ชื่อมงคลวันพุธ

ตั้งชื่อ คนเกิดวันพุธกลางวัน ชื่อมงคลสำหรับลูกชายลูกสาว

event
ชื่อมงคลวันพุธ
ชื่อมงคลวันพุธ

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน ตัวอักษร ด

ชื่อมงคล ลูกชาย

ชื่อ สะกด ความหมาย
ดนุสรณ์ ดะ – นุ – สอน มีตนเองเป็นที่พึ่ง
ดำเกิงกฤติ ดำ – เกิง – กิด การกระทำที่รุ่งเรือง
ดิฐภณ ดิด – ถะ – พน คำพูดที่ยังคงอยู่
ดิลกภัทร ดิ – หลก – พัด เป็นยอดแห่งความรุ่งเรือง
ดรณ์ ดอน การข้ามพ้นทุกข์
ดรัณภพ ดะ – รัน – พบ ข้ามความทุกข์ในโลกได้
ดิลกธรรม ดิ – หลก – ทำ มีคุณธรรมเป็นยอด
ดิษย์ ดิด เป็นมงคล
ดิสรณ์ ดิ – สอน สรณะสามประการ
ดุษฎีกร ดุด – สะ – ดี – กอน สร้างสิ่งที่ยินดี
ดนุนันท์ ดะ – นุ – นัน มีความสุขด้วยตนเอง มีความบันเทิงด้วยตัวเอง
ดลสุข ดน – สุก ดลบันดาลความสุข
ดรัสพงศ์ ดะ – รัด – พง วงศ์อันเข้มแข็ง
ดลฤทธิ์ ดน – ริด บันดาลให้เกิดฤทธิ์
ดารินทร์ ดา – ริน ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา
ดารุณัย ดา – รุ – ไน เยาว์วัย
ดิษณ์กร ดิด – สะ – กอน ดวงอาทิตย์

ชื่อมงคล ลูกสาว

ชื่อ สะกด ความหมาย
นุพร ดะ – นุ – พอน มีความดีด้วยตนเอง
ดุลยา ดุน – ละ – ยา สมดุล ตุลยภาพ เที่ยงตรง เที่ยงธรรม
ดุสิตธร ดุ – สิด – ทอน มีความยินดี
ดนยา ดะ – นะ – ยา ลูกสาวผู้มีความสามารถ
ดวิษา ดะ – วิ – สา แสง,ความงาม
ดาราธิป ดา – รา – ทิบ พระจันทร์
ดาราพร ดา – รา – พอน ดวงดาวอันประเสริฐ
ดุษาร์กร ดุ – สา – กอน พระจันทร์
ดมิสา ดะ – มิ – สา เจ้าเหนือความมืด พระจันทร์

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน ตัวอักษร ต

ชื่อมงคล ลูกชาย

ชื่อ สะกด ความหมาย
ตนุภัทร ตะ – นุ – พัด ดีงามด้วยตนเอง
ตนุสรณ์ ตะ – นุ – สอน พึ่งตนเอง
ตรัณ ตะ – รัน การข้ามพ้น สิ่งที่พาให้ข้ามพ้น
ตรัยคุณ ไตร – คุณ มีคุณสามประการ
ต้องครรลอง ต้อง – คัน – ลอง ถูกแนวทาง ถูกคลองธรรม
ตั้งปณิธาน ตั้ง – ปะ – นิ – ทาน ตั้งใจทำสิ่งที่ดี
ตาณ ตาน ที่พึ่ง ป้องกันภัย
ติณณ์ ติน ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว
ติณณภพ ติน – นะ – พบ ผู้ข้ามภพได้ ชื่อของผู้บรรลุธรรม
ติสรณ์ ติ – สอน สรณะสามประการ
ตุลธร ตุน – ละ – ทอน ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง
ตีรณ ตี – รน ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง
ตรีธรพงศ์ ตรี – ทะ – ระ – พง เผ่าพันธุ์ของผู้ทรงตรีศูล

ชื่อมงคล ลูกสาว

ชื่อ สะกด ความหมาย
ตรีรัตน์ ตรี – รัด แก้วสามประการ
ตรีสรณ์ ตรี – สอน มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
ตวิษา ตะ – วิ – สา รุ่งเรือง
ติณณา ติน – นา ผู้ข้ามพ้นความทุกข์
ตุลยดา ตุน – ยะ – ดา ความเสมอภาค
ตีรณา ตี – ระ – นา ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง
ตรีทิพยนิภา ตรี-ทิบ-พะ-ยะ-นิ-พา เปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ตมิสา ตะ – มิ – สา พระจันทร์

