ชื่อมงคลวันพุธ

ตั้งชื่อ คนเกิดวันพุธกลางวัน ชื่อมงคลสำหรับลูกชายลูกสาว

event
ชื่อมงคลวันพุธ
ชื่อมงคลวันพุธ

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน ตัวอักษร ส

ชื่อมงคล ลูกชาย

ชื่อ สะกด ความหมาย
สัตกร สัด – ตะ – กอน ที่ทำความดี มีคุณธรรม
สัตยงค์ สัด – ตะ – ยง องค์แห่งความสัตย์
สัทพงศ์ สัด – ทะ – พง วงศ์ของผู้ดีมีตระกูล
สัทยุกติ์ สัด – ทะ – ยุก พูดดี
สาธุ สา – ทุ ดีแล้ว ชอบแล้ว
สุคุณวัต สุ – คุน – วัด มีวิสัยที่ดี
สุดวิสิษฏ์ธร สุด – วิ – สิด – ทอน คงความเป็นเลิศ
สุรนาท สุ – ระ – นาด บันลืออย่างกล้าหาญ เสียงองอาจกล้าหาญ
สถิตคุณ สะ – ถิด – คุณ มีความดีมั่นคง
สมศีล สม – สีน ผู้มีศีลสม่ำเสมอ
สรณ์ สอน ที่พึ่ง ที่ระลึก
สุทธดร สุด – ทะ – ดอน ผู้บริสุทธิ์กว่าคนอื่น
สุทธินัย สุด – ทิ – ไน มีแนวทางอันบริสุทธิ์ มีนโยบายที่ดี
สุทธิภัทร สุด – ทิ – พัด ดีงามด้วยความบริสุทธิ์
สุภคม สุ – พะ – คม ผู้เข้าถึงความดีงาม
สุภทัต สุ – พะ – ทัด ผู้ให้สิ่งที่ดีงาม
สุรวินท์ สุ – ระ – วิน ดอกบัวงาม
สุขิตกุล สุ – ขิด – กุน ตระกูลที่มีความสุข
สุปรีดิ์ดนัย สุ – ปรี – ดะ – ไน ลูกชายที่น่ายินดียิ่ง
สุขิต สุ – ขิด ผู้มีความสุข
สุธินันท์ สุ – ทิ – นัน ความยินดีของนักปราชญ์
สัณหณัฐ สัน – หะ – นัด นักปราชญ์ผู้ละเอียดอ่อน
สิทธิกร สิด – ทิ – กอน ผู้ให้ความสำเร็จ
สิรธีร์ สิ – ระ – ที นักปราชญ์ชั้นยอด
สุรีย์ณัฐ สุ – รี – นัด รอบรู้ดั่งดวงอาทิตย์
สมัตถ์ สะ – มัด ผู้สามารถ องอาจ
สาธิก สา – ทิก ผู้ให้สำเร็จประโยชน์ สำเร็จสมประสงค์
สาธิน สา – ทิน ผู้ให้สำเร็จ ผู้ทำอะไรได้รับความสำเร็จ
สารนิติ สา – ระ – นิด มีแบบแผนเป็นสาระ มีระเบียบดี
สารัมภ์ สา – รัม การแข่งขัน ความริเริ่ม
สาริทธิ์ สา – ริด ความสำเร็จแห่งแก่นสาร
สาริน สา – ริน ผู้ก้าวไปข้างหน้า ผู้มีแก่นสาร
สิทธา สิด – ทา ผู้สำเร็จแล้วว, ผู้มีชื่อเสียง
สิทธินนท์ สิด – ทิ – นน ยินดีในความสำเร็จ
