ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ MOM INFLUENCER CONTEST SEASON 2

event

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ MOM INFLUENCER CONTEST SEASON 2 กลับมาอีกครั้ง! กับการประกวดคุณแม่นักรีวิวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทย มาเป็นหนึ่งในทีมคุณแม่ Influencer มืออาชีพกับ Amarin Baby & Kids และชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโอกาสเป็น Influencer มืออาชีพ กับ Amarin Baby & Kids

ใครจะผ่านเข้ารอบการประกวดกันบ้าง…เช็กรายชื่อได้ที่นี่!!

ภาคเหนือ
ฆรณี อ่อนประไพ

จิณณ์ณิตา แก้วมา

ชญานิศ จิตอารี

ณฐมณฑ์ สุริยะ

ณฐารินทร์ ชีพเพียงสรวง

ทัศนีย์ ใจดี

นรัถภร สายคำฟู

นฤมล พลจรัส

นิลเนตร ไชยศร

บุญยาพร ธรรมกันธร

ประภัสรา ผลเชื้อ

พรรณิกา ศิริ

พัชรประภา บุญก้ำ

ไพลิน จันทร์ปัญญา

ศรัณย์พัทธ์ มาละวรรณา

ศิรินันท์ เขื่อนแก้ว

ศิริพร จันทร์ส่อง

ศิวิมล พานิชย์วิไล

อมรรัตน์ ชุมภู

ไอลัดดา ทองจูด

ภาคกลาง
กชกร สุวิยานนท์

กนกวรรณ ประสิทธิ์

กมลวรรณ​ ฟ​องวัฒนากุล​

กรรณิการ์ ศิริคณินทร์

กุลธิดา ชอบประดู่

จิราวดี พลประทีป

ชนิกานต์ กาญจนเพชร

ชมพูนุท จันพร

ชลนิกา ไวโรจนกิจ

ฐนัญญา จงพิศุทธิโสภณ

ฐิติพร มุทาพร

ณัฐณิชา ตันศิริ

ณัฐพร จิรศักยกุล

ณิชาภัทร ปึงสุวรรณ

ทัศนีย์ ธาตรีกิติภูมิ

ทิพย์ธัญญา คำกอง

ธัญลักษณ์ แมคกี

ธิรดา ช่วยสำเร็จ

นฤกานต์ ศุภวิโรจน์เลิศ

นิศานาถ สุขประเสริฐ

บุตศลักษณ์ รัตนสุนทรสิทธิ์

ประกายรัตน์ เอื้อนุกูล

ปวีณา บุญเกิด

ปาณิสรา ฮะหลี

พรภัส เพชรตระกูลเจริญ

พัชรมัย สวนาพร

พัชราภรณ์ เซ็นสาส์น

เพ็ญพร ดวงแก้ว

เพ็ญสุดา สงวนวงษ์

เมริริน ชูเชิด

รพีพรรณ รัตนโกมุท

รังสิมาลิน หวังศิริ

รินทร์ชิสา เรวัตร์จารุภัทร์

วรันธร สุวัตถิกุล

วรางคณา ทับกิ

วราภรณ์ ทองดอนเปรียง

วริษฐา นิมิตรพรสุโข

วริษา รัชตะนาวิน

วิชุภรณ์ บุญธนะไพศาลวงศ์

วิภาดา​ ขัน​โคก​กรวด​

วิลาวรรณ กุศล

วีระยา สุขแระเสริฐ

ศศิพิมพ์ สาระธนะ

ศศิวรรณ แก้วรัตน์

ศิโรรัตน์ จริเกษม

สรารัตน์ ศรีชาลี

สินี เรืองขษาปณ์

โสภิดา สุภาจักร์

หทัยชนกก์ แสงภู่

อลิษา ศรนารายณ์

Jintamai Wongpiyachon

Natthamon Doungla

 

ภาคอีสาน

กัณต์นันท์ เกินขุนทด

จารุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ

จิราภา หอวิจิตร

เจนจิรา สุขเนียม

ชญานิศ รัตนวงศ์ชัย

ชนิกานต์ ฉันทะนิตย์

ชุติมา ทิพยจันทร์

ณัฐกฤตา ลิขิตธนพลกุล

ทิชานันท์ บุรี

นางเมธาพร บรรเทาพิษ

นิลุบล สำลี

นิษฐ์รฐา สกุลชัยเมธีดิลก

ปาริชาติ เสาแก้ว

ภัทรีญา ขวัญเมือง

ภิญาดา อาทิตย์วงษ์

รุจิรดา สันติวิวัฒนพงศ์

วรินทราย เจียรนันทรานนท์

ศรัญญา ศรีบุตรดา

ศิรินันท์ นันทโชติวัฒนากุช

สุวรรณี สมศรี

 

