วอน ประเสริฐ
บวรทัต บอ – วอน – ทัด ผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐ
บุณยภริต บุน – ยะ – พริด มากด้วยคุณความดี
บุณโยดม บุน – โย – ดม อุดมด้วยความดี
บุณโยทัย บุน – โย – ไท ผลที่เกิดจากการทำความดีในปางก่อน
บุณวัทน์ บุ – นะ – วัด ผู้มีคำพูดบริสุทธิ์
บูรตธรรม บู – ระ – ตะ – ทำ ทำบุญครบถ้วน
บุณยกร บุน – ยะ – กอน สร้างคุณความดี สร้างบุญกุศล
บริมุต บอ – ริ – มุด ปล่อยให้เป็นอิสระ
บวรนันท์ บอ – วอน – นัน มีความสุขอันประเสริฐ
บุลกิต บุ – ละ – กิด มีความปลื้มใจ
บูรณมานัส บู – ระ – นะ – มา – นัด เปี่ยมด้วยความพอใจ
บริณัย บอ – ริ – ไน การแต่งงาน
บรรณวิทิต บัน – นะ – วิ – ทิด ผู้ฉลาดในเรื่องหนังสือ
บรรณสรณ์ บัน – นะ – สอน ผู้มีความรู้เป็นที่พึ่ง
บริคณหน์ บอ – ริ – คน ความเข้าใจ
บริพยัต บอ – ริ – พะ – ยัด รอบรู้
บริภาวิต บอ – ริ – พา – วิด ฝึกฝน
บัณฑิตพุทธิ์ บัน – ดิด – ตะ – พุด จิตใจเป็นบัณฑิต
บรรณรต บัน – นะ – รด ผู้ยินดีในหนังสือ หมายถึงคงแก่เรียน
บดีศวร บอ – ดี – สวน เจ้าแห่งความเป็นใหญ่
บทม์พันธุ์ บด – ทะ – พัน พระอาทิตย์
บริกิตติ บอ – ริ – กิด – ติ การกล่าวประกาศ
บริปาลิต บอ – ริ – ปา – ลิด ได้รับความคุ้มครอง
บริวัฒน์ บอ – ริ – วัด เพิ่มพูน
บริวัณณิต บอ – ริ – วัน – นิด สรรเสริญ
บริวัตร บอ – ริ – วัด การสืบทอด
บริวาริต บอ – ริ – วา – ริต ได้รับยกย่อง
บาลิต บา – ลิด ผู้อารักขา
บุลิน บุ – ลิน หาดทราย
บูรณศักดิ์ บู – ระ – นะ – สัก อำนาจอันสมบูรณ์
บุรพล บุ – ระ – พน มีกำลังเข้มแข็ง หรือเป็นกำลังแห่งบ้านเมือง
บุริศร์ บุ – ริด เจ้าเมือง ผู้เป็นใหญ่ในบ้านเมือง
บริณต บอ – ริ – นด ทุนทรัพย์, สิ่งที่มุ่งหมาย, ผู้นอบน้อม
บริณต บอ – ริ – นด ทุนทรัพย์
บวรภัค บอ – วอน – พัก มีโชคอันประเสริฐ
บัณทัต บัน – นะ – ทัด ผู้ให้ทรัพย์สมบัติ
บัณฑัต บัน – นะ – ทัด ผู้ให้ทรัพย์สิน
บูรณ์พิภพ บูน – พิ – พบ มีสมบัติมาก เต็มไปด้วยสมบัติ
บทม์กร บด – ทะ – กอน มืองามดังดอกบัว
บริธาน บอ – ริ – ทาน เครื่องแต่งตัว

ชื่อมงคล ลูกสาว

ชื่อ สะกด ความหมาย
บวรรัตน์ บอ – วอน – รัก แก้วอันประเสริฐ
บวรลักษณ์ บอ – วอน – ลัก มีลักษณะอันประเสริฐ
บุญสุดา บุน – สุ – ดา ลูกสาวผู้มีบุญ
บุณย์สิริ บุน – สิ – หริ มีบุญและสิริมงคล
บุณยากร บุน – ยา – กอน แหล่งกำเนิดบุญ
บุษฎี บุด – สะ – ดี ความเจริญ
บุณยอร บุน – ยะ – ออน สตรีผู้มีบุญ สตรีผู้บริสุทธิ์
บุณยาพร บุน – ยา – พอน ดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี
บุรพร บุ – ระ – พอน ผู้ประเสริฐในบ้านเมือง
บุลพร บุ – ละ – พอน มีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ
บูรณี บู – ระ – นี เต็มเปี่ยม ไม่บกพร่อง
บุณฑรา บุน – ดะ – รา อ้อยแดง,ผู้มีความรู้
บัณฑิตา บัน – ดิ – ตา ผู้ฉลาด ผู้มีความรู้
บุรัสกร บุ – รัด – สะ – กอน ริเริ่ม ทำสำเร็จก่อนคนอื่น
บุณยวีย์ บุน – ยะ – วี ดีและกล้าหาญ
บุลภรณ์ บุ – ละ – พอน มีรายได้มาก
บูรณิมา บู – ระ – นิ – มา เพ็ญเต็มดวง
บุณฑรีย์ บุน – ตะ – รี บัวขาว
บุษบาวัสส์ บุด – สะ – บา – วัด ดอกไม้และสายฝน
บุษปภัทร บุด – สะ – ปะ – พัด ดอกไม้ที่เป็นสิริมงคล
บุษกร บุด – สะ – กอน ดอกบัว

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
ชื่อมงคลวันพุธ ชื่อคนเกิดวันพุธ ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธ ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธ
Author Rating
51star1star1star1star1star
keyboard_arrow_up