สิทธิพล สิด – ทิ – พน มีพลังแห่งความสำเร็จ
สิปปกร สิบ – ปะ – กอน สร้างศิลปะ ศิลปิน
สิปปภาส สิบ – ปะ – พาด รุ่งเรืองด้วยศิลปะ
สิปโปทัย สิบ – โป – ไท รุ่งเรืองด้วยศิลปะ
สิริภาส สิ – หริ – พาด รุ่งเรืองด้วยศิลปะ
สุกนต์ธี สุ – กน – ที มีปัญญาเป็นที่น่าปรารถนายิ่ง
สุกฤต สุ – กริด ทำมาดี, สร้างมาดี
สุกฤษฎิ์ สุ – กริด นักปราชญ์ที่ดี
สุกัลย์ สุ – กัน ผู้มีความสามารถดี
สุตนันท์ สุ – ตะ – นัน ผู้ยินดีในความรู้ที่ได้เรียนมา
สุนิติ สุ – นิ – ติ มีระเบียบกฏเกณฑ์ที่ดี
สกลอินท์ สะ – กน – อิน พระจันทร์เต็มดวง
สรพัศ สอ – ระ – พัด มีอำนาจพิเศษ
สรพิชิต สอน – พิ – ชิด ชนะด้วยลูกศร
สิขเรศวร์ สิ – ขะ – เรด ผู้เป็นใหญ่ดั่งภูเขา
สิงหนาท สิง – หะ – นาด เสียงบันลือคำรามของสิงโต
สิตกร สิด – ตะ – กอน ดวงจันทร์
สิร์ปพัศ สิ – ปะ – พัด เป็นยอดแห่งอำนาจ
สิรีปภาพัศ สิ – ริ – ปะ – พา – พัด เจริญมีมงคลและมีอำนาจ
สุเกียรติ สุ – เกียด มีชื่อเสียงอันควร
สุรนายก สุ – ระ – นา – ยก ชื่อพระอินทร์
สุริยง สุ – ริ – ยง พระอาทิตย์
สพล สะ – พน มีพลัง, แข็งแรง
สพลดนัย สะ – พน – ดะ – ไน ลูกชายผู้มีพลัง
สรธร สอ – ระ – ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งวิเศษยิ่ง
สังสิต สัง – สิด อันเขาสรรเสริญแล้ว ได้รับการสรรเสริญ
สัภยา สับ – พะ – ยา ผู้มีตระกูลสูง ความเชื่อ ซื่อสัตย์
สิรภพ สิ – ระ – พบ เป็นยอดในโลก หรือเกิดมาเพื่อเป็นยอด
สุพศิน สุ – พะ – สิน มีความเชี่ยวชาญยิ่ง มีอำนาจยิ่ง
สุภกิณห์ สุ – พะ – กิน ผู้มีรัศมีเรืองรอง ชื่อพรหมชั้นหนึ่ง
สุรดิษ สุ – ระ – ดิด มีโชคดีเยี่ยม มีโชคดีเหมือนเทวดา
สุรทิน สุ – ระ – ทิน เทพประทาน
สุรพศ สุ – ระ – พด อำนาจของผู้กล้าหาญ มีอำนาจดังเทวดา
สุรพัศ สุ – ระ – พัด อำนาจของผู้กล้าหาญ มีอำนาจดังเทวดา
สุรเสกข์ สุ – ระ – เสก นักศึกษาผู้กล้าหาญ
สุโรตม์ สุ – โรด ผู้กล้าหาญยิ่ง
สวิตต์ สะ – วิด มีทรัพย์สมบัติ มีเงินทอง
สินมหัต สิน – มะ – หัด มีทรัพย์สินมาก

