สิทธิการเลี้ยงดูบุตร เมื่อไม่ได้จดทะเบียน

ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก ซึ่งมีความสำคัญตั้งแต่แรกเกิดก่อให้เกิด สิทธิการเลี้ยงดูบุตร และหน้าที่ทั้งในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติระหว่างกันและกันมากมาย