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน ตัวอักษร ถ

ชื่อมงคล ลูกชาย

ชื่อ สะกด ความหมาย
ถิรคุณ ถิ – ระ – คุณ คงคุณธรรม
ถิรบำรุง ถิ – ระ – บำ – รุง ทำให้งอกงาม
ถิรนัย ถิ – ระ – ไน มีนโยบายมั่นคง
ถิรพุทธิ์ ถิ – ระ – พุด มีความรู้มั่นคง
ถิรวิทย์ ถิ – ระ – วิด มีความรู้มั่นคง
ถนิต ถะ – นิด เสียงฟ้าคำรณ
ถามวัต ถาม – วัด มีกำลัง แข็งแรง
ถิรธนา ถิ – ระ – ทะ – นา มั่นคงในทรัพย์

ชื่อมงคล ลูกสาว

ชื่อ สะกด ความหมาย
ถิรมน ถิ – ระ – มน มีใจมั่นคง
ถาม์พร ถา – พอน มีกำลังประเสริฐ

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน ตัวอักษร ท

ชื่อมงคล ลูกชาย

ชื่อ สะกด ความหมาย
ทยา ทะ – ยา ความเอ็นดู กรุณา
ทักษิณัตว์ ทัก – สิ – นัด ความซื่อตรง
ทิพากร ทิ – พา – กอน พระอาทิตย์
ทนุธรรม ทะ – นุ – ทำ รักษาความดี
ทยากร ทะ – ยา – กอน บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา
ทรงภพ ซง – พบ ทรงไว้ซึ่งโลก อุ้มโลก ทรงความเจริญ
ทรงวุฒิ ซง – วุด ทรงไว้ซึ่งความเจริญ
ทำนุรัฐ ทำ – นุ – รัด อุดหนุนหรือส่งเสริมประเทศชาติ
ทิษฏิ ทิด – ติ ความสุข
ทักษ์ ทัก – สะ ฉลาด, มีทักษะดี
ทักษ์ดนัย ทัก – ดะ – ไน บุตรของผู้ฉลาด
ทิวัตถ์ ทิ – วัด มีความสำเร็จเป็นเลิศ
ทีฆทัศน์ ที – คะ – ทัด มีสายตายาว คาดการณ์ได้ไกล
ทีปต์ ทีบ รุ่งเรือง โชติช่วงชัชชวาล
ทัตพงศ์ ทัด – พง ได้รับสืบทอดวงศ์ตระกูล
ทัดเทพ ทัด – เทบ เทพประทาน
ทัตพล ทัด – พน มีพลัง
ทศวรรค์ ทด – สะ – วัน รวมเป็นจำนวนสิบ
ทัดธน ทัด – ทน ผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้
ทัพพ์ ทับ ทรัพย์สมบัติ
ทัพพสาร ทับ – พะ – สาน มีทรัพย์เป็นแก่นสาร

ชื่อมงคล ลูกสาว

ชื่อ สะกด ความหมาย
ทยาพิมล ทะ – ยา – พิ – มน มีความกรุณาอันบริสุทธิ์
ทยิตา ทะ – ยิ – ตา เป็นที่กรุณา
ทักษิณา ทัก – สิ – นา ทานเพื่อผลอันเจริญ
ทัตพร ทัด – พอน ให้สิ่งที่ดีงาม
ทิพย์ธาดา ทิบ – ทา – ดา ผู้สร้างที่ดี
ทิพย์วรดา ทิบ – วอ – ระ – ดา ประเสริฐดั่งทิพย์
ทิพย์สิริ ทิบ – สิ – นิ มีสิริมงคลดั่งทิพย์
ทรงพร ซง – พอน ทรงไว้ซึ่งพร มีพร มีความประเสริฐ
ทิพรดา ทิบ – ระ – ดา ยินดีสิ่งที่ดีเลิศ
ทยิดา ทะ – ยิ – ดา เป็นที่รัก เป็นที่กรุณา
ทิพารมย์ ทิ – พา – รม รื่นรมย์ ยินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์
ทิพย์นงนาถ ทิบ – นง – นาด นางสวรรค์ผู้เป็นที่พึ่ง
ทัตสรวง ทัด – สวง สวรรค์ประทานมา
ทิฆัมพร ทิ – คำ – พอน ท้องฟ้า
ทินมณี ทิน – มะ – นี แก้วมณีแห่งวัน พระอาทิตย์
ทินสิรี ทิน – สิ – รี มิ่งขวัญแห่งวัน วันอาทิตย์
ทิพกฤตา ทิบ – กริ – ตา สร้างสิ่งทิพย์ สร้างสิ่งดีที่สุด
ทิพนาถ ทิบ – พะ – นาด เป็นที่พึ่งแห่งกลางวัน พระอาทิตย์
ทิพปภา พิบ – ปะ – พา รัศมีเป็นทิพย์
ทยุมณี ทะ – ยุ – มะ – นี พระอาทิตย์
ทรงอัปสร ซง – อับ – สอน รูปร่างดุจนางฟ้า
ทิพานัน ทิ – พา – นัน ผู้มีใบหน้าสวยงาม

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
ชื่อมงคลวันพุธ ชื่อคนเกิดวันพุธ ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธ ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธ
Author Rating
51star1star1star1star1star
keyboard_arrow_up