ชื่อมงคล ลูกสาว

ชื่อ สะกด ความหมาย
สินีณัฐ สิ – นี – นัด หญิงผู้มีผิวพรรณงามและฉลาด
สถิรดา สะ – ถิ – ระ – ดา ความยิ่งยืน
สรณ์สิริ สอน – สิ – ริ มีที่พึ่งดียิ่ง, พึ่งสิริมงคล
สรนันท์ สอ – ระ – นัน ผู้มีความยินดีเป็นเลิศ
สรรค์พร สัน – พอน ผู้ได้รับเลือกสรรแต่สิ่งที่ประเสริฐ
สรัลพร สะ – รัน – พอน ผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ
สารดา สา – ระ – ดา ความมีคุณค่า
สิฏฐิดา สิด – ถิ – ดา เจริญยิ่ง,ดีเยี่ยม
สิริกร สิ – หริ – กอน สร้างสิริมงคล
สิรินดา สิ – ริ – นะ – ดา ผู้น้อมไปในสิริมงคล
สิรินนันทา สิ – ริน – นัน – ทา ยินดีและมีสิริมงคล
สิรินาถ สิ – หริ – นาด ที่พึ่งอันเป็นมงคล
สิริพร สิ – หริ – พอน ผู้มีสิริมงคลและสิ่งดี
สิรีบูร สิ – รี – บูน สิริมงคลอันเปี่ยมเต็ม
สุทิพัส สุ – ทิ – พัด วันที่เป็นมงคล
สุธา สุ – ทา ดีงาม มั่นคง
สุธาวี สุ – ทา – วี ผู้บริสุทธิ์ยิ่ง, บริสุทธิ์ดี
สุประภาดา สุ – ประ – พา – ดา รุ่งอรุโณทัย
สุภัสสร สุ – พัด – สอน รุ่งเรืองงดงามยิ่ง
สุภาวิดา สุ – พา – วิ – ดา อบรมมาดีแล้ว
สัณหพร สัน – หะ – พอน สุภาพนิ่มนวลอย่างยิ่ง
สันต์ฤทัย สัน – รึ – ไท มีใจสงบ
สันต์หทัย สัน – หะ – ไท มีใจสงบ
สันนดี สัน – นะ – ดี เสียงนมัสการ
สาธวี สา – ทะ – วี มีความดี
สาธิมา สา – ทิ – มา ความดี
สิรามล สิ – รา – มน ยอดแห่งผู้บริสุทธิ์
สิริวิมล สิ – ริ – วิ – มน บริสุทธิ์เป็นมิ่งขวัญ
สิรีธร สิ – รี – ทอน ทรงไว้ซึ่งมิ่งขวัญ ผู้มีบุญ
สุตาภัทร สุ – ตา – พัด ธิดาผู้เจริญ ธิดาผู้ดีงาม
สุทธดา สุด – ทะ – ดา ความบริสุทธิ์
สุทธอร สุด – ทะ – ออน ผู้บริสุทธิ์และดีงาม งามบริสุทธิ์
สุทธิกา สุด – ทิ – กา มีความบริสุทธิ์
สุทธิกานต์ สุด – ทิ – กาน มีความบริสุทธิ์ที่น่าพอใจ
สุทธิดา สุด – ทิ – ดา ความบริสุทธิ์
สุมน สุ – มน ใจดี
สุมานัส สุ – มา – นัด มีจิตใจดี
สุรัมภา สุ – รำ – พา นางฟ้าผู้งดงาม
สรัสนันท์ สะ – รัด – สะ – นัน ความสุขอันเป็นทิพย์ยิ่ง
สิริหรรษา สิ – หริ – หัน – สา มีความสุขและสิริมงคล
สุกฤตา สุ – กริด – ตา สร้างสรรค์มาดี
สิรารมย์ สิ – รา – รม เป็นที่น่ารื่นรมย์อย่างยอดเยี่ยม
สุขทา สุ – ขะ – ทา ผู้ให้ความสุข
สุขรดา สุก – ระ – ดา ผู้ยินดีในความสุข
สุขิตา สุ – ขิ – ตา ผู้มีความสุข
สุรดา สุ – ระ – ดา ผู้ยินดียิ่ง
สุรดี สุ – ระ – ดี ความยินดียิ่ง ความรักอย่างยิ่ง
สุรตา สุ – ระ – ตา ผู้ยินดีอย่างยิ่ง
สุรมณ สุ – ระ -มน ยินดียิ่ง ความรื่นรมย์ยิ่ง
สาธนี สา – ทะ – นี ให้สำเร็จประโยชน์
สาธนี สา – ทะ – นี ให้สำเร็จประโยชน์
สาธิกา สา – ทิ – กา ผู้ให้สำเร็จสมประสงค์
สาธิดา สา – ทิ – ดา ผู้ให้สำเร็จสมประสงค์
สาธินี สา – ทิ – นี ให้สำเร็จ
สาธกา สา – ทะ – กา ให้สำเร็จสมประสงค์
สาธิตา สา – ทิ – ตา ผู้ให้สำเร็จสมประสงค์
สาริศา สา – ริ – สา เจ้าแห่งแก่นสาร
สุธินี สุ – ทิ – นี นักปราชญ์
สุธิมนต์ สุ – ทิ – มน ผู้ปัญญาดี
สุธิมา สุ – ทิ – มา ผู้มีปัญญา ผู้ฉลาด
