เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เปิดลงทะเบียน 15 กันยายนนี้!

Alternative Textaccount_circle
event

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 400 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือนของกระทรวงสาธารณสุข ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 – 31 มีนาคม 2559
ที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาล ศาลาว่าการเมืองพัทยา และสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร

คุณแม่ตั้งครรภ์ที่สามารถรับเงินได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. เด็กเกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
 2. พ่อแม่ หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย
 3. มีรายได้เฉลี่ยต่อคน ต่ำกว่า 3,000 บาทต่อเดือน
 4. ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง หรือสภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม หรือไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล หรือเป็นเกษตรกรที่มีที่ดินทำกินไม่เกิน 1 ไร่
 5. ไม่ได้รับสวัสดิการอื่นๆ จากรัฐ รัฐวิสาหกิจ กองทุนประกันสังคม

ในการลงทะเบียนต้องใช้เอกสารดังนี้

 1. แบบลงทะเบียน (ดร.01) (รับที่สถานที่ลงทะเบียน)
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ที่ได้รับการรับรองแล้ว
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณแม่ตั้งครรภ์
 4. สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้า 1
 5. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (นำมายื่นหลังคลอด)
 6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีต้องการรับเงินผ่านบัญชี)

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถรับเงินด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) หรือรับผ่านบัญชีธนาคาร

หมายเหตุ

 • ลงทะเบียนหลังวันที่ 31 มีนาคม 2559 ได้ที่ พมจ. หรือ ดย.
 • กรณีแม่เป็นบุคคลต่างด้าว ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ หรือเสียชีวิต อนุโลมให้พ่อสัญชาติไทยตามสูติบัตร ลงทะเบียนแทนได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โทร. 0-2651-6532
 • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
20150908 baby money from gov
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่ (ภาพจาก http://opp.go.th)

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up