ภาคใต้
กมลกานต์ พัฒนพงค์

จันทร์ทิพย์ มอญทอง

จุฑาภรณ์ ปีนะกาตาโพธิ์

ณัฐนันท์ ศรีวัฒนานุพงศ์

ณัฐวดี สินสวัสดิ์

ธารทิพย์ ตันชวลิต

นฤพร เวชยกุลชัย

พัชรนันท์ ชูศรีนวล

มนัสชนก เรืองธารา

รัชภร สิทธิเดช

วัลย์ลิกา สุดจันทร์

ศศิภัสสร เนปเปอร์

ศศิภีกดิ์ฤดี สิริสรณ์สิริ

อมรรัตน์ สาตแสงพุฒ

อาวาตีฟ อับดุบกาเดร์

กทม.
กมลวรรณ โชตินิพัทธ์

กมลวรรณ บุญทาตุ้ย

กมลวรรณ ศิวะพรพันธ์

กันตพร อุบลวรรณี

กัลยา จะไป

เกวลิน สุระเกษ

จารุทัศน์ ตั้งพานิชดี

จิรนันท์ ขวัญศรี

ฉัตรพร ทรงนวรัตน์

ชนัญธิดา สมบัติศิริ

ชมขจร เชียงจง

ชไมพร เกิดสุทธิ

ชรินทร์ทิพย์ ทองสุกโชติ

ฐิตารัตน์ ฐิรเรืองรัตน์

ณัฎฐกานต์ ธีรบุตรอนันต์

ณิฐชมนต์ สวัสดิ์วัฒนดล

ณิรินทร์ญา เกตุวงษ์

ธนวรรณ เดชชุษณะนาถ

ธนัฏฐา เนียมประดิษฐ์

ธัญญ์ธิชา อินปา

นนท์ชยลักษณ์ พรรณาผลากูล

นันท์ฐพร คูนพานิช

นิศารัตน์ แซ่ฟู

ปทิตตา เบาะจันทึก

ปภัชญา เลิศอัครธร

ประภาศรี เบ้ตระกูล

ปลายลาณี ทัดทรัพย์ฤทธิ์

ปาณิศา อนุสกุลโรจน์

ปิโร โรหิตเสถียร

พนิดา เต็มเปี่ยมเจนสุข

พลอยนภัส ธนูทอง

พลอยนภัส เลรุ่งพัฒน์

พัทธกานต์ อนุรุทธิกร

พิชญา โรจนเดชานนท์

พินิจนันท์ คำนวน

พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล

พิมพร วงค์ฝั้น

ภัทราวรรณ คิ้วสุวรรณศรี

ภัสราวดี เผ่าจินดา

มาริตา​ อุดมวงศ์ศิริ

มินท์ธิตา พวงเพ็ชร์

ลักษณ์นารา พ่วงโชคอนันต์

วรณิชชา แสงสุพรรณ

วราลักษณ์ อาตวงษ์

สุดาพร เหนือเมฆิน

สุนทรี จันทร์ผ่อง

สุนทรียา กาบคำ

อนิสา ทองทา

อนุสรา คงกิตติโสภี

อรชพร​ สวัสดี

อรอนงค์ เฟื่องฟู

Arena Muadthong

Thanatha Phutanakul

 

 

 

ผู้เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ

รอบก่อนรองชนะเลิศ 

 • ผู้ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศจะได้รับกล่อง “Surprise Box” สำหรับทำคลิปรีวิว [จัดส่งถึงบ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย]
 • จัดทำคลิปรีวิวสินค้าตามโจทย์ที่กำหนดความยาวไม่เกิน 3 นาที
 • โพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัว หรือ Fanpage ตั้งเป็น “สาธารณะ” พร้อมใส่  #MomInfluencerContestSS2 #เชื่อมัมมันเวิร์ค #AmarinBabyAndKids และ#แบรนด์สินค้า โดยโพสต์ได้ 1 คลิป และ 1 ครั้งเท่านั้น ภายในวันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565
 •  ส่ง Link คลิปรีวิว มาที่ใต้โพสต์ “ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ”  ที่ Facebook Amarin Baby & Kids
 • ผู้เข้าประกวดสามารถแชร์คลิปไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสม
 • ประกาศชื่อผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ  วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ผ่านช่องทาง Facebook Amarin Baby & Kids

เกณฑ์การตัดสินรอบก่อนรองชนะเลิศ

 • พิจารณาจำนวนเข้าชม (ยอดวิว) สูงสุดและคุณภาพของคลิปรีวิวตั้งแต่วันที่ 3-6 ตุลาคม 2565
 • พิจารณาจำนวนเข้าชม (ยอดวิว) ครั้งเดียว ในวันที่ 6 ต.ค. 2565 เวลา 18.00 น.

เกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพของคลิป (100 คะแนน) ดังนี้

 1. วิธีการนำเสนอ 30 คะแนน
 2. สื่อสาร Key message ของสินค้าครบถ้วน 40 คะแนน
 3. ความโดดเด่นของสินค้า 30 คะแนน

เงื่อนไขการประกวดรอบคัดเลือกและรอบก่อนรองชนะเลิศ

 • เมื่อได้รับสินค้าสำหรับรีวิวผู้ประกวดต้องทำคลิปรีวิว และโพสต์ลงช่องทางโซเชียลตามระยะเวลาที่กำหนด หากผู้ประกวดไม่ทำตามกติกาจะถูกตัดสิทธิ์ในการร่วมงานกับบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)  และบริษัทในเครือ, พันธมิตร และคู่ค้ารวมถึงสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนกิจกรรมในอนาคต
 • คลิปของผู้ประกวดรอบคัดเลือกและรอบรองชนะเลิศ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)  และบริษัทในเครือ, พันธมิตร และคู่ค้ารวมถึงสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนกิจกรรมในอนาคต บริษัทสามารถปรับปรุงแก้ไขคลิปได้ตามความเหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน นอกจากนี้ สิทธิ์ใดๆ อันเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับคลิปให้เป็นสิทธิ์ของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)  และบริษัทในเครือ, พันธมิตร และคู่ค้ารวมถึงสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนกิจกรรมในอนาคตเท่านั้น
 • ห้ามลบหรือดัดแปลงคลิปรีวิวทั้งรอบคัดเลือกและรอบรองชนะเลิศออกจากโซเชียลมีเดียเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่โพสต์คลิป
 • วันและเวลาของกำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • ผู้เข้าร่วมประกวดต้องยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่บริษัทฯ กำหนดทุกประการ
 • การดำเนินงาน และการตัดสินอยู่ในดุลยพินิจจากคณะกรรมการ และการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up