สุธีกานต์ สุ – ที – กาน นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
สุธีธิดา สุ – ที – ทิ – ดา ธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
สุธีมนต์ สุ – ที – มน ผู้มีปัญญาดี มีปัญญาอย่างยิ่ง
สุธีมา สุ – ที – มา มีปัญญาดี นักปราชญ์
สุประวีณ์ สุ – ประ -วี ฉลาดอย่างยิ่ง
สุประวีณ์ สุ – ประ -วี ฉลาดอย่างยิ่ง
สุปวีณ์ สุ – ปะ – วี ฉลาดอย่างยิ่ง
สุภนิดา สุ – พะ – นิ – ดา ได้รับการแนะนำในสิ่งที่ดีงาม
สรัสธมน สะ – รัด – ถะ – มน แกล้วกล้ายิ่งใหญ่,ใจมั่นคง
สริมน สะ – ริ – มน ลม,อากาศ
สวรินทร์ สะ – วะ – ริน จอมสวรรค์
สรวีย์ สอ – ระ – วี ผู้เหมาะแก่กิจการทั้งปวง
สิรภัทร สิ – ระ – พัด ผู้เป็นยอดและดีงามเป็นเลิศ
สิรินทรา สิ – ริน – ทรา มีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ ใหญ่ยิ่งด้วยสิริ
สุทธันต์ สุด – ทัน ห้องมเหสี ชายาพระราชา
สุทัตตา สุ – ทัด – ตา ประทานมาดีแล้ว เกิดมาดี
สุธาศิน สุ – ทา – สิน ผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา
สุธาสิน สุ – ทา – สิน ผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา
สุรนาถ สุ – ระ – นาด ที่พึ่งของเทพยดา,ชื่อของพระอินทร์
สุรภา สุ – ระ – พา รุ่งเรืองดังเทวดา มีรัศมีดังเทวดา
สุรีย์นิภา สุ – รี – นิ – พา เหมือนพระอาทิตย์ แสงอาทิตย์
สุวีร์ สุ – วี กล้าหาญยิ่ง
สุวีรา สุ – วี – รา กล้าหาญดี
สิฏฐินารี สิด – ถิ – นา – รี หญิงผู้ร่ำรวย
สรวรรณ สอ – ระ – วัน มีผิวพรรณวิเศษ
สัลลักษณ์ สัน – ลัก ลักษณะที่งาม
สิงควรรณ สิง – คะ – วัน ผิวเหมือนทอง, งามผุดผ่อง
สิฏฐิพรรณา สิด – ถิ – พัน – นา ผิวพรรณอย่างเศรษฐี
สุดา สุ – ดา ผู้หญิง
สุทธภา สุด – ทะ – พา มีรัศมีบริสุทธิ์
สุธาวัลย์ สุ – ทา – วัน ขาวงาม
สุภัสสร สุ – พัด – สอน งามยิ่ง,รัศมีเรืองรองยิ่ง
สุภัสสรา สุ – พัด – สะ – รา มีรัศมีงาม
สุรลักษณ์ สุ – ระ – ลัก ลักษณะเทวดา
สุษมา สุ – สะ – มา สวยยิ่ง
สกลสุภา สะ – กน – สุ – พา งามทั้งหมด งามทั่วสรรพางค์
สขิลา สะ – ขิ – ลา นุ่มนวล, อ่อนหวาน
สมิดา สะ – มิ – ดา ยิ้มแย้ม แป้ง
สมิตา สะ – มิ – ตา ยิ้มแย้ม แป้ง
สมิตานัน สะ – มิ – ตา – นัน มีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน
สวรส สะ – วะ – รด มีรสนิยมเป็นของตน มีเสน่ห์
สัณห์สมร สัน – สะ – หมอน สาวงามผู้ละเอียดอ่อน
สัณห์สินี สัน – สิ – นี สาวงามผู้ละเอียดอ่อน
สิดาพร สิ – ดา – พอน ขาวนวลงามอย่างประเสริฐ
สิตานัน สิ – ตา – นัน มีใบหน้ายิ้มแย้ม, เบิกบาน
สิราวรรณ สิ – รา – วัน ผู้มีผิวพรรณงดงาม
สิริยุพน สิ – หริ – ยุ – พน มีความสาวอันเป็นมิ่งขวัญ
สุธางศุ์ สุ – ทาง รัศมีขาว พระจันทร์ การบูร
สุธางศุ์รัตน์ สุ – ทาง – รัด มุกดา ไข่มุก
สุธานิธิ สุ – ทา – นิ – ทิ พระจันทร์
สุพนิต สุ – พะ – นิด น่ารักยิ่ง
สุภวัทน์ สุ – พะ – วัด ใบหน้าสวย พูดดี
สุภานัน สุ – พา – นัน มีใบหน้าสวย ท่าทางดี
สุรอนงค์ สุ – ระ – อะ – นง นางฟ้า
สุลลิต สุ – ละ – ลิด มีเสน่ห์ งามยิ่ง
สุวภัทร สุ – วะ – พัด งามและเจริญ

