โรคเฮอร์แปงไจน่า ในเด็กไม่รุนแรงแต่ต้องระวังภาวะแทรกซ้อน

โรคเฮอร์แปงไจน่า โรคระบาดที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการคล้ายกับโรคมือ เท้า ปาก มักเกิดกับเด็กเล็ก มีวิธีป้องกันอย่างไร พ่อแม่ต้องรู้ภาวะแทรกซ้อนจากโรคอันตราย!!