ตั้งชื่อ คนเกิดวันพุธกลางวัน ตัวอักษร ห

ชื่อมงคล ลูกชาย

ชื่อ สะกด ความหมาย
หริเกียรติ หะ – หริ – เกียด ชื่อเสียงพระวิษณุ
หงสดุล หง – สะ – ดุน อ่อนโยนดังขนหงส์

ชื่อมงคล ลูกสาว

ชื่อ สะกด ความหมาย
หรรษลักษณ์ หัด – สะ – ลัก มีคุณลักษณะอันร่าเริงเบิกบาน
หิรัณยกุล หิ – รัน – ยะ – กุน ตระกูลทองคำ
หฤทยา หะ – ริด – ทะ – ยา อันน่ารัก

ตั้งชื่อ คนเกิดวันพุธกลางวัน ตัวอักษร อ

ชื่อมงคล ลูกชาย

ชื่อ สะกด ความหมาย
อธิคุปต์ อะ – ทิ – คุบ คุ้มครองไว้อย่างดี
อยุทธ์พล อะ – ยุด – พน มีกำลังดีไม่มีแพ้ใคร
อติคุณ อะ – ติ – คุน มีคุณธรรมยิ่ง
อธิษฐ์ อะ – ทิด ผู้น่าปรารถนายิ่ง หรือผู้ตั้งมั่น
อนวัทย์ อะ – นะ – วัด ไม่มีโทษ ไม่มีตำหนิ
อนังคณ์ อะ – นัง ไม่มีกิเลศ ไม่มัวหมอง
อนิวัต อะ – นิ – วัด ผู้ไม่หวนกลับ (สู่ความชั่ว)
อนิวัตติ์ อะ – นิ – วัด การไม่หวนกลับ (สู่ความชั่ว)
อนุตร อะ – นุด ผู้ประเสริฐ, ยอดเยี่ยม
อนุภัทร อะ – นุ – พัด เจริญเนือง ๆ ดีงามอยู่เสมอ
อนุรักข์ อะ – นุ – รัก รักษา คุ้มครอง
อนุวัต อะ – นุ – วัด ผู้ประพฤติตาม
อเสข อะ – เสก ไม่ต้องศึกษาอีกต่อไป ชื่อของพระอรหัน
อัครวินท์ อัก – คระ – วิน ผู้ประสบสิ่งที่ล้ำเลิศ
อุภัยภัทร อุ – ไพ – ยะ – พัด ดีงามเสมอด้านกายและใจ
อุดม อุ – ดม สมบรูณ์
อนณ อะ – นน ผู้ไม่มีหนี้
อนาวิล อะ – นา – วิน ไม่เศร้าหมอง ผ่องใส
อภินัทธ์ อะ – พิ – นัด ผูกพันยิ่ง เป็นที่รักที่ผูกพันอย่างยิ่ง
อศลย์ อะ – สน ไม่มีทุกข์โศก
อานันท์ อา – นัน ความบันเทิง ความชื่นใจ
อายุทัย อา – ยุ – ไท บ่อเกิดแห่งความสุข เต็มไปด้วยความสุข
อุทัค อุ – ทัก ผู้เบิกบานใจ
อิทธิกร อิด – ทิ – กอน ผู้สร้างความสำเร็จ
อิทธินพ อิด – ทิ – นบ มีความสำเร็จใหม่ๆ
อดุลวิทย์ อะ – ดุน – วิด มีความรู้นับไม่ได้ รู้มากมาย
อธิน อะ – ทิน ผู้ว่าง่าย เชื่อฟัง
อธิยุต อะ – ทิ – ยุด ขวนขวายยิ่ง, ขยันขันแข็งยิ่ง
อนลัส อะ – นะ – ลัด ผู้ไม่เกียจคร้าน
อนุยุต อะ – นุ – ยุด ผู้ขวนขวาย ผู้ขยัน
อนุวิท อะ – นุ – วิด รู้แจ้ง รู้ทะลุประโปร่ง
อนุศิษฎ์ อะ – นุ – สิด ผู้ได้รับการสั่งสอน
อนุสิกข์ อะ – นุ – สิก ศึกษาตาม ศึกษาอยู่เสมอ
อภิสมย์ อะ – พิ – สม บรรลุ ประสบผลสำเร็จ
อรรถวิท อัด – ถะ – วิด ผู้รู้ข้อความ ผู้รู้หลักการ
อรรถสาร อัด – ถะ – สาน ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร
อัณณ์ อัน แม่น้ำ ตัวหนังสือ
อิงควัต อิง – คะ – วัด ผู้ยินดีในความรู้
อิทธิพัทธ์ อิด – ทิ – พัด เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จ มีความสำเร็จมั่นคง
อิทธิมนต์ อิด – ทิ – มน มีความสำเร็จ
อภิธาร อะ – พิ – ทาน ทรงไว้อย่างยิ่งใหญ่
อกนิษฐ์ อะ – กะ – นิด พรหมชั้นที่หก
อดิรถ อะ – ดิ – รด นักรบเด่น, จอมทัพ
อดิลักษณ์ อะ – ดิ – ลัก มีลักษณะงาม
อดิศร อะ – ดิ – สอน เป็นใหญ่ยิ่ง
อดิศวร อะ – ดิ – สวน ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง
อติเทพ อะ – ติ – เทบ เทวดาผู้ยิ่งใหญ่
อติวัณณ์ อะ – ติ – วัน การสรรเสริญ ผู้มีตระกูลสูง
อธิป อะ – ทิบ ผู้เป็นใหญ่
อธิศ อะ – ทิด ผู้เป็นใหญ่
อนล อะ – นน ไฟ อัคนีเทพ
อนันต์ยศ อะ – นัน – ยด มียศหรือชื่อเสียงหาที่สุดมิได้
อนิก อะ – นิก กองทัพ
อนุนาท อะ – นุ – นาด เสียงกึกก้อง,เสียงบันลือ
อัตรคุปต์ อัด – ตระ – คุบ คุ้มครองตน,ปกครองตน
อัศนี อัด – สะ – นี สายฟ้า
อาณกร อา – นะ – กอน ผู้สร้างอำนาจ
อายุธ อา – ยุด อาวุธ,เครื่องรบ
อธิษฐ์ธนัน อะ – ทิด – ทะ – นัน ร่ำรวยด้วยคำอธิษฐาน
อัฑฒ์ อัด ชายผู้ร่ำรวย

ชื่อมงคล ลูกสาว

ชื่อ สะกด ความหมาย
อติพร อะ – ติ – พอน ผู้มีพรยิ่งใหญ่, ผู้ประเสริฐยิ่ง
อนันต์นรี อะ – นัน – นะ – รี หญิงผู้มีคุณค่าเอนกอนันต์
อนินทิตา อะ – นิน – ทิ – ตา ปราศจากมลทิน, ไม่มีที่ติ
อภิสร อะ – พิ – สอน ผู้ก้าวไปข้างหน้า
อาภาสินี อา – พา – สิ – นี มีความรุ่งเรือง
อารดา อา – ระ – ดา ผู้ยินดียิ่ง
อารดี อา – ระ – ดี การงดเว้นจากความชั่ว,ความยินดียิ่ง
อารยา อา – ระ – ยา ผู้ประเสริฐ
อาศิรา อา – สิ – รา การอวยพร,การปรารถนาดี
อนาวิลา อะ – นา – วิ – ลา ผู้ไม่มัวหมอง ผู้บริสุทธิ์
อนุตตรีย์ อะ – นุด – ตะ – รี ประเสริฐยิ่ง
อมล อะ – มน ไม่มีมลทิน หรือผู้บริสุทธิ์
อมลณัฐ อะ – มน – นัด นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน
อมลธีรา อะ – มน – ที – รา นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน
อมลิน อะ – มะ – ลิน ผู้ไม่มีมลทิน ผู้บริสุทธิ์
อรณา อะ – ระ – นา ผู้ไม่มีโทษ,ไม่มีที่ติหรือผู้บริสุทธิ์
อรวรา ออน – วะ – รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
อรอมล ออน – อะ – มน หญิงสาวผู้ปราศจากความมัวหมอง
อัครยา อัก – คระ – ยา ประเสริฐสุด
อติกานต์ อะ – ติ – กาน เป็นที่รักยิ่ง
อภิรต อะ – พิ – รด ผู้ยินดียิ่ง
อรนันท์ ออ – ระ – นัน หญิงผู้มีความสุข
อิษฎา อิด – สะ – ดา น่าปรารถนา
อุครินทร์รดา อุค – คะ – ริน – ระ – ดา ผู้ยิ่งใหญ่มากด้วยความสุข
อุรุทยา อุ – รุ – ทะ – ยา เป็นที่เห็นใจและเมตตาปรานีของคนเป็นอันมาก
อนงค์รตี อะ – นง – ระ – ตี ความรักของกามเทพ
อนุรดี อะ – นุ – ระ – ดี ความยินดีเนือง ๆ ความยินดีเสมอ ๆ
อภิษฎา อะ – พิด – สะ – ดา เป็นที่รักยิ่ง, เป็นที่ปราถนา
อภิษฐา อะ – พิด – ถา เป็นที่รักยิ่ง, เป็นที่ปราถนา
อมรกานต์ อะ – มอน – ระ – กาน เป็นที่รักของเทวดา
อมลรดา อะ – มน – ระ – ดา ผู้ยินดีในสิ่งบริสุทธิ์
อศัลยา อะ – สัน – ละ – ยา ไม่มีทุกข์โศก
อรรถยา อัด – ถะ – ยา มีปัญญา, ฉลาด
อดิภา อะ – ดิ – พา สว่างยิ่ง รุ่งโรจน์ยิ่ง
อักษราภัค อัก – สะ – รา – พัก มีโชคทางอักษร เรียนเก่ง
อธิสา อะ – ทิ – สา ใหญ่ยิ่ง
อภิสรา อะ – พิด – สะ – รา เป็นใหญ่ยิ่ง,ก้าวไปข้างหน้า
อังศุมาลี อัง – สุ – มา – ลี มีระเบียบคือรัศมี,พระอาทิตย์
อิสริยา อิด – สะ – ริ – ยา ความเป็นผู้ยิ่งใหญ่
อิสรีย์ อิด – สะ – รี ความเป็นใหญ่
อุมา อุ – มา พระแม่อุมา
อุรวี อุ – ระ – วี แผ่นดิน
อคิราห์ อะ – คิ – รา แสงอาทิตย์ สวยเด่น
อณุภา อนุ – พา ฟ้าแลบ
อดิศา อะ – ดิ – สา ผู้ยิ่งใหญ่
อมราพร อะ – มะ – รา – พอน ประเสริฐดุจเทวดา
อมลภา อะ – มน – ละ – พา รัศมีอันบริสุทธิ์
อรณี ออ – ระ – นี พระอาทิตย์
อรพลิน ออน – พะ – ลิน หญิงสาวผู้แข็งแรง
อรวรรยา ออน – วัน – ยา สตรีที่ดีเด่น สตรีที่เป็นใหญ่
อริสรา อะ – ริด – สะ – รา เจ้าแห่งศัตรู เป็นใหญ่เหนือศัตรู
อริสา อะ – ริ – สา เป็นใหญ่เหนือกว่าศัตรูทั้งหลาย
อัครณี อัก – คระ – นี เป็นใหญ่
อัคริมา อัก – คริ – มา เป็นใหญ่
อัยยา ไอ – ยา ผู้เป็นเจ้า ผู้ประเสริฐ
อาคิรา อา – คิ – รา พระอาทิตย์
อุนนดา อุน – นะ – ดา สูงเด่น ยิ่งใหญ่
อุรดี อุ – ระ – ดี แผ่นดิน
อุสรา อุ – สะ – รา พระอาทิตย์
อวิกา อะ – วิ – กา เพชร
อมลมณี อะ – มน – มะ – นี แก้วมณีบริสุทธิ์
อรกานต์ ออ – ระ – กาน งามและน่ารัก
อรนิดา ออน – นิ – ดา หญิงสาวผู้ได้รับการแนะนำแล้ว
อรปรียา ออน – ปรี – ยา นางผู้เป็นที่รัก
อรพิมล ออน – พิ – มน งามบริสุทธิ์
อรไพลิน ออน – ไพ – ลิน ไพลินที่สวยงาม
อรรัมภา ออน – รำ – พา งามดุจนางฟ้า
อรวินท์วิภา ออ – ระ – วิน – วิ – พา งามรุ่งเรืองดั่งดอกบัว
อรสินี ออน – สิ – นี หญิงงาม,หญิงสวยผู้มีมิ่งขวัญ
อัครภา อัก – คระ – พา มีรัศอันมีเลิศ
อินทรีวร อิน – ที – วอน ดอกบัวสีน้ำเงิน
อินทิราลัย อิน – ทิ – รา – ไล ดอกบัว
อุมากร อุ – มา – กอน สร้างสรรค์สิ่งงดงาม
อดิวรรณ อะ – ดิ – วัน ผู้มีผิวพรรณดียิ่ง
อมลวรรณ อะ – มน – วัน มีผิวพรรณบริสุทธิ์
อมลวัทน์ อะ – มน – วัด มีใบหน้างดงาม
อรทินทุ์ ออน – อิน พระจันทร์งาม
อรเทพิน ออน – เท – พิน เทวดาผู้สวยงาม
อรนลิน ออน – นะ – ลิน งามดังดอกบัว
อรนาฎ ออ – ระ – นาด หญิงงาม
อรนิภา ออน – นิ – พา มีรัศมีงาม
อรบุษย์ ออ – ระ – บุด ดอกไม้งาม
อรพนิต ออน – พะ – นิด หญิงสาวผู้เป็นที่รัก
อรรพี ออน – ระ – พี งามเหมือนพระอาทิตย์ พระอาทิตย์งาม
อรรวินท์ ออน – ระ – วิน ดอกบัวงาม
อวภาส์ อะ – วะ – พา รัศมีแจ่มจรัส
อสมาภรณ์ อะ – สะ – มา – พอน เครื่องประดับที่ดีเยี่ยม
อักษิกา อัก – สิ – กา มีรัศมีแห่งดวงตา
อักษิพร อัก – สิ – พอน มีดวงตาอันประเสริฐ ตางาม
อัครนาฎ อัก – คระ – นาด สาวงามเป็นเลิศ
อัครมณี อัก – คระ – มะ – นี มณีล้ำค่า
อังคนา อัง – คะ – นา ผู้หญิง
อังควรา อัง – คะ – วะ – รา มีสรรพางค์งดงาม,งามทั้งสรรพางค์
อังควิภา อัง – คะ – วิ – พา รัศมีแห่งสรรพางค์ งามทั่วสรรพางค์
อังศุนิตย์ อัง – สุ – นิด รัศมีตลอดกาล
อัลิปรียา อัน – ลิ – ปรี – ยา เป็นที่รักของผึ้ง ดอกบัว
อินทิพร อิน – ทิ – พอน ดอกบัว ดอกราชพฤกษ์
อินทุกร อิน – ทุ – กอน แสงจันทร์
อินทุนิพา อิน – ทุ – นิ – พา เสมือนจันทร์
อินทุภา อิน – ทุ – พา แสงจันทร์
อุษณิษา อุ – สะ – นิ – สา มงกุฎ

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.myhora.com

อ่านต่อ >> ตั้งชื่อ มงคลตามวันเกิด สำหรับลูกสาว ชื่อคนเกิดวันจันทร์

อ่านต่อ >> ตั้งชื่อ มงคลตามวันเกิด สำหรับลูกชาย ชื่อคนเกิดวันจันทร์

อ่านต่อ >> ตั้งชื่อ มงคลตามวันเกิด ลูกสาว-ลูกชาย ชื่อคนเกิดวันอังคาร

Summary
Review Date
Reviewed Item
ชื่อมงคลวันพุธ ชื่อคนเกิดวันพุธ ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธ ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธ
Author Rating
51star1star1star1star1star
keyboard_arrow_up